Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(42)/2013
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(42)/2013
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 21 listopada 2013 r.

W dniu 21 listopada 2013 r. o godz. 10:00 odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej, któremu przewodniczyła prof. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz.
Na zebraniu obecnych było 11 osób.

Porządek obrad:

  1. Zmiana zapisów w statucie UEK, dotyczących awansowania na stanowisko bibliotekarza dyplomowanego, w związku z ustawą deregulacyjną
  2. Modyfikacja zapisów w Regulaminie organizacyjnym systemu biblioteczno-informacyjnego UEK, dotyczących powoływania na stanowiska kierownicze w Bibliotece Głównej
  3. Aktualizacja zapisów w regulaminie: Organizacja i zasady korzystania ze zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  4. Sprawy różne

Ad. 1.

Dyrektor BG przedstawiła propozycje zmian dotyczących trybu awansowania na stanowisko bibliotekarza dyplomowanego, w związku z ustawą deregulacyjną, wymagających wprowadzenia nowych zapisów w §§ 42 i 53 Statutu UEK.
Na wniosek przedstawiciela studentów zmodyfikowano ustęp 3 § 42 Statutu, w taki sposób, aby wybór przedstawicieli studentów, którzy wybierani są do Rady Bibliotecznej mógł być przeprowadzony do 31 grudnia, w terminie wynikającym z regulaminu samorządu studenckiego.
Dyrektor BG przedstawiła projekt wymagań dla kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej rekomendowanych przez Konferencję Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich i zalecanych przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Ad. 2.

Rada zaakceptowała przedstawione przez Dyrektor BG zmiany Regulaminu organizacyjnego systemu biblioteczno-informacyjnego UEK, idące w kierunku możliwości powoływania przez Rektora na stanowiska kierowników Oddziałów, pracowników Biblioteki niebędących bibliotekarzami dyplomowanymi. Dotychczasowe zapisy w Regulaminie dotyczące tej kwestii były nie respektowane, z powodu braku możliwości ich realizacji.

Ad. 3.

Dyrektor BG przedstawiła proponowane zmiany w regulaminie: Organizacja i zasady korzystania ze zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Rada zaakceptowała przedstawione zmiany.

Ad. 4.

Przedstawiciele Rady Bibliotecznej w imieniu pracowników naukowych Uniwersytetu poprosili o umożliwienie jednorazowej prolongaty wypożyczonych książek z lokalizacją WYP (Magazyn podręczny). Zaproponowali również, by przedłużyć emerytowanym pracownikom naukowym okres wypożyczeń książek do trzech miesięcy. Ponadto na prośbę przedstawiciela studentów, studentom studiów dwóch lub więcej kierunków, zwiększono liczbę wypożyczonych woluminów do 12, na okres jednego miesiąca, a doktorantom taką samą liczbę woluminów na okres dwóch miesięcy. Wszystkie propozycje spotkały się z akceptacją członków Rady i zostały uwzględnione w zaproponowanych zmianach zapisów regulaminu zasad korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
Dyrektor BG przedstawiła także propozycję zmiany na stanowisku kierownika Oddziału Wypożyczeń Miejscowych, w związku z rezygnacją ze stanowiska, ze względów osobistych dotychczasowego kierownika mgr Anny Dymek, przedstawiając kandydaturę mgr Bożeny Przęczek i poddając ją pod głosowanie członków Rady Bibliotecznej. Przedstawiona kandydatura została zaakceptowana. Mgr Bożena Przęczek obejmie funkcję od 1 stycznia 2014 r.
Przewodnicząca Rady przedstawiła informację o ankiecie oceniającej bibliotekarzy dyplomowanych. Rada będzie opiniować wyniki ankiety w maju 2014 roku.

© 2009 Biblioteka Główna UEK