Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(49)/2017
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(49)/2017
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

System Informacji o Gospodarce Żywnościowej (SIGŻ)

System Informacji o Gospodarce Żywnościowej (SIGŻ) to baza bibliograficzna opracowywana przez Centralną Bibliotekę Rolniczą i współpracujące z nią jednostki badawczo-naukowe oraz uczelnie rolnicze. Baza danych SIGŻ jest monotematyczną bazą bibliograficzną, w znacznej części adnotowaną, zawierającą opisy bibliograficzne i streszczenia artykułów z ok. 260 tytułów czasopism polskich, wydawnictw seryjnych, książek, materiałów pokonferencyjnych i aktów prawnych.

Rys. 1 Centralna Biblioteka Rolnicza http://cbr.gov.pl/index.php/bazy-danych/sigz.html

Zakres tematyczny bazy obejmuje tematykę rolniczą, przemysł spożywczy, leśną gospodarkę niedrzewną, szkolnictwo i upowszechnianie wiedzy rolniczej. Zasięg chronologiczny SIGŻ stanowią publikacje wydane w Polsce od 1981 r. Dostęp do bazy jest bezpłatny - link ze strony domowej BWT PRZYDATNE LINKI/SIGŻ

Rys. 2 Link do bazy SIGŻ w zakładce PRZYDATNE LINKI http://bg.uek.krakow.pl/bwt/index.php/media-internetowe/

Baza SIGŻ jest niezmiernie ważnym i pomocnym narzędziem przy zbieraniu literatury dla studentów Wydziału Towaroznawstwa. Stanowi istotne źródło na dalszym etapie zbierania literatury, poszerzając bibliografię o publikacje innych wydawców z zakresu towaroznawstwa żywności. SIGŻ dla czytelników zewnętrznych, jakimi są studenci WT oferuje opisy bibliograficzne artykułów, książek, materiałów pokonferencyjnych wraz z abstraktami oraz linki do publikacji on-line. Duża część opracowanych tutaj tytułów czasopism i książek znajduje się w Bibliotece Wydziału Towaroznawstwa UEK.

Przeglądanie bazy można rozpocząć od zakładki Przeglądanie indeksów wpisując słowo kluczowe lub frazę wg. tytułu, autora, hasła przedmiotowego (rys. 3).


Rys. 3 Przeglądanie indeksów wg. Tytułów/ deskryptorów AGROVAC / słowo: dodatki do żywności

Uzyskane wyniki pozwalają na przeglądanie bazy wg indeksu zawierającego tytuł, autora, hasło przedmiotowe, deskryptory AGROVAC, SIGŻ itd.

Wyszukiwarka prosta lub zaawansowana umożliwia znalezienie publikacji wg różnych kryteriów wyszukiwawczych: słów kluczowych, słów w tytule, w tekście, haseł przedmiotowych, autora, czy roku wydania.

I tak przykładowo: wpisując w wyszukiwarce prostej żywność genetycznie modyfikowana, uzyskujemy wynik wyszukiwawczy w postaci listy artykułów, książek i dokumentów związanych z ww. słowem kluczowym (rys. 4, 5).

Rys. 4 Wyszukiwarka SIGŻ/ wyszukiwanie proste / słowo kluczowe: żywność genetycznie modyfikowana

Rys. 5 Wyniki wyszukiwania / słowo kluczowe: żywność genetycznie modyfikowana

Inna możliwość to przeszukiwanie bazy danych wg słów kluczowych z ograniczeniem do języka, rodzaju, roku wydania oraz poziomu publikacji (rys.) Przykładowo wyszukiwanie wg słowa kluczowego: dodatki do żywności w czasopismach za lata 2010-2017 (rys. 6, 7) oraz książkach (rys.8)

Rys. 6 Wyszukiwanie z zastosowaniem ograniczników/ dodatki do żywności / artykuły / 2010-2017

Rys. 7 Wyniki wyszukiwania

Rys. 8 Wyszukiwanie proste z zastosowaniem ograniczników/ dodatki do żywności / książki / 2010-2017

Rekordy artykułów zawierają opis bibliograficzny, abstrakt oraz odsyłacze w postaci słów kluczowych i haseł przedmiotowych, dzięki którym czytelnik poszerza kryteria wyszukiwawcze. Jest to niezwykle pomocna funkcja, która umożliwia dotarcie do jak największej liczby publikacji (rys. 9).

Rys. 9 Widok rekordu artykułu z czasopisma

Pełen widok rekordu książki zawiera opis bibliograficzny i spis treści publikacji (rys. 10, 11).

Rys. 10 Widok rekordu książki

Rys. 11 Zawartość – spis treści książki

Wyszukiwanie zaawansowane pozwala na przeglądniecie bazy danych, wiążąc słowa dowolnie użyte w tytule, ze streszczeń, autora, haseł przedmiotowych, terminów AGROVAC, haseł przedmiotowych, deskryptorów SIGŻ itd. (rys. 12, 13).

Rys. 12 Wyszukiwanie zaawansowane słów z dowolnego pola

Rys. 13 Wyniki wyszukiwania zaawansowanego

Funkcja Poprzednie wyszukiwania umożliwia czytelnikowi przeglądnięcie historii dotychczasowych przeszukiwań, powrót do konkretnego z zapytań a także zapisanie ww. na email (rys. 14).

Rys. 14 Historia przeszukiwań

Dzięki zakładce Moja e-półka można zapisywać wyniki wyszukiwawcze tworząc w ten sposób własny zestaw rekordów. Należy pamiętać, że korzystając z konta Gościa, zawartość e-półki jest opróżniana po zakończeniu sesji (rys. 15).

Rys. 15 Dokumenty zapisane w zakładce e-półka

Rys. 16 Zapisywanie rekordów

Rys. 17 Komenda zapisania pliku

Rys. 18 Rekordy zapisane na lokalnym komputerze/wysłane na email

Baza SIGŻ jest jednym z częściej wykorzystywanych narzędzi przy przeszukiwaniu baz przez studentów WT. Mimo, że nie jest dla nas bazą pełnotekstową, pozwala na dotarcie do wielu źródeł naukowych i popularno-naukowych. Większość opracowanych w SIGŻ publikacji z zakresu towaroznawstwa żywności, dietetyki, zdrowia człowieka znajduje się w Bibliotece Wydziału Towaroznawstwa UEK.

Anna Masłowska

© 2009 Biblioteka Główna UEK