Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(49)/2017
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(49)/2017
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Wskaźnik równouprawnienia płci. Pomiar postępów w UE od 2005 r.
Wilno: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) 2016

Wskaźnik równouprawnienia płci to wyjątkowe narzędzie pomiarowe zapewniające możliwość dokonania syntezy złożonych kwestii związanych z równouprawnieniem płci w ramach pojedynczego narzędzia, przyjaznego dla użytkownika i łatwego do stosowania. Bazując na ramach polityki Unii Europejskiej, narzędzie to ułatwia monitorowanie postępów w dążeniu do zapewnienia równouprawnienia płci w całej UE. Wskaźnik równouprawnienia płci opiera się na sześciu podstawowych obszarach (pracy, wynagrodzeniu, wiedzy, ilości czasu, władzy i zdrowiu) oraz na dwóch obszarach dodatkowych (nierównościach krzyżowych oraz przemocy). Wskaźnik ten oblicza się, łącząc wskaźniki dotyczące płci w ramach jednego środka o charakterze sumarycznym. Po zastosowaniu wskaźnika każdemu państwu członkowskiemu przypisuje się wartość liczbową od 1 (całkowity brak równouprawnienia) do 100 (pełne równouprawnienie). Wskaźnik jest wykorzystywany nie tylko do pomiaru zróżnicowania sytuacji kobiet i mężczyzn – uwzględnia on również kontekst krajowy i różnice w poziomie rozwoju państw członkowskich w poszczególnych obszarach. Wysoki łączny wynik świadczy zarówno o niewielkim (lub zerowym) stopniu zróżnicowania sytuacji kobiet i mężczyzn, jak i o dobrej sytuacji wszystkich osób (np. wysoki poziom zatrudnienia kobiet i mężczyzn). W ramach badań przeprowadzonych przy wykorzystaniu wskaźnika równouprawnienia płci w 2015 r. zmierzono, jak duży (lub jak mały) dystans dzielił UE i jej państwa członkowskie od zapewnienia równouprawnienia płci w 2005, 2010 i 2012 r. Badania zapewniły możliwość zapoznania się z wynikami dotyczącymi każdego obszaru i podobszaru. W trakcie badań podjęto również pierwszą próbę opracowania złożonego wskaźnika do pomiaru poziomu przemocy wobec kobiet. (abstrakt oryginalny)

Monitor kształcenia i szkolenia 2016. Polska
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej 2016

W tomie 2 Monitora Kształcenia i Szkolenia 2016 zawarto dwadzieścia osiem sprawozdań dotyczących poszczególnych państw. W tomie oparto się na najnowszych dowodach ilościowych i jakościowych, aby przedstawić i ocenić najistotniejsze środki polityki podjęte niedawno i podejmowane obecnie w poszczególnych państwach członkowskich UE, ze szczególnym uwzględnieniem zmian od połowy 2015 r. Stanowi on zatem uzupełnienie istniejących źródeł informacji, które oferują opisy krajowych systemów edukacji i szkoleń. (fragment tekstu)

Obstacles to the right of free movement and residence for EU citizens and their families. Country report for Poland
Luxembourg: Publications Office of the European Union 2016

Niniejsze studium, zlecone przez Departament Tematyczny ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego na wniosek komisji LIBE i PETI, zawiera analizę obecnego stanu transpozycji wybranych przepisów dyrektywy 2004/38/WE w Polsce oraz wskazuje główne przeszkody w swobodnym przepływie dla obywateli UE i członków ich rodzin, jakie nadal istnieją w prawie polskim i w praktyce. W studium tym dokonano również analizy ograniczeń swobodnego przepływu osób, które mają charakter dyskryminacyjny, środków przeciwdziałania nadużyciom prawa oraz odmów wjazdu i prawa pobytu, a także wydaleń. (abstrakt oryginalny)

Nowa żywność
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejski 2016

Nowa żywność to żywność lub jej składnik, która do maja 1997 r. była rzadko spożywana w Unii Europejskiej (UE). To rok, w którym weszły w życie pierwsze przepisy w sprawie nowej żywności w UE w formie rozporządzenia (WE) nr 258/97. (abstrakt oryginalny)

Europejskie Podsumowanie Roku 2016. Spojrzenie na główne wyzwania UE
Warszawa: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce 2016

Mamy świadomość, że Unię Europejską dotknął najgłębszy kryzys w jej historii. Kryzys ten jest w dużej mierze kwestią percepcji, bo od kilku lat musimy działać w trybie „zarządzania kryzysami”. Ta kumulacja kryzysów wytrąciła Unii najważniejsze narzędzie legitymizacji – wyniki działań, skuteczność w rozwiązywaniu problemów ważnych dla obywateli. W ten sposób do realnych kłopotów doszło jeszcze wrażenie, jakoby to Unia sama w sobie była problemem. Że bardziej je stwarza, niż rozwiązuje. Potrzebą chwili wydaje się więc przejście od zarządzania kryzysami do – po prostu – zarządzania Unią. Ale ta Unia jest dzisiaj bardzo podzielona. Na podział Północ – Południe na tle kryzysu finansowego nałożyły się napięcia Wschód – Zachód związane z migracjami, po referendum w Wielkiej Brytanii szóstka członków założycieli zaczęła na własną rękę szukać dróg wyjścia. Zgłaszane są bardzo różne, często zupełnie przeciwstawne pomysły na przyszłość: od pogłębienia poprzez elastyczną integrację, kręgi koncentryczne, do tylko luźnego związku państw. Z tego nie wyłoni się wizja, którą mogłaby teraz poprzeć większość państw członkowskich. (fragment tekstu)

UE w 2016 r. Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej
Luksemburgu: Urząd Publikacji Unii Europejskiej 2017

Chcesz wiedzieć, czym zajmowała się UE w 2016 r.? Jakie postępy poczyniła w realizacji swoich priorytetów? Jakie środki podjęto, aby pobudzić zatrudnienie, wzrost i inwestycje? Jaki zamysł leży u podstaw niedawno zainaugurowanego Europejskiego Korpusu Solidarności? Jakie postępy poczyniono w dziedzinie migracji? Co przewiduje nowa umowa handlowa z Kanadą? Albo jakie korzyści z UE odnieśli jej obywatele? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w publikacji „UE w 2016 r.". (abstrakt oryginalny)

Biała księga w sprawie przyszłości Europy
Refleksje i scenariusze dotyczące przyszłości UE-27 do 2025 r.

Luksemburgu: Urząd Publikacji Unii Europejskiej 2017

Zjednoczona Europa skupiająca 27 państw musi wziąć los we własne ręce i zdecydować, jak ma wyglądać jej przyszłość. Niniejsza biała księga stanowi wkład Komisji Europejskiej w ten nowy rozdział projektu europejskiego. Chcemy zainicjować proces, w którym Europa wytyczy własną drogę naprzód. Chcemy rozpoznać czekające nas wyzwania i szanse oraz przygotować się wspólnie na ich podjęcie. (fragment tekstu)

Światowe tendencje do 2030 r. Czy UE jest w stanie sprostać przyszłym wyzwaniom?
Luksemburgu: Urząd Publikacji Unii Europejskiej 2017

Teraz, gdy na świecie zachodzą zmiany w tempie i na skalę, które często wydają się nie mieć precedensu, należy dotrzymać kroku tym zmianom i zwiększyć tempo oraz poprawić jakość dokonywanych przez nas zbiorowych analiz. Projekt realizowany przez Europejski System Analiz Strategicznych i Politycznych (ESPAS) ma pomóc Unii Europejskiej (UE) we wskazaniu głównych tendencji globalnych, ocenie ich skutków oraz przeprowadzeniu przeglądu wynikających z nich wyzwań i możliwości politycznych, z którymi będą musieli zmierzyć się decydenci. Projekt ten jednocześnie wskazuje na gotowość Unii Europejskiej do nawiązania współpracy z międzynarodowymi sojusznikami strategicznymi, partnerami i ekspertami z całego świata w celu podjęcia próby refleksji nad tymi wspólnymi globalnymi tendencjami i wyzwaniami oraz – w idealnym scenariuszu – stawienia im razem czoła. (fragment tekstu)

Wizjonerzy integracji europejskiej. Słowa, od których zaczęła się Unia
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej 2017

Dzień 25 marca 1957 r. był ważną datą w historii integracji europejskiej. Szefowie sześciu europejskich państw podpisali wówczas traktat rzymski. Dokument ten stanowi do dziś fundament Unii Europejskiej. W okresie poprzedzającym to historyczne wydarzenie mężowie stanu w Europie wypowiadali się na temat unii jednoczącej państwa Europy. Ich pamiętne słowa pomogły ukształtować wspólne wyobrażenie celów i zasad, na których do dziś opiera się Unia Europejska. Aby uczcić 60. rocznicę podpisania traktatu rzymskiego i złożyć hołd pamięci twórców idei europejskiej, przedstawiamy wybór fragmentów ich najsłynniejszych przemówień i opublikowanych dzieł. (abstrakt oryginalny)

Oprac. Małgorzata Galik

© 2009 Biblioteka Główna UEK