Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(36)/2010
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(36)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Wszystkie nabytki Biblioteki Depozytowej IMF prezentujemy w serwisie tej kolekcji (zakładka Nowości BD).
Fiscal Monitor: Fiscal Exit: From Strategy to Implementation

Fiscal Monitor: Fiscal Exit: From Strategy to Implementation [October 2010]. – Washington, DC: International Monetary Fund, 2010. – 138 s. ; 28 cm. – (World Economic and Financial Surveys). Sygn. 23/p

Rozpoczyna się stopniowa zmiana polityki podatkowej od wspierania popytu do redukcji deficytów, ale z różną intensywnością, zależną od okoliczności w danym kraju. Deficyty maleją w tym roku w większości gospodarek wschodzących i w słabo rozwiniętych krajach, przeważnie z powodu poprawy cyklu koniunkturalnego. Deficyty maleją również w kilku rozwiniętych krajach, w niektórych przypadkach z powodu nacisku rynków na wycofanie instrumentów fiskalnych. Zaciskanie pasa w 2011 r. stanie się powszechniejsze i przeprowadzane różnymi środkami, zarówno w gospodarkach rozwiniętych, jak i wschodzących. Jednak w krajach rozwiniętych współczynniki długu publicznego nadal rosną w szybkim tempie i ryzyko podatkowe pozostaje na wysokim poziomie. Pomocna byłaby dalsza jasność co do planów wycofania instrumentów fiskalnych i reform odnoszących się do długoterminowych kosztów podatkowych.

Regional Economic Outlook: Europe

Regional Economic Outlook: Europe. Building Confidence [October 2010]. – Washington, DC: International Monetary Fund, 2010. – 74 s. ; 28 cm. – (World Economic and Financial Surveys). Sygn. 22/p

Ożywienie gospodarcze w Europie nadal trwa, wspierane przez zdecydowane akcje polityczne, mające na celu zapanowanie nad zadłużeniem w strefie euro. Przedłużająca się niepewność i naciski rynkowe składają się na średni i nierówny wzrost, co stanowi wyzwanie dla polityki makroekonomicznej i finansowej. Raport zwraca uwagę na problemy z zarządzaniem, ujawnione przez kryzys, i postuluje lepszą konstrukcję polityczną, w szczególności na poziomie europejskim, w celu umocnienia Europy. Po raz pierwszy raport poświęca osobny rozdział Europie wschodzącej, gdzie po głębokiej recesji następuje, napędzane eksportem, ożywienie. Raport przekonuje, że w dłuższej perspektywie region będzie musiał znaleźć nowe środki napędzające wzrost, ponieważ popyt wewnętrzny, zasilany napływem kapitału i kredytami, powinien ustąpić miejsca bardziej zbilansowanemu wzrostowi. W raporcie podkreślono również, że aktywna polityka podatkowa oraz skoordynowane i rozważne działania są kluczem do uniknięcia powtórki z cyklu gwałtownego wzrostu i spadku, jakiego region właśnie doświadczył.

Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia

Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia [October 2010]. – Washington, DC: International Monetary Fund, 2010. – 76 s. ; 28 cm. – (World Economic and Financial Surveys). Sygn. 23/p

Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia z listopada 2010 r. informuje o regionalnych następstwach globalnego ożywienia gospodarczego i prezentuje kluczowe wyzwania oraz rekomendacje. Wraz z powrotem cen ropy naftowej i wskaźnika produkcji na wcześniejszy poziom, kraje eksportujące ten surowiec mogą spodziewać się poprawy ich bilansów fiskalnych i zewnętrznych w latach 2010-2011. Idąc dalej, na szczycie agendy znajdują się dalsze wysiłki zmierzające do rozwoju sektora finansowego i zróżnicowania gospodarczego. Kraje importujące ropę naftową, jak Afganistan i Pakistan przetrwały globalną recesją w dobrej kondycji, jednak Pakistan ucierpiał z powodu niszczycielskiej powodzi w lipcu i sierpniu, co powstrzyma wzrost w tym roku. Nadrzędnym długoterminowym wyzwaniem dla tych krajów jest zwiększenie wzrostu gospodarczego i zapewnienie miejsc pracy dla rosnącej populacji. W rejonie Kaukazu i Azji Centralnej priorytetem będzie rozwiązanie problemu w sektorze bankowym oraz, w niektórych krajach, redukcja zadłużenia zagranicznego i deficytu rachunków bieżących.

Regional Economic Outlook: Asia and Pacific

Regional Economic Outlook: Asia and Pacific. Consolidating the Recovery and Building Sustainable Growth [October 2010]. – Washington, DC: International Monetary Fund, 2010. – 88 s. ; 28 cm. – (World Economic and Financial Surveys). Sygn. 22/p

Rok po najgłębszej recesji w najnowszej historii, Azja najszybciej odzyskuje równowagę. W najnowszym numerze The Regional Economic Outlook: Asia and Pacific omówiono krótkoterminową perspektywę regionu, a także wyzwania stojące przed polityką tych krajów w średnim okresie. Tak jak w przypadku wielu rynków wschodzących i rozwijających się, Azja szybko nadrabiała straty w 2009 r. i w pierwszym kwartale 2010 r. i w najbliższym czasie region powinien nadal być liderem globalnej poprawy. W średnim okresie, globalny kryzys wskazał gospodarce Azji na konieczność, aby prywatny, wewnętrzny popyt stał się bardziej znaczącym czynnikiem wzrostu.

Regional Economic Outlook: Western Hemisphere

Regional Economic Outlook: Western Hemisphere. Heating up in the South, Cooler in the North [October 2010]. – Washington, DC: International Monetary Fund, 2010. – 91 s. ; 28 cm. – (World Economic and Financial Surveys). Sygn. 22/p

Raport opisuje sytuację gospodarczą na zachodniej półkuli. Podkreślono w nim, jak zróżnicowane otoczenie – słabe ożywienie w USA i innych rozwiniętych krajach, silne w Azji – kształtuje perspektywy dla zróżnicowanych gospodarek Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Omówiono problemy finansowe regionu, w rozdziale poświęconym wyzwaniom związanym z bezpiecznym rozwojem kredytów bez tworzenia nadmiernego ryzyka i w rozdziale podejmującym tematykę rozważnej polityki finansowej. Tematy te są szczególnie istotne w dzisiejszym kontekście niskich globalnych stóp procentowych i przepływów kapitałowych do gospodarek wschodzących. Osobny rozdział poświęcono gospodarce Karaibów przybliżając czynniki jej wzrostu oraz możliwe przeszkody.

Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa

Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa. Resilience and Risks [October 2010]. – Washington, DC: International Monetary Fund, 2010. – 107 s. ; 28 cm. – (World Economic and Financial Surveys). Sygn. 22/p

Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa z listopada 2010 zawiera: (i) przegląd sytuacji gospodarczej i szans rozwojowych w Afryce Sub-Saharyjskiej, (ii) analityczną ocenę tego, jak zmiany polityki pieniężnej są przenoszone na gospodarki regionu oraz (iii) analizę przyczyn tego, że stopy wzrostu w Zachodnioafrykańskiej Unii Gospodarczo Walutowej są w tyle za innymi częściami regionu. W raporcie podkreślono szerokie podstawy ożywienia gospodarczego w Afryce Sub-Saharyjskiej i podano prognozę wzrostu na poziomie 5 proc. w 2010 r. i 5,5 proc. w 2011 r. Zbadano odporność większości gospodarek na kryzys finansowy z lat 2007-09 i wyjaśniono, dlaczego wprowadzenie zdrowej polityki gospodarczej i kierowanie handlu w kierunku Azji może nadal wspierać wzrost gospodarczy.

World Economic Outlook: Recovery, Risk and Rebalancing

World Economic Outlook: Recovery, Risk and Rebalancing [October 2010]. – Washington, DC: International Monetary Fund, 2010. – 217 s. ; 28 cm. – (World Economic and Financial Surveys). Sygn. 4/p

Jak do tej pory ożywienie gospodarcze postępuje zgodnie z przewidywaniami, ale potencjalne maksymalne straty są ciągle wysokie. Najbardziej rozwinięte gospodarki, jak i kilka wschodzących, czeka jeszcze wiele wysiłków regulacyjnych. Ich ożywienie przebiega w powolnym tempie, a wysoka stopa bezrobocia stanowi główne wyzwanie społeczne. Dla odmiany, wiele gospodarek wschodzących i rozwijających się odnotowuje wzrost dlatego, że nie doświadczyły poważnych finansowych perturbacji przed wielką recesją. Zrównoważone, zdrowe ożywienie gospodarcze opiera się na równowadze w dwóch obszarach: wewnętrznym, polegającym na umacnianiu konsolidacji podatkowej i zewnętrznym, polegającym na wzroście eksportu do krajów z deficytem, jak USA, i obniżeniu eksportu do krajów z nadwyżką, jak azjatyckie gospodarki wschodzące.

Estimating Poland's Potential Output: A Production Function Approach

Estimating Poland's Potential Output: A Production Function Approach / Epstein, Natan P., Macchiarelli, Corrado. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2010. – 20 s. ; 28 cm. – (Working Paper; no. 10/15).

W zeszycie przedstawiono opis metodologii wykorzystującej funkcję produkcji w celu określenia potencjalnej produkcji w polskiej gospodarce. Skoncentrowano się na uzyskaniu dokładnych szacunków dotyczących nakładu siły roboczej, w tym wygenerowanie polskiej naturalnej stopy bezrobocia. Ponadto, ogólne wyniki pokazują, że przed ostatnim globalnym kryzysem finansowym poziom produkcji i zatrudnienia w Polsce, rósł powyżej możliwości. Funkcja produkcji została także użyta do otrzymania średniookresowych przewidywań luki PKB. Według tej metodologii, w następstwie kryzysu finansowego Polska nie powinna doświadczyć znaczącej i trwałej luki PKB.

Grzegorz Budny

© 2009 Biblioteka Główna UEK