Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(49)/2017
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(49)/2017
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech Bibliograficzne bazy danych: perspektywy i problemy rozwoju

„Bibliograficzne bazy danych: perspektywy i problemy rozwoju” – pod takim tytułem w dniach od 26 do 27 czerwca odbyła się III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech. Podczas konferencji został dokonany przegląd aktualnych zagadnień, związanych z tworzeniem i udostępnianiem krajowych dziedzinowych baz danych - bibliograficznych, abstraktowych lub pełnotekstowych. Organizatorami były biblioteki Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Omówione zostały również problemy dotyczące rozwiązań organizacyjnych, metodologicznych i technologicznych, w szerokim kontekście, który pozwoli na wypracowanie kierunków dalszego rozwoju baz danych (jak również czasopism naukowych).

Konferencja ta miała także na celu upowszechnienie wśród wydawców i redakcji polskich czasopism naukowych wiedzy o bazach bibliograficznych oraz zagadnień z nimi związanych.

W spotkaniu udział wzięło około 150 osób, głównie pracowników bibliotek. Wygłoszonych zostało 22 referaty.

W pierwszym dniu konferencji odbyły się trzy sesje:

  1. Bibliograficzne bazy danych – wprowadzenie
  2. Krajowe bibliograficzne bazy danych – przegląd
  3. Bibliograficzne bazy danych - perspektywy

W drugim dniu odbyły się dwie sesje:

  1. Rola baz w komunikacji naukowej
  2. Czasopisma naukowe w Polsce – praktyki i standardy wydawnicze

Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie reprezentowała Urszula Cieraszewska z referatem „BazEkon – bogactwo wiedzy i możliwości”. Prelegentka omówiła w nim możliwości bazy, jej rolę w upowszechnianiu nauki oraz współpracę z wydawcami. Główny trzon wystąpienia dotyczył prezentacji zmian jakie zostały wprowadzone w bazie. Oprócz nowego interfejsu, przedstawiono zmiany w zakładce Przeglądaj, nowe możliwości przesyłania danych w różnych formatach oraz przygotowaną specjalnie dla wydawców możliwość pobierania danych w formacie XML bezpośrednio z bazy.

Podsumowując konferencję organizatorzy zgodnie podkreślili ważność roli jaką pełnią bibliograficzne bazy danych i informacje w nich zawarte.

Urszula Cieraszewska

© 2009 Biblioteka Główna UEK