Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(49)/2017
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(49)/2017
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Poniżej prezentujemy czasopisma nabywane przez Oddział Wydawnictw Ciągłych w ramach prenumeraty, darów i wymiany. Omawiamy czasopisma polskie, zarówno wydawniczo nowe, jak i te, które zmieniły tytuł lub zostały włączone do zbiorów Biblioteki w 2017 roku. Szczegółowa lokalizacja i zasoby dostępne w Katalogu Biblioteki pod adresem: https://kataloguek.cyfronet.pl.
Zapraszamy do lektury i odwiedzania Czytelni Czasopism.

Controlling i Zarządzanie: profesjonalna baza wiedzy i praktycznych narzędzi.
Wrocław: Wydawnictwo Marina, 2015-.
ISSN 2392-0157

Magazyn Controlling i Zarządzanie to branżowe czasopismo o zasięgu ogólnopolskim. Tytuł ukazuje się od 2015 r., z częstotliwością 8 razy w roku. Pismo jest adresowane do profesjonalistów rachunkowości zarządczej, controllingu, analizy finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej, a także członków zarządów i rad nadzorczych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz przedsiębiorców. Czasopismo pokazuje praktyczne doświadczenia przedsiębiorstw polskich i zagranicznych. Przygotowaniem publikacji (artykułów, porad, wywiadów, felietonów) zajmują się doświadczeni praktycy w zakresie finansów i zarządzania, konsultanci z firm doradczych, ale też krajowe i zagraniczne autorytety w tych dziedzinach. Obok tradycyjnej problematyki controllingu, budżetowania czy rachunku kosztów znajdują się artykuły dotyczące nowoczesnych metod i technik zarządzania, komunikacji, motywowania pracowników, a także wsparcia technologicznego.
W zbiorach Biblioteki Głównej od nr 1(15) 2017.

Działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Latach....
Warszawa: na zlecenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2016-.

Jest to kolejna z serii corocznych publikacji podsumowujących działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Tym razem obejmuje ona lata 2012 – 2015, a zatem czwartą kadencję PKA. Publikacja stanowi kontynuację tytułu Działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej w Latach ..., wydawanego w latach 2005-2012. Aktywność Polskiej Komisji Akredytacyjnej w IV kadencji podporządkowana była powinnościom wynikającym ze strategii i misji. Te natomiast ukierunkowane były przede wszystkim na rozwijanie dialogu z uczelniami, wspieranie procesów doskonalenia jakości kształcenia oraz budowanie wysokiej kultury jakości kształcenia. Przedstawiając sprawozdanie z działalności PKA odniesiono się także do zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania Komisji, jakimi były dwukrotne zmiany systemu prawnego dotyczącego szkolnictwa wyższego oraz coraz wyraźniej występujące zmiany demograficzne. Tytuł ukazuje się co trzy lata, dostępny także w wersji elektronicznej.
W zbiorach Biblioteki Głównej Kadencja IV 2012-2015 wyd. 2016.

MINIB Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych [Dokument elektroniczny] : kwartalnik naukowy Instytutu Lotnictwa.
Warszawa: Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, 2013-.
ISSN 2353-8503

Kwartalnik jest kontynuacją czasopisma Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych ukazującego się w wersji drukowanej w latach 2010-2012. Od roku 2013 wydawany jest na płycie CD-ROM, dostępny również online. Celem pisma jest prezentacja najnowszych wyników badań oraz rozwiązań praktycznych w zakresie marketingu stosowanych przez instytucje naukowe i badawcze, m.in. instytuty, uczelnie, parki technologiczne z całej Europy. Czasopismo stwarza możliwość poznania aktualnych trendów, nowych narzędzi, strategii w marketingu instytucji naukowych i badawczych oraz stanowi okazję do wymiany poglądów i nawiązania nowych kontaktów. Na jego łamach publikowane są artykuły recenzowane z zakresu teorii i praktyki marketingu, zakresu i możliwości stosowania marketingu w polskiej i światowej praktyce gospodarczej, prezentowane są także doświadczenia polskich i zagranicznych organizacji związanych z nauką i badaniami. Tytuł znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W zbiorach Biblioteki Głównej znajduje się zarówno tytuł bieżący od nr 1(7) 2013, jak i zasób tytułu poprzedniego za lata 2010-2012.

Przedsiębiorczość Międzynarodowa / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; [red. nacz. Krzysztof Wach].
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej, Katedra Handlu Zagranicznego, 2015-.
ISSN 2543-537X

Przedsiębiorczość Międzynarodowa jest czasopismem naukowym wydawanym przez Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ścisłej współpracy z Katedrą Handlu Zagranicznego UEK. Tytuł ukazuje się jako półrocznik od 2015 r. Problematyka czasopisma obejmuje wyniki prac badawczych i wymianę doświadczeń z zakresu mikroekonomii i makroekonomii międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości międzynarodowej w różnych układach przestrzennych gospodarki światowej. Na łamach pisma publikowane są artykuły między innymi z następujących obszarów: biznes międzynarodowy, handel międzynarodowy, gospodarka światowa, finanse międzynarodowe, integracja gospodarcza, przedsiębiorczość. Tytuł dostępny zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. Czasopismo rozpisywane na bieżąco i w pełnym zakresie w bazie BazEkon.
W zbiorach Biblioteki Głównej od Vol. 1 nr 1 (2015).

Przedsiębiorstwa Niefinansowe Powstałe w Latach... = Non-Financial Enterprises Established in... / Główny Urząd Statystyczny.
Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2017-.

Opracowanie Przedsiębiorstwa Niefinansowe Powstałe w Latach w latach 2011-2015 rozpoczyna cykl corocznych publikacji na temat efektów działania nowych podmiotów na polskim rynku. Celem rocznika jest prezentowanie informacji o wynikach ekonomicznych nowych podmiotów, w tym o sposobie powstania i źródłach finansowania, a także o czynnikach wpływających na utrzymanie się nowych jednostek na rynku w pierwszych latach po rejestracji. Publikacja składa się z części analitycznej i tabelarycznej, poprzedzonych uwagami metodycznymi, zawierającymi opis zakresu podmiotowego i przedmiotowego badania oraz definicje pojęć. W części analitycznej omówione zostały wybrane zbiorowości, tj. podmiotów powstałych w 2015 r. oraz w 2014 r. (dla których zebrano szerszy zestaw informacji), a także jednostek 5-letnich (powstałych w 2011 r.) – uważanych już za przedsiębiorstwa stabilne. Tytuł dostępny także w wersji elektronicznej.
W zbiorach Biblioteki Głównej l. 2011-2015 wyd. 2017.

Sektor Non-profit w ... R. = Sector Non-profit in... / Główny Urząd Statystyczny, [GUS Departament Badań Społecznych i Warunków Życia we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie; redakcja merytoryczna Karolina Goś-Wójcicka].
Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2016-.

Sektor Non-profit w … R. (tytuł poprzedni Trzeci Sektor w Polsce: stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd zawodowy i gospodarczy oraz organizacje pracodawców w ... r.) jest publikacją Głównego Urzędu Statystycznego opisującą działalność organizacji non-profit w Polsce. Zawiera dane charakteryzujące organizacje sektora non-profit dotyczące ich potencjału ekonomicznego i społecznego, w szczególności dziedziny, zasięgu i formy statutowej działalności, prowadzenia działalności gospodarczej, liczby pracujących, liczby członków, liczby osób świadczących pracę społeczną w ramach jednostki, kosztów i przychodów. Publikacja składa się z rozdziału metodologicznego (1) prezentującego zakres definicji sektora non-profit, populację, narzędzia, sposób realizacji badań i uogólnienia ich wyników oraz z trzech rozdziałów analitycznych przedstawiających kolejno: zróżnicowanie sektora non-profit i jego potencjał (2), charakterystykę poszczególnych typów tworzących go organizacji (3), a także zróżnicowania wojewódzkie (4). Tytuł dostępny zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.
W zbiorach Biblioteki Głównej znajduje się zarówno tytuł bieżący 2014 wyd. 2016 + CD-ROM, jak i zasób tytułu poprzedniego za lata 2010-2012.

Studia Informatica Pomerania: (dawne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Informatica).
Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016-.
ISSN 2451-0424

Studia Informatica Pomerania to czasopismo naukowe ukazujące się od 2016 roku. Kwartalnik jest kontynuacją tytułu Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, publikowanego w latach 1990-2015. Poruszana w nim tematyka obejmuje szeroko rozumianą informatykę ekonomiczną, elementy nauk o zarządzaniu oraz problemy społeczeństwa informacyjnego. W artykułach prezentowane są zarówno aspekty teoretyczne informatyki, jak i przykłady praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych w ekonomii i zarządzaniu. Kwartalnik wydawany jest w wersji papierowej i elektronicznej. Czasopismo rozpisywane na bieżąco i w pełnym zakresie w bazie BazEkon.
W zbiorach Biblioteki Głównej znajduje się zarówno tytuł bieżący od nr 2 (40) 2016, jak i zasób tytułu poprzedniego za lata 1990-2015.

Transport Manager: [dwumiesięcznik dla zarządzających transportem drogowym / red. nacz. Marek Loos].
Poznań: Media4Business, 2013-.
ISSN 2300-164X

Transport Manager jest ogólnopolskim czasopismem branżowym o transporcie, spedycji i logistyce. Tytuł publikowany przez wydawnictwo Media4Business w Poznaniu od 2013 roku. Dwumiesięcznik skierowany jest do właścicieli i kadry zarządzającej firm logistycznych, produkcyjnych i dystrybucyjnych, a także do przewoźników i spedytorów. Zawiera najnowsze informacje z branży, szczegółowe porady prawne, profesjonalne analizy rynku. Periodyk posiada stałe działy: ZARZĄDZANIE, LOGISTYKA, PRAWO, FINANSE, TECHNIKA.
W zbiorach Biblioteki Głównej od nr 1 (2013) do numeru bieżącego.

Wyspecjalizowane Segmenty Rynku Finansowego... : leasing, faktoring, pośrednictwo kredytowe i udzielanie pożyczek ze środków własnych = Specialised Segments of Financial Market... / Główny Urząd Statystyczny. [Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów].
Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2016-.
ISSN 2543-4489

Jest to pierwsze wydanie publikacji Wyspecjalizowane Segmenty Rynku Finansowego … . Jej celem jest przedstawienie informacji dotyczących działalności i wyników finansowych podmiotów prowadzących działalność na rynkach finansowych w Polsce, przede wszystkim leasingowych, faktoringowych oraz pośrednictwa kredytowego na tle uwarunkowań makroekonomicznych, a także sytuacji na krajowym oraz światowych rynkach finansowych. Rocznik składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono uwarunkowania sytuacji na rynkach finansowych. Część drugą poświęcono wyspecjalizowanym segmentom rynku finansowego. Część trzecia zawiera omówienie instrumentów finansowych badanych przedsiębiorstw niefinansowych. Tytuł dostępny zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.
W zbiorach Biblioteki Głównej 2015 wyd. 2016 + CD-ROM.

Bernadetta Gągulska

© 2009 Biblioteka Główna UEK