Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(37)/2011
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(37)/2011
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

V Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”

W dniach 14-15 kwietnia 2011 r. odbyła się V Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem „Nowoczesne koncepcje organizacji bibliotek”. Organizatorem cyklicznego spotkania w Gdańsku były następujące instytucje: Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, Uniwersytet Gdański oraz Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

W obradach, podzielonych na siedem sesji tematycznych, głos zabrało trzydziestu prelegentów.
Po otwarciu konferencji przez Rektora Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku, prof. dr hab. Waldemara Tłokińskiego, głos w imieniu organizatorów zabrał Dyrektor Biblioteki dr Maja Wojciechowska.

Pierwszą sesję poświęconą zagadnieniom komunikacji w bibliotece, poprowadziła dr Jolanta Laskowska z Uniwersytetu Gdańskiego. Dr Sylwia Bielawska z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu poruszyła teoretyczne kwestie budowania relacji klienckich w bibliotece akademickiej, szczególnie kładąc nacisk na role i zadania personelu bibliotecznego jako instrumentu marketingu usługowego. Prof. dr hab. Wiesław Babik opisał bariery i zakłócenia w komunikowaniu bibliotekarzy z przełożonymi, zwracając uwagę na bariery społeczno-kulturowe, osobowościowe i formalne.

Dr Stefan Kubów z Biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu scharakteryzował elastyczne struktury zarządzania w bibliotekach. W swojej konkluzji zawarł stwierdzenie, że „...zarządy bibliotek powinny monitorować zachodzące zmiany, dostosowywać do nich sposób funkcjonowania, śledzić rozwiązania przyjmowane przez inne biblioteki oraz utrzymywać w zespołach gotowość do zmian, pobudzając innowacyjność oraz zapewniając warunki do stałego uczenia się.” Podkreślił wady rozrastającej się, scentralizowanej struktury oraz powszechnych tendencji do inercyjności, kostnienia i hermetyzacji jednostek organizacyjnych bibliotek. Z pozycji zarządzającego biblioteką podzielił się doświadczeniem wprowadzenia ruchomego, zadaniowego czasu pracy oraz systemu motywacji i wynagrodzeń za osiągnięcia, a nie za staż pracy, zwracając uwagę na to, że „współczesne bezpieczeństwo etatu” polega na umiejętności dokształcania się i otwartości na zmiany.

Mgr Katarzyna Mazur-Kulesza z OIN BG Uniwersytetu Opolskiego, uzupełniła problematykę poprzedzających wystąpień o metody zarządzania konfliktem oraz wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w zespole pracowników Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego. Dr Małgorzata Całka, reprezentująca Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przeprowadziła analizę zmian w kulturze organizacyjnej biblioteki akademickiej, w oparciu o model Edgara Scheina. Podkreśliła wpływ rozwoju narzędzi teleinformatycznych, różnorodnych systemów komunikacji społecznej (fora, blogi, portale społecznościowe, infolinie) dla kształtującej się współcześnie kultury organizacyjnej biblioteki akademickiej. Mgr inż. Lidia Szczygłowska z BG Politechniki Częstochowskiej opisała style kierowania, zaznaczając, iż nie ma optymalnego schematu postępowania, a kierownik powinien starać się dobierać styl do danej sytuacji.

Jako ostatnia w pierwszej sesji głos zabrała dr Agnieszka Łobocka z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. W swoim referacie omówiła zmiany w funkcjonowaniu społeczeństwa wpływające na zawód bibliotekarza.

Drugą sesję, poświęconą promocji bibliotek, poprowadził prof. dr hab. Wiesław Babik i jako pierwszą na mównicę poprosił mgr Katarzynę Bilińską (OIN, BG UEK), która przedstawiła aktualne działania BG UEK w zakresie public relations oraz wyniki badań przeprowadzone wśród pracowników Biblioteki. Mgr Hanna Grabowska opisała działania i inicjatywy podejmowane przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu, w zakresie skutecznego budowania i zarządzania marką instytucji. Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego prezentowana przez mgr Alicję Bułdak i mgr Annę Busztę dała przykład niestandardowej formy promocji - „Noc Biblioteki”. To doroczne wydarzenie kulturalne w ramach Tygodnia Bibliotek, przyciąga media i szeroką publiczność.

Dr hab. Jolanta Dzieniakowska z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach poświęciła swoje wystąpienie na omówienie wyników badań dotyczących promocji współczesnych bibliotek szkolnych. Okazało się, że na 160 przebadanych placówek tylko 49 posiadało link do biblioteki, w menu na stronie www szkoły, pokazując, że ranga i rola biblioteki szkolnej pozostaje niedoceniona. Dr Izabela Krasińska i dr Monika Olczak-Kardas, reprezentujące tę samą instytucję, omówiły formy działalności promocyjnej stosowane przez biblioteki publiczne w województwie świętokrzyskim w latach 2009-2010. Mgr Aleksander Gniot z Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opowiedział o doświadczeniach, warunkach i trudnościach poszukiwania sponsorów.

Trzecia sesja zatytułowana „Biblioteki a nowe media” moderowała mgr Sylwia Baranowska - Kierownik Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni im. E. Kwiatkowskiego. Dr Jolanta Laskowska z Uniwersytetu Gdańskiego wygłosiła referat na temat E-learning – nowa forma edukacji i jej zastosowanie w bibliotece. Następnie głos zabrała mgr Anna Szeląg z Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu, na temat zdalnego nauczania w WMBP w Elblągu, oferty e-learningowych form szkoleniowych. Mgr Beata Żuber z Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie dokonała próby przedstawienia ewaluacji zawodu bibliotekarza na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat na przykładzie pracowników biblioteki Zespołu Kolegiów Nauczycielskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. Mgr Sylwia Bem z Biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, wygłosiła referat o zarządzaniu relacjami z użytkownikiem w kontekście nowych form komunikowania (serwisy społecznościowe).

W czwartej sesji, poprowadzonej przez mgr Annę Szeląg, ujęto zbiór referatów na temat organizacji bibliotek. Wystąpili: mgr Monika Halasz-Cysarz z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego (XXI wiek! Bibliotekarze bez bibliotek? a może biblioteki bez bibliotekarzy); dr inż. Magdalena Seta z BG Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Zmiany w strukturach organizacyjnych bibliotek akademickich); mgr Marzena Dziołak, mgr Sylwia Pykacz z Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego szansą na realizację koncepcji biblioteki jako „organizacji uczącej się”).

Uwieńczeniem pierwszego dnia była wizyta w Muzeum - Europejskie Centrum Solidarności, gdzie można było zapoznać się z wystawą "Drogi do Wolności", która opowiada o polskiej historii lat 1956 - 1989.

Drugi dzień Konferencji rozpoczął się od spaceru z przewodnikiem po starówce Gdańska. Piątą sesję, moderowaną przez mgr Annę Grygorowicz (Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku), otworzyła mgr Małgorzata Dąbrowicz z Biblioteki Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu wystąpieniem na temat zarządzania przez ocenę – SOOP (System Ocen Okresowych Pracowników). Szerokie spektrum „metod zarządzania biblioteką” zainspirowało mgr Katarzynę Mikołajczyk i mgr Tomasza Piestrzyńskiego z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego do przeprowadzenia analizy czasu pracy w jednym oddziale Samodzielnej Sekcji Wolnego Dostępu. Mgr Izabela Oleaszewska-Porzycka z Biblioteki Muzeum Śląskiego w Katowicach zaproponowała zamiast referatu krótki test psychologiczny wskazujący na predyspozycje menedżerskie. Dr Eligiusz Podolan z Biblioteki Neofilologicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego przedstawił zasady przygotowania księgozbioru w wolnym dostępie, do nowego gmachu Biblioteki, opartego na UKD. Mgr Sławomir Sobczyk z Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie dokonał podsumowania wyników analizy roli wybranych czynników wpływających na poprawę funkcjonowania Biblioteki Wydziałowej Malarstwa i Rzeźby ASP w Krakowie.

W ramach szóstej sesji odbyło się szkolenie na temat opracowania kursów e-learningowych na platformie Moodle. Kolejny blok tematyczny stanowiły referaty poświęcone roli biblioteki w społeczeństwie. Dr Dagmara Bubel z BG Politechniki Częstochowskiej starała się odpowiedzieć na pytanie, jaką ofertę edukacji permanentnej powinny wystosować biblioteki uniwersyteckie w związku z rosnącymi potrzebami, wymaganiami i oczekiwaniami współczesnej generacji 55+. Mgr Michał Grzeszczuk z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie wygłosił referat podejmujący problem kształcenia profesjonalistów zatrudnianych w bibliotekach publicznych. Mgr Tatiana Andrzejewska z BG Politechniki Gdańskiej omówiła zasady, według których zorganizowano nowoczesną multimedialną czytelnię i przedstawiła wyniki badań ankiety czytelniczej. Dr Grażyna Zielińska z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu starała się przekonać uczestników do stosowania dramy, jako narzędzia edukacyjnego, pomocnego w rozwiązywaniu wszelkich konfliktów interpersonalnych w bibliotekach akademickich. Podkreśliła znaczenie organizowania szkoleń dla bibliotekarzy z zagadnień komunikacji społecznej.

V Bałtycka Konferencja przebiegła zgodnie z planem, w przyjaznej atmosferze dając szansę dokształcenia się i zainspirowania pomysłami wdrożonymi w polskich bibliotekach – akademickich, szkolnych i publicznych.


Katarzyna Bilińska

© 2009 Biblioteka Główna UEK