Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(46)/2015
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(46)/2015
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich 2015 r.

W dniach 17-18 września 2015 r. zorganizowany został Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, którego obrady odbywały się w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Spotkanie dyrektorów polskich bibliotek akademickich poprzedzone zostało posiedzeniem Rady Wykonawczej KDBASP, którą prowadził jej przewodniczący - dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Krakowskiej Marek Górski.

Następnie, po oficjalnych powitaniach zebranych gości przez, między innymi, rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. dr hab. Jacka Semaniaka i dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego dr Henryka Suchojada, przewodniczący RW przedstawił do zatwierdzenia sprawozdanie RW za kadencję 2014/15.

Pani Katarzyna Ślaska, reprezentantka Biblioteki Narodowej, w swoim wystąpieniu zajęła się zagadnieniami związanymi z opracowaniem rzeczowym, przedstawiając propozycję przejścia z opracowywania zbiorów bibliotecznych w oparciu o język haseł przedmiotowych KABA, na język tzw. deskryptorów – słów kluczowych tworzonych przez BN. Propozycja spotkała się z krytyką. Deskryptory, w opinii dyskutantów, stanowią zbyt ogólny opis rzeczowy, co w sytuacji posiadania na przykład zbiorów o podobnej tematyce, nie odzwierciedli rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. Taki opis rzeczowy bardziej przystaje do zbiorów bibliotek publicznych, niż naukowych.

Poinformowała zebranych również o stanie prac nad nową Ustawą o książce, w której miałyby obowiązywać zapisy o wielkości rabatów udzielanych bibliotekom przy zakupie książek, ograniczonych jedynie do poziomu 20%. Na szczęście, wycofano się z tego pomysłu. Prace nad nową ustawą trwają.

Barbara Szczepańska, zajmująca się pracami związanymi z realizacją prawa autorskiego w bibliotekach, podsumowała stan działań w tym względzie w ostatnim roku. Poinformowała obecnych, że nareszcie udało się zakończyć prace nad reformą tegoż prawa, z uwzględnieniem opinii przedstawicieli bibliotek, na ten temat. Znajdą się w niej zapisy dotyczące, między innymi, możliwości udostępniania literatury na potrzeby e-lerningu, zgodne z dyrektywą unijną, a także zwielokrotniania utworu (nie ma użytego słowa >egzemplarz<) na potrzeby nauki, czyli tzw. dozwolonego użytku edukacyjnego. Prelegentka stwierdziła, że ustawa zawiera wyważone propozycje dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Z dużym prawdopodobieństwem będzie obowiązywać już od nowego roku.

Tematem, który wszystkich uczestników spotkania zawsze żywo interesuje są koszty zakupu licencjonowanych źródeł elektronicznych. Zagadnienia z tym związane przedstawił dyrektor Politechniki Łódzkiej Błażej Feret jako członek zespołu, który z ramienia KDBASP współpracuje z ICM oraz MNiSW. Stwierdził on, że zakup baz danych wchodzących w skład krajowej licencji kosztuje ogromne pieniądze. Poinformował, iż z dużym prawdopodobieństwem, nie będzie już licencji krajowej na bazy Nature i Science, a jedynie dla zainteresowanych, będzie możliwe 50% dofinansowanie. Żadnego dofinansowania nie będzie miał natomiast portal komunikacji naukowej ICM, Infona.

Mówca zasygnalizował także problem powstały w związku z Wirtualną Biblioteką Nauki, konstatując: ”Czy projekt WBN będzie rozwiązany?”

W czasie spotkania odbyła się burzliwa dyskusja na temat współpracy bibliotek akademickich z PBN w zakresie wprowadzania do nowoutworzonego Modułu Sprawozdawczego bazy POL-on, publikacji pracowników naukowych poszczególnych uczelni za lata 2013-2015. Oceniono ją bardzo źle, narzekano na brak profesjonalnego przygotowania ze strony firmy odpowiedzialnej za organizację, ciągłe zmiany tak w zakresie wymagań oprogramowania, jak i decyzji merytorycznych „ogłaszanych w ostatniej chwili”, co w efekcie bardzo utrudniało prawidłowe i terminowe przygotowanie danych do przesłania.

Jak się okazało na spotkaniu, jedynie Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zdążyły przesłać dane w wymaganym czasie. Wiązało się to jednak z ogromną pracą, wykonaną przez pracowników obydwu bibliotek pod presją czasu, aby zdążyć z przesyłem niezbędnych danych w określonym terminie.

Sekretarz Rady Wykonawczej Danuta Szewczyk-Kłos poinformowała o pracach w ramach Krajowych Ram Kwalifikacyjnych dotyczących bibliotekarzy.

Określone zostaną nowe ramy kwalifikacyjne dla poszczególnych stanowisk, wprowadzone zostaną stanowiska takie jak, między innymi, bibliotekarz dziedzinowy, czy bibliotekarz cyfrowy.

Jeżeli chodzi o prace związane z egzemplarzem obowiązkowym, zostały na razie zaniechane. Nie została zaakceptowana propozycja zmniejszenia liczby bibliotek, do których miałby on trafiać, gdzie beneficjentem miałaby być jedynie Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska.

W dalszym ciągu poinformowano o powołaniu do życia Zespołu doradczego ds. otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce, którego przewodniczącym będzie podsekretarz stanu w MNiSW prof. Włodzisław Duch, a z ramienia KDBASP przedstawicielami w tym gremium będą Barbara Michalska-Bednarek i Marek Górski.

Obecna na spotkaniu kierownik Centrum NUKAT Ewa Kobierska-Maciuszko przedstawiła plany na najbliższe lata. Poinformowała o ilości istniejących aktualnie rekordów bibliograficznych w bazie – jest ich ponad 3 miliony, ponadto 21 milionów rekordów skopiowanych oraz 4 mln 464 tys. rekordów KHW.

Od stycznia 2016 r. będzie mógł być wprowadzany przez biblioteki opcjonalnie rekord analityczny. W tymże roku pojawi się rekord KHW dla wydawców zagranicznych, obok już tworzonych rekordów dla wydawców polskich (tych jest opracowanych ok. 33% nazw).

Została także udostępniona nowa strona NUKAT z uwzględnieniem faset i geolokalizacji egzemplarzy w Polsce i najbliższej okolicy dla osoby poszukującej tytułu.

W ramach projektu NUKAT aktualnie współpracują 134 biblioteki.

Ciekawostką jest to, że BJ dodaje zawsze link do pełnego tekstu (tam gdzie jest taka możliwość) do rekordów bibliograficznych przesyłanych do NUKAT.

Kierownik Centrum NUKAT przypomniała, że katalog NUKAT widoczny w OCLC (Online Computer Library Center) jest aktualizowany dwa razy w roku, natomiast VIAF (Virtual International Authority File) - 11 razy w roku..

Na koniec zaproszono zebranych na zjazd w 2016 r., który ma się odbyć w Zielonej Górze.

Elżbieta Golec-Nycz

© 2009 Biblioteka Główna UEK