Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(42)/2013
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(42)/2013
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Energia. Energia zrównoważona, bezpieczna i dostępna dla Europejczyków

Energia. Energia zrównoważona, bezpieczna i dostępna dla Europejczyków
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2013. - 16 s.

Światło, ciepło, transport, produkcja przemysłowa: to dzięki energii mamy dostęp do tych usług, niezbędnych w codziennym życiu zarówno obywateli, jak i przedsiębiorstw. Kopalne surowce energetyczne (ropa naftowa, gaz i węgiel) nie są jednak niewyczerpane. Trzeba nimi dobrze gospodarować, a nawet szukać nowych źródeł. Europa zużywa coraz więcej energii i coraz więcej jej importuje. Państwa europejskie zrozumiały, że w ich interesie leży podjęcie spójnych działań w tej strategicznej dziedzinie. Europa wypracowała więc wspólne zasady i może rozwijać się w tym samym kierunku, by mieć dostęp do wystarczającej ilości energii w przystępnej cenie, a przy tym jak najmniej zanieczyszczać środowisko. (fragment tekstu)

Czy programy Marco Polo w sposób efektywny ograniczają transport drogowy?

Czy programy Marco Polo w sposób efektywny ograniczają transport drogowy?
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2013. - 39 s.

Od 2003 r. z programów Marco Polo finansuje się projekty przyczyniające się do ograniczenia drogowych przewozów towarowych na rzecz transportu kolejowego, żeglugi śródlądowej i żeglugi morskiej bliskiego zasięgu. Celem jest ograniczenie międzynarodowych drogowych przewozów towarowych, zmniejszenie uciążliwości transportu towarowego dla środowiska, zmniejszenie zatorów komunikacyjnych i poprawa bezpieczeństwa na drogach. W związku z zaobserwowanymi uchybieniami Trybunał stwierdził, że programy nie były skuteczne (nie doprowadziły do realizacji zakładanych celów i nie miały wpływu na ograniczenie drogowych przewozów towarowych; brakuje danych, na podstawie których można by ocenić oczekiwane korzyści; brak było wystarczającej liczby właściwych wniosków projektowych; brak jest pewności co do ograniczonego zgłoszonego wolumenu przeniesionych przewozów; wiele projektów miało słabą trwałość i mogły zostać uruchomione nawet bez finansowania z UE). Trybunał sugeruje zatem wstrzymanie realizacji programów Marco Polo. W celu zapewnienia lepszego funkcjonowania przyszłych systemów wsparcia usług przewozowych Trybunał zaleca także uzależnienie finansowania od przeprowadzenia szczegółowej oceny ex ante potencjalnego popytu. Jedynie w przypadku istnienia takiego zapotrzebowania Trybunał zaleca wprowadzenie jasnych zasad i warunków, od których uzależnione byłoby przyszłe finansowanie. (abstrakt oryginalny)

Czy wsparcie UE dla przemysłu przetwórstwa spożywczego w sposób skuteczny i wydajny zwiększało wartość dodaną produktów rolnych?

Czy wsparcie UE dla przemysłu przetwórstwa spożywczego w sposób skuteczny i wydajny zwiększało wartość dodaną produktów rolnych?
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2013. - 57 s.

W ramach unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich udostępniane są dotacje przedsiębiorstwom przetwarzającym i wprowadzającym do obrotu produkty rolne. Dotacje te powinny przyczyniać się m.in. do poprawy konkurencyjności sektora rolnego. Trybunał skontrolował, czy wsparcie UE było pod tym względem skuteczne i wydajne, i ustalił, że państwa członkowskie nie ukierunkowują finansowania na projekty, które wymagają – co można wykazać – wsparcia ze środków publicznych. Istnieje w związku z tym ryzyko, że działanie 123 stanie się rodzajem subwencji – ogólnego wsparcia dla przedsiębiorstw inwestujących w sektorze przetwórstwa spożywczego – a ponadto, że nastąpi zakłócenie konkurencji, a i tak już ograniczone środki publiczne będą niewydajnie wykorzystywane. Trybunał sformułował zalecenia, których realizacja powinna umożliwić Komisji i państwom członkowskim wyeliminowanie wykrytych słabości. (abstrakt oryginalny)

Program działań na rzecz obywateli UE. Europejczycy mają coś do powiedzenia

Program działań na rzecz obywateli UE. Europejczycy mają coś do powiedzenia
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2013. - 44 s.

Mieszkańcy Unii Europejskiej chcą mieć głos odnośnie obywatelstwa UE oraz jej przyszłości jako całości. W wyrażeniu opinii pomogły im dwie nowe, ściśle ze sobą powiązane inicjatywy. W niniejszej broszurze podsumowano wyniki konsultacji społecznych na temat obywatelstwa UE, które odbywały się w dniach od 9 maja do 27 września 2012 r. oraz dialogi z obywatelami zainicjowane przez Komisję w 2012 r., prowadzone na szczeblu lokalnym, w miejscu ich zamieszkania, odnośnie ich obaw oraz sugestii dotyczących poprawy sytuacji w Europie. (abstrakt oryginalny)

Europejski raport narkotykowy 2013. Tendencje i osiągnięcia

Europejski raport narkotykowy 2013. Tendencje i osiągnięcia
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2013. - 74 s.

Raport pt. „Tendencje i osiągnięcia” stanowi ogólny przegląd zjawiska narkomanii w Europie, poruszając takie tematy jak: podaż narkotyków, używanie narkotyków, problemy związane ze zdrowiem publicznym oraz polityka narkotykowa i reagowanie na zjawisko używania narkotyków. Raport ten, wspólnie z internetowym Biuletynem Statystycznym, Przeglądami Krajowymi oraz Prognozami Dotyczącymi Sytuacji Narkotykowej, tworzy pakiet „Europejski raport narkotykowy na rok 2013”. (abstrakt oryginalny)

Historia integracji europejskiej w zarysie

Historia integracji europejskiej w zarysie
Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2013. - 67 s.

W publikacji pt. "Historia integracji europejskiej w zarysie" przedstawiono bieżące i historyczne koncepcje integracji europejskiej. Zaczęto od zaprezentowania różnorodnych inicjatyw powojennych mających na celu zjednoczenie narodów europejskich, które ostatecznie doprowadziły do powstania Wspólnot Europejskich. Opisano również początki Unii Europejskiej, w kształcie jaki znamy obecnie, oraz stan dzisiejszy i perspektywy zjednoczonej Europy.

Investing in Social Europe

Investing in Social Europe
Luxembourg: Publications Office of the European Union 2013. – 32 s.

Pogorszenie się sytuacji bytowej obywateli w Europie, a także kwestia zrównoważonego rozwoju społecznego oraz ochrony socjalnej, stanowią jedne z głównych problemów państw europejskich. Komisja przedstawiła pakiet projektów dotyczący inwestycji społecznych, który ma zapobiec negatywnym skutkom szerzącego się w Europie kryzysu.

Scotland. 40 years in the European Union

Scotland. 40 years in the European Union: a Historical Account of Scotland in the European Union, 1973–2013
Luxembourg: Publications Office of the European Union 2013. – 40 s.

Pozycja pt. "Scotland. 40 years in the European Union: a historical account of Scotland in the European Union, 1973–2013" przedstawia historyczny zarys integracji Szkocji z Unią Europejską w latach 1973-2013.

Współpraca UE i Egiptu w zakresie sprawowania rządów

Współpraca UE i Egiptu w zakresie sprawowania rządów
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej 2013. – 52 s.

Egipt jest jednym z głównych beneficjentów pomocy w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP). W niniejszym sprawozdaniu starano się uzyskać odpowiedź na pytanie, czy Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych skutecznie zarządzały wsparciem UE przeznaczonym na poprawę sprawowania rządów w Egipcie, przed powstaniem z 2011 r. i po nim. Skoncentrowano się na kluczowych aspektach w dziedzinie sprawowania rządów: prawach człowieka i demokracji, zarządzaniu finansami publicznymi oraz zwalczaniu korupcji. Stwierdzono, że komisja i ESDZ zasadniczo nie były w stanie skutecznie zarządzać wsparciem UE przeznaczonym na poprawę sprawowania rządów w Egipcie. Wynikało to częściowo z trudnych warunków napotkanych w Egipcie, ale także z niedociągnięć w zarządzaniu przez ESDZ i Komisję współpracą z Egiptem. (abstrakt oryginalny)

Sygnały EEA 2013

Sygnały EEA 2013. Z każdym oddechem: poprawa jakości powietrza w Europie
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej 2013. – 68 s.

Europejska Agencja Środowiska (EEA) publikuje Sygnały co roku, przedstawiając przegląd kwestii o istotnym znaczeniu dla debaty na temat ochrony środowiska oraz dla opinii publicznej. Sygnały 2013 są poświęcone zagadnieniom związanym z jakością i ochroną powietrza w Europie. W tegorocznej edycji podjęto próbę opisania obecnego stanu jakości powietrza w Europie, sposobu powstawania zanieczyszczeń powietrza oraz tego, jak wpływają one na nasze zdrowie i na środowisko. W Sygnałach 2013 przedstawiono również przegląd strategii i środków służących zwiększaniu naszej wiedzy o powietrzu oraz rozwiązywaniu problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza. (abstrakt oryginalny)

Anna Tokarczyk

© 2009 Biblioteka Główna UEK