Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(45)/2015
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(45)/2015
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Poniżej prezentujemy czasopisma nabywane przez Oddział Wydawnictw Ciągłych w ramach prenumeraty, darów i wymiany. Omawiamy czasopisma polskie i zagraniczne, zarówno wydawniczo nowe, jak i te, które zmieniły tytuł lub zostały włączone do zbiorów Biblioteki w 2015 roku. Na szczególną uwagę zasługują zmiany w prenumeracie czasopism zagranicznych. W przypadku trzech dzienników: Financial Times, Izvestiâ, Wall Street Journal Europe zrezygnowano z wersji drukowanej na rzecz dostępu elektronicznego. Dzięki uzyskanym oszczędnościom można było zamówić dwa nowe tytuły zgłoszone przez pracowników naszej społeczności akademickiej: The Banker + dodatek The Top 1000 World Banks Ranking oraz ISACA Journal. Szczegółowa lokalizacja i zasoby dostępne w Katalogu Biblioteki pod adresem: https://vtls.cyfronet.pl/cgi-bin/uek/chameleon. Zapraszamy do lektury i odwiedzania Czytelni Czasopism.

Czasopisma polskie
Bezpieczeństwo Narodowe

Bezpieczeństwo Narodowe: [kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego]
Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 2006-
ISSN 1896-4923

Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w Warszawie ma status czasopisma naukowego. Tytuł ukazuje się od 2006 roku. Dostępny również w wersji elektronicznej. Artykuły analityków BBN oraz autorów zewnętrznych poruszają kwestie związane z polityczno-strategicznymi, militarnymi i pozamilitarnymi kwestiami bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego. W zbiorach Biblioteki Głównej od nr 1(21) 2012 do numeru bieżącego.

Economics and Business Review

Economics and Business Review
Poznań: Poznań University of Economics Press, 2015-
ISSN 2392-1641

Economics and Business Review to kwartalnik publikowany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Czasopismo ukazuje się od 2015 roku. Stanowi kontynuację anglojęzycznego tytułu Poznań University of Economics Review, wydawanego w latach 2001-2014. Zamierzeniem redakcji pisma jest prezentowanie na jego łamach najnowszych prac naukowo-badawczych z zakresu ekonomii i zarządzania. W zbiorach Biblioteki Głównej znajduje się zarówno tytuł bieżący od nr 1/2015, jak i zasób tytułu poprzedniego za lata 2001-2014.

Information Systems in Management = Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Information Systems in Management = Systemy Informatyczne w Zarządzaniu
Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2012-
ISSN 2084-5537

Information Systems in Management jest czasopismem naukowym wydawanym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie od 2012 roku. Kwartalnik ukazuje się w języku angielskim. Na jego łamach publikowane są artykuły z zakresu: informatyki gospodarczej, gospodarki elektronicznej oraz systemów informatycznych w zarządzaniu. Tytuł znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismo rozpisywane na bieżąco i w pełnym zakresie w bazie BazEkon. W zbiorach Biblioteki Głównej od nr 1/2012 do numeru bieżącego.

PG Polityka Gospodarcza

PG Polityka Gospodarcza / Szkoła Główna Handlowa. Katedra Polityki Gospodarczej
Warszawa: Oficyna Wydaw. SGH, 1999-
ISSN 1508-6453

PG Polityka Gospodarcza jest reaktywowanym przedwojennym czasopismem wznowionym w 1999 r. przez Katedrę Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł ukazuje się nieregularnie. Celem pisma jest umożliwienie wymiany doświadczeń oraz wszelkich innych form współpracy całego środowiska naukowego zajmującego się problematyką polityki gospodarczej, ujmowaną w jej różnych aspektach makroekonomicznych i mikroekonomicznych. Czasopismo rozpisywane na bieżąco i w pełnym zakresie w bazie BazEkon. W zbiorach Biblioteki Głównej od nr 22/2014.

Rozprawy Naukowe

Rozprawy Naukowe / Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska: PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, 2007-2009
ISSN 1899-1025

Rozprawy Naukowe to periodyk naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wydawany w latach 2007-2009. W sumie ukazały się trzy roczniki. W roku 2010 na gruncie Rozpraw Naukowych powstały trzy odrębne czasopisma Rozprawy Społeczne = Social Dissertations, Studia Ekonomiczne i Regionalne = Economic and Regional Studies oraz Człowiek i Zdrowie = Human and Health. Czasopismo rozpisywane na bieżąco i w pełnym zakresie w bazie BazEkon. W zbiorach Biblioteki Głównej T. 1 (2007) – T. 3 (2009).

Rozprawy Społeczne

Rozprawy Społeczne = Social Dissertations / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, 2010-
ISSN 2081-6081

Rozprawy Społeczne wcześniej znane jako Rozprawy Naukowe [tytuł poprzedni] to półrocznik Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wydawany od 2010 roku. Czasopismo naukowe adresowane do czytelników zainteresowanych tematyką społeczno-humanistyczną. Dostępne zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. Tytuł znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismo rozpisywane na bieżąco i w pełnym zakresie w bazie BazEkon. W zbiorach Biblioteki Głównej od  T. 4 nr 1 (2010) do numeru bieżącego.

Społeczeństwo i Ekonomia

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014-
ISSN 2353-8937

Publikacja stanowi kontynuację czasopisma Nauki Społeczne, które od 2014 r. zmieniło tytuł na Społeczeństwo i Ekonomia. Półrocznik tworzy forum wymiany wiedzy i upowszechniania wyników badań z zakresu nauk społecznych. Jego walorem jest interdyscyplinarny charakter umożliwiający rozpatrywanie zjawisk społecznych z różnych perspektyw badawczych. Publikowane są w nim przede wszystkim artykuły dotyczące zagadnień będących przedmiotem zainteresowania demografii, ekonomii, filozofii, historii, komunikacji społecznej, polityki społecznej i socjologii. Tytuł znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismo rozpisywane na bieżąco i w pełnym zakresie w bazie BazEkon. W zbiorach Biblioteki Głównej znajduje się zarówno tytuł bieżący od nr 1(1) 2014, jak i zasób tytułu poprzedniego za lata 2009-2013.

Studia Ekonomiczne i Regionalne

Studia Ekonomiczne i Regionalne = Economic and Regional Studies: czasopismo naukowe Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska: Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2011-
ISSN 2083-3725

Pismo jest kontynuacją czasopisma Rozprawy Naukowe, którego wydawcą jest Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Tytuł Studia Ekonomiczne i Regionalne ukazuje się od 2011 roku, początkowo jako półrocznik, a od 2013 r. jako kwartalnik publikujący w polskiej i angielskiej wersji językowej. Wydawany jest w wersji papierowej i elektronicznej. Swój profil ogranicza do dziedziny nauk ekonomicznych i społecznych, otwiera się głównie na problemy zarządzania, marketingu, finansów publicznych i dziedzin pokrewnych. Misją przewodnią pisma jest upowszechnianie wiedzy naukowej i wyników badań ze wskazanej wyżej problematyki dotyczących zwłaszcza regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Problematyka, prezentowana na jego łamach dotyczy szerokiego obszaru zagadnień ekonomicznych i ekonomiczno-społecznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wymiar ekonomiczny zarówno od strony teorii jak i praktyki gospodarczej. Tytuł znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismo rozpisywane na bieżąco i w pełnym zakresie w bazie BazEkon. W zbiorach Biblioteki Głównej od T. 4 nr 1 (2011) do numeru bieżącego.

Studia z Polityki Publicznej

Studia z Polityki Publicznej = Public Policy Studies / Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Polityki Publicznej. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; [redaktor naczelny Joachim Osiński]
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2014-
ISSN 2391-6389

Jest to kwartalnik wydawany przez Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukazuje się od 2014 r. Jest czasopismem naukowym, recenzowanym, poświęconym zagadnieniom, które są przedmiotem badań nauk o polityce publicznej. W periodyku poruszane są zagadnienia: polityki i współrządzenia publicznego, polityki prawnej i administracyjnej, polityki gospodarczej i społecznej, finansów publicznych i budżetu, planowania oraz polityki regionalnej i przestrzennej, polityki europejskiej i globalnej, nauki, technologii, polityki ochrony środowiska oraz tematyka przywództwa. Czasopismo rozpisywane na bieżąco i w pełnym zakresie w bazie BazEkon. W zbiorach Biblioteki Głównej od numeru 1(1) 2014.

WFES

Warsaw Forum of Economic Sociology: WFES / \Warsaw School of Economic Department of Economic Sociology
Warsaw: Department of Economic Warsaw School of Economics, 2010-
ISSN 2081-9633

Periodyk naukowy wydawany w języku angielskim przez Zakład Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Czasopismo poświęcone szeroko pojętym zagadnieniom społeczno-ekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem problemów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Ukazuje się jako półrocznik od 2010 roku. Czasopismo rozpisywane na bieżąco i w pełnym zakresie w bazie BazEkon. W zbiorach Biblioteki Głównej od nr 1/2010 do numeru bieżącego.

Czasopisma zagraniczne
Aspen Review Central Europe

Aspen Review Central Europe
Praha: Aspen Institute Prague, 2012-
ISSN 1805-6806

Periodyk wydawany przez Aspen Institute Prague od 2012 r. Kwartalnik publikowany w języku angielskim. W latach 2012-2013 ukazywały się także wydania w wersji polskiej i czeskiej. Dostępny również w wersji elektronicznej. Głównym celem czasopisma jest przedstawienie różnych punktów widzenia opinii publicznej na temat aktualnych zagadnień politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Publikacja zawiera analizy i komentarze dziennikarzy i myślicieli regionu Europy Środkowej. Każde wydanie jest podzielone na cztery części: TEMAT Z OKŁADKI, POLITYKA, GOSPODARKA, KULTURA. W zbiorach Biblioteki Głównej od nr 2/2014 do numeru bieżącego.

The Banker

The Banker
London: Financial Times Business Publ., 1926-
ISSN 0005-5395

The Banker jest miesięcznikiem, ukazującym się od 1926 r. Tematyka czasopisma związana jest z bankowością i finansami. Tytuł koncentruje się na zagadnieniach dotyczących: banków, systemu bankowego, rynku finansowego, kredytu bankowego, polityki monetarnej i ubezpieczeń. Pismo posiada liczne dodatki, m.in. The Top 1000 World Banks Ranking. W zbiorach Biblioteki Głównej lata 1927-1990, prenumerata wznowiona w 2015 r. Czasopismo w prenumeracie print + online, dostęp w Czytelni Czasopism.

Financial Times

Financial Times
Frankfurt am Main: Financial Times (Europe) Ltd. : Frankfurt Branch, 1979-
ISSN 0174-7363

Financial Times to jeden z najbardziej renomowanych brytyjskich dzienników biznesowych, wydawany od 1888 roku. Zawiera informacje z całego świata z dziedziny gospodarki, polityki, rynków kapitałowych, walutowych i towarowych. Wiadomości prawne i wiadomości dotyczące przedsiębiorstw pogrupowane zostały według regionów i sektorów gospodarki. Wydanie sobotnie dziennika publikuje artykuły poświęcone kulturze i sztuce. Na łamach pisma znajdziemy także komentarze, analizy i opinie dotyczące kluczowych wydarzeń współczesnego świata. W zbiorach Biblioteki Głównej wersja drukowana za l. 1973-2014, wersja elektroniczna od 2006 do bieżącego numeru. Od 2015 r. czasopismo w prenumeracie wyłącznie w wersji online, dostęp w Czytelni Czasopism.

ISACA

ISACA Journal.
Rolling Meadows, [Il.] : ISACA, 2000-
ISSN 1944-1967

ISACA Journal to czasopismo wydawane od 2000 roku przez Information Systems Audit and Control Association. Tytuł ukazuje się 6 razy w roku. Jest adresowany do osób zainteresowanych tematyką cyberprzestrzeni, komunikowania w Internecie, zabezpieczenia systemów informatycznych, bezpieczeństwa sieci komputerowych, ochroną danych komputerowych i przestępstwami komputerowymi. Po roku od publikacji wersji drukowanej periodyk dostępny także w wersji elektronicznej. W zbiorach Biblioteki Głównej Vol. 6 (2012) – Vol. 2 (2013), w prenumeracie od 2015 r.

Izvestiâ

Izvestiâ
Moskva: Izvestiâ
ISSN 0235-8107

Izvestiâ - największy rosyjski dziennik ogólnoinformacyjny, ukazuje się od 1917 roku. Pisze na tematy polityczne, gospodarcze i społeczne. Co piątek ukazuje się dodatek Nedelya, poświęcony kulturze i rekreacji. W zbiorach Biblioteki Głównej wersja drukowana za l. 2001-2014, od 2015 r. czasopismo w prenumeracie wyłącznie w wersji online, dostęp w Czytelni Czasopism.

Politico

Politico
[S.l.] : Politico SPRL, 2015-
ISSN 2406-5250

Gazeta jest kontynuacją tygodnika European Voice, który 23 kwietnia 2015 r. zmienił tytuł na Politico. Edycja europejska, wydawana w Brukseli, zawiera materiały poświęcone ważnym zagadnieniom i osobowościom ze sceny politycznej Europy, a także artykuły związane z kwestiami gospodarczymi i społecznymi. Periodyk dostępny zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. W zbiorach Biblioteki Głównej znajduje się zarówno tytuł bieżący od Vol. 1 nr 1 (2015), jak i zasób tytułu poprzedniego Vol. 3 nr 26 (1997) – Vol. 21 nr 14 (2015).

The Wall Street Journal

The Wall Street Journal: the global business newspapers for European business people
Heerlen: Dow Jones, 1983-
ISSN 0921-9986

Jeden z najbardziej znanych dzienników publikowanych w języku angielskim o tematyce gospodarczej, który obejmuje globalne i regionalne wiadomości biznesowe dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Publikowany przez Dow Jones & Company drukowany jest od 1983 roku w ponad 60 krajach na całym świecie. Prezentuje istotne, aktualne wiadomości i analizy, opinie i dane rynkowe dotyczące kluczowych wydarzeń w międzynarodowej gospodarce i finansach. W zbiorach Biblioteki Głównej wersja drukowana za l. 1994-2014, wersja elektroniczna od 2010 do bieżącego numeru. Od 2015 r. czasopismo w prenumeracie wyłącznie w wersji online, dostęp w Czytelni Czasopism.

Bernadetta Gągulska

© 2009 Biblioteka Główna UEK