Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(40)/2012
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(40)/2012
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012

W dniach 9-10 października 2012 r. w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012”, zorganizowana przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS.

Temat konferencji zapowiadał wiele interesujących wątków i odzwierciedlały to tematy wystąpień. Organizatorzy pogrupowali je w ten sposób, aby referaty dotyczące podobnych zagadnień następowały po sobie. Dzięki temu zachowana została spójność tematyczna i możliwe było szersze spojrzenie na dany problem badawczy.

Omawiano szereg zagadnień, które można podzielić na kilka grup: open access i open source, repozytoria naukowe, książka wobec rozwoju Internetu, Internet w edukacji, brokering informacji, warsztat bibliotekarza oraz biblioteki wobec czytelnika niepełnosprawnego. Pełny program konferencji znajduje się na stronie organizatorów.

Uczestnicy mieli okazję poznać światowe kierunki rozwoju open access i najważniejsze argumenty za nimi stojące, a także posłuchać analizy stanu open access w Polsce. Ciekawa była dyskusja na temat otwartych zasobów edukacyjnych w Polsce oraz stanu faktycznego, czyli ilości i jakości dostępnych materiałów. Podkreślono wagę znajomości zagadnienia open source wśród studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, z racji dynamicznego rozwoju tego typu rozwiązań.

Na przykładzie repozytorium AMUR (Adam Mickiewicz University Repository) z Poznania przedstawione zostały nowe możliwości repozytoriów instytucjonalnych. Obok standardowej oferty przechowywania i upowszechniania publikacji mogą one pełnić, między innymi, rolę platformy wydawniczej. Ciekawostką były informacje na temat rozwiązań stosowanych w repozytoriach z krajów arabskich i perspektywy ich rozwoju.

Pokazano jak, wobec rozwoju nowych technologii komunikacyjnych, zmienia się warsztat historyka książki i jak zmieniają się tematy wystąpień konferencyjnych z zakresu bibliologii. Omówiono również kwestię wykorzystywania cudzej twórczości w pracy bibliotekarza oraz inicjatywę digitalizacji zasobów archiwalnych bibliotek europejskich, która ma na celu ułatwienie do nich dostępu. Uczestnicy konferencji mieli możliwość ocenić rolę czasopism socjologicznych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, a także konsekwencje rozwoju Internetu dla rynku księgarskiego w Polsce.

Jednym z zagadnień omawianych podczas konferencji był projekt Khan Academy. Przedstawiono również sposoby na promocję czytelnictwa wśród uczniów gimnazjum za pośrednictwem szkolnych stron www oraz narzędzi wiki i zaprezentowano przykłady szkoleń dziedzinowych on-line w bibliotece akademickiej.

Problematyka infobrokerstwa została omówiona w zakresie celów i metod pracy oraz istoty zawodu i predyspozycji do jego wykonywania. Postawiono tezę, że jest to zawód z przyszłością i przedstawiono odpowiednią ofertę edukacyjną. Poznaliśmy także wyniki badań kryteriów jakości źródeł informacji internetowych przy poszukiwaniu informacji na temat zdrowia.

Omawiano sposoby dystrybucji książek elektronicznych w bibliotekach publicznych, przybliżono także możliwości zastosowania nowych źródeł komunikacji w bibliotece. Pokazano również przykład wykorzystania bloga w bibliotece akademickiej do popularyzacji dostępnych baz danych oraz sposoby promocji bibliotek za pomocą narzędzi web 2.0. Zaprezentowano wyniki badań dotyczące wizerunku i umiejętności współczesnego bibliotekarza, przeprowadzone wśród studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

Na konferencji omawiano także wyzwania stojące przez bibliotekami wobec czytelników niepełnosprawnych. Uczestnicy zapoznali się z przykładami rozwiązań mających ułatwić niepełnosprawnym czytelnikom korzystanie z zasobów za sprawą nowych technologii oraz ich pełne włączenie się w ramy społeczeństwa informacyjnego.

Grzegorz Budny

© 2009 Biblioteka Główna UEK