Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(42)/2013
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(42)/2013
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, 19-20 września 2013
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach

Obrady dorocznego Zjazdu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (KDBASP) odbywały się w dniach 19-20 września 2013 roku w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.

W zjeździe udział wzięli dyrektorzy polskich bibliotek akademickich, a także zaproszeni goście reprezentujący władze Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, jako że Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka jest Biblioteką społeczności akademickiej obydwu tych Uczelni.

W Zjeździe uczestniczyli również: dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej (BN), mgr Katarzyna Ślaska, zastępca dyrektora BN, mgr Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP), mgr Barbara Szczepańska, ekspert KDBASP w zakresie prawa autorskiego, Piotr Dobrołęcki, przewodniczący Sekcji Wydawców Akademickich i Naukowych Polskiej Izby Książki (PIK).

Przewodnicząca Rady Wykonawczej KDBASP mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz zabierając głos, przedstawiła na początku nowo powołanych dyrektorów bibliotek akademickich na nową, czteroletnią kadencję.

Następnie zdała sprawozdanie z dotychczasowej działalności Rady Wykonawczej KDBASP za okres od września 2009 do września 2013 r., jako że we wrześniu tego roku skończyła się kadencja dotychczasowych władz Zjazdu.

Omówiła działalność poszczególnych Zespołów roboczych powoływanych przez Konferencję podkreślając, iż w ramach Zespołu ds. opracowania ramowych wymagań kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników informacji naukowej i dokumentacji, udało się przygotować rekomendacje dotyczące wymagań kwalifikacyjnych dla tej grupy bibliotekarzy – co było konieczne w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Wypracowane propozycje zostały przekazane przewodniczącemu KRASP, a następnie przewodniczącemu Komisji ds. Nauki KRASP. W lipcu 2013 r. KRASP przyjął uchwałę rekomendującą uwzględnienie w statutach poszczególnych uczelni zapisów zgodnych z propozycjami KDBASP, co ma bardzo duże znaczenie dla, w miarę jednolitych, zasad postępowania w celu powoływania na bibliotekarza dyplomowanego i w efekcie awansowania na stanowisko kustosza dyplomowanego w bibliotece akademickiej, co z kolei równoznaczne jest z przejściem do grupy nauczycieli akademickich.

Niestety, jak podkreśliła przewodnicząca, nie we wszystkich ważnych sprawach dotyczących działalności bibliotek organy centralne wykazują dostateczne zrozumienie. Tak jest np. ze sprawą dotyczącą wysokości VAT na książki, egzemplarza obowiązkowego czy też urlopów wypoczynkowych dla starszych bibliotekarzy i kustoszy bibliotecznych.

Została także zwrócona uwaga na problem związany z wysokością dofinansowania przez MNiSW do zakupu licencji na użytkowanie baz danych, z dotychczasowych dopłat 50% miałoby być tylko 30%, dla budżetów poszczególnych bibliotek akademickich byłby to duży problem. Jednak w momencie, kiedy podpisana niżej pisze te słowa, już wiadomo, że jednak dofinansowanie pozostaje w niezmienionej, w stosunku do ubiegłych lat, stawce wynoszącej 50 %.

Na spotkaniu zasygnalizowano również problem wynikający z sukcesywnego wprowadzania przez uczelnie e-indeksów w kontekście wypożyczeń materiałów bibliotecznych dla studentów z innych, niż macierzysta uczelni.

Ciekawą sprawę poruszył dyrektor Biblioteki Śląskiej, prof. dr hab. Jan Malicki, przedstawiając sytuację bibliotek polskich. Podkreślił, że biblioteki dzieląc się na ich różne typy (m. in. naukowe, resortowe, publiczne, szkolne) działają zwykle w przestrzeni publicznej osobno. Przydałoby się jednak, aby zostało stworzone coś na kształt forum publicznego, które pozwoliłoby na organizowanie spotkań bibliotekarzy reprezentujących te biblioteki w celu wymiany doświadczeń pomiędzy nimi, a także przełamywania, nie zawsze pozytywnego utartego w świadomości odbiorców, stereotypu biblioteki.

Warte podkreślenia jest to, co powiedział na spotkaniu dyrektor BN Tomasz Markowski - przedstawił mianowicie nowy projekt BN, jakim jest podjęcie decyzji o wydawaniu stałego periodyku, rocznika Polish Library, zachęcając wszystkich do pisania artykułów. Poinformował również o zamierzeniu zorganizowania wraz z SBP kongresu IFLA, który miałby się odbyć we Wrocławiu.

Z kolei przewodnicząca SBP Elżbieta Stefańczyk w swoim wystąpieniu wspomniała o wspólnych projektach SBP i KDBASP. Zwróciła uwagę na trzy projekty. Pierwszy, to Ustawa o bibliotekach, nad którą pracowali przedstawiciele wszystkich typów bibliotek – projekt był opiniowany i zaakceptowany przez Radę Wykonawczą KDBASP. Drugi, to analiza funkcjonowania bibliotek. Trzeci projekt związany był z akredytacją profesjonalną SBP na udzielanie rekomendacji poszczególnym firmom lub instytucjom, działającym na polskim rynku organizowania szkoleń dla bibliotekarzy aby zapewnić odpowiedni poziom tych szkoleń.

Jednostka, która chciałaby poddać się takiej akredytacji, zwracałaby się do SBP z wnioskiem o jej przeprowadzenie. Oceniałoby ją dwóch ekspertów z ramienia SBP na podstawie złożonych dokumentów i przeprowadzonej wizytacji. Następnie Komisja Akredytacji Profesjonalnej SBP podejmowałaby decyzję o przyznaniu bądź nie, akredytacji na organizowanie szkoleń. Byłaby to wskazówka dla dyrektorów jednostek, które wysyłają swoich pracowników na różne szkolenia w zakresie bibliotekoznawstwa, że będą one przeprowadzone w sposób profesjonalny.

Prof. Maria Próchnicka we współpracy z Andrzejem Dąbrowskim i Marią Kimnnes opracowała „Podręcznik akredytacji profesjonalnej SBP” omawiający standardy akredytacji i kryteria oceny.

Do ważnych spraw poruszanych podczas Zjazdu należy informacja o tworzonych repozytoriach uczelnianych, będących kompleksowym zbiorem danych na temat działalności naukowej tak indywidualnej, pracowników uczelni jak i jej poszczególnych wydziałów.

Dyrektor Biblioteki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mówiła na temat możliwości współpracy bibliotek akademickich z Polską Bibliografią Naukową, która jest jednym z elementów tworzonego na potrzeby MNiSW, kompleksowego systemu informacji o nauce polskiej POL-on. Natomiast dyrektor Politechniki Warszawskiej przedstawiła aktualny stan prac nad uczelnianą „Bazą Wiedzy Politechniki Warszawskiej” z repozytorium Uczelni, która powstała w ramach projektu badawczego SYNAT. Celem tego projektu było stworzenie platformy, jako narzędzia do gromadzenia i wyszukiwania różnych źródeł informacji naukowej.

Projekt SYNAT powstał niezależnie od realizowanego pod auspicjami MNiSW projektu POL-on, który ma w swoim założeniu, przede wszystkim dostarczać dane statystyczne i dane do oceny jednostek naukowych.

Drugi dzień Zjazdu zdominowały wybory do nowej Rady Wykonawczej KDBASP, jako że kadencja aktualnych władz trwała do tegoż Zjazdu. Następna kadencja obejmować będzie okres 2013-2017. Powołano ośmioosobowy zespół z jego przewodniczącym, w osobie dyrektora Biblioteki Politechniki Krakowskiej mgr Marka Górskiego.

Dyrektor PK przedstawił informacje na temat StatEl i projektu modyfikacji listy w ramach bazy sporządzanej na potrzeby statystyk i rankingów. Należałoby opracować taką bazę, która zawierałaby dane o czasopismach, z aktualnymi spisami bibliotek, które poszczególne czasopisma i bazy danych posiadają. Projekt byłby tworzony pod kierownictwem Lidii Derfelt-Wolf. Do jego realizacji należy znaleźć źródło finansowania.

Tego dnia przedstawiono także analizę wykorzystania baz udostępnianych polskiemu środowisku naukowemu w ramach akademickiej licencji krajowej w latach 2010-2012.

Wynika z niej, że w tym okresie najintensywniej wykorzystywana była baza e-czasopism wydawnictwa Elsevier. Zauważono także znaczny wzrost wykorzystania baz Web of Science oraz JCR, co wynikało z obowiązku przygotowywania analiz cytowań dorobku naukowego w związku z różnymi bieżącymi potrzebami, np. w celu otrzymania grantów badawczych przez poszczególnych pracowników naukowych czy też na potrzeby kategoryzacji jednostek naukowych. Zwrócono uwagę, że licencje krajowe na bazy danych są bardzo kosztowne i w związku z tym zaczynają się pojawiać problemy z ich opłacaniem. Najdroższą aktualnie bazą jest Elsevier.

W przypadku baz nabywanych przez konsorcja, poinformowano, że nie będą już przyjmowane żadne nowe propozycje, gdyż sytuacja finansowa na to nie pozwala. MNiSW przygotuje nowe zarządzenie dotyczące, między innymi, warunków jakie powinno spełniać konsorcjum ubiegając się o dofinansowanie zakupu bazy. Ma gromadzić minimum 10 jednostek, w których łącznie powinno być zatrudnionych min. 5 tys. pracowników naukowych.

Na zakończenie Zjazdu głos zabrał przedstawiciel Polskiej Izby Książki, Piotr Dobrołęcki. Poruszył kwestię egzemplarza obowiązkowego. W dalszym ciągu brak jest porozumienia w tej kwestii. Nie rozwiązany jest też problem egzemplarza obowiązkowego elektronicznego.

Poinformowano, że następny Zjazd odbędzie się w Bibliotece Uniwersytetu Zachodniopomorskiego, na który już serdecznie zapraszała dyrektor Anna Grzelak-Rozenberg.

Tak na marginesie - nowo powstałe Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka usytuowane w centrum Katowic, powstałe z połączenia Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego i Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, to biblioteka bardzo nowoczesna, służąca tak społeczności akademickiej obydwu uczelni, jak i całemu regionowi śląskiemu.

Elżbieta Golec-Nycz

© 2009 Biblioteka Główna UEK