Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(48)/2016
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(48)/2016
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Inwigilacja prowadzona przez służby wywiadowcze. Środki zabezpieczające prawa podstawowe oraz środki prawne dostępne w Unii Europejskiej: streszczenie
Wiedeń: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 2015. - 12 s.

Artykuł 7 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej gwarantuje wszystkim obywatelom Unii Europejskiej (UE) poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego, podczas gdy art. 8 gwarantuje prawo do ochrony ich danych osobowych. Dane te muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach, a każdej osobie zapewnia się prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą, oraz prawo do dokonania ich sprostowania. Przewiduje się w nim także, że przestrzeganie tego prawa podlega kontroli niezależnego organu. Artykuł 47 zapewnia prawo do skutecznego środka prawnego, w tym do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie. (abstrakt oryginalny)

Nowy początek dialogu społecznego
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2016. - 11 s.

Dialog społeczny polega na dyskusjach, konsultacjach, negocjacjach i wspólnych działaniach, w których regularnie biorą udział partnerzy społeczni, tacy jak pracodawcy i związki zawodowe. Dialog społeczny dotyczy różnorodnych kwestii społecznych i związanych z zatrudnieniem, a niekiedy obejmuje również władze publiczne. Na poziomie unijnym został zapoczątkowany w 1985 r. przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Jacques’a Delorsa w Val Duchesse. Tworzenie i wspieranie dialogu społecznego to kluczowe składniki europejskiego modelu społecznego, jako że odgrywa to zasadniczą rolę w promowaniu konkurencyjności i uczciwości oraz w polepszaniu dobrobytu ekonomicznego i społecznego. Europejski dialog społeczny stanowi uzupełnienie dialogu społecznego na poziomie krajowym. (abstrakt oryginalny)

Pomoc UE na rzecz wzmocnienia administracji publicznej w Mołdawii: sprawozdanie specjalne nr 13/2016
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2016. - 49 s.

Mołdawia otrzymuje najwyższą kwotę wsparcia unijnego w przeliczeniu na mieszkańca spośród wszystkich wschodnich sąsiadów UE. Trybunał zbadał, czy pomoc unijna przyczyniła się do wzmocnienia administracji publicznej w tym kraju i ustalił, że wsparcie budżetowe wywarło ograniczone skutki w tym zakresie. Komisja powinna była szybciej reagować na urzeczywistniające się zagrożenia, a programy należało lepiej dostosować do mołdawskich strategii krajowych. Komisja nie wykorzystała w pełni możliwości ustalania warunków wypłat, a przydzielanie dodatkowych środków w ramach podejścia motywacyjnego nie było w pełni uzasadnione. Skontrolowane projekty były wprawdzie odpowiednie w stosunku do zamierzonego celu i przyniosły oczekiwane produkty, jednak nie zawsze były właściwie skoordynowane z programami wsparcia budżetowego, a ich rezultaty nie we wszystkich przypadkach były trwałe. (abstrakt oryginalny)

Unijny system certyfikacji zrównoważonych ekologicznie biopaliw: sprawozdanie specjalne nr 18/2016
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2016. - 58 s.

Państwa członkowskie muszą zapewnić, by udział energii ze źródeł odnawialnych w transporcie w 2020 r. wynosił co najmniej 10% końcowego zużycia energii w tym sektorze. Do tej docelowej wartości mogą zaliczać tylko biopaliwa, które uzyskały certyfikat jednego z systemów dobrowolnych zatwierdzonych przez Komisję. Trybunał ustalił, że z powodu uchybień w procedurze zatwierdzania systemów dobrowolnych przez Komisję, a następnie w nadzorze nad nimi, unijny system certyfikacji zrównoważonych ekologicznie biopaliw nie jest w pełni wiarygodny. Jeżeli chodzi o osiągnięcie udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie na poziomie 10%, Trybunał stwierdził, że ponieważ państwa członkowskie mogły podawać jako zrównoważone ekologicznie biopaliwa, których zrównoważony charakter nie został zweryfikowany, statystyki mogły zostać zawyżone. (abstrakt oryginalny)

Przewodnik po funduszach UE dla sektora turystycznego (2014-2020)
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2016. - 80 s.

Przewodnik ten przygotowano ze względu na strategiczne znaczenie turystyki dla Unii Europejskiej. Turystyka jako trzeci pod względem wielkości sektor gospodarczy UE ma rzeczywiście duży wpływ na wzrost gospodarczy, zatrudnienie i rozwój społeczny. Jego znaczenie uznaje się w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w którym wymaga się od Unii wsparcia, uzupełnienia i koordynowania działań państw członkowskich w tej dziedzinie (art. 195 TFUE). Specjalny przewodnik był również potrzebny ze względu na różnorodność potrzeb sektora turystycznego i zakres programów tematycznych UE, które w rezultacie mogą posłużyć jako wsparcie dla tego sektora. Sektor turystyczny, obejmujący wiele podmiotów o odmiennych potrzebach, otrzymał z czasem wsparcie w ramach różnych programów. Dzięki ciągłym wysiłkom na rzecz uproszczenia gromadzenie i analizowanie informacji na temat wielu programów staje się coraz łatwiejsze, nadal jednak stanowi wyzwanie dla znajdujących się pod silną presją podmiotów prywatnych i publicznych, które promują kierunki turystyczne lub rozwijają usługi turystyczne. (abstrakt oryginalny)

Obserwatorium badań naukowych i innowacji (RIO) - raport krajowy za 2015 r. Streszczenie: Polska
Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2016. – 12 s.

Polska gospodarka poradziła sobie szczególnie dobrze z niedawnym światowym kryzysem finansowym. Niemniej gospodarka ta nadal bazuje na modelu konkurencyjności opartym na kosztach pracy. Polska poczyniła stosunkowo niewielkie postępy w zwiększaniu roli średnio- i wysokozaawansowanych technologicznie produktów i usług. W wielu raportach zwracano uwagę, że niezbędne są dalsze wysiłki, aby uniknąć wejścia w pułapkę średniego dochodu. Polska podlegała procedurze nadmiernego deficytu od lipca 2009 r. (do lipca 2015), kiedy to Rada wydała zalecenie wzywające Polskę do obniżenia deficytu do 2012 r. Wydatki budżetowe na badania i rozwój wzrastały nawet w latach kryzysu i nie podlegały konsolidacji w ramach procedury nadmiernego deficytu. Jednakże wzrost ten osiągnięto także dzięki wykorzystaniu funduszy strukturalnych UE, których rola zwiększa się z roku na rok, co w dłuższym okresie (po 2020 r.) może stanowić przeszkodę w utrzymaniu poziomu wydatków publicznych na badania i rozwój. Polski system badań i innowacji (B+I) podległ znacznej restrukturyzacji od czasu reformy w latach 2010–2011, ale reformy te nie spowodowały jeszcze wyraźnych zmian we wskaźnikach osiągnięć. Polska wypadła ponownie słabo w „Innovation Scoreboard” Unii Europejskiej za 2015 r. jako umiarkowany innowator z niskim syntetycznym wskaźnikiem innowacyjności. (fragment tekstu)

Korzyści wynikające z CETA. Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) między UE a Kanadą
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2016. - 13 s.

Unia Europejska niedawno zawarła nową umowę o wolnym handlu z Kanadą – kompleksową umowę gospodarczo-handlową, w skrócie CETA. Umowa przyniesie korzyści osobom i przedsiębiorstwom w całej Europie. Przyczyni się do generowania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy poprzez: pobudzanie eksportu, obniżenie kosztu nakładów ponoszonych przez przedsiębiorstwa na wytworzenie produktów, zapewnienie konsumentom większego wyboru oraz utrzymanie rygorystycznych unijnych standardów w odniesieniu do produktów. W niniejszej broszurze podsumowano sposoby osiągania tych korzyści. (abstrakt oryginalny)

Programy pomocy unijnej na rzecz likwidacji obiektów jądrowych na Litwie, w Bułgarii i na Słowacji. Od 2011 r. poczyniono pewne postępy, lecz wciąż należy zmierzyć się z najpoważniejszymi wyzwaniami: sprawozdanie specjalne nr 22/2016
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2016. - 88 s.

Likwidacja ośmiu reaktorów jądrowych wybudowanych według projektu radzieckiego na Litwie, w Bułgarii i na Słowacji stanowiła warunek przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej. Trybunał stwierdził, że unijne programy finansowania mające pomóc w spełnieniu tego warunku nie stworzyły odpowiednich zachęt do terminowej i racjonalnej pod względem kosztów likwidacji. Choć poczynione zostały pewne postępy, w głównych projektach infrastrukturalnych wystąpiły opóźnienia i wciąż nie uporano się z najpoważniejszymi wyzwaniami związanymi z pracami na terenach kontrolowanych. Do 2020 r. unijne wsparcie powinno sięgnąć kwoty 3,8 mld euro. Szacuje się, że łączny koszt likwidacji wyniesie co najmniej 5,7 mld euro. Jeżeli uwzględni się koszty związane z trwałym składowaniem odpadów wysokoaktywnych, szacowany łączny koszt likwidacji może ulec podwojeniu. (abstrakt oryginalny)

Jurysdykcja i prawo właściwe w sporach międzynarodowych między pracownikiem a pracodawcą. Praktyczny przewodnik
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2016. - 30 s.

Praktyczny przewodnik ma na celu przedstawienie ogólnych informacji na temat odpowiednich i obowiązujących przepisów (w tym orzecznictwa) w kwestiach prawa prywatnego międzynarodowego oraz delegowania pracowników w zakresie umów o pracę. Przewodnik ten ma stanowić pomoc dla specjalistów zajmujących się tym zagadnieniem. (abstrakt oryginalny)

Sygnały 2016: W kierunku czystej i inteligentnej mobilności. Transport a środowisko w EuropieLuksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2016. - 37 s.

Europejska Agencja Środowiska (EEA) publikuje Sygnały co roku, przedstawiając przegląd kwestii o istotnym znaczeniu dla debaty na temat ochrony środowiska oraz dla opinii publicznej. Sygnały 2016 są poświęcone zagadnieniom transportu i mobilności. Transport łączy ludzi, kultury, miasta, kraje i kontynenty. Jest on jednym z głównych filarów nowoczesnego społeczeństwa i nowoczesnej gospodarki. Jednocześnie transport odpowiada za jedną czwartą unijnych emisji gazów cieplarnianych, jest źródłem zanieczyszczeń powietrza i zagrożenia hałasem oraz prowadzi do fragmentacji siedlisk. Sygnały 2016 poświęcone są możliwości przekształcenia uzależnionego od paliw węglowych europejskiego sektora transportu w czysty i inteligentny system mobilności. (abstrakt oryginalny)

Oprac. Anna Tokarczyk

© 2009 Biblioteka Główna UEK