Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(48)/2016
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(48)/2016
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Poniżej prezentujemy czasopisma nabywane przez Oddział Wydawnictw Ciągłych w ramach prenumeraty, darów i wymiany. Omawiamy czasopisma polskie, zarówno wydawniczo nowe, jak i te, które zmieniły tytuł lub zostały włączone do zbiorów Biblioteki w 2016 roku. Szczegółowa lokalizacja i zasoby dostępne w Katalogu Biblioteki pod adresem: https://kataloguek.cyfronet.pl.
Zapraszamy do lektury i odwiedzania Czytelni Czasopism.

Działalność Organizacji Non-Profit w ... R. : zarządzanie, współpraca i świadczenie usług społecznych = Activities of Non-Profit organizations in... : management, cooperation and social services / Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań Społecznych i Warunków Życia we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie].
Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2016-.

Działalność Organizacji Non-Profit w 2013 R. to publikacja przygotowana wspólnie przez Departament Badań Społecznych i Warunków Życia GUS oraz Urząd Statystyczny w Krakowie. Publikacja składa się z trzech części: (I) zarządzanie, (II) współpraca, (III) usługi społeczne. Część pierwsza poświęcona została zarządzaniu zasobami ludzkimi i informacyjnymi, w szczególności: charakterystyce zarządu, fluktuacji kadry, motywowaniu personelu, planowaniu działań, a także komunikacji z otoczeniem zewnętrznym. Dopełnia ją zestawienie syntetycznych wskaźników profesjonalizacji zarządzania. Druga część dotyczy współpracy organizacji non-profit z instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami oraz w ramach samego sektora non-profit. Prezentowane są m.in. cele, formy i bariery tej współpracy oraz potencjał kooperacyjny poszczególnych zbiorowości tworzących sektor non-profit, dzięki wskaźnikom odnoszącym się do kapitału społecznego. Natomiast w trzeciej części prezentowana jest rola sektora non-profit w świadczeniu usług społecznych w zakresie: edukacji, pomocy społecznej, integracji społeczno-zawodowej, ochrony zdrowia, kultury oraz sportu. Do publikacji dołączono zestaw tablic wynikowych w formacie Excel, które mogą być wykorzystywane do własnych analiz, są one dostępne bezpłatnie na stronie internetowej GUS http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/.
W zbiorach Biblioteki Głównej 2013 R., wyd. 2016 + CD-ROM.

Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia = Economics and Law in Health Care
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016-
ISSN 2449-9374

Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia jest czasopismem afiliowanym przez Katedrę Ekonomii Stosowanej przy Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Tytuł ukazuje się od 2016 roku w cyklu rocznym. Obszarem nauki, któremu poświęcone jest czasopismo są nauki społeczne, a dyscyplinami - ekonomia, ekonometria, zarządzanie, finanse i prawo. Czasopismo zgodnie z intencją Redakcji ma służyć jako płaszczyzna rozwoju nauk ekonomicznych i prawa zajmujących się analizą systemu ochrony zdrowia. Rocznik zaprasza do współpracy naukowców reprezentujących nauki ekonomiczne i prawo oraz praktyków zajmujących się funkcjonowaniem ochrony zdrowia. Tytuł dostępny w wersji papierowej i elektronicznej.
W zbiorach Biblioteki Głównej od nr 1 (2016).

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński.
Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016-.
ISSN 2450-7741

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (tytuł poprzedni Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia) jest czasopismem powstałym w 2004 w ramach serii Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Czasopismo wydaje Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, a redakcja jest afiliowana przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US. Ukazuje się 6 numerów rocznie. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, mieszczące się w zakresie dyscypliny finanse. Artykuły dotyczą zagadnień z obszaru m.in. zarządzania finansami, rynków kapitałowych, rachunkowości, podatków, audytu. Tytuł dostępny zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. Czasopismo rozpisywane na bieżąco i w pełnym zakresie w bazie BazEkon.
W zbiorach Biblioteki Głównej znajduje się zarówno tytuł bieżący od nr 2 (80) 2016 cz. 1, jak i zasób tytułu poprzedniego za lata 2005-2015.

Journal of Agribusiness and Rural Development: kwartalnik poświęcony problemom agrobiznesu i obszarów wiejskich.
Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2008 -.
ISSN 1899-5241

Kwartalnik wydawany od 2008 roku, jest kontynuacją publikowanych w latach 2002-2007 Roczników Akademii Rolniczej w Poznaniu w serii Ekonomia. W czasopiśmie publikowane są wyniki badań poświęconych problematyce ekonomicznej i społecznej w sektorze rolno-żywnościowym i na obszarach wiejskich. Są to prace naukowe w języku angielskim i polskim. Czasopismo działa na zasadzie licencji „open-access” i oferuje darmowy dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji poprzez swoją stronę internetową. Tytuł znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismo rozpisywane na bieżąco i w pełnym zakresie w bazie BazEkon.
W zbiorach Biblioteki Głównej znajduje się od nr 1(35) 2015.

Kultura i Rozwój / red. nacz. Jerzy Hausner.
Warszawa: Narodowe Centrum Kultury; Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2015-.
ISSN 2450-212X

Kwartalnik naukowy Kultura i Rozwój powstaje dzięki współpracy Narodowego Centrum Kultury (wydawca) z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (współwydawca). Numer zerowy ukazał się w 2015 roku. Głównym celem pisma jest przedstawianie najciekawszych problemów związanych z ekonomią kultury w Polsce i na świecie oraz komentowanie nowych koncepcji dotyczących kulturalnej polityki rozwojowej autorstwa krajowych i zagranicznych badaczy. Aby zachować wysoki poziom naukowy czasopisma do Rad Naukowej i Redakcyjnej zostali zaproszeni uznani naukowcy specjalizujący się w badaniu polityk kulturalnych oraz ekonomii kultury, a także przedstawiciele organizacji od lat promujących w polskich środowiskach rozwiązania ułatwiające współpracę kultury z biznesem. Wersją pierwotną pisma jest wersja elektroniczna. Czasopismo rozpisywane na bieżąco i w pełnym zakresie w bazie BazEkon.
W zbiorach Biblioteki Głównej od nr 0 (2015).

Society and Economy: journal of the Corvinus University of Budapest.
Budapest: Akadémiai Kiadó, 2002-.
ISSN 1588-9726

Society and Economy: journal of the Corvinus University of Budapest to czasopismo naukowe wydawane przez Akadémiai Kiadó w Budapeszcie od 2002 roku. Ukazuje się trzy razy w roku. Na łamach pisma publikowane są artykuły z dziedziny nauk społecznych. Periodyk stanowi specjalistyczne forum dla publikacji wyników badań w obszarze ekonomii i polityki, ekonomii międzynarodowej, polityki gospodarczej, biznesu, administracji publicznej, socjologii. Tytuł ukazuje się w języku angielskim, dostępny także w wersji elektronicznej.
W zbiorach Biblioteki Głównej od Vol. 35 nr 3 (2013).

Studia i Prace WNEiZ US.
Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016-.
ISSN 2450-7733

Studia i Prace WNEiZ US to kwartalnik publikowany przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Czasopismo ukazuje się od 2016 roku. Stanowi kontynuację tytułu Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, wydawanego w latach 2009-2015. Zamierzeniem redakcji pisma jest prezentowanie na jego łamach najnowszych prac naukowo-badawczych z zakresu ekonomii i zarządzania. Dla poszczególnych numerów ustalono następujące tytuły: Problemy współczesnej ekonomii, Zarządzanie, Gospodarka regionalna i międzynarodowa, Metody ilościowe w ekonomii. Czasopismo jest również dostępne w formie elektronicznej. Tytuł znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismo rozpisywane na bieżąco i w pełnym zakresie w bazie BazEkon.
W zbiorach Biblioteki Głównej znajduje się zarówno tytuł bieżący od nr 43 t. 2 (2016), jak i zasób tytułu poprzedniego za lata 2009-2015.

Torun Business Review / WSB University in Torun; [editor in chief Jan Głuchowski].
Torun: WSB Univeristy in Torun, 2015-.
ISSN 1643-8175

Torun Business Review to rocznik naukowy wydawany przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu od 2015 roku. W latach 2001-2014 ukazywał się pod nazwą Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Tytuł dostępny również w wersji elektronicznej. Na łamach pisma publikowane są artykuły recenzowane z zakresu m.in. ekonomii, zarządzania finansami, polityki gospodarczej i gospodarki rynkowej. Czasopismo rozpisywane na bieżąco i w pełnym zakresie w bazie BazEkon.
W zbiorach Biblioteki Głównej znajduje się zarówno tytuł bieżący od nr 14 (1) 2015, jak i zasób tytułu poprzedniego za lata 2001-2014.

Transborder Economics: international journal on transborder economics, politics and statistics / University of Rzeszów, Statistical Office in Rzeszow.
Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016-.
ISSN 2451-3229

Transborder Economics jest czasopismem Uniwersytetu Rzeszowskiego i Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Tytuł wydawany jest nieregularnie od 2016 roku. Ukazuje się w języku angielskim. Na łamach pisma publikowane są artykuły z zakresu międzynarodowej współpracy gospodarczej, politycznej i regionalnej.
W zbiorach Biblioteki Głównej od Vol. 1 nr 1 (2016).

Wybrane Wskaźniki Przedsiębiorczości w Latach... = Selected Entrepreneurship Indicators in... / Główny Urząd Statystyczny.
Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2015-.
ISSN 2450-2804

Wybrane Wskaźniki Przedsiębiorczości w Latach 2010-2014 to druga edycja publikacji prezentującej wybrane wskaźniki przedsiębiorczości opracowane dla zbiorowości podmiotów niefinansowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób, prowadzących księgi rachunkowe. W zależności od kierunku i tempa zmian zachodzących w tych podmiotach, wyodrębniono pięć typów przedsiębiorstw: szybkiego wzrostu, wzrostowe, stabilne, schyłkowe i szybkiego spadku. Dla tak określonych populacji przedstawiono dane finansowe, a także informacje o pracujących i wynagrodzeniach w latach 2010-2014, agregowane według rodzaju prowadzonej działalności (PKD) oraz siedziby przedsiębiorstwa (województw). Publikacja składa się z części analitycznej i tabelarycznej. Całość poprzedzona jest uwagami metodologicznymi, w tym opisem sposobu wyodrębnienia pięciu populacji oraz definicjami podstawowych pojęć wykorzystywanych w opracowaniu. Tytuł dostępny zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.
W zbiorach Biblioteki Głównej l. 2010-2014 wyd. 2016.

Wyznania Religijne w Polsce... / Główny Urząd Statystyczny [Departament Badań Społecznych i Warunków Życia; autor opracowania Paweł Ciecieląg].
Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2016-.

Wyznania Religijne w Polsce 2012-2014 to kolejne wydanie informatora o wyznaniach religijnych, sporządzonego na podstawie wyników badań Głównego Urzędu Statystycznego. Poprzednia edycja ukazała się pod tytułem Wyznania Religijne, Stowarzyszenia Narodowościowe i Etniczne w Polsce 2009-2011. Publikacja wydawana jest co trzy lata, dostępna również w postaci elektronicznej. Zawiera indeksy porządkujące zgromadzony materiał chronologicznie, demograficznie i alfabetycznie oraz mapy ukazujące struktury administracyjno-terytorialne niektórych kościołów. Podstawową jednostką opisu jest wyznanie. Każda z jednostek jest krótko scharakteryzowana, podane są dane statystyczne informujące o jej stanie ilościowym, rozmieszczeniu terytorialnym, zakresie działania.
W zbiorach Biblioteki Głównej znajduje się zarówno tytuł bieżący 2012/2014 wyd. 2016, jak i zasób tytułu poprzedniego od 1993/1996 wyd. 1997 do 2009/2011 wyd. 2013.

Bernadetta Gągulska

© 2009 Biblioteka Główna UEK