Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(42)/2013
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(42)/2013
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Poniżej prezentujemy czasopisma nabywane przez Oddział Wydawnictw Ciągłych w ramach prenumeraty, darów i wymiany. Omawiamy czasopisma, które zostały nabyte przez Bibliotekę od 2013 roku. Szczegółowa informacja dotycząca lokalizacji i zasobów dostępna w Katalogu Biblioteki pod adresem: https://vtls.cyfronet.pl/cgi-bin/uek/chameleon.
Zapraszamy do lektury i odwiedzania Czytelni Czasopism.

Forum Scientiae Oeconomia

Forum Scientiae Oeconomia
Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2013-
ISSN 2300-5947

Czasopismo Forum Scientiae Oeconomia jest periodykiem naukowym wydawanym przez Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Międzynarodowy charakter publikacji potwierdza wielonarodowy skład Rady Naukowej a także autorzy, pochodzący z różnych zagranicznych ośrodków naukowych. W kwartalniku publikowane są artykuły w języku angielskim z dziedziny nauk ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny nauk o zarządzaniu. Na łamach czasopisma publikowane są również prace z zakresu psychologii, edukacji, nauk politycznych, socjologii, statystyki.

Komunikacja Publiczna

Komunikacja Publiczna
Katowice: KZK GOP, 1994-
ISSN 1426-5788

Czasopismo porusza tematy szeroko rozumianego pasażerskiego transportu zbiorowego, technologii informatycznych oraz związanych z tą tematyka problemów socjologicznych. Wydawcą Komunikacji Publicznej jest Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, jeden z największych organizatorów zbiorowego transportu. Zasadniczym odbiorcą pisma jest środowisko związane z nauką, administracją publiczną oraz podmiotami działającymi na rzecz transportu zbiorowego.

Osoby Niepełnosprawne na Rynku Pracy

Osoby Niepełnosprawne na Rynku Pracy w ... R.
Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2012-

Publikacja wydana w serii Informacje i Opracowania Statystyczne GUS składa się z trzech części: uwag metodycznych, części analitycznej oraz tablic statystycznych. Została przygotowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności oraz badania modułowego Osoby niepełnosprawne na rynku pracy przeprowadzonych w II kwartale 2011 r. Badaniami objęte były osoby niepełnosprawne w wieku 15-64 lat według rodzaju schorzenia, jego wpływu na organizację życia zawodowego oraz przyczyn ograniczeń w wykonywaniu pracy. Wyniki przedstawiono w przekrojach: miasto, wieś, wybrane cechy demograficzno-społeczne.

Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej

Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. Bezpieczeństwo państwa i obywatela w kontekście interdyscyplinarnym
Częstochowa: Wydawnictwo „Edukator”, 2010-
ISSN 1895-9911

Bezpieczeństwo człowieka i obywatela wymaga zapewnienia przez państwo odpowiedniej infrastruktury obronnej, społecznej i ekonomicznej. Stan tej infrastruktury wyznacza poziom bezpieczeństwa strukturalnego, podczas gdy poczucie bezpieczeństwa poszczególnego człowieka zależy od stopnia możliwości realizacji pełni jego człowieczeństwa oraz od stopnia bezpieczeństwa personalnego. Jeden i drugi rodzaj bezpieczeństwa wzajemnie się warunkują i ostatecznie poziom bezpieczeństwa człowieka i obywatela zależy nie tylko od urządzeń technicznych, prawnych i organizacyjnych, ale od przyjętych założeń o istocie ludzkiej bytowości i o wzajemnym oddziaływaniu ze sferą natury. Publikacja składa się z trzech części, zawierających wybrane zagadnienia bezpieczeństwa strukturalnego i personalnego wraz z uwarunkowaniami społeczno-etycznymi i ekonomiczno-politycznymi.

Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej

Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju gospodarczego: instrumenty rynku finansowego
Częstochowa: Wydawnictwo „Edukator”, 2009-
ISSN 1895-9911

Publikacja składa się z trzech części, zawierających tematykę wybranych instrumentów rynku finansowego, przykładowych źródeł finansowania inwestycji przedsiębiorstw oraz wybranych strategii rozwoju przedsiębiorczości. W pierwszej części przedstawione są wieloaspektowe instrumenty rynku finansowego i inwestycyjnego tj.: venture capital, shareholder value, credit rating, czy metody oceny ryzyka inwestycji giełdowych. Druga część publikacji dotyczy przykładowych źródeł finansowania inwestycji przedsiębiorstw przy wykorzystaniu możliwości realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego lub też funduszy unijnych. Przedmiotem trzeciej części publikacji są normatywne i strategiczne możliwości rozwoju przedsiębiorczości przedstawione zarówno w kontekście uwarunkowań administracyjno-prawnych w Unii Europejskiej w rozwoju przedsiębiorczości, jak również na przykładzie rożnych metod stosowanych w zarządzaniu oraz w procesach decyzyjnych.

Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej

Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. Polityczno-ekonomiczne paradygmaty integracji europejskiej
Częstochowa: Wydawnictwo „Edukator”, 2007-
ISSN 1895-9911

Idea niniejszej publikacji zrodziła się podczas dyskusji z prof. Leonce Bekemansem, który jest twórcą procesu dydaktycznego i systemu przedmiotów traktujących o integracji europejskiej na trzech wydziałach Akademii Polonijnej w Częstochowie. Od 50 lat jesteśmy w Europie świadkami niespotykanego wcześniej procesu, polegającego na stopniowymi i dobrowolnym stapianiu się suwerennych państw w specyficzny, prawnie i instytucjonalnie określony związek. Szczególnie sytuacja Polski i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, które drogą bardzo trudnych i efektywnych przemian wyzwoliły się z moskiewskiej strefy wpływów, stanowi interesującą perspektywę badawczą. Kraje te, poprzez procesy integracyjne, poszukują swojej drogi do dobrobytu. Właśnie z pozycji krajów post-komunistycznych najbardziej widoczna jest prawda o tym, iż proces integracji europejskiej nie został zakończony.

Studia Oeconomica Posnaniensia

Studia Oeconomica Posnaniensia
Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013-
ISSN 2300-5254

Publikacja powstała w wyniku przekształcenia dotychczas wydawanych Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (ostatni nr 249) i jest ich kontynuacją. W czasopiśmie publikowane są artykuły z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania i towaroznawstwa. Przedmiotem zainteresowania są zagadnienia naukowe dotyczące międzynarodowych stosunków gospodarczych, matematyki ekonomicznej, finansów przedsiębiorstw i polityki społecznej. Czasopismo ukazuje się z częstotliwością miesięczną.

Źródło: wody mineralne i napoje

Źródło: Wody Mineralne i Napoje
Warszawa: KIG Przemysł Rozlewniczy, 2000-
ISSN 0239-6416

Periodyk poświęcony rozlewnictwu wód i napojów smakowych. Jego treść związana jest również z wieloma firmami towarzyszącymi rozlewnictwu oraz firmami zajmującymi się handlem wodami, napojami smakowymi i sokami. Asortyment wód i napojów w opakowaniach jednostkowych w Polsce jest bardzo bogaty i może zadowolić każdego konsumenta, który ma wybór pomiędzy piciem dobrych wód i napojów znajdujących się na półkach sklepowych, a często nie najlepszą jakościowo wodą z ujęć komunalnych. Zawarte w tej publikacji artykuły służą pogłębieniu wiedzy o polskim rozlewnictwie, o wpływie picia dobrej wody na zdrowie człowieka, o nowoczesnych technologiach stosowanych przy butelkowaniu wody, o jej przygotowaniu do etapu rozlewnictwa. Zawierają również wiadomości związane z rozwojem całego przemysłu rozlewniczego.

Oddział Wydawnictw Ciągłych

© 2009 Biblioteka Główna UEK