Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(42)/2013
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(42)/2013
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej

W dniu 18.11.2013 odbył się pokaz oraz warsztaty, na których przedstawiono Bazę Wiedzy Politechniki Warszawskiej. Na tym spotkaniu z naszej Biblioteki obecne były dyrekcje: mgr Elżbieta Golec-Nycz, mgr Danuta Domalewska oraz kierownik Oddziału Informacji Naukowej mgr Urszula Cieraszewska.

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej to repozytorium instytucjonalne, które zostało uruchomione w 2012 roku. Koncepcja i projekt techniczny Bazy Wiedzy PW, której integralną częścią jest repozytorium PW, zostały opracowane na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w ramach projektu PASSIM (realizacja w ramach zadania badawczego SYNAT). Za organizację prac związanych z wdrożeniem projektu, takich jak przygotowanie podstaw prawnych, prowadzenie szkoleń oraz weryfikacja danych odpowiada Biblioteka Główna PW.

Baza Wiedzy PW zawiera informacje o prowadzonych na Uczelni pracach naukowo-badawczych, publikacjach, raportach z badań, rozprawach doktorskich i habilitacyjnych, prowadzonej działalności dydaktycznej i ukończonych pracach dyplomowych. Dane do systemu wprowadzane są przez redaktorów sekcji na wydziałach.

Repozytorium PW archiwizuje w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace.

System oferuje szerokie możliwości wyszukiwania publikacji pracowników, a także generowania różnego rodzaju zestawień i raportów, jak np.:

  • wykaz publikacji danego autora lub instytutu/wydziału
  • roczne sprawozdanie instytutu/wydziału
  • ankieta jednostki

Baza Wiedzy PW jest platformą komunikacyjną Politechniki Warszawskiej z innymi ośrodkami naukowymi oraz instytucjami finansującymi badania naukowe.

Urszula Cieraszewska

© 2009 Biblioteka Główna UEK