Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(37)/2011
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(37)/2011
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

CEIC Data. Economic Databases for Emerging and Developed Markets

Logo CEIC Data
CEIC Data jest bardzo obszerną i rozbudowaną bazą danych oferującą wskaźniki makroekonomiczne, dane sektorowe czy finansowe z całego świata. Zawartość bazy CEIC jest aktualizowana w trybie ciągłym na podstawie informacji publikowanych przez urzędy statystyczne, banki centralne, giełdy papierów wartościowych, organizacje sektorowe, izby handlowe oraz firmy badania opinii i rynku.

Biblioteka Główna UEK zapewnia dostęp do następujących modułów bazy:

 • WorldTrend Database
 • Global Database
 • Daily Database
 • Brazil Premium Database
 • Russia Premium Database
 • India Premium Database
 • China Premium Database

WorldTrend Database zawiera międzynarodowe dane makroekonomiczne gromadzone na podstawie źródeł: Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF), MSCI Barra i CEIC-Generate. Dane uporządkowane są według krajów i regionów. Dostępne sekcje to m.in.: rachunki narodowe, finanse publiczne, inflacja, handel zagraniczny, bilans płatniczy, statystyki monetarne i statystyki biznesu.
W module tym możemy znaleźć dane benchmarkowe ułatwiające ocenę porównawczą, prognozy wskaźników makroekonomicznych, indeksy MSCI - wskaźniki rozpoznawalne przez inwestorów na całym świecie i uznawane za jedne z najbardziej miarodajnych w zakresie benchmarku kapitałowego oraz Global Economic Monitor – bazę danych 29 wskaźników porównywalnych dla 123 krajów świata, przedstawionych w ujednoliconej formie, co umożliwia łatwe i pełne porównanie między krajami i regionami.

Global Database obejmuje informacje dotyczące większości państw świata. Dane dla każdego z krajów pogrupowane są w kilkunastu działach:

 • National Accounts (rachunki narodowe)
 • Flow of Funds (przepływ środków finansowych)
 • Production (produkcja)
 • Sales, Orders, Inventory and Shipments (sprzedaż, zamówienia, zapasy)
 • Construction and Property (budownictwo)
 • Government and Public Finance (finanse sektora publicznego)
 • Demographic and Labour Market (demografia i rynek pracy)
 • Banking Statistics (statystyka bankowa)
 • Interest Rates and Foreign Exchange Rates (kursy walut i stopy procentowe)
 • Investment (inwestycje)
 • Prices (ceny)
 • Tourism (turystyka)
 • Business and Economic Survey (przegląd ekonomiczny i biznesowy)
 • Domestic Trade and Household Survey (handel krajowy i gospodarstwa domowe)
 • Inflation (inflacja)
 • Foreign Trade and Balance of Payment (handel zagraniczny i bilans płatniczy)
 • Monetary (pieniądz)
 • Transport and Telecommunication (transport i łączność)
 • Financial Market (rynek finansowy)
 • Energy Sector (energia)
 • Agricultural Sector (rolnictwo)

Daily Database to uaktualniane codziennie dane z następujących sekcji: ceny towarów i kontraktów terminowych, stopy procentowe kredytów i depozytów, statystyki epidemiologiczne, rynki finansowe, terminowe kursy wymiany, papiery wartościowe, międzybankowe stopy procentowe, statystyki monetarne, swapy walutowe.

Bazy Premium (Brazil Premium Database, Russia Premium Database, India Premium Database, China Premium Database) zawierają statystykę krajów BRIC: Brazylii, Rosji, Indii oraz Chin. Stanowią one połączenie danych sektorowych, makroekonomicznych i regionalnych. Dane prezentowane są bardzo szczegółowo w ujęciu ogólnokrajowym oraz regionalnym (prowincje, miasta, powiaty). Bazy Premium zawierają dane dostępne na wyłączność przez CEIC Data oraz pochodzące ze źródeł w językach lokalnych, przetłumaczone na język angielski.

Dane w przypadku każdego modułu prezentowane są w ujednoliconej formie, a dzięki wygodnemu interfejsowi korzystanie z bazy jest proste i przystępne. Katalog z seriami danych jest przedstawiony jako struktura rozwijana (tzw. drzewko). Najpierw wybieramy kraj lub region, następnie dział (sekcję), dalej interesujące nas wskaźniki.
Po kliknięciu na wybraną pozycję otrzymujemy szybki podgląd danych przedstawionych w formie wykresu oraz przykładowych szeregów czasowych. W sekcjach Series Information oraz Series Statistics zamieszczone są dodatkowe informacje o danych. Rezultaty wyszukiwania można zapisywać w MyCDM (zakładka Add to Workspace).

Zaletą baz CEIC jest możliwość wyeksportowania danych do programu Excel (Download to Excel) oraz stworzenia wykresu dla kilku (maksymalnie 10) wybranych wskaźników (Create Graph), co jest przydatne przy porównywaniu różnych obszarów. Wraz z wygenerowanym wykresem pojawia się menu umożliwiające m.in. zmianę ram czasowych (Set Timeframe) czy rodzaju wykresu (Change Chart) na słupkowy, liniowy czy punktowy, jak również wydrukowanie lub zapisanie wyników. W przypadku przesyłania danych do Excela szeregi czasowe możemy określić po wybraniu zakładki Settings (następnie Excel Download oraz Timeframe Settings) z głównego menu. Wybierając zakładkę Settings, a następnie Quick View Settings możemy zmieniać także sposób wyświetlania szybkiego podglądu.

Istnieje również możliwość szybkiego wyszukiwania interesujących nas danych. W tym celu należy wybrać przycisk Search w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie przeszukiwać bazy przy pomocy okienka wyszukiwania.

Baza CEIC Data jest dostępna na każdym komputerze działającym w sieci uczelnianej, a także z domu lub innego miejsca poza Uczelnią przez zdalny dostęp – dla pracowników i studentów UEK posiadających aktywne konto biblioteczne w naszej Bibliotece. Wejście do bazy możliwe jest przez zakładkę E-źródła (następnie wybieramy zakładkę Informatory gospodarcze lub Statystyka, a potem międzynarodowa) lub Zdalny dostęp ze strony domowej Biblioteki.

Wszelkich informacji na temat obsługi baz danych będących w zasobach Biblioteki udzielają pracownicy Oddziału Informacji Naukowej oraz Oddziału Czytelń (pokoje 310 i 301, III p., Biblioteka Główna). Pytania można przesyłać także drogą mailową na adres: info@uek.krakow.pl oraz wi@uek.krakow.pl.


Kinga Filipiak
Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UEK

© 2009 Biblioteka Główna UEK