Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(49)/2017
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(49)/2017
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Prenumerata wydawnictw ciągłych w UEK w 2017 roku

Zadaniem Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest gromadzenie zbiorów dla całego systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni. Zakup książek, czasopism, baz danych odbywa się w oparciu o następujące akty prawne: ustawę, zarządzenia, regulaminy i inne regulacje prawne:

Ustawa:
Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).

Zarządzenia, regulaminy:
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z dnia 23.09.2016 r. nr R-0201-34/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do zarządzenia. + Załącznik zawierający Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych.

Wszelkie bieżące informacje rozsyłane przez Władze Uczelni.

Biblioteka Główna jest Realizatorem w zakresie koordynowania zamówień na Dostawy (również w wersji elektronicznej): książek (z zastrzeżeniem §9 RUZP), czasopism, gazet (w tym suplementów do nich), katalogów, poradników, przewodników, wydawnictw cyklicznych, wydawnictw wymienno-kartkowych, itp. Usługi: introligatorskie (oprawa książek, czasopism, gazet, dyplomów, wykonanie tekturowych teczek na czasopisma, itp.), usługi dostępu do bibliotecznych baz danych, usługi wypożyczeń międzybibliotecznych. (por. RUZP, s. 3).

Zakup wydawnictw ciągłych dla Biblioteki Głównej i innych jednostek Uczelni prowadzi Oddział Wydawnictw Ciągłych. Przy zakupach obowiązuje plan zamówień publicznych. Listy tytułów czasopism do prenumeraty są co roku uaktualniane. Bierze się wówczas pod uwagę przede wszystkim utrzymanie ciągłości prenumeraty uznanych i wartościowych czasopism naukowych oraz zapotrzebowania składane przez zainteresowane Katedry i Jednostki Administracyjne. W miarę możliwości finansowych Biblioteki tj. przyznanych środków na zakup czasopism, uwzględniane są nowości wydawnicze, oferty wydawców oraz propozycje pracowników naukowych, studentów i innych czytelników. Propozycje prenumeraty gazet i czasopism, krajowych i zagranicznych dla Biblioteki można dokonywać posługując się zakładką „Zgłoś do zakupu”, która znajduje się na głównej stronie katalogu komputerowego BG UEK. Natomiast zamówienia na prenumeratę gazet i czasopism, realizowane ze środków ogólnych Uczelni, wyłącznie na potrzeby poszczególnych Katedr i Jednostek Administracyjnych składane są na formularzu „Zapotrzebowanie roczne na dostawy realizowane przez Bibliotekę Główną” (do pobrania na stronie domowej Biblioteki Głównej w zakładce „Pracownicy naukowi”, podstrona „Regulaminy/Opłaty/Formularze”). Wszystkie propozycje czasopism zgłoszone do prenumeraty przedstawiane są do akceptacji członkom Rady Bibliotecznej, którzy decydują o ich ewentualnym zakupie. Tytuły pozytywnie zaopiniowane trafiają na listy do zaprenumerowania. Natomiast zapotrzebowania na zakup czasopism finansowanych przez poszczególne jednostki składane są przez system Egeria. Zamówienia na czasopisma nieplanowane (UWAGA: Jednostki powinny uzasadnić dlaczego zakup nie został zgłoszony do planu) należy składać posługując się formularzem „Wniosek o realizację zamówienia” (zał. nr 2 do RUZP).

Prenumerata czasopism zagranicznych

Przy zakupie czasopism zagranicznych obowiązuje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych (RUZP §5). Jesienią 2016 roku zostało przeprowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę naukowych czasopism zagranicznych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za rok 2017. Do obowiązków pracowników Oddziału Wydawnictw Ciągłych należało w szczególności sporządzenie w systemie Egeria „wniosku o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” (zał. nr 3 do Regulaminu), ustalenie szacunkowej wartości zamówienia netto, opracowanie wzoru umowy, przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, sporządzenie listy czasopism, sprawdzenie i parafowanie ostatecznej wersji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), sprawdzenie dokumentów składających się na część merytoryczną i rachunkową ofert. W przygotowywaniu SIWZ uwzględniono m. in. nowe rozwiązania w zakresie kryteriów oceny ofert, które wprowadziła Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020). W efekcie zmian jako kryteria oceny ofert zastosowano: cenę brutto wraz z przypisaniem wagi 60 % i warunki płatności (ilość rat płatności) o wadze 40 %. Postępowanie zakończyło się wyborem oferty firmy ABE-IPS Sp. z o. o. Na rok 2017 zaprenumerowano 133 tytuły czasopism zagranicznych. Dzienniki: Financial TimesWall Street Journal Europe oraz czasopismo Applied and Environmental Microbiology prenumerowane są wyłącznie w wersji online. Tytuły te udostępniane są na stanowisku komputerowym w Czytelni Czasopism.

Wykaz tytułów czasopism zagranicznych prenumerowanych w 2017 r.

L.p.Tytuł czasopismaISSNPRINT/ ONLINE
1AStA - ADVANCES IN STATISTICAL ANALYSIS1863-8171P
2AMERICAN ECONOMIC REVIEW + JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE + JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES + AMERICAN ECONOMIC JOURNAL : APPLIED ECONOMICS + AMERICAN ECONOMIC JOURNAL : ECONOMIC POLICY + AMERICAN ECONOMIC JOURNAL : MACROECONOMICS + AMERICAN ECONOMIC JOURNAL : MICROECONOMICS0002-8282P
3AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND SOCIOLOGY0002-9246P
4AMERICAN STATISTICIAN0003-1305P
5ANNALS OF APPLIED STATISTICS1932-6157P
6ANNALS OF PUBLIC AND COOPERATIVE ECONOMICS1370-4788P
7ANNALS OF REGIONAL SCIENCE0570-1864P
8ANNALS OF STATISTICS0090-5364P
9APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY0099-2240ONLINE
10APPLIED ECONOMICS + APPLIED ECONOMICS LETTERS0003-6846P
11APPLIED ECONOMICS QUARTERLY1611-6607P
12BANKER, THE + THE TOP 1000 WORLD BANKS RANKING /dodatek0005-5395P
13BFuP BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE FORSCHUNG UND PRAXIS0340-5370P
14BIOMETRIKA0006-3444P
15BLOOMBERG BUSINESSWEEK0007-7135P
16BROOKINGS PAPER ON ECONOMIC ACTIVITY0007-2303P
17CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW0008-1256P
18CAMBRIDGE JOURNAL OF ECONOMICS + CONTRIBUTIONS TO POLITICAL ECONOMY0309-166XP
19CANADIAN JOURNAL OF ECONOMICS0008-4085P
20CHALLENGE0577-5132P
21CONTROLLING & MANAGEMENT REVIEW2195-8262P
22DECISION SUPPORT SYSTEMS0167-9236P
23DEUTSCH PERFEKT1861-1605P
24ECOLOGICAL ECONOMICS0921-8009P
25ECONOMETRICA0012-9682P + O
26ECONOMETRICS JOURNAL1368-4221P
27ECONOMIC JOURNAL0013-0133P
28ECONOMIC POLICY0266-4658P
29ECONOMICA0013-0427P
30ECONOMICS AND PHILOSOPHY0266-2671P
31ECONOMICS OF TRANSITION0967-0750P
32ECONOMIST, THE0013-0613P
33L'ESPRESSO0423-4243P
34EUROPA WORLD OF LEARNING2165-1965P
35EUROPA WORLD YEAR BOOK0956-2273P
36EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE & TECHNOLOGY1438-7697P
37EUROPEAN JOURNAL OF POPULATION0168-6577P
38EUROPE-ASIA STUDIES0966-8136P
39L'EXPRESS INTERNATIONAL0014-5270P
40FEMINIST ECONOMICS1354-5701P
41FINANCIAL TIMES / Premium FT.com; 1 stanowiskoONLINE
42FINANZARCHIV0015-2218P
43FLEISCHWIRTSCHAFT0015-363XP
44FOOTWEAR SCIENCE1942-4280P
45FOREIGN POLICY0015-7228P
46HARVARD BUSINESS REVIEW0017-8012P
47GERMAN JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: ZfP2397-0022P
48INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT0019-8501P
49INTERECONOMICS0020-5346P
50INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION0964-8305P
51INTERNATIONAL BUSINESS REVIEW0969-5931P
52INTERNATIONAL ECONOMIC REVIEW0020-6598P
53INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING0169-2070P
54INTERNATIONAL LABOUR REVIEW0020-7780P
55INTERNATIONAL REVIEW OF RETAIL, DISTRIBUTION AND CONSUMER RESEARCH0959-3969P
56INTERNATIONAL STATISTICAL REVIEW0306-7734P
57INTERNATIONAL WHO IS WHO, THE0074-9613P
58ISACA JOURNAL1944-1967P
59JAHRBUCH FÜR WIRTSCHAFTSGESCHICHTE0021-4027P
60JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS0883-7252P
61JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS0044-2372P
62JOURNAL OF COMMON MARKET STUDIES0021-9886P
63JOURNAL OF COMPARATIVE ECONOMICS0147-5967P
64JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH0093-5301P
65JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS0304-3878P
66JOURNAL OF ECONOMETRICS0304-4076P
67JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY0022-0507P
68JOURNAL OF ECONOMIC METHODOLOGY1350-178XP
69JOURNAL OF ECONOMICS0931-8658P
70JOURNAL OF EUROPEAN INTEGRATION - REVUE D' INTEGRATION EUROPEENNES0703-6337P
71JOURNAL OF FINANCE0022-1082P
72JOURNAL OF FINANCIAL INTERMEDIATION1042-9573P
73JOURNAL OF FORECASTING0277-6693P
74JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS0022-1821P
75JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMICS0022-1996P
76JOURNAL OF MARKETING0022-2429P
77JOURNAL OF MARKETING RESEARCH0022-2437P
78JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS0304-3932P
79JOURNAL OF MONEY, CREDIT AND BANKING0022-2879P
80JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY0022-3808P
81JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS0895-562XP
82JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS0047-2727P
83JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE0022-4146P
84JOURNAL OF SOCIAL PHILOSOPHY0047-2786P
85JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION0002-9726P
86JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION0162-1459P
87JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES: A ( Statistics in Society) + SIGNIFICANCE0964-1998P
88JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES: B (Statistical Methodology)1369-7412P
89JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES: C (Applied Statistics)0035-9254P
90KOMMERSANT DENGI2220-7732P
91KYKLOS0023-5962P
92LONG RANGE PLANNING0024-6301P
93MACROECONOMIC DYNAMICS1365-1005P
94MANAGEMENT INTERNATIONAL REVIEW0938-8249P
95MANAGEMENT SCIENCE0025-1909P
96MARKETING. ZEITSCHRIFT FUR FORSCHUNG UND PRAXIS0344-1369P
97MARKETING REVIEW ST. GALLEN1865-6544P
98MELLIAND TEXTILBERICHTE0341-0781P
99MOLECULAR NUTRITION & FOOD RESEARCH1613-4125P
100NBER MACROECONOMICS ANNUAL0889-3365P
101OXFORD ECONOMIC PAPERS0030-7653P
102OXFORD REVIEW OF ECONOMIC POLICY0266-903XP
103PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE0894-3214P
104PHILOSOPHY & PUBLIC AFFAIRS0048-3915P
105POLITICO2406-5250P
106POPULATION AND DEVELOPMENT REVIEW0098-7921P
107POPULATION STUDIES0032-4728P
108QUANTITATIVE ECONOMICS1759-7323P + O
109QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS0033-5533P
110QUARTERLY REVIEW OF ECONOMICS AND FINANCE, THE1062-9769P
111REGIONAL STUDIES0034-3404P
112REVIEW OF ECONOMIC STUDIES, THE0034-6527P
113REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS0034-6535P
114REVIEW OF RADICAL POLITICAL ECONOMICS0486-6134P
115REVIEW OF WORLD ECONOMICS1610-2878P
116REVUE FRANCAISE DE GESTION0338-4551P
117RMA JOURNAL1531-0558P
118SCANDINAVIAN ECONOMIC HISTORY REVIEW0358-5522P
119SOCIOLOGICAL THEORY0735-2751P
120SPIEGEL, DER0038-7452P
121TAX POLICY AND THE ECONOMY9892-8649P
122TEST0040-3946P
123TEXTILE RESEARCH JOURNAL0040-5175P
124THEORETICAL ECONOMICS1933-6837P + O
125TIME0928-8430P
126TOURISM MANAGEMENT0261-5177P
127VIERTELSJAHREHEFTE ZUR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG [DEUTSCHES INSTITUT]0340-1707P
128WALL STREET JOURNAL EUROPEONLINE
129WIRTSCHAFTSWOCHE0042-8582P
130WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK1026-2628P
131WORLD ECONOMY, THE0378-5920P
132ZfO ZEITSCHRIFT FÜHRUNG UND ORGANISATION0722-7485P
133ZFBF - Schmalenbachs Zeitschrift fuer Betriebswirtschaftliche Forschung (incl.Schmalenbach Business Review)0341-2687P

Prenumerata czasopism polskich

Przy zakupie czasopism polskich obowiązuje procedura udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. Euro (art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych), uregulowana w RUZP (§6). W 2016 r. przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na: Dostawę czasopism polskich dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2017 roku. Udzielenie zamówienia poprzedziło sporządzenie w systemie Egeria „wniosku o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” (zał. nr 3 do Regulaminu), przygotowanie zapytania ofertowego i załączników tj. list czasopism, szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy. Zapytanie ofertowe skierowano do trzech kolporterów. Ofertę złożyła jedna firma, po jej sprawdzeniu podpisano umowę na dostawę czasopism z firmą Garmond Press - Kraków Sp. z o. o. W 2017 r. prenumeratą objęto 7 dzienników i 238 czasopism. Oprócz tytułów kontynuowanych pojawił się nowy magazyn Controlling i Zarządzanie: profesjonalna baza wiedzy i praktycznych narzędzi, zaproponowany do zakupu przez pracownika naukowego. Dwa tytuły: Logistyka OdzyskuZarządzanie Zasobami Ludzkimi prenumerowane są wyłącznie w wersji elektronicznej. Kwartalnik Logistyka Odzysku udostępniany jest w Bibliotece Wydziału Towaroznawstwa. Natomiast dwumiesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi otrzymywany jest w plikach pdf i udostępniany w Czytelni Czasopism. Biblioteka w ramach prenumeraty drukowanej otrzymuje bezpłatny dostęp online do dziewięciu czasopism. Tytuły takie jak: Biuletyn Głównego Księgowego, Hotelarz, Monitor Księgowego, Personel i Zarządzanie, Poradnik Gazety Prawnej, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Serwis Prawno – Pracowniczy, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości udostępniane są na stanowisku komputerowym w Czytelni Czasopism.

Wykaz tytułów czasopism polskich prenumerowanych w 2017 r.

L.p.Tytuł czasopismaISSNPRINT/ ONLINE
1ABC Jakości. Akredytacja – Badania – Certyfikacja1234-7248P
2Administratio Locorum1644-0749P
3Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki1230-1159P
4Bank i Kredyt0137-5520P
5Bank. Miesięcznik Finansowo-Bankowy1230-9125P
6Bezpieczeństwo i Higiena Żywności1643-4714P
7Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka0137-7043P
8Bibliotekarz0208-4333P
9Biuletyn Opakowaniowy1734-4603P
10Biuletyn Głównego Księgowego2084-5863P + O
11Business in Brief2451-1250P
12Businessman.pl1898-3162P
13CIO Magazyn Dyrektorów IT1733-6651P
14Cement-Wapno-Beton1425-8129P
15Charaktery1427-695XP
16Chemik0009-2886P
17Chrońmy Przyrodę Ojczystą0009-6172P
18Control and Cybernetics0324-8569P
19Controlling i Rachunkowość Zarządcza1428-8117P
20Controlling i Zarządzanie2392-0157P
21Cukiernictwo1643-9988P
22Czasopismo Geograficzne0045-9453P
23Czysta Energia1643-126XP
24Domy Spółdzielcze0137-7078P
25Drewno1644-3985P
26Dzieje Najnowsze0419-8824P
27Edukacja i Dialog0866-952XP
28Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa0860-6846P
29Ekologia i Technika1230-462XP
30Ekonomia i Środowisko0867-8898P
31Ekonomista0013-3205P
32Elektronika Praktyczna1230-3526P
33Farby i Lakiery1230-3321P
34Finanse + Controlling2449-9307P
35Finanse Komunalne1232-0307P
36Finansowanie Nieruchomości1733-4217P
37Food Lex2299-6486P
38Food Service1231-2274P
39Forbes. Profit1733-7291P
40Forum Akademickie1233-0930P
41Forum Budowlane1425-8773P
42Gazeta Bankowa0860-7613P
43Gazeta Finansowa2391-6079P
44Geografia w Szkole0137-7566P
45Gazeta Ubezpieczeniowa1428-7501P
46Globenergia1897-1288P
47Gospodarka Materiałowa i Logistyka1231-2037P
48Gospodarka Narodowa0867-0005P
49Gospodarka i Handel Zagraniczny Polski w ...1643-5435P
50Gospodarka Surowcami Mineralnymi0860-0953P
51Handel1230-9664P
52Handel Wewnętrzny0438-5403P
53Handel Wewnętrzny w Polsce1899-7988P
54Harvard Business Review Polska1730-3591P
55Herito2082-310XP
56Home and Market (miesięcznik)1734-302XP
57Hotelarz0137-7612P + O
58Integracja1232-8510P
59Inwestor1897-4694P
60Inwestycje Zagraniczne w Polsce1231-1103P
61Inżynieria i Aparatura Chemiczna0368-0827P
62Journal of Apicultural Science1643-4439P
63Karta0867-3764P
64Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski1426-790XP
65Konsumpcja w Polsce1899-7996P
66Kontrola Państwowa0452-5027P
67Kosmetyka i Kosmetologia1231-4153P
68Krakowski Rynek Nieruchomości1231-5745P
69Kraków1733-0459P
70Kronos1897-1493P
71Kultura i Społeczeństwo0023-5172P
72Kwartalnik Filozoficzny1230-4050P
73Kwartalnik Historii Kultury Materialnej0023-5881P
74Kwartalnik Historii Nauki i Techniki0023-589XP
75Kwartalnik Historyczny0023-5903P
76Kwartalnik Prawa Prywatnego1230-7173P
77Laboratorium. Przegląd Ogólnopolski1643-7381P
78Literatura na Świecie0324-8305P
79Logistyka a Jakość1509-3719P
80Logistyka. Magazynowanie. Transport ...1231-5478P
81Logistyka OdzyskuONLINE
82MM Magazyn Przemysłowy0945-5485P
83Magazyn Przemysłu Rybnego1428-362XP
84Magazyn Wino1730-0193P
85Marketing i Rynek1231-7853P
86Marketing w Praktyce1425-8315P
87Miesięcznik Ubezpieczeniowy1732-2413P
88Monitor Księgowego1731-5786P + O
89Monitor Podatkowy1231-1855P
90Monitor Prawa Celnego i Podatkowego1732-5544P
91Monitor Spółdzielczy0137-771XP
92Murator0239-6866P
93Nasza Przeszłość0137-3218P
94National Geographic. Polska1507-5966P
95Newsweek Polska1642-5685P
96Nieruchomości. Prawo, Podatki, Praktyka1506-2899P
97Notes Wydawniczy1230-0624P
98Nowa Szkoła0029-537XP
99Nowe Forum2300-6072P
100Nowe Książki0137-8562P
101Nowe Zeszyty Samorządowe1507-2738P
102Nowy Przemysł1429-866XP
103Ochrona Środowiska1230-6169P
104Odpady i Środowisko1508-9886P
105Odra0472-5182P
106Operations Research and Decision2081-8858P
107Organizacja i Kierowanie0137-5466P
108Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych0867-7433P
109Orzecznictwo Sądów Polskich0867-1850P
110Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna1234-5261P
111Packaging Polska1509-1767P
112Palestra0031-0344P
113Państwo i Prawo0031-0980P
114PC World z DVD1689-4669P
115Personel i Zarządzanie1641-0793P + O
116Perspektywy1427-3543P
117Podróże1505-3601P
118Polish Cartographical Review2450-6974P
119Polish Journal of Cosmetology1731-0083P
120Polish Journal of Ecology1505-2249P
121Polish Journal of Environmental Studies1230-1485P
122Polish Journal of Food and Nutrition Sciences1230-0322P
123Polish Journal of Microbiology1733-1331P
124Polish Sociological Review1231-1413P
125Polimery0032-2725P
126Polityka0032-3500P
127Polityka Gospodarcza Polski w Integrującej się Europie1734-3488P
128Polityka Społeczna0137-4729P
129Polska Gazeta Transportowa1230-7599P
130Poradnik Gazety Prawnej1234-5695P + O
131Poznaj Swój Kraj0032-6151P
132Poznaj Świat0032-6143P
133Praca i Zabezpieczenie Społeczne0032-6186P
134Praca i Zdrowie1896-8082P
135Praca za Granicą2299-3924P
136Prawo Asekuracyjne1233-5681P
137Prawo Europejskie w Praktyce1733-2036P
138Prawo i Środowisko1234-8937P
139Press. Media, Reklama, Public Relations1425-9818P
140Problemy Zarządzania1644-9584P
141Przedsiębiorczość i Zarządzanie1733-2486P
142Przegląd Biblioteczny0033-202XP
143Przegląd Budowlany0033-2038P
144Przegląd Europejski1641-2478P
145Przegląd Geograficzny0033-2143P
146Przegląd Historyczny0033-2186P
147Przegląd Humanistyczny0033-2194P
148Przegląd Komunalny + dostęp online1232-9126P
149Przegląd Komunikacyjny0033-2232P
150Przegląd Legislacyjny1426-6989P
151Przegląd Mleczarski0478-6599P
152Przegląd Organizacji0137-7221P
153Przegląd Podatkowy. Podatki, Cła0867-7514P
154Przegląd Polityczny1232-6488P
155Przegląd Prawa Handlowego1230-2996P
156Przegląd Prawa Publicznego1896-8996P
157Przegląd Psychologiczny0048-5675P
158Przegląd Rusycystyczny0137-298XP
159Przegląd Sądowy0867-7255P
160Przegląd Urbanistyczny2080-9336P
161Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego0137-5490P
162Przegląd Zachodni0033-2437P
163Przemysł Drzewny0373-9856P
164Przyroda Polska0552-430XP
165Psychologia Społeczna1896-1800P
166Pszczelarstwo0478-7080P
167Rachunkowość Budżetowa1428-8176P + O
168Rachunkowość0481-5475P + O
169Real Estate Manager2450-8098P
170Renowacje i Zabytki1643-2029P
171Respublica2353-8457P
172Roczniki PZH (Państwowy Zakład Higieny)0035-7715P
173Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny0035-9629P
174Rynek Energii1425-5960P
175Rynek Kolejowy1644-1958P
176Rynek Turystyczny1230-2716P
177Rynki Alkoholowe1233-8818P
178Rzeczoznawca Majątkowy1233-054XP
179Samorząd Terytorialny0867-4973P
180Serwis Administracyjno-Samorządowy1426-112XP
181Serwis Prawno - Pracowniczy1234-8325P + O
182Sprawy Międzynarodowe0038-853XP
183Studia Europejskie1428-149XP
184Studia Medioznawcze1641-0920P
185Studia Polityczne1230-3135P
186Studia Prawnicze0039-3312P
187Studia Regionalne i Lokalne1509-4995P
188Studia Socjologiczne0039-3371P
189Środowisko. Ogólnopolski Biuletyn Ekologiczny1230-9842P
190Świat Butów1428-3905P
191Świat Nauki0867-6380P
192Towaroznawcze Problemy Jakości1733-747XP
193Transport Miejski i Regionalny1732-5153P
194Traveler1507-9566P
195Trzeci Sektor1733-2265P
196Tworzywa Sztuczne w Przemyśle2082-6877P
197Tygodnik Powszechny0041-4808P
198Tygodnik Solidarność0208-8045P
199Unia Europejska.pl2084-2694P
200Wiadomości Chemiczne0043-5104P
201Wiadomości Statystyczne0043-518XP
202Wiadomości Turystyczne1641-2451P
203Wieś i Rolnictwo0137-1673P
204Wprost0209-1747P
205Wspólnota0867-0935P
206Wycena1230-8781P
207Zagadnienia Ekonomiki Rolnej0044-1600P
208Zagadnienia Informacji Naukowej0324-8194P
209Zamówienia Publiczne. Doradca1428-3530P
210Zapiski Historyczne0044-1791P
211Zarządzanie Biblioteką2081-1004P
212Zarządzanie Przedsiębiorstwem1643-4773P
213Zarządzanie Zasobami LudzkimiONLINE
214Zdrowie Publiczne0044-2011P
215Zeszyty Literackie0751-0357P
216Zeszyty Metodyczne Rachunkowości1429-396XP + O
217Zeszyty Naukowe Polskie Towarzystwo Ekonomiczne1644-8979P
218Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości1641-4381P
219Zwierciadło0514-0994P
220Żywienie Człowieka i Metabolizm0209-164XP
221Żywność Nauka Technologia Jakość1425-6959P
222Acta Poloniae Historica0001-6829P
223Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej0066-6874P
224Archives of Environmental Protection2083-4772P
225Bibliografia Historii Polskiej0067-6721P
226Człowiek i Społeczeństwo0239-3271P
227Etyka0014-2263P
228Nauki Inżynierskie i Technologie. Prace Nauk. Uniw. Wrocławskiego2080-5985P
229Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego2083-5809P
230Prakseologia0079-4872P
231Przegląd Socjologiczny0033-2356P
232Rocznik StrategicznyISBNP
233Roczniki Biblioteczne0080-3626P
234Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych0080-3634P
235Roczniki Historyczne0324-8585P
236Turyzm0867-5856P
237Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie0137-2599P
238Zeszyty Prasoznawcze0555-0025P

Wykaz tytułów gazet polskich prenumerowanych w 2017 r.

L.p.Tytuł czasopismaISSNPRINT/ ONLINE
1Dziennik. Gazeta Prawna (Premium)2080-6744P
2Dziennik Polski0137-9089P
3Gazeta Krakowska0137-9089P
4Gazeta Wyborcza0137-9089P
5Parkiet Plus1231-2207P
6Puls Biznesu1427-6852P
7Rzeczpospolita (pakiet plus)0208-9130P

Prenumerata czasopism polskich specjalnych

Zakup czasopism polskich specjalnych odbywa się według procedur szczególnych, do których ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania (RUZP §7). Udzielenie zamówienia następuje na podstawie „wniosku o realizację zamówienia” (zał. nr 2 do Regulaminu). Według powyższych procedur Biblioteka Główna zamawia bezpośrednio w wydawnictwie prasę fachową SIGMA-NOT wraz z dostępem elektronicznym do numerów archiwalnych prenumerowanych czasopism tzw. prenumeratę w wersji PLUS. W 2017 r. prenumeratą objętych jest 16 tytułów czasopism, w tym Szkło i Ceramika wyłącznie w wersji drukowanej. W prenumeracie indywidualnej znajdują się również wydawnictwa Biblioteki Narodowej. Odrębny wniosek przygotowywany jest dla wydawnictw statystycznych, z których zamawiana jest pełna oferta Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Krakowie. W 2017 r. dodatkowo indywidualnie kupowany jest kwartalnik Food Forum, który zamawiany był w latach ubiegłych u kolportera. Od 2017 r. czasopismo w prenumeracie rocznej dostępne jest wyłącznie w ofercie redakcyjnej.

Wykaz tytułów czasopism polskich specjalnych prenumerowanych w 2017 r.

Wydawnictwa według planu wydawniczego 2017 Głównego Urzędu Statystycznego:

ROCZNIKI STATYSTYCZNE
17000/01 Mały Rocznik Statystyczny Polski
17001/01 Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
17002/00 Rocznik Statystyczny Województw
17003/00 Rocznik Demograficzny
17006/00 Rocznik Statystyczny Pracy
17004/00 Rocznik Statystyczny Przemysłu
17005/00 Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego
17008/00 Rocznik Statystyczny Rolnictwa
17009/00 Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej

BIULETYNY. CZASOPISMA. OPRACOWANIA ZBIORCZE
17400/01-12 Biuletyn Statystyczny
17300/01-12 Informacja o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Kraju
17405/01-04 Statistics in Transition – new series
17543/00 Sytuacja Makroekonomiczna w Polsce na tle Procesów w Gospodarce Światowej w 2016 R.

LUDNOŚĆ. RUCH NATURALNY. MIGRACJE
17700/03 Ludność. Stan i Struktura w Przekroju Terytorialnym (stan w dn. 30.06.2017) + CD
17709/03 Ludność. Stan i Struktura oraz Ruch Naturalny w Przekroju Terytorialnym (stan w dn. 31.12.2016) + CD
17308/00 Powierzchnia i Ludność w Przekroju Terytorialnym w 2017 R.
17330/00 Trwanie Życia w 2016 R.

ŚRODOWISKO. ENERGIA
17380/00 Ochrona Środowiska 2017
17362/00 Zielone Płuca Polski w 2015 R.
17115/00 Efektywność Wykorzystania Energii w Latach 2005-2015
17307/00 Gospodarka Paliwowo-Energetyczna w Latach 2015 i 2016
17387/00 Energia ze Źródeł Odnawialnych w 2016 R.
17506/00 Zużycie Energii w Gospodarstwach Domowych w 2015 R.
17516/00 Energia 2017

PRACA. WYNAGRODZENIA
17338/01-04 Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski + CD
17341/01-04 Bezrobocie Rejestrowane
17339/03 Pracujący w Gospodarce Narodowej w 2016 R. + CD
17345/00 Popyt na Pracę w 2016 R.
17342/00 Warunki Pracy w 2016 R.
17343/00 Wypadki przy Pracy w 2016 R.
17340/01-04 Zatrudnienie i Wynagrodzenia w Gospodarce Narodowej
17563/00 Osoby Młode na Rynku Pracy w 2016 R.
17351/00 Koszty Pracy w Gospodarce Narodowej w 2016 R.
17398/00 Emerytury i Renty w 2016 R.

WARUNKI ŻYCIA
17133/00 Ubóstwo w Polsce w Latach 2015 i 2016
17331/00 Budżety Gospodarstw Domowych w 2016 R.
17391/00 Dochody i Warunki Życia Ludności Polski (raport z badania EU-SIL 2016)
17122/03 Beneficjenci Środowiskowej Pomocy Społecznej w 2016 R.
17134/00 Jakość Życia w Polsce

EDUKACJA
17335/03 Oświata i Wychowanie w Roku Szkolnym 2016/2017 + CD
17334/03 Szkoły Wyższe i ich Finanse w 2015 R. + CD
17148/00 Charakterystyka Ustawicznego Szkolenia Zawodowego w Przedsiębiorstwach w 2015 R.

NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
17565/00 Działalność Badawcza i Rozwojowa w Polsce w 2016 R.
17390/00 Społeczeństwo Informacyjne w Polsce. Wyniki Badań Statystycznych z Lat 2013-2017
17373/03 Działalność Innowacyjna Przedsiębiorstw w Latach 2014-2016 + CD

KULTURA. TURYSTYKA. SPORT
17333/03 Kultura w 2016 R. + CD
17332/00 Turystyka w 2016 R.
17558/00 Turystyczna Baza Noclegowa w Polsce w 2016 R. (folder)
17375/00 Uczestnictwo w Sporcie i Rekreacji Ruchowej w 2016 R.
17258/00 Kultura Fizyczna w Latach 2015 i 2016

ZDROWIE 17259/03 Zdrowie i Ochrona Zdrowia w 2016 R. + CD
17395/00 Pomoc Społeczna i Opieka nad Dzieckiem i Rodziną w 2016 R.
17358/00 Ochrona Zdrowia w Gospodarstwach Domowych w 2016 R.

GOSPODARKA SPOŁECZNA. WOLONTARIAT
17140/03 Działalność Organizacji Non-Profit w 2015 R.: Zarządzanie … + CD
17505/03 Wolontariat w Organizacjach i Inne Formy Pracy Niezarobkowej poza Gospodarstwem Domowym -2016 R.

CENY. HANDEL
17302/00 Ceny w Gospodarce Narodowej w 2016 R.
17304/01-04 Ceny Robót Budowlano-Montażowych i Obiektów Budowlanych
17313/04 Handel Zagraniczny
17105/00 Ruch Graniczny oraz Wydatki Cudzoziemców w Polsce i Polaków za Granicą w 2016 R.

PRZEMYSŁ. BUDOWNICTWO. ŚRODKI TRWAŁE
17347/04 Nakłady i Wyniki Przemysłu
17348/00 Budownictwo-Wyniki Działalności w 2016 R.
17306/00 Gospodarka Materiałowa w 2016 R.

TRANSPORT. ŁĄCZNOŚĆ
17310/00 Transport – Wyniki Działalności w 2016 R.
17265/00 Transport Drogowy w Polsce w Latach 2014 i 2015
17141/03 Gospodarka Morska w Latach 2015-2016 + CD

RACHUNKI NARODOWE
17100/00 Rachunki Narodowe według Sektorów i Podsektorów Instytucjonalnych w Latach 2012-2015
17327/00 Rachunki Kwartalne Produktu Krajowego Brutto w Latach 2011-2015
17902/00 Produkt Krajowy Brutto-Rachunki Regionalne w 2015 R.

ROLNICTWO. LEŚNICTWO
17110/00 Rolnictwo w 2016 R.
17381/00 Leśnictwo 2017
17382/00 Wyniki Produkcji Roślinnej w 2016 R.
17384/00 Zwierzęta Gospodarskie w 2016 R.
17385/00 Produkcja i Handel Zagraniczny Produktami Rolnymi w 2016 R.
17383/00 Użytkowanie Gruntów i Powierzchnia Zasiewów w 2016 R.
17372/00 Charakterystyka Gospodarstw Rolnych w 2016 R.

FINANSE
17374/03 Polski Rynek Ubezpieczeniowy 2016 + CD
17147/03 Wyspecjalizowane Segmenty Rynku Finansowego 2016 + CD
17325/03 Gospodarka Finansowa Jednostek Samorządu Terytorialnego 2016 + CD

PODMIOTY GOSPODARCZE. WYNIKI FINANSOWE
17317/01-02 Wyniki Finansowe Podmiotów Gospodarczych
17318/00 Bilansowe Wyniki Finansowe Podmiotów Gospodarczych w 2016 R.
17321/00 Działalność Gospodarcza Podmiotów z Kapitałem Zagranicznym w 2016 R.
17323/00 Przedsiębiorstwa Niefinansowe Powstałe w Latach 2011-2015
17554/00 Wybrane Wskaźniki Przedsiębiorczości w Latach 2011-2015
17369/00 Działalność Przedsiębiorstw Niefinansowych w 2016 R.
17320/00 Działalność Przedsiębiorstw o Liczbie Pracujących do 9 Osób w 2015 R.

FOLDERY. INFORMATORY 17989/00 Regiony Polski 2017 (folder)

Wydawnictwa według planu wydawniczego Urzędu Statystycznego w Krakowie na rok 2017

  1. Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2017
  2. Województwo Małopolskie 2017- Podregiony, Powiaty, Gminy
  3. Rocznik Statystyczny Krakowa 2017
  4. Raport o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Woj. Małopolskiego w 2016 R.
  5. Biuletyn Statystyczny Miasta Krakowa

Dostawca - SIGMA-NOT (prenumerata PLUS)

L.p.Tytuł czasopisma
1Atest
2Aura
3Chłodnictwo
4Gospodarka Mięsna
5Gospodarka Wodna
6Opakowanie
7Problemy Jakości
8Przegląd Gastronomiczny
9Przegląd Papierniczy
10Przegląd Piekarski i Cukierniczy
11Przegląd Włókienniczy
12Przegląd Zbożowo-Młynarski
13Przemysł Chemiczny
14Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny
15Przemysł Spożywczy
16Szkło i Ceramika (tylko wersja drukowana)

Dostawca - Biblioteka Narodowa

L.p.Tytuł czasopisma
1Polska Bibliografia Bibliologiczna
2Rocznik Biblioteki Narodowej

Dostawcy indywidualni

L.p.Tytuł czasopismaDostawca
1Food ForumForum Media Polska Sp. z o. o.

Bernadetta Gągulska

© 2009 Biblioteka Główna UEK