Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(41)/2013
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(41)/2013
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 10 czerwca 2013 r.

Zebraniu Rady Bibliotecznej przewodniczyła prof. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz.

Obecnych było 9 osób.

Porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie wniosków o nagrody rektorskie
  2. Sprawy różne

Ad. 1

  • Dyrektor BG przedstawiła listę 22 pracowników BG wnioskowanych do nagrody Rektora za osiągnięcia zawodowe za 2012 r.
  • Przedstawiła również propozycję do nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia organizacyjne starszemu kustoszowi dyplomowanemu mgr Aureliuszowi Potempie pełniącemu w BG obowiązki Sekretarza Naukowego, zwracając równocześnie uwagę na problem braku regulacji w kryteriach przyznawania nagród dla bibliotekarzy dyplomowanych.
  • Rada Biblioteczna jednomyślnie poparła wnioski o zatwierdzenie listy 22 osób zgłoszonych do nagrody rektorskiej oraz wyróżnienie nagrodą Rektora za osiągnięcia organizacyjne starszego kustosza dyplomowanego mgr Aureliusza Potempy, a także upoważnienie Dyrektor BG do podjęcia działań, które pozwolą na systemowe rozwiązania problemu nagradzania grupy pracowników będących bibliotekarzami dyplomowanymi.

Ad. 2

  • Dyrektor BG przedstawiła Radzie Bibliotecznej problemy związane z funkcjonowaniem systemu RFiD. Omówione problemy, w kontekście wysokiego kosztu zakupu, zaniepokoiły członków RB.
  • Dyrektor BG omówiła zasady funkcjonowania repozytorium instytucjonalnego, które w przyszłości będzie utworzone w Bibliotece – udostępnione zostaną w ten sposób on-line pełne teksty prac. Do repozytorium będzie wprowadzany cały dorobek naukowy (tak prace publikowane jak i niepublikowane) przez poszczególnych pracowników, bezpośrednio do bazy. Umożliwi to generowanie informacji dotyczących pełnego dorobku dla poszczególnych osób. W niedalekiej przyszłości pod auspicjami MNiSW ma funkcjonować ogólnopolska baza dorobku naukowego wszystkich pracowników naukowych, ze wszystkich polskich uczelni z dostępem do pełnych tekstów. Powstanie ona właśnie w oparciu min. o zawartość poszczególnych repozytoriów instytucjonalnych, gdzie każdy autor będzie rozpoznawalny po nadanym niepowtarzalnym numerze ID. Na bieżąco będą rozwiązywane problemy związane z prawami autorskimi.
  • W dniach 17 – 28 czerwca 2013 r. Biblioteka UEK ogłasza dla pracowników i studentów Uczelni abolicję na zaległości pieniężne w stosunku do Biblioteki, której warunkiem jest zwrot przetrzymanych książek.

Bożena Przęczek

© 2009 Biblioteka Główna UEK