Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(49)/2017
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(49)/2017
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Międzynarodowa konferencja Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej

„Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej” – pod takim tytułem, w dniach 18-19 maja odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa. Bibliotekarze pracujący w różnych krajach i środowiskach mogli wymienić opinię i doświadczenia związane z tematem przestrzeni informacyjnej. Organizatorami konferencji byli: Naukowo-Techniczna Biblioteka Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska”, Biblioteka Politechniki Krakowskiej, Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej.

W konferencji udział wzięło około 150 osób, głównie pracowników bibliotek. Wygłoszono 67 referatów w języku ukraińskim oraz polskim.

Spotkanie otworzył Prorektor ds. Edukacji Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” – dr Davydchak Oleh oraz Andrij Andukhiv – Dyrektor Biblioteki Naukowej Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”. Ze strony polskiej gości przywitali Marek Górski – starszy kustosz dyplomowany, Dyrektor Biblioteki Politechniki Krakowskiej, dr Iwona Sójkowska – kustosz dyplomowany Biblioteki Politechniki Łódzkiej oraz Jędrzej Leśniewski – zastępca Dyrektora Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej.

W pierwszym dniu konferencji odbyły się dwie sesje plenarne. Pierwsza z nich poświęcona była optymalizacji procesów i usług bibliotecznych, kształtowaniu kompetencji informacyjnych użytkowników oraz zasadom tworzenia jakości informacji. Podczas drugiej sesji tematyka referatów głównie koncentrowała się wokół tworzenia i promowania usług przez Biblioteki polskie i ukraińskie.

W drugim dniu konferencji odbyły się jednocześnie cztery sesje plenarne:

  1. Technologie i zasoby informacyjne
  2. Strategiczne kierunki kształtowania informacji o bibliotekach
  3. Tworzenie wizerunku biblioteki w środowisku regionalnym i lokalnym
  4. Wsparcie informacyjne dla procesu edukacyjnego i naukowego.

Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie reprezentowała Urszula Cieraszewska, która wraz z Heleną Gałek z Biblioteki Politechniki Krakowskiej przedstawiła referat „Statystyka zasobów elektronicznych – doświadczenia zespołu StatEL”. Prelegentki zreferowały historię powstania zespołu, który został powołany z inicjatywy Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Szkół Polskich oraz Zespołu do spraw Standardów dla Bibliotek Naukowych. Skoncentrowały się na głównych zadaniach tego zespołu oraz jego planach na przyszłość. Na koniec omówiono wyniki ankiety dotyczącej pracy zespołu.

Podsumowując konferencję organizatorzy zgodnie podkreślili istotność poruszanych problemów dla pracowników bibliotek w ich codziennej pracy oraz cenną wymianę doświadczeń.

Urszula Cieraszewska

© 2009 Biblioteka Główna UEK