Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(49)/2017
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(49)/2017
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Konferencja Informacja – dobro publiczne czy prywatne? Od nadmiaru do umiaru

23 czerwca 2017 roku w Centrum Nauka-Biznes- CeNaBiz Politechniki Opolskiej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Informacja – dobro publiczne czy prywatne? Od nadmiaru do umiaru”. Organizatorami konferencji byli Zakład Ekonomiki Informacji Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej.

Celem drugiej już edycji konferencji było,” propagowanie idei tworzenia, rozpowszechniania, udostępniania i wykorzystywania informacji wartościowej o wysokiej jakości w „czystym” środowisku informacyjnym, oraz upowszechnianie wyników badań nad wskazanymi problemami w dobie rosnącego znaczenia informacji oraz przemian dokonujących się w gospodarce i społeczeństwie w kierunku gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego.” Tematyka drugiej edycji konferencji w założeniach organizatorów miała skupiać się na metodach i narzędziach umożliwiających selektywne działania wobec informacji publicznej i prywatnej. Uczestnikami konferencji byli w większości pracownicy naukowi wyższych uczelni, bibliotekarze i statystycy.

Organizatorzy zaplanowali trzy sesje, z czego trzecia stanowiła sesję podsumowującą. Prelegenci wygłosili 14 referatów, a moderatorzy czuwając nad dyscypliną czasową, mimo bogatego programu i dużej liczby wystąpień, zapewnili płynny przebieg obrad. Wszystkie tematy wystąpień były interesujące i wywołały liczne dyskusje. Wymienię tutaj tylko kilka, a pozostałe, zgodnie z zapowiedzią organizatorów zamieszczone zostaną w publikacji pokonferencyjnej. Andrzej Koziara i Agnieszka Jezierska z Uniwersytetu Śląskiego przedstawili referat: „RODO- szanse i zagrożenia dla bibliotek i jednostek dydaktycznych szkół wyższych.” Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wprowadza znaczące zmiany. Dotyczą one m.in. rozszerzenia zakresu podmiotów objętych obowiązkami ochrony danych osobowych oraz wysokości kar za ich naruszenie. Autorzy podkreślali, że w wyższych uczelniach wciąż za mało prowadzi się działań przygotowujących do wdrożenia Rozporządzenia. Danuta Szewczyk-Kłos, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego zaprezentowała temat: „Repozytorium instytucjonalne wobec zintegrowanego Systemu informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym.” Autorka przedstawiła zasady funkcjonowania budowanego repozytorium opartego o oprogramowanie OMEGA-PSIR, omówiła doświadczenia i plany. Maria Mołodowicz i Ewa Natrońska-Komar - przedstawicielki Urzędu Statystycznego w Opolu mówiły o „Statystyce publicznej wobec potrzeb informacyjnych”, zachęcały do korzystania ze statystycznych baz danych dostępnych na stronach GUS-u. Problemy osób niepełnosprawnych w e-dostępności przedstawiły Paulina Serafin-Gorszkowska i Agnieszka Sosińska z Wyższej Szkoły Bankowej. Zagadnieniem tym prelegentki zajmują się nie tylko naukowo, ale również na co dzień współpracują z tą grupą osób.

Podsumowując, tematyka obrad wzbudziła ogromne zainteresowanie uczestników, o czym świadczyła ożywiona dyskusja prowadzona również w trakcie przerw. Organizatorzy dołożyli starań by zapewnić dobrą, przyjazną atmosferę.

Danuta Domalewska

© 2009 Biblioteka Główna UEK