Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(37)/2011
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(37)/2011
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Scalanie katalogu komputerowego BG UEK z katalogiem NUKAT

Trzydzieści wytypowanych bibliotek naukowych, w tym Biblioteka Główna UEK, przystąpiło do scalania lokalnych katalogów komputerowych z katalogiem centralnym NUKAT. Prace przebiegają w ramach projektu „NUKAT - Autostrada Informacji Cyfrowej” realizowanego przez Centrum NUKAT w okresie od marca 2009 r. do końca lutego 2012. Szerzej o tym projekcie była mowa w informacji ze spotkania, które odbyło się w Warszawie 24 listopada 2009 r. (Biuletyn Informacyjny BG UEK nr 5(34)/2009).

Głównym celem przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty informacyjnej dla użytkowników katalogu centralnego o dostępie do określonych materiałów bibliotecznych w poszczególnych bibliotekach naukowych, opracowywanych przed lipcem 2002 r. a więc, dla przypomnienia, przed powstaniem tegoż katalogu.
Projekt scalania zbiorów obejmował tylko zbiory zwarte, jako że ten rodzaj zbiorów był początkowo opracowywany tylko na poziomie lokalnym w przeciwieństwie do czasopism, które od razu posiadały swój centralny katalog. Zbiory specjalne natomiast jako te, które w czasie kiedy powstawały katalogi komputerowe, nie posiadały ani norm na ich opracowanie ani dopracowanego formatu na ten rodzaj zbiorów zaczęły być wprowadzane dopiero po 2002 r. a więc już po utworzeniu katalogu NUKAT.

Podstawowym kryterium wyboru pozycji książkowych do scalania było posiadanie przez nie numeru ISBN, a także prawidłowo wypełnionych, między innymi, pól dotyczących: tytułu / p. 245/ wraz z podtytułem / p. 245 \b /, adresu wydawniczego /p. 260 wraz ze wszystkimi podpolami/, opisu fizycznego / p. 300 z podpolami/. Musiały być również zastosowane prawidłowe powiązania nazw występujących w rekordach bibliograficznych z hasłami KHW.
Nie mogły to być wydawnictwa tomowe.

W BG UEK został przygotowany plik z rekordami bibliograficznymi przeznaczonymi do scalania, odpowiadający wyżej wymienionym kryteriom.

Prace przy scalaniu zostały podzielono na IV etapy.
Etap I – tzw. „szybka ścieżka”, polegał na pierwszym, automatycznym porównaniu przygotowanych przez biblioteki rekordów lokalnych z rekordami z NUKAT. Te, które posiadały swoje odpowiedniki w katalogu centralnym, zostały w bazie lokalnej nimi zastąpione. W katalogu NUKAT dopisany został równocześnie symbol biblioteki, która daną pozycję posiadała w swoich zbiorach. Poszczególne biblioteki mogły jeszcze nanieść poprawki w pozostałych, nie przejętych w sposób automatyczny z powodu rozbieżności danych, rekordach. Do tego etapu z BG UEK zakwalifikowanych zostało 16.157 rekordów bibliograficznych spełniających określone kryteria, z czego 8.841 rekordów lokalnych zamieniono rekordami z katalogu centralnego i dopisano w NUKAT siglum Biblioteki – KR_7.

Pozostałe rekordy przeszły do etapu II.
Polegał on na drugim porównaniu danych przekazanych przez biblioteki ze stanem NUKAT - tzw. „Autostrada”. Rekordy lokalne, które nie miały odpowiedników w centralnym katalogu zostały uzupełnione o numer kontrolny oraz symbol biblioteki i przejęte do niego jako rekordy nowe.
W tym etapie, z „naszej” Biblioteki zostało zakwalifikowanych 7.301 rekordów bibliograficznych, z czego 3187 rekordów przejęto jako nowe do katalogu centralnego

Te rekordy, które budziły wątpliwości w związku z rozbieżnościami w zawartości poszczególnych pól, były przedmiotem analizy przez administratorów NUKAT – to III etap scalania.

Do III etapu wybrano 1.592 rekordów bibliograficznych, z czego w 305 przypadkach administratorzy NUKAT nie byli w stanie - bez sprawdzenia z dokumentem - podjąć decyzji, czy dokument istniejący już w centralnym katalogu jest tożsamy z posiadanym przez BG UEK, czy też nie. Praca ta została wykonana przez pracowników Oddziału Opracowania Zbiorów końcem roku 2010.
Pozostałe rekordy, w liczbie 1.287, zostały przejęte przez katalog NUKAT.

W efekcie wszystkich prac dotyczących trzech etapów scalania, liczba rekordów przejętych z katalogu komputerowego BG UEK do katalogu centralnego, na koniec 2010 r., wynosi 14.511, z czego liczba rekordów nowych przejętych do NUKAT wynosi 3.206, natomiast do 11.305 rekordów tylko dopisano symbol naszej Biblioteki.

Ostatni, IV etap scalania, który jest w realizacji aktualnie, polega na bezpośrednim wprowadzaniu przez bibliotekarzy współuczestniczących w projekcie do katalogu centralnego rekordów bibliograficznych, które były opracowane dotychczas w katalogach lokalnych. Zawartość merytoryczna tych rekordów budziła wątpliwości, nie mieściły się w określonych przez NUKAT kryteriach i w związku z tym nie można ich było przejąć w trakcie poprzednich etapów. Te pozycje książkowe należy obejrzeć z autopsji i uzupełnić o brakujące bądź błędne dane w oparciu o aktualne przepisy katalogowania.
W tym etapie można wprowadzać także pozycje tomowe i te, które nie posiadają ISBN.

Każda z bibliotek scalających zbiory na tym, ostatnim już etapie, otrzymała określoną pulę rekordów do obróbki. Konkretne, przydzielone liczby są procentem rekordów, które zasiliły liczbę rekordów w katalogu centralnym, z poprzednich etapów.
Biblioteka UEK otrzymała pulę 840 rekordów do opracowania.

Jak widać z przytoczonych powyżej liczb, informacja o zasobach naszej Biblioteki w katalogu centralnym NUKAT zostanie, w efekcie wszystkich prac, zwiększona o 15.351 tytułów dla wydawnictw zwartych.

Jeżeli chodzi o całkowitą liczbę rekordów scalonych w ramach dotychczasowych III etapów dla trzydziestu bibliotek uczestniczących w projekcie, wynosi ona ogółem 832.563 (stan na koniec 2010 r.).

Po ukończeniu IV etapu scalania, a więc całości przedsięwzięcia, zaplanowanego na luty 2012 r. katalog NUKAT wzbogaci się dodatkowo o informację o około 900.000 pozycjach książkowych do tej pory posiadanych w zbiorach bibliotek lokalnych, o których nie było żadnej informacji w katalogu centralnym.
Przekłada się to na znaczne poszerzenie informacji o zawartości zbiorów poszczególnych bibliotek naukowych w Polsce o co, w gruncie rzeczy, w całym tym przedsięwzięciu chodziło.


Elżbieta Golec-Nycz

© 2009 Biblioteka Główna UEK