Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(38)/2011
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(38)/2011
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 24 listopada 2011 r.

W dniu 24 listopada 2011 roku o godzinie 9:00 odbyło się zebranie Rady Bibliotecznej.
Na zebraniu obecnych było 13 osób.

 1. Przewodniczący Rady Bibliotecznej prof. dr hab. Kazimierz Górka przedstawił porządek obrad:
  • zapisy projektu Rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym z punktu widzenia praktyki realizacji, przez Bibliotekę, bazy Dorobek
  • plan pracy Biblioteki na rok 2012
  • zakończenie kadencji Przewodniczącego Rady Bibliotecznej
 2. Przewodniczący RB podsumował swoją obecną sytuację – kończąc kadencję Przewodniczącego RB podziękował za współpracę oraz poinformował członków o tym, że jest to ostatnie zebranie pod jego kierownictwem. Od stycznia 2012 obrady RB odbywać się będą pod nowym kierownictwem.
 3. Dyrektor Biblioteki dr Anna Osiewalska omówiła problemy poruszone na spotkaniu KDBASP a związane z projektem Rozporządzenia Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, dotyczącego kryteriów oceny parametrycznej jednostek naukowych, w tym oceny dorobku publikacyjnego pracowników nauki:
  • brak jednolitych ocen zarówno dla poszczególnych pracowników, jak i jednostek naukowych; dla nauk humanistycznych nie pojawia się informacja o cytowaniach (dla kategorii A+)
  • zaproponowano dodanie do listy baz, na których należy obecnie się opierać w sprawie cytowań, dwie polskie bazy BazTech i BazEkon
  • uszczegółowienie typów publikacji, które podlegają ocenie punktowej
  • dookreślenie zasad rządzących oceną publikacji recenzowanych w odniesieniu do zeszytów specjalnych i suplementów
  • ustalenie zasad postępowania z publikacjami, w których brak afiliacji jednostki (ustalanie afiliacji autora na podstawie stosownego oświadczenia)
 4. Plan pracy Biblioteki na 2012 rok:
  • prośba Dyrektor BG skierowana do RB o wsparcie wniosku na wykorzystanie środków, które wpłynęły z tytułu opłat za nieterminowy zwrot książek za 2011 rok. Dotyczy to skierowania tych pieniędzy na wymianę wyposażenia w Czytelni Głównej (nowe, ergonomiczne krzesła dla studentów oraz regały na książki – w zamian za prawie dwudziestoletnie stare krzesła i regały). RB zaakceptowała i poparła projekt wykorzystania tych środków w zaproponowany sposób
  • prośba Dyrektor BG skierowana do RB o wsparcie w staraniach o odzyskanie pomieszczeń i przeniesienie Katedry Filozofii do nowego budynku – co ułatwiłoby przybliżenie i rozbudowanie Sali Dydaktycznej dla studentów oraz zapewniłoby połączenie i lepszy ciąg komunikacyjny pomiędzy agendami BG. RB zaakceptowała i poparła ten projekt
  Zbiory:
  • nowe kierunki rozwoju gromadzenia zbiorów zwartych oraz ciągłych – platformy elektroniczne – zakup na własność. BG weszła również do dwóch nowych konsorcjów; coraz więcej ofert zakupu książek w formie elektronicznej (baza Legalis wraz z modułem książek wydawnictwa Beck).
  • kontynuacja pracy nad Ikarem (6 % zbioru zdigitalizowanych kart w katalogu została już zindeksowana; katalog klamrowy zindeksowano w całości)
  • Krakowski Zespół Bibliotekarzy podjął wstępną deklarację w sprawie kontynuacji programu VTLS. BG ma opracowany plan testowania systemu bibliotecznego KOHA, który jest programem open-source
  • montaż wrzutni przeznaczonej do samodzielnych zwrotów książek w Wypożyczalni Ogólnej – zakończenie prac: maj 2012
  • rozbudowa nowej strony domowej BG – nowa zakładka: Akademicka Biblioteka Cyfrowa (możliwość zgłaszania do zespołu redakcyjnego Biblioteki Cyfrowej materiałów do digitalizacji)
  • funkcjonowanie i rozbudowa Nocnej Czytelni Sesyjnej– możliwość korzystania z wcześniej zgłoszonych do digitalizacji książek w Sali Katalogowej, do godz. 22
  • digitalizacja brakujących numerów „Ekonomisty” otrzymanych od PTE
  Informacja Naukowa:
  • informacja o BazEkon będzie udostępniana również na stronach Wirtualnej Biblioteki Nauki
  • umieszczenie w internecie cytowań z bazy BazEkon oraz Materiałów do Bibliografii Ekonomicznej do 1939r
  • uruchomienie modułu cytowań z poziomu bazy Dorobek.
  Budynek Biblioteki:
  • w miarę środków finansowych modernizacja/montaż klimatyzacji
  • modernizacja windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, od strony przewiązki
  • w styczniu 2012 zakończenie remontu i otwarcie Czytelni Głównej
  Wystawy:
  • - sztuka ASP - projekt prof. Hausnera oraz ASP- do czerwca 2012 r.
  • - 100 lecie Polskiego Towarzystwa Statystycznego
  • - 2012 Rokiem Aktywności Ludzi Starszych – wystawa organizowana przez Czytelnię Europejską
  Sprawy różne:
  • w 2012 roku koniec kadencji Dyrektora Biblioteki oraz Rady Bibliotecznej
  • brak planów co do zmian płacowych – realizowane będą tylko awanse indywidualne
  • repozytorium – prośba do RB o pomoc w rozpoznaniu i wyborze najlepszego oprogramowania dla tego przedsięwzięcia oraz pomoc w sprawdzeniu, czy możliwe jest sfinansowanie go z badań statutowych (nie otrzymamy na to grantu z Ministerstwa).

Sprawozdała:
Bożena Przęczek

© 2009 Biblioteka Główna UEK