Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(45)/2015
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(45)/2015
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 6 maja 2015 r.

W dniu 6 maja 2015 roku o godz.9.00 odbyło się zebranie Rady Bibliotecznej, któremu przewodniczyła prof. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz.

Na zebraniu obecnych było 13 osób.

Porządek obrad:

  1. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej za 2014 rok
  2. Zaopiniowanie wniosków o coroczne nagrody Rektora dla pracowników Biblioteki Głównej
  3. Sprawy różne

Ad 1.

Dyrektor BG omówiła w skrócie sprawozdanie z działalności BG za 2014 rok, które w pełnej wersji dostępne było do wglądu dla członków RB we wcześniejszym terminie.

Sprawozdanie podzielone zostało na części dotyczące gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, w oparciu o dane przekazane z poszczególnych Oddziałów BG.

Dyrektor BG przedstawiła również działalność wydawniczą, dydaktyczną i promocyjną BG, udział pracowników w szkoleniach, informacje o publikacjach pracowników, a także prace RB w 2014 roku. Następnie omówiła wpływy i wydatki, jakie poniosła BG w okresie sprawozdawczym.

Przedstawiciele studentów podjęli dyskusję na temat współpracy BG z Samorządem Studenckim, dotyczącej promocji działalności BG.

Członkowie RB zaproponowali uwzględnianie w sprawozdaniach z działalności BG zestawień za kilka ubiegłych lat (w formie tabel), w celu większej przejrzystości w prezentowaniu corocznych zmian, zwłaszcza w obszarze ponoszonych kosztów jak i liczb dotyczących użytkowników korzystających z oferowanych usług bibliotecznych.

Członkowie RB docenili Bibliotekę Główną za całokształt jej działalności. Przewodnicząca RB zaproponowała spotkanie członków RB z przedstawicielem Kwestora UEK pod koniec roku 2015, w celu zapoznania Kwestury z opinią przedstawicieli wydziałów UEK dotyczącą potrzeb finansowych związanych z bieżącą działalnością Biblioteki, w kontekście przygotowywanych, z końcem roku kalendarzowego, planów wydatków na rok przyszły.

Przewodnicząca RB postawiła wniosek o przyjęcie bez zastrzeżeń sprawozdania z działalności BG za 2014 rok. RB jednomyślnie poparła wniosek.

Ad 2.

Dyrektor BG zaproponowała kandydaturę dwóch bibliotekarzy dyplomowanych do nagrody Rektora za 2014 rok za działalność organizacyjną, przedstawiając RB opinię o kandydatkach. Przewodnicząca RB postawiła wniosek o przyznanie nagród Rektora dla tych osób. RB jednomyślnie poparła wnioski.

Następnie Dyrektor BG przedstawiła listę 20 pracowników zgłoszonych przez kierowników poszczególnych Oddziałów, do ubiegania się o nagrodę Rektora za 2014 rok dla wyróżniających się pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Przewodnicząca RB postawiła wniosek o akceptację listy pracowników zgłoszonych do nagrody za całokształt pracy zawodowej. RB jednomyślnie poparła wniosek.

Ad 3.

Dyrektor BG zaprosiła członków RB na uroczystość, która odbędzie się w ramach obchodów Jubileuszu 90-lecia UEK. W dniu 27 maja br. o godz. 10.00, w budynku Biblioteki, na III piętrze przy wejściu do Czytelni Głównej, nastąpi oficjalne nadanie Czytelni Głównej imienia byłej Dyrektor BG Anny Sokołowskiej-Gogut, połączone z odsłonięciem tablicy ku Jej czci.

Sprawozdała:
Bożena Przęczek

© 2009 Biblioteka Główna UEK