Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(46)/2015
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(46)/2015
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Czy instrumenty finansowe stanowią skuteczne i przyszłościowe narzędzie wspierania rozwoju obszarów wiejskich?
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2015. - 59 s.

Trybunał zbadał skuteczność instrumentów finansowych (funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych) we wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007–2013 oraz ich potencjał w okresie programowania 2014–2020. Trybunał stwierdził, że jak dotąd nie były one skuteczne, głównie dlatego że wniesiono do nich zbyt duży kapitał. Ponadto nie osiągnięto w ich ramach zakładanych efektów dźwigni i rotacji. W odniesieniu do okresu programowania 2014–2020 Trybunał ustalił, że choć w odnośnych przepisach wprowadzono ulepszenia, osiągnięcie zamierzonego oddziaływania będzie niemałym wyzywaniem. (abstrakt oryginalny)

Dziesięć technologii, które mogą zmienić nasze życie. Potencjalny wpływ i skutki polityczne: analiza
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2015. - 30 s.

Niniejsze opracowanie sporządzono w ramach wsparcia prac prowadzonych przez Dział Prognoz Naukowych polegających na opracowaniu metodyki opracowywania prognoz w Parlamencie Europejskim. Przeanalizowano dziesięć tendencji naukowych i technologicznych, które cieszą się zainteresowaniem obywateli, decydentów politycznych oraz prawodawców w całej Unii Europejskiej. Przedstawiono streszczenie każdej tendencji, po którym następuje przegląd spodziewanego i potencjalnego wpływu każdej z nich. Następnie dokonano analizy prawnej, w której skupiono się w szczególności na kwestiach proceduralnych i prawodawczych, jakie powinni wziąć pod uwagę decydenci polityczni i prawodawcy w procesie formułowania polityki UE w odniesieniu do każdej z tych tendencji. (abstrakt oryginalny)

Integralność unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji i jego wdrażanie
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2015. – 69 s.

Unijny system ETS stanowi fundament polityki UE w dziedzinie klimatu i często jest on wskazywany w innych częściach świata jako przykład do naśladowania przy opracowywaniu polityki w dziedzinie zmian klimatu. Trybunał stwierdził poważne uchybienia na drugim etapie wdrażania systemu ETS (lata 2008–2012) oraz problemy dotyczące stabilności ram prawnych na rzecz ochrony integralności rynku. Odnotowano konieczność wprowadzenia usprawnień w zakresie regulacji i nadzoru rynku, statusu prawnego uprawnień oraz systemów przetwarzania podstawowych danych w ramach systemu ETS. Państwa członkowskie powinny ponadto ulepszyć proces wdrażania ram kontroli oraz nakładania sankcji. Trybunał formułuje szereg zaleceń mających doprowadzić do poprawy integralności systemu ETS i usprawnienia procesu jego wdrażania. (abstrakt oryginalny)

Kształtowanie Europy. Najnowsze osiągnięcia EKES-u: edycja 2015
Bruksela: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Dział Publikacji i Wizyt, 2015. – 47 s.

W niniejszej broszurze w skrócie pokazujemy, jak wiedza fachowa członków EKES-u przyczynia się do pozytywnych zmian w każdym z głównych obszarów polityki UE, którymi Komitet się zajmuje, tj. w obszarze ekonomicznym, społecznym, środowiskowym i międzynarodowym. Członkowie Komitetu dotarli do młodych ludzi w szkołach i na uniwersytetach, aby poznać ich poglądy i wykorzystać ich entuzjazm. EKES zbliża ludzi ze wszystkich sfer społecznych w celu promowania solidarności i wypracowywania sposobów rozwiązania kryzysu gospodarczego, w tym innowacyjnych odpowiedzi na kryzys, takich jak przedsiębiorczość społeczna. Zachęca do stosowania wysokich standardów w biznesie oraz do silniejszego partnerstwa między politykami, przemysłem i społecznościami. Komitet chroni interesy konsumentów w całej UE i podejmuje kroki, aby umiejętności korzystania z zasobów internetowych (ang. e-literacy) stały się prawem dla wszystkich. Promuje praktyczne sposoby integrowania nowych migrantów i opracowuje plany zrównoważonego życia w mniejszych i większych miastach Europy. Proponuje kroki mające na celu ochronę środowiska naturalnego, jednocześnie wspierając ludność wiejską i produkcję żywności. Komitet stara się również patrzeć szerzej na świat, co przejawia się w żądaniu, aby prawa człowieka i opieka społeczna były nieodłączną częścią porozumień handlowych UE. Ogólnie rzecz ujmując, EKES działa na rzecz wzmocnienia dialogu i aktywnego obywatelstwa, oraz na rzecz poprawy jakości życia w Europie. A fakt, że każdy krok jest podejmowany w porozumieniu ze zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim, daje Komitetowi – a tym samym UE – jeszcze większą legitymację demokratyczną. (fragment tekstu)

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich: Sprawozdanie Roczne 2014
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2015. – 40 s.

W publikacji zawarto podsumowanie działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2014 roku. Zaprezentowano najważniejsze kwestie jakimi zajmował się Rzecznik oraz statystykę dotyczącą składanych skarg. Omówiono sposób rozpatrywania zgłoszonych spraw oraz relacje Rzecznika z instytucjami UE.

Treść TTIP. Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP), w kierunku umowy handlowej między UE a Stanami Zjednoczonymi: przegląd i szczegółowy przewodnik w przystępnym dla wszystkich języku
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2015. – 50 s.

TTIP ma przynieść obywatelom oraz dużym i małym firmom korzyści w postaci: otwarcia rynku USA na firmy unijne, pomocy firmom przy ograniczeniu formalności administracyjnych podczas eksportu, ustanowienia zasad mających na celu ułatwienie eksportu, importu i inwestycji na uczciwych warunkach. Niniejszy przewodnik wyjaśnia szczegółowo treść TTIP. Więcej informacji o wpływie, jaki może wywrzeć TTIP, oraz procesie osiągnięcia ostatecznej umowy można znaleźć na stronie internetowej www.ec.europa.eu/trade.

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej. Przewodnik dla prawników praktyków Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2015. – 122 s.

Jurysdykcja sądów państw członkowskich oraz przepisy prawa właściwego w sprawach cywilnych i handlowych stanowią podstawę współpracy sądowej w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej. Poszczególne państwa członkowskie stosują różne własne przepisy prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowe procedury w zakresie prawa cywilnego. Może utrudniać to należyte funkcjonowanie rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej. Aby zapobiec takiej sytuacji, istotne jest ustanowienie jednolitych przepisów w UE, które określą właściwy sąd w danej sprawie, oraz uproszczonych formalności proceduralnych w celu zapewnienia szybkiego i prostego uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych wydawanych w innym państwie członkowskim. Pozwoli to na zapewnienie, by orzeczenia sądowe swobodnie przepływały z jednego państwa członkowskiego do drugiego. W przewodniku omówiono kwestie uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w Unii Europejskiej w kwestiach prawa własności, odpowiedzialności rodzicielskiej i zobowiązań alimentacyjnych, niewypłacalności, dziedziczenia, doręczania dokumentów, pomocy prawnej, mediacji i wykonywania orzeczeń.

Wytyczne w sprawie wspólnych planów działania. Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności na lata 2014–2020
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2015. – 20 s.

Wytyczne w sprawie wspólnych planów działania (z ang. JAP — Joint Action Plan) zawierają podstawowe informacje o tym, dlaczego i kiedy należy stosować wspólne działania, jakie są ich główne cechy i kto może na nich skorzystać. Dokument analizuje zasady działania tych planów, zwracając szczególną uwagę na znaczenie i rezultaty projektu. Część dotycząca zarządzania finansami, kontroli i audytów pokazuje, jak obliczać koszty i jak monitorować i zbierać dane. Ostatnia część zawiera przegląd procedury składania i zatwierdzania wniosków. (abstrakt oryginalny)

Zakres masowego wykupu gruntów rolnych w UE
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2015. – 74 s.

Niniejsze studium dotyczy upowszechniającego się w UE masowego wykupu gruntów rolnych. Przedstawiono w nim poważne dowody świadczące o tym, że zjawisko to ma obecnie miejsce w UE. Omówiono szereg czynników powodujących masowy wykup gruntów rolnych w UE oraz przeanalizowano wpływ tego zjawiska na bezpieczeństwo żywnościowe i suwerenność żywnościową Europy, zatrudnienie w obszarach wiejskich i ich witalność oraz zrównoważenie środowiskowe. W niniejszym studium stwierdza się, że występowanie masowego wykupu gruntów rolnych, zwłaszcza w połączeniu z innymi palącymi problemami związanymi z ziemią w Europie, wymaga reformy europejskiego systemu zarządzania gruntami. (abstrakt oryginalny)

Czy wsparcie finansowe UE jest odpowiednie w stosunku do potrzeb mikroprzedsiębiorców?
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2015. – 34 s.

Mikroprzedsiębiorcy w całej UE borykają się z trudnościami w uzyskiwaniu dostępu do tradycyjnego rynku kredytowego. Aby temu zaradzić, UE udziela im wsparcia finansowego za pośrednictwem dotacji i instrumentów finansowych. W niniejszym sprawozdaniu Trybunał ocenił, czy rozplanowanie i opracowanie koncepcji wsparcia finansowego udzielonego przez UE było odpowiednie w stosunku do rzeczywistych potrzeb mikroprzedsiębiorców i czy ustanowiono solidny system sprawozdawczości dotyczącej osiąganych wyników. Trybunał zbadał również, czy dostępne są wystarczające informacje na temat kosztów wdrażania różnych mechanizmów wsparcia finansowego UE dla mikroprzedsiębiorców. (abstrakt oryginalny)

Oprac. Anna Tokarczyk, CDE

© 2009 Biblioteka Główna UEK