Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(40)/2012
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(40)/2012
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 17 grudnia 2012

W dniu 17 grudnia 2012 roku o godzinie 15.00 odbyło się zebranie Rady Bibliotecznej, któremu przewodniczyła prof. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz.

Na zebraniu obecnych było 13 osób.

Na spotkaniu oprócz stałych członków Rady obecny był Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Aleksy Pocztowski.

Porządek obrad:

 1. Krótkie omówienie planu działalności Rady Bibliotecznej na kolejną 4-letnią kadencję, w oparciu o jej kompetencje, wynikające ze Statutu Uczelni.
 2. Zaopiniowanie w trybie pilnym rekomendacji firmy zewnętrznej we wskazaniu kandydata na Dyrektora BG w nowej kadencji.

Ad.1
Przewodnicząca RB przedstawiła w punktach kompetencje RB:

 • kształtowanie polityki gromadzenia zbiorów bibliotecznych, w tym opiniowanie tworzenia, przekształcania i likwidacji bibliotek funkcjonujących przy jednostkach organizacyjnych uczelni
 • przedstawienie Rektorowi kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Głównej po jego wyłonieniu w drodze konkursu
 • opiniowanie kandydatów na stanowiska kierownicze w BG
 • opiniowanie planu rzeczowo-finansowego systemu biblioteczno-informacyjnego
 • opiniowanie sprawozdań rocznych Dyrektora BG
 • okresowa ocena pracowników BG
 • opiniowanie projektów przepisów Statutu Uczelni w zakresie dotyczącym funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego

Ad.2
Z dniem 31 grudnia 2012 roku kończy się kadencja Dyrektora BG. Rektor UEK po zasięgnięciu opinii lub wniosku RB oraz opinii Senatu zatrudnia Dyrektora Biblioteki z dniem 1 stycznia 2013 roku.
Rektor wyjaśnił, że zapis w regulaminie mówiący o rozpoczęciu nowej kadencji Dyrektora BG z dniem 1 stycznia 2013r. najprawdopodobniej nie będzie mógł być zrealizowany, ponieważ kolejne posiedzenie Senatu odbędzie się dopiero 28 stycznia 2013 roku. Do tego czasu zostanie przedłużone stosowne pełnomocnictwo dla obecnego Dyrektora BG.

Dotychczas konkurs na Dyrektora BG rozstrzygany był w ramach Rady Bibliotecznej. W roku bieżącym po raz pierwszy konkurs przeprowadzała firma zewnętrzna, która wyłoniła kandydata do zatwierdzenia przez Radę Biblioteczną. Przewodnicząca RB poprosiła o przedstawienie wyników tego konkursu.

Rektor zwrócił uwagę na niejasny zapis w Statucie mówiący o tym, że „Rektor UEK po zasięgnięciu opinii lub wniosku Rady Bibliotecznej zatrudnia Dyrektora Biblioteki Głównej”. Rada powinna podjąć decyzję czy opiniuje, czy wnioskuje – sprawa ta powinna być zgłoszona do poprawki w zapisie Statutu.

Rektor omówił wyniki konkursu:

Raport z przebiegu postępowania konkursu na stanowisko Dyrektora BG został dopuszczony do wglądu Rady Bibliotecznej.
Składał się on z kilku części:

 1. rekomendacja kandydatki na stanowisko dyrektora BG UEK
 2. tabela porównawcza kandydatów, gdzie oceniano poszczególne kompetencje
 3. raporty indywidualne dotyczące oceny kompetencji poszczególnych kandydatek
 4. załączniki z odpowiedziami na pytania problemowe, które były zadawane w procedurze

Rektor odczytał część raportu dotyczącego rekomendacji kandydatki na stanowisko dyrektora:

„Rekomendacja do konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Głównej UE w K ogłoszonego 22 października 2012 roku. Przystąpiły dwie kandydatki: Anna Osiewalska i Elżbieta Golec-Nycz. W wyniku postępowania konkursowego, przeprowadzonego przez firmę WBS Doradztwo Personalne z siedzibą w Krakowie, do objęcia w/w stanowiska rekomenduje się Panią Elżbietę Golec-Nycz.
Uzasadnienie:

 1. Pani Elżbieta Golec-Nycz w porównaniu do drugiej kandydatki posiada szerszą wiedzę techniczną z zakresu systemów bibliotecznych oraz baz danych.
 2. Posiada wyższe kompetencje z zakresu delegowania zadań oraz motywowania pracowników. Panią Elżbietę Golec-Nycz charakteryzuje również skuteczne ocenianie podwładnych, zwracanie uwagi na relacje międzyludzkie, analizowanie konsekwencji każdego rekomendowanego rozwiązania przed podjęciem kluczowych dla organizacji decyzji.
 3. Umiejętność obiektywnej oceny pracowników.
 4. Umiejętność przydzielania zadań pod kątem efektywnej realizacji.
 5. Duże zaangażowanie w trakcie wykonywania obowiązków.
 6. Dobre kompetencje w zakresie planowania i kontrolowania pracy
 7. Stanowcze i konsekwentne postępowanie. Nie unika podejmowania trudnych decyzji.
 8. Ukończenie szkolenia z zakresu Prawa Zamówień Publicznych w Szkołach Wyższych po nowelizacji.”

Kompetencje oceniane punktowo dały wynik równy dla obydwu kandydatek – po 10 punktów. Raporty indywidualne oceniały profile indywidualne kandydatek. Rektor podkreślił, iż są to dwie bardzo wyrównane kandydatury, ze wskazaniem przez firmę zewnętrzną z przyczyn w/w na Panią Elżbietę Golec-Nycz.

W dalszej części posiedzenia RB Rektor nie uczestniczył.

P.O. Dyrektora Biblioteki poprosił o przedstawienie Radzie obydwu koncepcji funkcjonowania Biblioteki jako kluczowego elementu postępowania konkursowego. Koncepcje zostały dopuszczone do wglądu Rady Bibliotecznej. Następnie p.o. Dyrektora zwrócił uwagę, że koncepcja Pani Elżbiety Golec-Nycz zawiera merytoryczne błędy. Pełnomocnik Rektora ds. e-edukacji Dr Jerzy Skrzypek zapytał o możliwość zapoznania się z nieznaną mu dotąd, a rekomendowaną przez firmę kandydatką.
Przewodnicząca RB wyjaśniła, że rozmowę kwalifikacyjną z kandydatkami przeprowadzono w obecności przedstawicieli Rad Wydziału. Wywołało to dyskusję na temat możliwości uczestnictwa członków RB w przebiegu konkursu wyłaniającego Dyrektora BG.

Przewodnicząca RB postawiła dwa problemy pod dyskusję:

 1. Czy Rada Biblioteczna jako organ – na bazie dokumentów przedstawionych przez firmę zewnętrzną - zaopiniuje w drodze głosowania tajnego rekomendację osoby na stanowisko Dyrektora Biblioteki Głównej?
 2. Czy przy kolejnym wyborze na stanowisko Dyrektora BG członkowie RB mogą brać bierny udział przy pracach prowadzonych przez firmy zewnętrzne?

Ad. I Po dyskusji członków Rady Bibliotecznej przewodnicząca RB postawiła wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie rekomendacji na stanowisko Dyrektora Biblioteki. Pod głosowanie poddano następujący wniosek:
Rada Biblioteczna rekomenduje na stanowisko Dyrektora Biblioteki Głównej osobę wskazaną w raporcie z konkursu przeprowadzonego przez firmę zewnętrzną

W głosowaniu udział wzięło 13 osób:
11 osób było na TAK
2 osoby były na NIE
0 osób wstrzymało się

Ad. II Przewodnicząca RB postawiła wniosek o przeprowadzenie głosowania. Pod głosowanie poddano następujący wniosek:

Czy Rada Biblioteczna jest zdania, iż jej członkowie przy okazji wyboru na następną kadencję osoby na stanowisko Dyrektora Biblioteki mogą brać bierny udział podczas przebiegu konkursu wyłaniającego Dyrektora

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 osób.
Wszystkie osoby były na TAK.

Kolejne spotkanie Rady Bibliotecznej odbędzie się po Nowym Roku i rozpocznie się expose nowego Dyrektora Biblioteki Głównej. Wstępny termin spotkań ustala się na poniedziałki na godz. 15.00.

Bożena Przęczek

© 2009 Biblioteka Główna UEK