Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(48)/2016
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(48)/2016
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Konferencja Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu

W dniach 06-07.10 2016 odbyła się w Lublinie Konferencja pt.: ”Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu”, zorganizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS i Bibliotekę Główną UMCS.

Celem konferencji było dokonanie przeglądu aktualnego stanu badań naukowych, prezentacja rozwiązań praktycznych z obszaru obejmującego użytkowników bibliotek i informacji w dobie kultury multimedialnej oraz przedstawienie wykorzystania nowych technologii i kanałów komunikacyjnych w budowaniu relacji bibliotek z użytkownikami, w promocji wiedzy, czytelnictwa i usług bibliotecznych.

Obrady odbywały się w ramach sesji plenarnych i sesji prowadzonych równolegle. Wygłoszono 29 referatów.

Pierwszą sesję zatytułowaną Rekonesans badawczy zainaugurował wykład prof. Zbigniewa Osińskiego Metody badania użyteczności internetowych serwisów bibliotecznych na przykładzie bibliotek uniwersyteckich. W tej sesji uczestnicy wysłuchali jeszcze wystąpień dr. Mikołaja Ochmańskiego, dr Agnieszki Łuszpak prezentującej katalogi rzeczowe polskich bibliotek na łamach czasopism bibliotekarskich w okresie stalinowskim, dr hab. Anny Dymmel i kończącego pierwszą sesję dr. Sebastiana Dawida Kotuły. Drugą sesję Kultura czytelnicza rozpoczęło wystąpienie dr Agaty Rybińskiej poświęcone czytelnictwu pobożnych Żydówek lubelskich, na podstawie analizy wybranych tekstów kultury. W tej sesji uczestnicy mieli jeszcze możliwość wysłuchania trzech referatów, w tym mgr Stanisławy Wojnarowicz, prezentującej temat Między publikacją a czytaniem. Z problemów dostępności „Kultury” paryskiej w bibliotekach PRL. Sesję zakończyły wystąpienia przedstawicieli Aleph Polska i IBUK Libra.

Kolejne dwie sesje prowadzone równolegle zatytułowano Zasoby informacji i wiedzyCzytelnik/Użytkownik. Wśród ciekawych wystąpień na uwagę zasługiwał interesujący temat omówiony w referacie System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej jako przykład współpracy między jednostkami naukowymi, którego autorzy mgr Karolina Popławska, mgr Jakub Bajer, dr inż. Michał Kozak, dr inż. Marcin Szymczak, mgr inż. Marcin Werla, omówili projekt mający na celu upowszechnianie wyników działalności naukowej pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Poznańskiej. Do potrzeb informacyjnych studentów odniosły się w swoim wystąpieniu autorki mgr Agnieszka Goszczyńska i mgr Justyna Jerzyk-Wojtecka z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. W kolejnym dniu obrad przeprowadzono dwie sesje równoległe: Obszary komunikacji i Dystrybucja i obieg kultury. Mgr Dariusz Kardela omówił nowe kanały komunikacji w procesie budowania relacji biblioteki z użytkownikiem na przykładzie działań podejmowanych w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej; mgr Barbara Krasińska i mgr Piotr Milc z Biblioteki Głównej UP w Krakowie przedstawili zagadnienie roli biblioteki akademickiej w kształtowaniu kultury cyfrowej czytelników. W tej sesji reprezentująca bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie mgr Danuta Domalewska zaprezentowała referat Dostęp do informacji o zasobach w bibliotekach ekonomicznych szkół wyższych w Polsce. Ostatnia sesja plenarna Biblioteka w nowej odsłonie, obejmująca sześć referatów, stanowiła sesję podsumowującą obrady konferencji. Referentka, mgr Ewa Hadrian, omawiając doświadczenia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, przedstawiła, jakim zmianom wynikającym z rozwoju technologii telekomunikacyjnych ulegają czynności rejestracji i realizacji kwerend pochodzących od czytelników. Mgr Elżbieta Tomczyńska wygłosiła referat Księgozbiór Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej źródłem informacji i promocji wiedzy o Unii Europejskiej w dobie kultury multimedialnej, na przykładzie ośrodka szczecińskiego. W ostatnim wystąpieniu mgr Anna Bogowska omówiła dostępność i wykorzystanie zbiorów kartograficznych Biblioteki Głównej UMCS w dobie nowoczesnych technologii informacyjnych.

Organizatorzy Konferencji w swoim programie przygotowali kilka atrakcji dla uczestników. Było to zwiedzanie kaplicy Św. Trójcy na zamku w Lublinie, a także spacer z przewodnikiem, zwiedzanie Starego Miasta i uroczysta kolacja. Dołożyli wszelkich starań, aby w pełni zrealizować założone cele konferencji, a uczestnicy konferencji mieli okazję do wymiany opinii, doświadczeń i zapoznania się z interesującymi inicjatywami podejmowanymi przez biblioteki.

Danuta Domalewska

© 2009 Biblioteka Główna UEK