Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(37)/2011
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(37)/2011
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za rok 2010

W ciągu roku 2010 Biblioteka odnotowała ponad 300 tysięcy odwiedzin w swojej siedzibie i ponad 45 tysięcy wejść do baz danych, w zdalnym dostępie (spoza Kampusu). Na stronie domowej zarejestrowano ponad półtora miliona odsłon. Na koniec 2010 roku mieliśmy zarejestrowanych ponad 2800 użytkowników bezprzewodowego dostępu do Internetu (Wi-Fi). Osoby korzystające z Wi-Fi mają pełny dostęp do intranetu, bez konieczności wejścia do agend Biblioteki (nie wchodzą do statystyk).

Wydatki Biblioteki na materiały biblioteczne

Wydatki Biblioteki na materiały biblioteczne ogółem w 2010 r.
(wydawnictwa zwarte, ciągłe, e-zbiory i in. specjalne, tworzące majątek Biblioteki oraz dostępy do baz danych)
989 232,42 zł

Gromadzenie zbiorów

Nabytki Biblioteki Głównej:

 • wydawnictwa zwarte
 • wydawnictwa ciągłe
 • zbiory specjalne

 

 • 5 513 vol. o wartości 246 331,62 zł
 • 1 063 vol. o wartości 441 442,50 zł
 • 110 j. inw. o wartości 14 667,17 zł
Nabytki bibliotek zakładowych (wszystkie rodzaje zbiorów) 486 vol. o wartości 22 394,20 zł
Dostępy do baz danych (opłaty licencyjne) 264 396,93 zł

Zakupy książek odbywały się w najniższych, negocjowanych cenach, najczęściej bezpośrednio u wydawców lub ich przedstawicieli. Na zakupie książek zaoszczędzono 39 442,15 zł., z czego 32 699,96 zł. zaoszczędzono dzięki zakupom Fundacji Biblioteki UEK. O wyborze tytułów decydowano po części na podstawie przeglądu nowości na rynku wydawniczym (również poprzez uczestnictwo w warszawskich i krakowskich targach książki), po części zaś, na podstawie zgłoszeń pracowników UEK (w tym 63 zgłoszenia poprzez zakładkę – „zgłoś do zakupu”).

Uczestnictwo w Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych pozwoliło uzyskać 50% dofinansowanie z Wirtualnej Biblioteki Nauki na zakup licencji, najbardziej wykorzystywanych w naszej dziedzinie, baz danych.

W przypadku czasopism oraz baz danych, zakupy realizowano są zgodnie z procedurą Ustawy o zamówieniach publicznych. W związku z tym, wzorem lat poprzednich, Oddział Czasopism przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę czasopism polskich oraz dostawę czasopism zagranicznych. Doboru tytułów do prenumeraty dokonano, zgodnie z zasadami, na posiedzeniu Rady Bibliotecznej.

W roku 2010 Biblioteka nadal otrzymywała nabytki w ramach tzw. kolekcji specjalnych. Są to kolekcje bibliotek depozytowych prowadzonych przez Oddział Informacji Naukowej oraz kolekcja Centrum Dokumentacji Europejskiej prowadzona przez Oddział Czytelń.

Oferta Biblioteki, w 2010 roku, była wyjątkowo bogata ze względu na dostęp do baz danych, których licencje opłaciło MNiSW (tzw. licencja krajowa). Były to bazy: EBSCOhost (pakiet podstawowy), ISI Web of Knowledge, SpringerLink, ScienceDirect, Science, Nature.
Warto przypomnieć, że z inicjatywą takiego sposobu zaopatrzenia bibliotek uczelnianych wyszła Konferencja Dyrektorów Polskich Bibliotek Akademickich.

Opracowanie zbiorów – nowe rekordy

 • OPAC
 • bazy własne Biblioteki Głównej
 • 3 741
 • 9 467

W 2010 prowadzono prace (etapy I-III) nad scaleniem naszego katalogu w ramach projektu NUKAT Autostrada Informacji Cyfrowej. Po zakończeniu wszystkich etapów, w Katalogu NUKAT znajdzie się informacja o ok. 15 411 tytułach, ze zbiorów BGUEK.

Retrokonwersja

W zakresie katalogu kartkowego czasopism kontynuowano, rozpoczęte w 2006 roku przez Oddział Wydawnictw Ciągłych, prace nad przejmowaniem opisów do katalogu komputerowego. W ramach tych prac, w roku 2010, opracowano na nowo 144 rekordy bibliograficzne czasopism usuwając ich karty z katalogu kartkowego czasopism.

W 2010 roku rozpoczęto działania mające na celu udostępnienie zeskanowanych w 2009 roku katalogów, klamrowego i kartkowego. Obrazy kart obydwu katalogów, pogrupowane w mniejszych zakresach alfabetycznych, udostępniono do przeglądania w marcu 2010 roku. W okresie od lipca do grudnia opracowano indeksy katalogu klamrowego, co umożliwia wyszukiwanie wg różnych kryteriów, wśród 15 881 obrazów kart tego katalogu.

Usługi biblioteczno-informacyjne:

 • odwiedziny w siedzibie Biblioteki
 • zdalny dostęp (spoza Kampusu)
 • wypożyczenia (czytelnikom indywidualnym)
 • odsłony strony domowej Biblioteki:

  w tym:

  • Katalog
  • Bazy własne Biblioteki
   (w tym DOROBEK)
  • Ekonomia on-line
  • Wirtualne Informatorium
 • aktywni Czytelnicy
 • 310 204 osoby
 • 45 885 wejść
 • 215 283 vol.
 • 1 546 572

   

  • 430 004
  • 157 271
   (52 010)
  • 100 475
  • 44 705
 • 30 277 osób

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych zamówiono z innych bibliotek 536 pozycji literaturowych: z bibliotek krajowych 240 a z bibliotek zagranicznych 296.

Dydaktyka

W 2010 roku przeprowadzono szereg zajęć dydaktycznych:

 • Przysposobienie Biblioteczne dla I roku – przeszkolono 821 osób;
 • Zajęcia z Informacji Naukowej (grupy seminaryjne) – przeszkolono 469 osób;
 • English Track (w j. angielskim) – przeszkolono 153 osoby.

Dla studentów I roku i English Track zostały przygotowane foldery informacyjne. Przygotowano także folder w postaci mini-przewodnika, dla studentów i pracowników UEK oraz foldery kolekcji specjalnych.

Działalność wydawnicza, naukowa i popularyzatorska

W 2010 roku rozpoczęto prace nad uzupełnieniem zaległości w rejestracji dorobku naukowego pracowników UEK, które narastały od roku 2005, po uruchomieniu systemu Akredytacja. Od maja do grudnia 2010 roku, w nowej bazie o silnie zmodernizowanej strukturze, szesnastoosobowy zespół bibliotekarzy wprowadził 3 067 nowych rekordów bibliograficznych.

W wyniku połączenia bazy GOSPODARKA i NAUKI SPOŁECZNE, w kwietniu 2010 roku powstała baza BazEkon. Na koniec roku 2010 BazEkon gromadził 69 564 rekordów bibliograficznych artykułów z najważniejszych polskich periodyków ekonomicznych. W roku 2010 wprowadzono tam 6 220 rekordów.

W roku 2010 Biblioteka kontynuowała wydawanie następujących czasopism elektronicznych:

 • Biuletyn Informacyjny – numery 35 i 36
 • Ekonomia on-line – dwa numery, w których łącznie wprowadzono 532 rekordy stron internetowych i zaktualizowano 1 112 rekordów stron wcześniej wprowadzonych.

Pracownicy Biblioteki przygotowali w roku 2010 łącznie 60 publikacji. Były to: części monografii (1), artykuły (21), referaty na konferencje (5), sprawozdania (17), multimedialne katalogi wystaw (3) i inne (13).

W Bibliotece otwarto w roku 2010 sześć wystaw. Najbardziej prestiżową wystawą była wystawa poświęcona Zbigniewowi Herbertowi, otwarta w tygodniu Jubileuszu 85. lat Uczelni.

Modernizacja baz tworzonych lub współtworzonych przez BG UEK

W sierpniu 2010 roku przeprowadzona została migracja katalogu komputerowego Biblioteki do wersji 2010.1.3 VTLS/VIRTUA. Ze względu na błędy nowej wersji oprogramowania katalog nie był gotowy do użytku z chwilą otwarcia Biblioteki 1 września 2010. Dzięki wzmożonej pracy, etapami uruchamiane były poszczególne moduły katalogu: najpierw zwroty i możliwość zamknięcia konta czytelnika, następnie wypożyczenia, wreszcie zamówienia i rezerwacje. Ze względu na błędy wersji 2010.1.3 VTLS/VIRTUA, NUKAT pozostał w starej wersji programu (VIRTUA 48.1.11), co zmusiło pracowników katalogujących zbiory Biblioteki UEK do pracy w nowej i starej wersji programu VTLS/VIRTUA.

W związku z pracami nad opracowaniem indeksów Katalogu Klamrowego, przygotowano narzędzia dla pracowników opracowujących katalog w programie IKAR.

Opracowano nowe interfejsy do przeglądania baz własnych Biblioteki, scalono bazy Zeszyty i Gospodarka, tworząc nową bazę BazEkon.

Opracowano nową wersję bazy Dorobek - Dorobek_n oraz multiwyszukiwarkę, zapewniającą jednoczesne wyszukiwanie w zamkniętej bazie Dorobek i nowej bazie Dorobek_n. Nowa baza została zaprojektowana w łączności z pozostałymi bazami własnymi Biblioteki oraz jej katalogiem komputerowym.

Informatyzacja Biblioteki

W 2010 roku biblioteka pozyskała 17 komputerów, które zastąpiły wysłużone komputery w Sali Dydaktycznej. Udało się również pozyskać 2 komputery dla potrzeb pracowni digitalizacji.

Zakupiono nowy serwer NAS służący jako magazyn zdigitalizowanych plików oraz jako dysk sieciowy dla kserografów pracujących w sieci. Biblioteka zakupiła również 5 kserografów sieciowych umożliwiających m. in. skanowanie dokumentów i ich zapis w postaci cyfrowej.

Zakupiono też urządzenia UPS do szaf sieciowych w Bibliotece, przez co zabezpieczono pracę kluczowych stanowisk w BG w razie awarii sieci elektrycznej.

Współpraca środowiskowa i szkolenia

Wydarzeniem pierwszoplanowym w tym zakresie w roku 2010 było zorganizowane przez pracowników Czytelni Europejskiej spotkanie polskiej sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej. Spotkanie to było organizowane w naszej Bibliotece po raz pierwszy. Brało w nim udział 13 przedstawicieli polskiej sieci CDE oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej. Prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk wygłosiła referat na temat kryzysu finansowego w UE.

Biblioteka współpracowała z Konferencją Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych, między innymi w zakresie przebudowy prowadzonej przez nas strony domowej tej instytucji.

Uczestniczyliśmy także w spotkaniach Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych. W maju 2010 roku, podczas spotkania tego Konsorcjum zaproponowaliśmy dyrektorom bibliotek wiodących uczelni ekonomicznych współpracę na platformie BazEkon. Warunkiem tej współpracy było zapewnienie pełnych tekstów wydawnictw ciągłych i seryjnych tych uczelni. Uczestnictwo w projekcie zadeklarowały Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz SGH. Nasza Biblioteka nadal prowadzi stronę domową Konsorcjum.

Dobra współpraca w ramach Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego (KZB) umożliwiła wykonanie szeregu prac w naszej bibliotece cyfrowej, prowadzonej dla środowiska bibliotek akademickich Krakowa przez Bibliotekę Główną AGH (ABC Kraków).

Jak każdego roku, przyjmowaliśmy na praktyki śródroczne studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (przyjęliśmy na praktyki łącznie 6 studentów). W 2010 r. odbyły się u nas staże zawodowe pracowników z innych bibliotek akademickich (2 osoby). Wysłaliśmy na takie staże bibliotekarzy do innych bibliotek (2 osoby).

Kadry

W dniu 31 grudnia 2010 r. W Bibliotece Głównej oraz Bibliotece Wydziału Towaroznawstawa pracowało 71 osób, zatrudnionych na 70 etatach.
W roku 2010 nagrody JM Rektora otrzymało 20 osób.

Remonty i inwestycje

W roku 2010 Biblioteka odzyskała p. 234 po Katedrze Filozofii.
Przeprowadzono remonty wielu Oddziałów Biblioteki środkami własnymi Uczelni. Pracami objęto:

 • magazyn P14 Wypożyczalni: odświeżenie ścian, zakup i montaż przesuwnych regałów przeznaczonych na najstarsze czasopisma Biblioteki
 • pomieszczenia 311-314 Oddziału Informacji Naukowej: odświeżenie ścian i wymiana wykładziny (sponsoring firmy Desso, 33 euro/m2)
 • Czytelnia Główna – fragment z zasobem zeszytów naukowych: odświeżenie ścian, wykonanie kanałów z elektryką, wymiana wykładziny
 • Sekretariat Biblioteki: odświeżenie ścian;
 • Wypożyczalnia Międzybiblioteczna: odświeżenie ścian
 • Oddział Gromadzenia Zbiorów: odświeżenie ścian
 • Pracownia Reprograficzna: odświeżenie ścian i wymiana wykładziny
 • Sala Wystawowa Biblioteki: odświeżenie ścian
 • p.104 (zaplecze wypożyczalni): odświeżenie ścian i wymiana wykładziny podłogowej
 • p.239 (zaplecze magazynierów): odświeżenie ścian

W Wypożyczalni i Czytelni Głównej zainstalowano nowe urządzenia monitorujące. We wszystkich agendach udostępniających zainstalowano nowe urządzenia wielofunkcyjne, z możliwością skanowania do pliku PDF, drukowania i kserowania.

W związku z rokiem Jubileuszowym - Sala Wystawowa Biblioteki otrzymała nowe wyposażenie.

Nie doszły do skutku plany remontu Sali Katalogowej i Czytelni Komputerowej z projektu Program Operacyjny Kapitału Ludzki „Uruchomienie unikatowego kierunku studiów informatyka stosowana odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy”.

W roku 2010 nie dokonano żadnych zakupów z wpływów własnych Biblioteki z tytułu opłat za nieterminowy zwrot książek z roku 2009. Kwotę tę zarezerwowano na sfinansowanie produktów i usług nie ujętych w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Jednocześnie podjęto w MNiSW starania o dokonanie odpowiednich przesunięć środków w ramach grantu i uzyskano zgodę na te przesunięcia. Zaoszczędzone w ten sposób środki z tytułu opłat za nieterminowy zwrot książek za rok 2009 wraz ze środkami z roku 2010 przeznaczono na zakup urządzenia do samodzielnej obsługi zwrotów książek (wrzutnia).

WAŻNIEJSZE DANE LICZBOWE W DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI W 2010 ROKU
Wydatki w 2010 r.
 • Wartość zbiorów tworzących majątek Biblioteki
 • Opłaty licencyjne za dostęp do specjalistycznych e-czasopism, e-książek oraz baz danych
989 232,42 zł
 • 724 835,49 zł
 • 264 396,93 zł

Nowe nabytki Biblioteki Głównej:

 • wydawnictwa zwarte
 • wydawnictwa ciągłe (drukowane + elektroniczne)
 • zbiory specjalne

 

 • 5 513 vol.
 • 1 063 vol.
 • 110 jedn. inw.

Opracowanie zbiorów – nowe rekordy:

 • OPAC
 • bazy własne BG

 

 • 3 741
 • 9 467

Ubytki:

 • wydawnictwa zwarte
 • zbiory specjalne

 

 • 7 142 vol.
 • 99 jedn. inw.

Usługi biblioteczno-informacyjne:

 • odwiedziny
 • zdalny dostęp (spoza Kampusu)
 • wypożyczenia (czytelnikom indywidualnym)
 • odsłony strony domowej Biblioteki:

  w tym najczęściej odwiedzane:

  • Katalog
  • Bazy własne Biblioteki
   (w tym DOROBEK)
  • Ekonomia on-line
  • Wirtualne Informatorium
 • aktywni Czytelnicy

 

 • 310 204 osoby
 • 45 885 wejść
 • 215 283 vol.
 • 1 546 572

   

  • 430 004
  • 157 271
   (52 010)
  • 100 475
  • 44 705
 • 30 277 osób

Dydaktyka (liczba przeszkolonych osób):

 • Przysposobienie Biblioteczne dla i roku
 • Informacja Naukowa (grupy seminaryjne)
 • English Track (szkolenie w j. angielskim)

 

 • 821 (51 grup)
 • 469 (47 grup)
 • 153 (9 grup)
Publikacje pracowników BG
(artykuły, referaty, komunikaty, katalogi wystaw)
60
Wystawy 6

Wpływy własne Biblioteki

 • opłaty za nieterminowy zwrot książek rok 2010

 

 • 178 981,80 zł

Wpływy dla UEK:

 • kserokopie

 

 • 28 337,75 zł

Anna Osiewalska

© 2009 Biblioteka Główna UEK