Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(38)/2011
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(38)/2011
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Jedziesz na stypendium? Poznaj swoje prawa. Przewodnik dotyczący praw mobilnych studentów w Unii Europejskiej
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011. – 29 s.

Wyjazd do innego państwa UE w celu zdobywania wykształcenia („mobilność edukacyjna”) stanowi jeden z podstawowych sposobów, w jaki młodzi ludzie mogą stymulować swój rozwój osobisty a także zwiększyć szanse na znalezienie zatrudnienia w przyszłości. Mobilność edukacyjna stanowi także korzyść dla UE jako całości: buduje poczucie tożsamości europejskiej, sprzyja bardziej swobodnemu przepływowi wiedzy oraz przyczynia się do rozwoju rynku wewnętrznego, ponieważ bardziej prawdopodobne jest, że Europejczycy, którzy są mobilni jako uczący się młodzi ludzie, będą w przyszłości mobilnymi pracownikami. Celem niniejszego dokumentu jest zebranie i przedstawienie interpretacji Komisji w odniesieniu do przepisów w przedmiotowym obszarze w formie przewodnika dla państw członkowskich, uniwersytetów i innych zainteresowanych stron, a także dostarczenie informacji młodym ludziom, aby byli bardziej świadomi swoich praw, a co za tym idzie lepiej przygotowani na czas nauki za granicą. (abstrakt oryginalny)

Kształcenie i szkolenie zawodowe w Polsce. Charakterystyka ogólna
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011. – VI, 69 s.

Kształcenie i szkolenie zawodowe w Polsce jest obecnie przedmiotem szeroko zakrojonych reform mających na celu podniesienie jakości oraz zwiększenie jego powiązań z rynkiem pracy. W Polsce kształcenie i szkolenie zawodowe odbywa się przede wszystkim w szkole, w ramach szkolnictwa zawodowego. Jednocześnie coraz ważniejsza staje się poprawa elastyczności systemu i jego uwrażliwienie na potrzeby rynku pracy. Realizacji tego celu mają służyć takie środki jak m.in. większe zaangażowanie pracodawców w przygotowanie i ocenę programów nauczania, aktualizacja klasyfikacji zawodów i specjalności, wprowadzenie podejścia opartego na wynikach nauczania oraz tworzenie zachęt dla wysoko kwalifikowanych specjalistów do podjęcia pracy w szkołach zawodowych. System szkolnictwa zawodowego jest w coraz większym stopniu otwarty na dorosłych, którzy dzięki temu mogą zdobywać kwalifikacje zawodowe. Niniejszy raport przedstawia tło społeczno-ekonomiczne kraju oraz planowane reformy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Omawia także obecną strukturę kształcenia i szkolenia zawodowego dla młodzieży i dorosłych oraz takie istotne kwestie jak nauczyciele i instruktorzy zawodu, doradztwo i poradnictwo zawodowe oraz finansowanie systemu kształcenia. (abstrakt oryginalny)

52 gestów na rzecz różnorodności biologicznej
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011. – 60 s.

Różnorodność biologiczna, czyli rozmaitość form życia na Ziemi, czyni naszą planetę pięknym miejscem nadającym się do mieszkania. Wielu z nas korzysta z darów przyrody poszukując rozrywki, inspiracji lub wypoczynku. Jesteśmy zależni od środowiska naturalnego, które dostarcza nam żywności, energii, surowców, powietrza i wody. Są to elementy, które umożliwiają egzystencję w znanej nam formie i napędzają gospodarkę. A jednak, pomimo jej wyjątkowości, zbyt rzadko doceniamy przyrodę. Presja wywierana przez człowieka na wiele ekosystemów rośnie. Z tego powodu zaczynają one gorzej funkcjonować, a czasami wręcz znajdują się na krawędzi upadku. Ten proces, nazywany utratą różnorodności biologicznej, to jedno z aż nadto powszechnych zjawisk. Z tego powodu Unia Europejska postanowiła położyć kres utracie różnorodności biologicznej. W ciągu ostatnich 25 lat UE utworzyła w obrębie swoich granic sieć 26 tys. chronionych obszarów obejmujących ponad 850 tys. km2. System ten, znany pod nazwą Natura 2000, stanowi największą na świecie sieć obszarów chronionych i jest świadectwem znaczenia, jakie przywiązujemy do kwestii różnorodności biologicznej. Jesteśmy zdecydowani wesprzeć tę przełomową inicjatywę za pomocą dalszych długoterminowych środków. (fragment tekstu)

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny podczas polskiej prezydencji. Lipiec – grudzień 2011
Bruksela: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Dział Publikacji i Wizyt, 2011. – 41 s.

Rada Unii Europejskiej składa się z ministrów reprezentujących rządy państw członkowskich UE. Zbiera się w różnych składach zależnie od omawianej dziedziny polityki. Prawotwórcze oraz polityczne decyzje Rady przygotowywane są przez szereg specjalistycznych grup roboczych; zanim trafią one na forum Rady, rozpatrywane są w Komitecie Stałych Przedstawicieli. Posiedzeniom Rady przewodniczą rotacyjnie rządy państw członkowskich, a prezydencja Rady reprezentuje ją wobec innych instytucji UE oraz występuje w imieniu UE na forum międzynarodowym. Każda kolejna prezydencja Rady Unii Europejskiej tradycyjnie wyznacza sobie pewien zestaw ogólnych priorytetów politycznych oraz ustala swój program roboczy. Rzeczpospolita Polska pełni przewodnictwo w drugim półroczu 2011 r. Na stronie internetowej http://pl2011.eu można zapoznać się z zadaniami, które wyznaczyła sobie na ten okres. Niniejsza broszura omawia niektóre z najważniejszych aspektów działalności Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w okresie prezydencji polskiej od lipca do grudnia 2011 r. (fragment tekstu)

Biała księga transportu. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu : dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011. – 28 s.

Dokument ten przedstawia wizję Komisji dotyczącą przyszłości systemu transportowego UE i określa strategię na najbliższe dziesięciolecie. Zdefiniowany w nim program jest elementem strategii „Europa 2020” i jej inicjatywy przewodniej dotyczącej efektywnego wykorzystania zasobów. Efektywny transport jest warunkiem koniecznym do zachowania dobrobytu Unii Europejskiej – potrzebujemy zmniejszyć ilość zatorów, ograniczyć emisje, stworzyć więcej miejsc pracy i przyśpieszyć wzrost gospodarczy. Jest on też kluczem do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz do zapewnienia, że wszystkie nasze regiony pozostaną częścią w pełni zintegrowanej gospodarki światowej. Transport stanowi także ważny element gospodarki: wiele przedsiębiorstw europejskich przoduje na świecie w sektorach infrastruktury, logistyki oraz produkcji sprzętu transportowego i systemów zarządzania ruchem. Musimy zadbać o to, aby w przyszłości utrzymały one tę pozycję. (fragment tekstu)

Sprawozdanie ze stosowania karty praw podstawowych UE w 2010 r.
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011. – 85 s.

Sprawozdanie roczne ze stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w 2010 r. po raz pierwszy informuje opinię publiczną i inne instytucje unijne o stosowaniu Karty po wejściu w życie traktatu lizbońskiego. Przedstawia ono konkretne przykłady stosowania Karty przez instytucje unijne i państwa członkowskie w przypadkach związanych z wdrażaniem prawa unijnego. Sprawozdanie podkreśla znaczenie praw zawartych w Karcie w kontekście różnych obszarów polityki, za które odpowiada Unia, oraz konieczność ich uwzględnienia w procesie przygotowania i realizacji działań unijnych, poczynając od wymiaru sprawiedliwości, przez politykę transportową, po zarządzanie granicami. (abstrakt oryginalny)

Europa w 12 lekcjach / Pascal Fontaine
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011. – 80 s.

Czemu służy Unia Europejska? Dlaczego i w jaki sposób została stworzona? Jak funkcjonuje? Czego już dokonała dla swoich obywateli i jakie nowe wyzwania przed nią stoją? Czy w erze globalizacji Unia może skutecznie rywalizować z innymi wielkimi gospodarkami, utrzymując przy tym swoje standardy społeczne? Jaka będzie rola Europy na scenie światowej w nadchodzących latach? Gdzie sięgną granice UE? Jaka przyszłość czeka euro? Oto niektóre z pytań, na które stara się odpowiedzieć ekspert UE, Pascal Fontaine, w najnowszym wydaniu (2011) swojej popularnej broszury „Europa w 12 lekcjach”. (abstrakt oryginalny)

Europejski Inspektor Ochrony Danych a ochrona danych osobowych w instytucjach i organach Wspólnoty
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010. – 10 s.

Dane osobowe są przetwarzane przez administrację UE każdego dnia. Proces rekrutacji, ocena pracy personelu, gromadzenie w aktach medycznych danych odnoszących się do zdrowia, uruchomienie systemów zarządzania czasem i nadzór wideo to tylko niektóre przykłady. Mimo że w większości przypadków Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w sposób zasadny i bez żadnych dalszych konsekwencji, jednak z ich przetwarzaniem związane są pewne zagrożenia. Jeśli dane takie są niedokładne, nieaktualne lub zostaną ujawnione niewłaściwej osobie szkody, które Państwo poniosą, mogą być całkiem poważne. Mogliby Państwo spotkać się z nieuzasadnioną odmową zatrudnienia, być wziętymi za kogoś innego i nie zostać wpuszczeni do jakiegoś budynku, zostać oskarżeni o ujawnienie informacji czy nawet stać się ofiarą kradzieży tożsamości. Kwestia ta dotyczy zatem wszystkich członków personelu UE, a więc muszą oni być świadomi praw i obowiązków związanych z ochroną ich danych. Dotyczyć to może również innych obywateli, jeśli powierzą oni swe dane osobowe instytucjom i organom Wspólnoty. (fragment tekstu)

Europa i ty. Przegląd osiągnięć Unii Europejskiej. Wydanie 2011
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011. – 43 s.

Czy zastanawialiście się kiedyś, co konkretnie Unia Europejska zrobiła dla Was? Jeśli tak, to niniejsza broszura podaje odpowiedź na to pytanie w formie krótkiego przeglądu kilku wybranych, konkretnych działań, jakie Unia Europejska podjęła w roku 2010, aby uczynić nasze życie lepszym i łatwiejszym. Niektóre z nich dotyczą prostych rozwiązań związanych z naszym codziennym życiem. Przekonanie producentów telefonów komórkowych, by stosowali jeden, standardowy model ładowarki. Inne związane są z przepisami prawa europejskiego, które nadają obywatelom nowe uprawnienia. W niektórych przypadkach chodzi o walkę z kontynentalnymi i globalnymi siłami, aby utrzymać równowagę gospodarczą w UE i tworzyć miejsca pracy. A jeszcze w innych, o pomoc w odzyskaniu nadziei przez ludzi cierpiących z powodu katastrof naturalnych lub wywołanych działalnością człowieka – tak w Europie, jak i poza nią. Zawsze jednak chodzi o to, by Unia Europejska działała na rzecz budowania Europy zgodnie ze zobowiązaniami przyjętymi przez jej założycieli, by pracować w interesie „narodów Europy”. Cokolwiek robimy, robimy to dla obywateli Europy. Unia Europejska nadal będzie dbać o to, by problemy ludzi były odzwierciedlane w programie politycznym. (abstrakt oryginalny)

Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia. Europejski wkład w pełne zatrudnienie: komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011. – 32 s.

Inicjatywa UE "Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia" stanowi część strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Głównym celem strategii Europa 2020 jest osiągnięcie przynajmniej 75-procentowego wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku od 20 do 64 lat do roku 2020. Strategia dąży także do zredukowania liczby osób przedwcześnie kończących naukę do poziomu 10% oraz zwiększenia liczby młodych osób kształcących się zawodowo do poziomu co najmniej 40%. W ramach programu proponowanych jest trzynaście działań, które przyczynią się do poprawy funkcjonowania rynku pracy. Ich celem jest zwiększenie elastyczności i bezpieczeństwa pracy, zapewnienie zachęt do inwestowania w szkolenia, zagwarantowanie przyzwoitych warunków pracy oraz ułatwienie tworzenia miejsc pracy. (abstrakt oryginalny)


Anna Tokarczyk

© 2009 Biblioteka Główna UEK