Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(39)/2012
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(39)/2012
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 5 czerwca 2012 r.

W dniu 5 czerwca 2012 roku o godzinie 10.00 odbyło się zebranie Rady Bibliotecznej, któremu przewodniczyła prof. UEK dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz.

Na zebraniu obecnych było 13 osób.

Porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie sprawozdania Dyrektora BG za 2011 rok.
 2. Zaopiniowanie wniosków o nagrody rektorskie za 2011 rok.
 3. Zaopiniowanie wniosku o awans na starszego kustosza dyplomowanego
 4. Sprawy różne.

Ad.1
Sprawozdanie z działalności BG za rok 2011:

 • w roku 2011 BG tworzyła system biblioteczno-informacyjny UEK wraz z 6 bibliotekami podrzędnymi. Realizacja zadań prowadzona była w porozumieniu z Radą Biblioteczną, która w roku 2011 zebrała się 5 razy. (Sprawozdania dostępne na stronie UEK w formacie PDF).
 • BG UEK odnotowała 277,5 tys. odwiedzin i jest to spadek o około 40 tys. w stosunku do roku ubiegłego. Natomiast ponad 72 tys. wejść do baz danych w zdalnym dostępie daje podwojony wynik w porównaniu z ubiegłym rokiem. Są to trendy zauważalne również w innych bibliotekach – spadek liczby odwiedzin z jednoczesnym wzrostem wejść do baz danych. W 2011 roku BG UEK utrzymała najwyższą liczbę aktywnych czytelników wśród bibliotek akademickich Krakowa – z wyłączeniem BJ, która jest przede wszystkim Biblioteką Narodową. Agendy o największej liczbie odwiedzin (Wypożyczalnia Ogólna i Czytelnia Główna) były czynne siedem dni w tygodniu i obsługiwane w trybie dwuzmianowym. W czasie sesji letniej funkcjonowała również Nocna Czytelnia Sesyjna.
 • udostępniono w formie elektronicznej 374 artykuły z Zeszytów Naukowych UEK (wszystkie na terenie Kampusu, cześć – za zgodą autorów – w internecie), 33 doktoraty, 17 podręczników ramach Nocnej Czytelni Sesyjnej (na terenie Biblioteki) oraz 39 druków XIX i XX wiecznych (w internecie). Biblioteka uzyskała zgodę wydawcy „Ekonomisty” (PTE) na cyfryzację wszystkich jego numerów, które ukazały się do roku 1939.
 • powiększono zbiory o blisko 5 tys. wol. Książek i ponad 1100 wol. 837 tytułów drukowanych czasopism polskich i zagranicznych. Na zakup zbiorów tworzących majątek Biblioteki przeznaczono blisko 650 tys. zł, z czego niemal 440 tys. wydano na czasopisma. Zapewniono dostęp do 150 komercyjnych baz danych, w których łącznie znajdowało się blisko 100 tys. tytułów książek i 25 tys. tytułów czasopism w pełnym tekście.
 • nabytki wprowadzone do katalogu Biblioteki powiększyły zasób tego katalogu do – łącznie, blisko 57,5 tys. rekordów bibliograficznych książek i czasopism, 128,5 tys. rekordów egzemplarzy książek, 3,750 rekordów zasobu czasopism (stan na 31 grudnia 2011 roku). Wszystkie te rekordy widoczne są również w katalogu NUKAT. Przygotowano też do wyszukiwania katalog klamrowy najstarszych książek ze zbiorów Biblioteki.
 • kontynuowano prace nad bazami (informatorami naukowymi) wprowadzając do nich w roku 2011 ogółem - ponad 17 tys. opisów publikacji. Baza Dorobek została w znacznym stopniu uzupełniona i następnie włączona do procedur związanych z okresową oceną nauczycieli akademickich UEK za lata 2006-2010. W styczniu 2011 roku BazEkon została udostępniona bez ograniczeń w internecie.
 • znacznie poprawiono wygląd i standard wyposażenia wielu agend BG. Zakończono przenoszenie magazynu czasopism, rozpoczęte po doposażeniu w regały kompaktowe magazynów BG. Zrealizowano przetarg na optymalizację procesów bibliotecznych w zakresie zwrotów wypożyczonych książek oraz inwentaryzacji zasobu. Przetarg wyłonił firmę, która w grudniu 2011 roku zakończyła pierwszy etap prac wdrożeniowych – przekazanie Bibliotece systemu RFID oraz etykiet.
 • kontynuowano współpracę z innymi bibliotekami akademickimi. Uczestniczono w pracach Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Wspólnie z innymi bibliotekami kupowano bazy w ramach Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych, obsługiwano studentów innych krakowskich uczelni państwowych zrzeszonych w ramach Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego, razem z Biblioteką Główną AGH współtworzono Akademicką Bibliotekę Cyfrową – ABC-Kraków. Wspólnie z bibliotekami innych polskich uczelni ekonomicznych tworzono bazę BazEkon.
 • ubytkowano ponad 11 tys. wol. książek. Przeprowadzono kontrolę księgozbioru w Magazynie Podręcznym Wypożyczalni oraz w Czytelni Europejskiej a także w Czytelni Czasopism. Przeprowadzono skontrum zbiorów magazynowych książek.
 • oddano użytkownikom nową wersję strony domowej BG – przystosowaną również dla osób niepełnosprawnych. Jest ona przystosowana do standardów WAI. Opracowano funkcjonalność „cytowane, przez”, co przekształciło BazEkon w pierwszy polski indeks cytowań. Zakupiono 12 komputerów, które zastąpiły najstarsze komputery pracownicze.
 • na koniec 2011 w Bibliotece Głównej oraz w Bibliotece Wydziału Towaroznawstwa na 68,5 etatach pracowało 68 osób. Nagrody otrzymało 21 bibliotekarzy nie będących nauczycielami akademickimi oraz 2 bibliotekarzy dyplomowanych.
 • zgodnie z zaleceniem Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie, decyzją JM Rektora UEK bibliotekarze, którzy przed wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. z dnia 27 lipca 2005 r) posiadali prawo do urlopu wypoczynkowego za rok 2006 w wymiarze 35 dni, odzyskali w roku 2011 prawo do takiego urlopu wraz z prawem do wykorzystania urlopu zaległego z lat 2006-2011. Zalecono wykorzystanie zwiększonego urlopu do końca 2013 roku.
 • przygotowano aktualizację e-szkolenia bibliotecznego dla I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, przeprowadzono także tradycyjne szkolenia dla 83 grup (1066 osób). Inicjowano działania na rzecz promocji zbiorów i usług BG (m.in. profil na FB, foldery informacyjne drukowane i w formacie PDF na stronie domowej, aktywna akcja promocyjna nabytków Biblioteki Wydziału Towaroznawstwa, udostępniony on-line blog o bazach i in.).
 • Przewodnicząca RB podsumowała sprawozdanie zwracając uwagę na konieczność prowadzenie marketingu bibliotecznego w celu zwrócenia uwagi na duży zasięg działań BG. Następnie poprosiła o wskazanie dróg oszczędności, ze względu na duże koszty utrzymania BG.
 • Dyrektor BG przedstawiła możliwe ścieżki szukania oszczędności:
  1. BG prenumeruje 635 tyt. czasopism, z czego 118 dla Bibliotek Katedralnych. Tytuły dla katedr w większości dublują tytuły dostępne w Bibliotece – można to ograniczyć
  2. Obecnie każda z sześciu agend BG wymaga osobnej obsady dyżurowej. Reorganizacja przestrzeni budynku w kierunku wspólnego miejsca dyżurowego umożliwi zmniejszenie liczby osób jednocześnie dyżurujących. Od momentu przeniesienia do obecnej siedziby i wydłużenia godzin otwarcia, BG zatrudnia studentów na umowę-zlecenie. Koszty pracy tych osób są dużo niższe a praca studentów na dyżurach jest niezbędna. Rozwiązujemy problem za pomocą jak najniższych kosztów finansowych, dużym kosztem organizacyjnym. Bardzo często osoby przez nas już dobrze przeszkolone i podejmujące coraz różnorodniejsze obowiązki nagle odchodzą, otrzymując propozycję lepiej płatnej pracy.
  3. Koszty BG są zawyżone przez przypisanie tylko temu podmiotowi całych kosztów utrzymania budynku biblioteki, podczas gdy BG zajmuje w nim tylko 1/3 jego powierzchni.
 • Przewodnicząca RB postawiła wniosek o przyjęcie sprawozdania Dyrektor BG.

RB zaakceptowała w pełni przedstawione sprawozdanie.

Ad.2
Wnioski o nagrody rektorskie:

 • Dyrektor BG przedstawiła wniosek z uzasadnieniem, pod głosowanie o nagrodę organizacyjną dla bibliotekarza dyplomowanego. Przedstawiła osiągnięcia kandydata do nagrody w roku 2011 oraz spełnienie kryteriów formalnych Na 13 osób obecnych – „za” głosowało 12 osób z prawem głosu.
 • Dyrektor BG przedstawiła następnie wnioski o nagrody dla pozostałych bibliotekarzy niebędących pracownikami akademickimi. Złożono 19 propozycji - dla 3 osób będących kierownikami działów bibliotecznych oraz dla 16 osób będących pracownikami różnych działów.

RB pozytywnie zaopiniowała wszystkie wnioski.

Ad.3

 • Dyrektor BG wystąpiła do RB z wnioskami o poparcie następujących zmian w Statucie UEK:
  1. Prośba o uproszczenie procedury awansu bibliotekarza dyplomowanego na stanowisko starszego bibliotekarza dyplomowanego. Uproszczenie polegałoby na pominięciu procedury konkursowej (w zapisach Statutu UEK art.55, znajduje się zapis, zgodnie z którym konkurs taki rozpisuje się dla wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych w wymiarze przewyższającym połowę etatu na czas określony lub nieokreślony).
   Akt wyższego rzędu, jakim jest Ustawa o szkolnictwie wyższym nie przewiduje procedury rozpisywania konkursów na awans dla bibliotekarzy dyplomowanych. Dodatkowym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest fakt, że w innych uczelniach państwowych nie przeprowadza się konkursów w przypadku grupy bibliotekarzy dyplomowanych. Wymagania do awansu pozostają takie same, natomiast zmianie uległby tylko sam tryb jego przyznawania.
  2. Prośba o zmianę w zasadach organizacji i korzystania ze zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego UEK, polegająca na nie ograniczaniu ilościowym prawa do wykonywania kserokopii ze zbiorów BG (dotyczy zmiany w Załączniku 3 do Statutu UEK, polegającej na ograniczeniu zapisów z punktu 4):
   Pkt 4: „Pracownia wykonuje odpłatnie kserokopie z materiałów bibliotecznych [proponujemy skreślenie zapisu: wypożyczonych w ramach wypożyczeń międzynarodowych w ilości 20% objętości wydawnictwa, a międzybibliotecznych krajowych w ilości 10% objętości wydawnictwa – z zachowaniem prawa autorskiego. ]” Akt wyższego rzędu, jakim jest Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwala na samodzielne lub zlecone pracowni kserograficznej utrwalenie przelotne dowolnej objętości wydawnictwa i nie wymaga zezwolenia twórcy na przejściowe lub incydentalne zwielokrotnienie utworów. W związku z wątpliwościami w tym zakresie, Dyrektor BG zamówiła ekspertyzę w Kancelarii Prawnej Uczelni. Radca prawny zdecydowanie opowiedziała się za zniesieniem ograniczenia prawa dozwolonego użytku w zakresie zbiorów BG.
  RB jednogłośnie poparła wnioski. Decyzją RB zostaną wystosowane odpowiednie pisma do Rektora UEK. Jedno – przedstawiające konieczność dostosowania się do decyzji sądowych dotyczących bezzasadności przeprowadzania awansów dla bibliotekarzy dyplomowanych w trybie konkursów. Drugie – dotyczyć będzie konieczności dostosowania się do prawa wyższego rzędu, dotyczącego korzystania ze źródeł informacji przy zachowaniu praw autorskich.
 • Dyrektor BG wystąpiła do RB z wnioskiem o poparcie zmian w Rozporządzeniu Rektora

  Prośba o zmianę w zarządzeniu w sprawie przeprowadzania skontrum i selekcji księgozbioru
  Zapis wymagający zmiany brzmi: „Przez pojęcie selekcji rozumie się wycofanie materiałów bibliotecznych z powodu zniszczenia, nieprzydatności lub na życzenie autora.” W związku z tym, że autorzy mogą zażądać usunięcia z księgozbioru wcześniejszych wydań swoich publikacji, zasadne jest wycofanie takiego zapisu. Sugestie autora o ewentualnym wycofaniu jego pozycji byłyby wówczas brane pod uwagę, ale ostateczna decyzja należałaby do biblioteki.
  RB jednogłośnie poparła wniosek Dyrektora BG.

Wniosek o poparcie awansu na starszego kustosza dyplomowanego:
Dyrektor BG przedstawiła wniosek z uzasadnieniem pod głosowanie o poparcie awansu na starszego kustosza dyplomowanego. Przedstawiła sylwetkę kandydata i fakt spełnienia wymogów określonych do awansu na to stanowisko. Na 11 osób obecnych – „za” głosowało 10 osób z prawem głosu.
RB poparła wniosek o awans na starszego kustosza dyplomowanego, uzależniając ostateczną formę jego przebiegu od przeprowadzonych zmian w Statucie UEK.

Ad.4
Sprawy różne

 1. Dyrektor BG wystąpiła do RB z wnioskiem o poparcie w sprawie wystosowania pisma do katedr UEK dotyczącego maksymalnej redukcji kosztów związanych z prenumeratą czasopism dla tych katedr i jednostek administracyjnych. W sytuacji wprowadzania surowych reguł oszczędnościowych i drastycznych cięć w zakresie prenumeraty czasopism dla BG, oszczędności wygospodarowane w wyżej wymieniony sposób mogą stanowić rezerwę dla funduszu czasopism do prenumeraty w BG na rok 2013. RB poparła wniosek Dyrektora BG uzgadniając, co następuje:
  • prośba o rezygnację z prenumeraty czasopism przez katedry dotyczy tych tytułów, które są dostępne w BG (tytuły dublujące się) oraz takich, które są dostępne on-line.
 2. Od 18 maja 2012 roku BazEkon jest udostępniana w Wirtualnej Bibliotece Nauki.
 3. W dniu 11 czerwca 2012 ok. godz. 14.00, w obecności władz Uczelni, nastąpi uroczyste otwarcie wrzutni na zwroty książek Wypożyczalni Ogólnej Biblioteki.

Sprawozdała:
Bożena Przęczek

© 2009 Biblioteka Główna UEK