Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(38)/2011
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(38)/2011
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Poniżej prezentujemy czasopisma nabywane przez Oddział Wydawnictw Ciągłych w ramach prenumeraty, darów i wymiany. Omawiamy czasopisma polskie, które zostały nabyte przez Bibliotekę od 2011 roku. Szczegółowa lokalizacja i zasoby dostępne w Katalogu Biblioteki pod adresem: https://vtls.cyfronet.pl/cgi-bin/uek/chameleon.
Zapraszamy do lektury i odwiedzania Czytelni Czasopism.

Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy

Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy
Zamość : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, 2002-
ISSN 1644-9398

Publikacja poświęcona teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym, a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. Zaprezentowano artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy.

Biuletyn - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Biuletyn - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Warszawa : PTE, 1994 -
ISSN 1507-1383

Biuletyn PTE to cykliczne czasopismo Zarządu Krajowego Towarzystwa Ekonomicznego, przeznaczone dla osób o zróżnicowanych zainteresowaniach, ale wspólnych motywacjach związanych z działaniami dla rozwoju społeczno-gospodarczego. W periodyku podejmowana jest problematyka teorii i praktyki gospodarowania oraz mechanizmów funkcjonowania i rozwoju gospodarki. Refleksje, ekspertyzy i opinie związane z racjonalnym gospodarowaniem w kraju i na świecie splatają się tu z refleksjami o działaniach dla pożytku publicznego, rozwoju zawodowego ekonomistów i szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości.

Energia dla Przemysłu

Energia dla Przemysłu
Katowice : Wydawnictwo Elamed, 2011-
ISSN 2082-906X

Kwartalnik Energia dla Przemysłu stanowi odpowiedź na dynamicznie rozwijający się rynek dostaw energii dla przemysłu i wyzwania z nim związane. Odpowiada na coraz większe potrzeby przedsiębiorstw w pozyskiwaniu specjalistycznej wiedzy w obszarze energetycznym. Wydawnictwo to porusza problematykę związaną między innymi z audytem energetycznym, zasadami handlu emisjami CO2 po 2012 r. Na łamach czasopisma istotne miejsce zajmuje problematyka ekologii w przemyśle. Na szczególną uwagę zasługują praktyczne porady ekspertów dla specjalistów w tej dziedzinie. Na łamach czasopisma są poruszane następujące problemy:

  • Energia dla przemysłu
  • Rynek energetyczny w Polsce i krajach UE
  • Oszczędzanie energii
  • Handel emisjami
  • Odnawialne źródła energii.
Investment Tribune

Investment Tribune
Katowice : Secus Asset Management, 2006 -
ISSN 1897-1539

Magazyn Investment Tribune jest czasopismem finansowym, poruszającym tematykę inwestycji venture capital, działalności Aniołów Biznesu, finansowania rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP oraz szeroko rozumianych inwestycji kapitałowych. Jako pismo specjalistyczne Investment Tribune posiada ściśle określoną grupę odbiorców, w skład której wchodzą inwestorzy giełdowi, inwestorzy instytucjonalni, zamożni inwestorzy indywidualni (Business Angels) oraz przedsiębiorcy działający na innowacyjnych rynkach (biotechnologia, IT, ICT, alternatywne źródła energii, multimedia, high-tech.) Wśród czytelników pismo jest cenione za merytoryczny poziom publikacji, kompleksowe ujęcie tematu inwestycji kapitałowych i rozwoju MSP.

Lubelski Barometr Gospodarczy. Raporty

Lubelski Barometr Gospodarczy. Raporty
Zamość : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, 2009-2011
ISSN 2080-5942

1 czerwca 2009 roku zespół pracowników naukowo – badawczych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie rozpoczął projekt Lubelski Barometr Gospodarczy. Projekt realizowany był w ciągu dwóch lat. Celem ogólnym projektu jest systematyczne dostarczanie odpowiednio przetworzonej i opracowanej informacji o zmianach gospodarczych w regionie, w tym w szczególności w zakresie rynku pracy. Badania prowadzono w trybie kwartalnym w następujących kierunkach:

  1. Nastrojów gospodarczych w regionie.
  2. Zmian na rynku pracy i popytu na pracę w województwie lubelskim.
  3. Stanu oraz prognozy rozwoju sytuacji społeczno – gospodarczej województwa.

Syntetyczne wyniki badań prezentowane są w formie raportów do połowy drugiego miesiąca po kwartale w latach 2009-2011.

Osoby Powyżej 50. Roku Życia na Rynku Pracy w ... R.

Osoby Powyżej 50. Roku Życia na Rynku Pracy w ... R.
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2011-
ISSN 2082-0771

Publikacja wydana w serii Informacje i Opracowania Statystyczne GUS. Tematyka przedstawiona jest w dwóch częściach. W pierwszej omówione zostały źródła i zakres danych statystycznych, sposoby prezentacji i stosowane klasyfikacje oraz definicje najważniejszych pojęć, a także charakterystyka badanej grupy osób. Część druga przedstawia aktywność ekonomiczną ludności w podziale na województwa. Publikację wzbogacają liczne wykresy i kartogramy.

Toruńskie Studia Bibliologiczne

Toruńskie Studia Bibliologiczne
Toruń : Wydawnictwo Naukowe UMK, 2008-
ISSN 2080-1807

Toruńskie Studia Bibliologiczne (TSB) są periodyczną inicjatywą wydawniczą Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. Czasopismo ma służyć przede wszystkim szerokim kręgom bibliologicznym i stanowić dla nich pewnego rodzaju platformę prezentacji własnych dokonań naukowych oraz forum wymiany doświadczeń i dyskusji na temat współczesnych kierunków rozwoju szeroko pojętej bibliologii. Redakcja nie zamyka nikomu drogi do publikowania. Jedynym kryterium ważącym o opublikowaniu tekstu jest jego wartość merytoryczna i zgodność z profilem czasopisma.

Transport Drogowy w Polsce w Latach 2005-2009

Transport Drogowy w Polsce w Latach 2005-2009
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2011-
ISSN 2083-4438

Publikacja wydana w serii Informacje i Opracowania Statystyczne GUS. Zaprezentowano dane dotyczące wielkości przewozów ładunków i pasażerów, infrastruktury, pojazdów samochodowych, eksploatacji taboru, wpływu na środowisko i bezpieczeństwo na drogach. Zamieszczono wyniki badań statystycznych z zakresu transportu uzupełnione informacjami ze źródeł administracyjnych i poszerzone o dane Eurostatu z zakresu transportu drogowego w krajach Unii Europejskiej. Informacje statystyczne przedstawiono w formie tabel i wykresów, poprzedzonych uwagami metodycznymi oraz komentarzem analitycznym. Publikacja będzie miała kolejne edycje.

Tworzywa Sztuczne w Przemyśle

Tworzywa Sztuczne w Przemyśle
Racibóż : Media Tech, 2010-
ISSN 2082-6877

Dwumiesięcznik Tworzywa Sztuczne w Przemyśle ma na celu rzetelną informację o nowościach, sprawdzonych produktach, technologiach, liderach w branży tworzyw sztucznych i jej najistotniejszych problemach. W czasopiśmie zamieszczone są artykuły specjalistów oraz naukowców z polskich placówek naukowo-badawczych, których wiedza jest poparta codzienną praktyką, poszerzą o wiedzę z tej dziedziny. Z każdym numerem ukazywać się będzie dodatek tematyczny związany m.in. z budownictwem, automatyką, kompozytami, opakowaniami i ekologią.


Oddział Wydawnictw Ciągłych

© 2009 Biblioteka Główna UEK