Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(39)/2012
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(39)/2012
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 26 czerwca 2012.

W dniu 26 czerwca 2012 roku o godzinie 10.00 odbyło się zebranie Rady Bibliotecznej, któremu przewodniczyła prof. UEK dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz.

Na zebraniu obecnych było 10 osób.

Porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie wniosku o rozpisanie konkursu na awans na starszego kustosza dyplomowanego.
 2. Propozycje prenumeraty gazet dla Katedr oraz gazet i czasopism dla Jednostek Administracyjnych w 2013 roku.
 3. Propozycje prenumeraty czasopism polskich dla Katedr UEK w 2013 roku.

Ad.1

Przewodnicząca RB poinformowała o tym, że na ostatnim posiedzeniu Senatu nie poddano głosowaniu sprawy zmiany procedury awansu na starszego kustosza dyplomowanego. Głosowanie odbędzie się na posiedzeniu we wrześniu.
W związku z tym, że sprawa awansu na starszego kustosza dyplomowanego była zgłoszona już w grudniu, aby dalej jej nie opóźniać, musi odbyć się ona starym trybem w drodze konkursu.

Przewodnicząca RB postawiła wniosek o poparcie rozpisania konkursu na awans na starszego kustosza dyplomowanego.

RB jednogłośnie poparła wniosek.

Ad.2

Pracownica Czytelni Czasopism omówiła sprawę dotyczącą prośby o ograniczenie zamawiania dostępnych w Bibliotece gazet do Katedr oraz gazet i czasopism dla Jednostek Administracyjnych. W odpowiedzi na wystosowane pismo, Jednostki Administracji oraz Katedry ograniczyły prenumeratę gazet do kwoty około 30 tys. zł. Budżet na te prenumeraty w 2012 wynosił około 60 tys. Jest to bardzo duża wygospodarowana oszczędność (około połowa kosztów).

Ad.3

Pracownica Czytelni Czasopism przedstawiła obecny stan prenumerat czasopism polskich dla katedr UEK. Omówiła również propozycje Katedr dotyczące prośby o nowe tytuły, o kontynuację dotychczasowych prenumerat lub rezygnacji z niektórych tytułów w prenumeracie na 2013 r.

Jako kryterium wyboru tytułów do prenumeraty przyjęto propozycje złożone przez Katedry oraz, w ramach oszczędności, wycofano wszystkie tytuły, które są dostępne on-line.
Tytuły wycofane z propozycji prenumerat dla Katedr, a dostępne on-line:

 • Finansowanie Nieruchomości
 • Samorząd Terytorialny (dostępny on-line od 2013 r.)
 • Nowe Życie Gospodarcze
 • Logistyka
 • Personel i Zarządzanie
 • Nowy Przemysł
 • Gazeta Bankowa
 • Wiadomości Statystyczne
 • Badania Operacyjne i Decyzyjne
 • Bank i Kredyt
 • Biuletyn Rachunkowości
 • Controlling i Rachunkowość Zarządcza
 • PC World
 • Computerworld

Oszczędności z wycofania tych tytułów wyniosłyby około 6 300 zł.
Tytuły wycofane przez Katedry to oszczędności wynoszące około 4 700 zł.

Cały budżet przeznaczony na prenumeratę czasopism polskich dla Katedr UEK w 2012 roku wynosi około 37 tys. zł. Ogólnie wygospodarowane oszczędności to kwota około 11 tys zł.

RB pozytywnie zaopiniowała przedstawione propozycje.

Sprawozdała:
Bożena Przęczek

© 2009 Biblioteka Główna UEK