Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(39)/2012
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(39)/2012
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 24 stycznia 2012 r.

W dniu 24 stycznia 2012 roku o godzinie 13.30 odbyło się zebranie Rady Bibliotecznej, któremu przewodniczyła po raz pierwszy prof. UEK dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz.

Na zebraniu obecnych było 13 osób.

Na spotkaniu oprócz stałych członków Rady obecny był Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Andrzej Malawski.

Załącznik: lista obecności

Porządek obrad:

 1. Informacja o dotychczasowym trybie realizowania dostaw i usług przez Bibliotekę Główną
 2. Opinia Rady na temat wymaganej przez władze Uczelni korekty planu zamówień na dostawy i usługi na rok 2011 z terminem realizacji na rok 2012
 3. Informacja o przygotowywanym planie zamówień na dostawy i usługi na rok 2012 z terminem realizacji na rok 2013 (nowy plan na następny rok).

Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca RB przypominając, że jego zasadniczym celem jest omówienie sprawy finansowania baz danych oraz wprowadzenia korekty w planach zamówień na zakup tych baz, z realizacją w 2012 roku. Protokół ze spotkania oraz odpowiednie materiały będą wykorzystane na spotkaniu z władzami Uczelni, w piątek 27 stycznia 2012 r.

Ad.1
Dyrektor BG wyjaśniła, że od 2006 r. tworzone były plany zamówień na dostawy i usługi. BG nie przygotowywała planów rzeczowo-finansowych. Dotychczas wydatki na zakup baz nie musiały być dyskutowane na RB, gdyż były one akceptowane (warunkiem było nie przekraczanie budżetu). Jednak konieczna będzie w przyszłości ich dyskusja na RB, podobnie jak omawiane co roku zakupy czasopism.
Plan zamówień na dostawy na rok 2012 został przedstawiony w lutym 2011 r., następnie został skorygowany w październiku 2011 r., na co BG uzyskała zgodę władz Uczelni. Kolejną korektę zrobiono 13.XII.2011 r., gdy część baz przeszła na licencję krajową. W styczniu 2012 r. BG została zobligowana do zmniejszenia kwot przeznaczonych na dostawę baz danych.

Ad.2
Dyrektor BG przedstawiła plan zamówień na dostawy baz danych na rok 2011 –podkreślając, iż rzeczywista wartość zakupu każdej pozycji jest co roku dużo niższa niż szacowana. (Kwoty szacowane zawierają ewentualne ryzyko inflacji i VAT).
Proponowany przez władze Uczelni obecny budżet na zakup baz danych jest nierealnie zaniżony.
Dyrektor BG omówiła wszystkie bazy danych znajdujące się w planie zamówień na dostawy na rok 2011, biorąc pod uwagę takie kryteria, jak:

 • bazy danych zakupione w umowach konsorcyjnych oraz na systemy biblioteczne (są to umowy już trwające – dodatkowo pozyskuje się na nie 50 procentowe dotacje z budżetu państwa) – są to bazy, z których nie można zrezygnować
 • nowe bazy danych – trudno jest określić stopień ich wykorzystania, ze względu na krótki okres czasu
 • bazy danych kupione na wielokrotne prośby pracowników naukowych UEK (częsta prośba o zwiększanie limitów wejść)
 • bazy danych o bardzo dużym stopniu wykorzystaniu (statystyka wejść za 2011 rok)
 • bazy, z których BG gotowa jest zrezygnować

Prorektor przedstawił kondycję finansową Uczelni jako zmuszającą do oszczędności, ale nie w sposób dramatyczny. RB w porozumieniu z Prorektorem zdecydowała się przedstawić wariant oszczędnościowy planu zamówień na dostawy baz danych rezygnując z niektórych pozycji tego planu, starając się jednak utrzymać poziom finansowy na poziomie ubiegłego roku i poddać go dyskusji na zbliżającym się spotkaniu z władzami Uczelni.

Pozycje rekomendowane przez RB do rezygnacji:

 • Internetowe Archiwum Gazety Wyborczej
 • Archiwum Internetowe Rzeczpospolitej
 • Notoria 2002
 • CEPR Discussion Papers

Usługi świadczone przez biblioteki:

 • Han-SW-Service+Suport/U
 • EBSCO A-to-Z (połowa kosztów)

Czasopisma:

 • Computerworld
 • Net World
 • PC World Komputer
 • Brief

RB wniosła o przedstawienie przez Przewodniczącą na najbliższym spotkaniu, prośby do Pani Kwestor o zestawienia przychodów i kosztów BG (z uwzględnieniem budżetowania środków pozyskanych przez BG z opłat za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek). Takie zestawienie będzie potrzebne przed rozpoczęciem debaty na temat nowego planu rzeczowo-finansowego.

Ad.3
Sprawa nowego planu zamówień i dostaw na rok 2013 została odroczona do kolejnego spotkania RB i będzie omówiona po uzgodnieniach ze spotkania z władzami Uczelni.

Sprawozdała:
Bożena Przęczek

© 2009 Biblioteka Główna UEK