Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(49)/2017
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(49)/2017
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Seminarium PolBit 2017

„Biblioteki i bibliotekarze – partnerami wspierającymi edukację informacyjną i medialną w uczelni” – pod takim tytułem 29 maja w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej odbyło się Seminarium PolBiT 2017. Bibliotekarze wymieniali doświadczenia związane z organizacją i realizacją dydaktyki bibliotecznej.

W bibliotekach szkół wyższych szkolenia biblioteczne dla studentów mają długą tradycję. Zgodnie z obowiązującymi do końca maja 1990 r. aktami prawnymi, kształcenie było obligatoryjne. Obecnie decyzje w tym zakresie podejmują same uczelnie.

Biblioteki wyższych uczelni realizują szkolenia użytkowników w wielu różnorodnych formach: dla studentów rozpoczynających studia są to zajęcia z przysposobienia bibliotecznego, dla piszących prace licencjackie i magisterskie – zajęcia z informacji naukowej; te ostatnie zajęcia niekiedy ujęte są w formalnych programach studiów. Dodatkowo biblioteki prowadzą różnego rodzaju szkolenia dla doktorantów, czy pracowników naukowych, a także innych zainteresowanych grup odbiorców. Zazwyczaj to biblioteki występują z ofertą szkoleń i prowadzą je we własnym zakresie.

W wystąpieniach prelegenci dzielili się własnymi doświadczeniami, wskazywali na problemy, z którymi spotykają się we własnym środowisku, ale też dzielili się sukcesami i pomysłami, z których mogą skorzystać inni. Anna Tonakiewicz-Kołosowska i Iwona Socik z Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej w swoim wystąpieniu mówiły m. in. o udziale bibliotek akademickich w rozwijaniu kompetencji informacyjnych na przykładzie wybranych uczelni technicznych, medycznych, ekonomicznych i ogólnych. Ofertę Biblioteki Politechniki Krakowskiej w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji informacyjnych przedstawiły Marzena Marcinek i Marta Stąporek. Wśród wielu form realizowanych przez BPK autorki wymieniły m.in.: kursy b-learningowe dla studentów w ramach zajęć fakultatywnych, warsztaty i zajęcia indywidualne dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK oraz zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci pracowników PK. Maria Czyżewska z Biblioteki Politechniki Białostockiej przedstawiła referat pt. „Edukacja informacyjna użytkowników na przykładzie Biblioteki Politechniki Białostockiej”.
O doświadczeniach Biblioteki Politechniki Łódzkiej opowiedziały dr Iwona Sójkowska i Izabela Gajda. Wśród wielu realizowanych form wymieniły szkolenia z: elementów prawa autorskiego, informacji normalizacyjnej, informacji patentowej a także narzędzi do zarządzania bibliografią. Podobnie, jak w innych bibliotekach, część prowadzonych zajęć jest obligatoryjna, a część nieobowiązkowa. Hanna Celoch z Biblioteki Głównej Politechniki Lubelskiej omówiła doświadczenia Biblioteki PL w zakresie podnoszenia kompetencji informacyjnych, przedstawiła opracowany sylabus przedmiotu Przysposobienie Biblioteczne a także wyniki badań studentów. Ostatnie wystąpienie Alicji Paruzel z Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej poświęcone było udziałowi biblioteki w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji informacyjnych na przykładzie tejże. W wystąpieniach prelegentów prezentujących różnorodne formy kształcenia użytkowników bibliotek widać ogromne zaangażowanie bibliotekarzy w bogaty rozwój oferty dydaktycznej, a także w jej wysoką jakość. Bibliotekom szczególnie zależy na uświadomieniu środowisku, w którym funkcjonują, istnienia wielu różnorodnych źródeł informacji i zachęceniu do ich efektywnego wykorzystywania w celu tworzenia nowych zasobów wiedzy. Bibliotekarze systematycznie wspierają swoich czytelników w zdobywaniu i kształtowaniu niezbędnych umiejętności informacyjnych.

Danuta Domalewska

© 2009 Biblioteka Główna UEK