Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(37)/2011
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(37)/2011
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów

Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów / Anna Tucholska
Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010.- 325 s.

Książka „Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów” pod redakcją dr Anny Tucholskiej zawiera 19 autorskich tekstów znanych i cenionych przedstawicieli nauki, reprezentujących różne dziedziny, poświęconych problematyce rozwoju regionalnego i kwestii polityki regionalnej. Publikacja jest kontynuacją wydanego w 2007 r. opracowania „Rozwój-region-przestrzeń” pod redakcją Grzegorza Gorzelaka i Anny Tucholskiej. (abstrakt oryginalny)

Wpływ Funduszy Europejskich

Wpływ Funduszy Europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE. Raport 2010
Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010. - 157 s.

Przedstawiany raport jest kolejnym okresowym dokumentem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącym rezultatów wdrażania europejskiej polityki spójności w Polsce. Stanowi on dobrą podstawę informacyjną ugruntowującą ocenę istotnego dla Polski znaczenia polityki spójności, a także zawiera rekomendacje dla polityki gospodarczej i wykorzystania funduszy unijnych w przemianach społeczno-gospodarczych naszego kraju. W Polsce rośnie wykorzystanie funduszy unijnych. Ich dostępność umożliwiła zrealizowanie szeregu inwestycji, zarówno podnoszących efektywność produkcji, jak i w zakresie infrastruktury komunalnej i transportowej. Instrumenty polityki spójności przyczyniły się również do złagodzenia spowolnienia gospodarczego, jakie miało miejsce w Polsce w rezultacie światowego kryzysu finansowego i gospodarczego. Szacuje się, że około połowa wzrostu wypracowanego w Polsce PKB w 2009 r. została osiągnięta dzięki funduszom unijnym z polityki spójności. Raport dokumentuje zmiany społeczno-gospodarcze przede wszystkim w okresie członkostwa Polski w UE tj. W latach 2004–2009. Tego okresu dotyczy także analiza projektów współfinansowanych ze środków unijnych, dokonywana w oparciu o bazę danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zawierającą projekty realizowane w poszczególnych kategoriach interwencji w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006 oraz Narodowej Strategii Spójności 2007–2013. W prezentacji efektów rzeczowych wykorzystane także zostały okresowe sprawozdania z realizacji NPR 2004–2006 oraz sprawozdania z poszczególnych programów operacyjnych. (abstrakt oryginalny)

Przewodnik po zwykłej procedurze ustawodawczej

Przewodnik po zwykłej procedurze ustawodawczej
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010.- 56 s.

W przewodniku po zwykłej procedurze ustawodawczej omówiono procedury związane z pierwszym i drugim czytaniem w Parlamencie Europejskim, drugim czytaniem w Radzie oraz procedurę pojednawczą, a także trzecie czytanie Parlamentu i Rady. Opisano również rolę prezydencji w trakcie poszczególnych etapów zwykłej procedury ustawodawczej. Dodatkowo przewodnik zawiera załączniki takie jak: artykuł 294 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, deklaracja w sprawie przestrzegania terminów w procedurze współdecyzji, podstawa prawna zwykłej procedury ustawodawczej, procedura współdecyzji – schemat podsumowujący, terminy zwykłej procedury ustawodawczej.

Europejski Trybunał Obrachunkowy - Czy z powodzeniem...

Czy z powodzeniem uruchomiono nowy Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz czy osiąga on zamierzone rezultaty na Kaukazie Południowym (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja)?
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011.- 67 s.

W sprawozdaniu poddano ocenie sposób, w jaki opracowano pierwsze roczne programy działań oraz to, co udało się dzięki nim osiągnąć. Omówiono także wykorzystanie narzędzi realizacji dostępnych w ramach nowego instrumentu. Zawarto tu również szczegółowe zalecenia, które mogłyby pomóc Komisji zwiększyć skuteczność wsparcia udzielanego tym trzem krajom.

Pomoc Unii Europejskiej...

Pomoc Unii Europejskiej na rzecz rozwoju edukacji bazowej w Afryce Subsaharyjskiej i Azji Południowej
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011.- 88 s.

Poprawa dostępu do edukacji oraz podniesienie jakości kształcenia to istotny czynnik w walce z ubóstwem na świecie, znajdujący odzwierciedlenie w milenijnych celach rozwoju (MCR), sformułowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono wyniki kontroli, której celem było ustalenie, czy pomoc rozwojowa Unii Europejskiej w Afryce Subsaharyjskiej i Azji Południowej przyczyniła się do poprawy dostępności i jakości edukacji bazowej, oraz to, jak Komisja planowała i monitorowała wydatkowanie unijnych środków. Ze sprawozdania wynika, że pomoc UE pozwoliła na realizację niektórych z planowanych ulepszeń w dziedzinie edukacji bazowej w tych regionach, ale w stopniu mniejszym niż zamierzony. Stwierdzono ponadto, że zarządzanie Komisji nie gwarantowało w sposób konsekwentny odpowiedniego programowania pomocy oraz jej realizacji. W sprawozdaniu sformułowano zalecenia, które mają pomóc Komisji poprawić zarządzanie przez nią pomocą Unii Europejskiej na rzecz rozwoju edukacji. (abstrakt oryginalny)

Zarządzanie przez Komisję ogólnym wsparciem budżetowym w krajach AKP, Ameryki Łacińskiej i Azji

Zarządzanie przez Komisję ogólnym wsparciem budżetowym w krajach AKP, Ameryki Łacińskiej i Azji
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011.- 77 s.

W niniejszym sprawozdaniu Trybunał przedstawia wyniki oceny, czy Komisja zarządza programami ogólnego wsparcia budżetowego w sposób skuteczny. W tym celu Trybunał zbadał, czy Komisja odpowiednio wybierała i formułowała cele swoich programów ogólnego wsparcia budżetowego, odpowiednio uwzględniła główne zagrożenia dla ich skuteczności, opracowywała i realizowała te programy w sposób skuteczny, a także czy przekazywała jasne, wyczerpujące i dokładne informacje na temat osiągania celów tych programów. Trybunał przedstawia zalecenia mające na celu poprawę metodyki i zarządzania w ramach programów ogólnego wsparcia budżetowego w celu zwiększenia ich potencjalnej skuteczności. (abstrakt oryginalny)

Czy decentralizacja procesu zarządzania pomocą...

Czy decentralizacja procesu zarządzania pomocą zewnętrzną przez Komisję z centrali Komisji do jej delegatur przyczyniła się do poprawy w dziedzinie udzielania pomocy?
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011.- 52 s.

Trybunał stwierdził, że decentralizacja procesu zarządzania pomocą zewnętrzną przez Komisję z centrali komisji do jej delegatur przyczyniła się do poprawy w dziedzinie niesienia pomocy. Jednocześnie trybunał wskazał szereg obszarów, w których Komisja nie odniosła pełnych korzyści z decentralizacji. (abstrakt oryginalny)

Według modelu IRT. Europejski program początkowego szkolenia motocyklistów

Według modelu IRT. Europejski program początkowego szkolenia motocyklistów
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011.- 72 s.

Broszura poświęcona jest zagadnieniu transportu drogowego. Celem Unii Europejskiej w tym obszarze jest zapewnienie usługom transportowym bezpieczeństwa, skuteczności i wysokiej jakości, a także konkurencyjności i zintegrowania. Publikacja ta omawia główne aspekty sektora transportowego jako fundamentalne składniki tj. bezpieczeństwo i aspekty społeczne, podatki i opłaty oraz porozumienia tranzytowe.

Najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa drogowego

Najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa drogowego
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010.- 64 s.

Celem SUPREME było zgromadzenie, przeanalizowanie, podsumowanie i opublikowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa drogowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii i Norwegii. Niniejszy dokument stanowi zbiór najlepszych praktyk realizowanych w skali krajowej i ma on na celu przedstawienie wyników projektu politykom i decydentom na szczeblu krajowym/regionalnym w Europie, co powinno ich zachęcić do przyjęcia skutecznych strategii i środków w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego. W istocie zamierzeniem omawianego projektu jest przyczynienie się do osiągnięcia celu UE, jakim jest zmniejszenie o 50 % liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do 2010 r.1 Projekt został zlecony przez DG TREN Komisji Europejskiej. Jego realizację rozpoczęto w grudniu 2005 r., a zakończono w czerwcu 2007 r. W projekcie uczestniczyło łącznie 31 krajowych i międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa drogowego. Więcej informacji na temat projektu i jego wyników można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/supreme_en.htm
(abstrakt oryginalny)

Kwestie społeczne w zakupach

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2011.- 49 s.

Około 17% produktu krajowego brutto w UE pochodzi z zamówień publicznych. Mogą one zatem mieć istotny wpływ na taką dziedzinę jak polityka społeczna. Udostępniając Przewodnik po społecznych aspektach zamówień publicznych Komisja Europejska zamierza wykorzystać ten fakt w celu osiągnięcia podwójnej korzyści: a) podniesienia wśród instytucji zamawiających świadomości pożytków wynikających z wybierania towarów i usług w sposób społecznie użyteczny oraz b) wskazania oferowanych przez istniejące ramy prawne UE możliwości uwzględnienia aspektów społecznych w zamówieniach. Przewodnik definiuje społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne, a następnie wyjaśnia, jakie korzyści one przynoszą. Omawia takie zamówienia w odniesieniu do modelu społecznego UE oraz prawnego i politycznego podejścia do tej kwestii w Unii. Przedstawia również strategię w tym zakresie oraz sposoby określania potrzeb i planowania procedur zamówień publicznych. Wyjaśnia także z perspektywy prawnej, jak aspekty społeczne można uwzględnić na różnych etapach procesu zamówień (od określenia specyfikacji technicznych i kryteriów wyboru po udzielanie zamówień i monitorowanie realizacji). W celu zilustrowania poszczególnych etapów procesu zaprezentowano przykłady krajowe. Ta publikacja jest dostępna w formacie elektronicznym we wszystkich językach urzędowych UE. (abstrakt oryginalny)


Magdalena Bednarek
Anna Tokarczyk

© 2009 Biblioteka Główna UEK