Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(36)/2010
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(36)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Poniżej prezentujemy czasopisma nabywane przez Oddział Wydawnictw Ciągłych w ramach prenumeraty, darów i wymiany. Omawiamy czasopisma polskie, które zostały nabyte przez Bibliotekę od 2010 roku. Szczegółowa lokalizacja oraz zasoby dostępne są w Katalogu Biblioteki pod adresem: http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-bin/uek/chameleon. Zapraszamy do lektury i odwiedzania Czytelni Czasopism.

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP
Józefów : Wydawnictwo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, 2006-
ISSN 1895-8443

Kwartalnik Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza jest czasopismem multidyscyplinarnym. Prezentuje artykuły z wielu dziedzin nauki, między innymi organizacji i zarządzania oraz nowych, innowacyjnych technologii, które wpływają na szeroko rozumiane bezpieczeństwo powszechne.
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza jest czasopismem punktowanym z listy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pismo otrzymują instytuty naukowe, ośrodki badawcze w kraju i za granicą oraz biblioteki największych uczelni. Publikacja dociera również do wielu instytucji administracji państwowej, organizacji społecznych i jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Biblioteka Regionalisty

Biblioteka Regionalisty
Wrocław : Wydaw. KGPiAS AE, 2005-
ISSN 2081-4461

Prezentowana publikacja jest zbiorem artykułów dotyczących szeroko pojętej problematyki rozwoju gospodarczego w aspekcie funkcjonowania i rozwoju gospodarki przestrzennej oraz jej współczesnych determinant. W czasopiśmie, na szczególną uwagę zasługuje różnorodność omawianych problemów badawczych, studiów przypadków i teorii związanych z rozwojem przestrzennym regionów.

Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2007-
ISSN 1898-8326

Biuletyn z serii Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna przygotowywany jest przez Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publikacja powstaje w ramach realizacji projektu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Wspieranie kształcenia kadr dla potrzeb rozwoju regionalnego na kierunku gospodarka przestrzenna w specjalnościach zamawianych u Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Tytuł stanowi serię wydawniczą, która stwarza możliwość prezentowania na bieżąco wyników najnowszych badań, wymianę poglądów oraz doświadczeń z zakresu problematyki rozwoju regionalnego i polityki regionalnej w Polsce. W każdym numerze publikowane są informacje dotyczące nowości wydawniczych na temat rozwoju regionalnego i polityki regionalnej. W ramach współpracy międzyuczelnianej czasopismo trafia do bibliotek wszystkich ośrodków akademickich w Polsce, jak również do wszystkich urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich. Ze względu na uzyskane dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, periodyk jest udostępniany bezpłatnie.

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Łódź : Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2009-
ISSN 2080-0886

Kwartalnik Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) jest czasopismem międzynarodowym. Zawiera artykuły koncentrujące się w dziedzinie matematycznych i statystycznych modeli ekonomicznych. W publikacji można znaleźć także szeroką tematykę od zastosowania istniejących technik ekonometrycznych po problemy z zakresu ekonomii, a zwłaszcza makroekonomii oraz finansów. Celem czasopisma jest rozpropagowanie zaawansowanych badań empirycznych poświęconych modelowaniu i prognozowaniu ekonomicznemu dla gospodarek państw Środkowej i Wschodniej Europy. W kwartalniku znajdują się również artykuły odnoszące się do rygorystycznych metod wnioskowania statystycznego oraz ekonometrii, a w szczególności dotyczące twierdzenia Bayesa. Tytuł wydawany jest w języku angielskim.

Ekonomia Społeczna

Ekonomia Społeczna
Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, 2007-
ISSN 1898-7435

Głównym celem kwartalnika Ekonomia Społeczna jest upowszechnianie wiedzy z dziedziny ekonomii społecznej. Periodyk – udostępniany w wersji elektronicznej i papierowej – łączy w sobie dwie funkcje – publikacji o charakterze naukowym (część tekstów podlega recenzji) oraz opracowania zawierającego informacje o bieżących inicjatywach z zakresu ekonomii społecznej.

Strukturę czasopisma Ekonomia Społeczna tworzą cztery części:

 • Szkice – dział ten zawiera teksty naukowe, często o charakterze teoretycznym, stanowiące wprowadzenie do tematu przewodniego kwartalnika. Obejmuje samodzielne opracowania będące wynikiem badań naukowych prowadzonych przez autorów. Czytelnik znajdzie w nim recenzowane, interdyscyplinarne artykuły cechujące się aktualnością i walorami naukowymi.
 • Polemiki – są uzupełnieniem, często także komentarzem, do tekstów zawartych w dziale I, przygotowane przez przedstawicieli różnych środowisk (m.in. polityków, ekspertów krajowych i zagranicznych, społeczników a także wykładowców). Wypowiedzi poruszają aktualne problemy dotyczące podmiotów ekonomii społecznej a często wskazują potencjalne kierunki rozwoju tego sektora.
 • Inicjatywy – dział ten zawiera opisy realizowanych projektów i podejmowanych przedsięwzięć z obszaru szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Prezentowane są unikatowe inicjatywy z tego zakresu a także wywiady z osobami zaangażowanymi w ich realizację.
 • Recenzje publikacji – w ostatnim dziale kwartalnika czytelnik znajdzie podpowiedzi dotyczące obowiązkowej lub zalecanej lektury z zakresu ekonomii społecznej. Wnikliwe recenzje opracowane przez ekspertów dotyczą nowości na rynku wydawniczym.
Finansowanie Nieruchomości

Finansowanie Nieruchomości
Warszawa : Związek Banków Polskich, 2004-
ISSN 1733-4217

Konsekwencją starań i działań podejmowanych przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich na rzecz rozwoju rynku nieruchomości w Polsce jest powołanie do życia kwartalnika Finansowanie Nieruchomości. Pismo zostało przygotowane z myślą o bankowcach, pośrednikach nieruchomości, rzeczoznawcach, deweloperach, zarządcach nieruchomości, ubezpieczycielach, pracownikach funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych.

Wyróżnić w nim można następujące działy:

 • Rynek finansowania nieruchomości – jest to dział, w którym znajdują się artykuły o charakterze naukowym, analitycznym, innowacyjnym, wytyczające nowe kierunki i rozwiązania z zakresu finansowania nieruchomości. W tytule omawiane są, przede wszystkim, instrumenty finansowania nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym stosowane w ramach polityki rządowej. Istotnym zagadnieniem prezentowanym na łamach czasopisma jest pomiar, modelowanie oraz zarządzanie ryzykiem. Prezentowane są instrumenty ubezpieczeniowe – ubezpieczenia kredytu hipotecznego, majątkowe i na życie. W tym dziale znajdują się również informacje o regulacjach prawnych dotyczących rynku finansowania nieruchomości.
 • Akademia – to dział, w którym zamieszczone artykuły mają formę wykładu z zakresu instrumentów i produktów finansowania nieruchomości. Ich cel i charakter jest wyraźnie edukacyjny.
 • Raporty – to ważny dział kwartalnika zawierający materiały analityczne i statystyczne, poświęcone finansowaniu nieruchomości.
 • Przegląd – to dział informujący o działalności Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości (aktualnie realizowane projekty, stan prac zespołu brukselskiego, współpraca z bankami Europy Środkowowschodniej w zakresie finansowania nieruchomości), o wydarzeniach z branży oraz o publikacjach ważnych dla sektora.
 • Forum dyskusyjne – to platforma dyskusji i komunikacji między grupami zawodowymi z branży finansowania nieruchomości.

W każdym wydaniu znajduje się wywiad z ekspertem z zakresu rynku finansowania nieruchomości. Zamieszczane są także relacje z już przeprowadzonych oraz zapowiedzi kolejnych, konferencji i szkoleń.

Forum Budowlane

Forum Budowlane
[Warszawa] : Polskie Centrum Budownictwa DIFIN i MÜLLER, 1996-
ISSN 1425-8773

Forum Budowlane to fachowy miesięcznik inwestora wykonawcy budowlanego prezentujący szeroko tematy z zakresu techniki i technologii, a w szczególności: maszyny i urządzenia, deskowania, rusztowania i sprzęt budowlany, materiały ścienne, stropowe i wiążące, izolacje i chemię budowlaną. Poza tym czasopismo przedstawia problemy i porady z zakresu ustawodawstwa, raporty i analizy rynku budowlanego, a także nowoczesne oprogramowanie i techniki zarządzania w budownictwie.

Hospitality: kwartalnik Instytutu Rynku Hotelarskiego

Hospitality : kwartalnik Instytutu Rynku Hotelarskiego
Gdynia : IHR, 2006-
ISSN 1895-9415

Kwartalnik Hospitality koncentruje się na dostarczaniu wiedzy podnoszącej na wyższy poziom sprawności zawodowej oraz profesjonalizmu, menedżerów i pracowników hotelarstwa.
W publikacji prezentowane są badania i analizy rynku hotelarskiego w Polsce oraz artykuły na temat zarządzania personelem, marketingu i sprzedaży, gastronomii, nowoczesnych technologii, finansów oraz trendów i tendencji na rynku hotelowym. Autorzy artykułów to uznani specjaliści w swojej dziedzinie – analitycy rynku hotelowego, pracownicy naukowi, hotelarze-praktycy, finansiści.
Periodyk zawiera wyłącznie artykuły o charakterze merytorycznym i profesjonalnym. Jest skierowany do wymagających i świadomych swych potrzeb, w zakresie wiedzy profesjonalnej, menedżerów hotelarstwa oraz inwestorów realizujących lub planujących inwestycje w sektorze hotelowym i turystycznym.

Karnet: krakowskie aktualności kulturalne

Karnet : krakowskie aktualności kulturalne
Warszawa : Fundacja Kultury, 1996-
ISSN 1426-6873

Krakowski Karnet ukazuje się nieprzerwanie od kwietnia 1996 r. prezentując repertuar kulturalny miasta. Na łamach pisma, co miesiąc, znajduje się łącznie kilkaset krakowskich wydarzeń, takich jak: festiwale, koncerty, spektakle czy wystawy. Ciekawe propozycje wydarzeń kulturalnych podawane są w tym miesięczniku w nowoczesnej, przyciągającej wzrok oprawie i w przejrzystym układzie. Pismo koncentruje się na wydarzeniach 6 zmysłów - programie gromadzącym najciekawsze, wręcz unikalne wydarzenia kulturalne realizowane w Krakowie. Obok bieżących informacji, w Karnecie pojawiają się wywiady, felietony oraz fotoreportaże.

Kwartalnik Prawa Prywatnego

Kwartalnik Prawa Prywatnego
Kraków : Wydawnictwo "Secesja", 1992-
ISSN 1230-7173

Kwartalnik Prawa Prywatnego wydawany jest od 1992 r. przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie. W czasopiśmie publikowane są opracowania i materiały (z wyłączeniem glos i sprawozdań) dotyczące polskiego, europejskiego i obcego prawa cywilnego (wraz z rodzinnym i handlowym), prywatnego międzynarodowego, rolnego, pracy oraz postępowania cywilnego.

Poznajmy Las

Poznajmy Las : [dwumiesięcznik dla młodzieży i dorosłych, którym nieobojętne są sprawy lasu]
Warszawa : Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, 1996-
ISSN 1426-1340

Dwumiesięcznik o lasach, zwłaszcza ich przyrodzie i walorach turystycznych. Pismo przeznaczone jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prezentuje lasy Polski i świata, ich mieszkańców i ich problemy. Celem pisma jest edukacja przyrodniczo - leśna i ekologiczna, pozwalająca zrozumieć zasady działania ekosystemów leśnych i wielorakich funkcji pełnionych przez współczesne lasy. Autorami wielu tekstów są pracownicy naukowi wyższych uczelni i instytutów naukowych.

Prawo Mediów Elektronicznych

Prawo Mediów Elektronicznych : kwartalnik naukowy
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, 2010-
ISSN 1899-1513

Kwartalnik stanowi kontynuację elektronicznego Biuletynu Uniwersytetu Wrocławskiego. (E-Biuletynu CBKE).
Przedmiotem publikacji są artykuły odnoszące się do prawa nowych technologii, w szczególności prawa prywatnego, publicznego materialnego, informatyzacji postępowań sądowych i administracyjnych, informatyzacji rejestrów publicznych, przestępczości elektronicznej i innych. Czasopismo jest wydawane w wersji papierowej i elektronicznej.

Przedsiębiorstwo Przyszłości

Przedsiębiorstwo Przyszłości : kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2009-
ISSN 2080-8461

Zasadniczą misją czasopisma jest aktywne uczestniczenie w rozwoju nauki zarządzania i organizacji oraz upowszechnianie dokonań i doświadczeń praktyki zarówno krajowych, jak i zagranicznych specjalistów z tego zakresu. W szczególności, kwartalnik koncentruje uwagę na takich obszarach aktywności badawczej i wdrożeń, jak e-ekonomia i e-zarządzanie. Jednocześnie dąży do popularyzowania i wspierania współpracy międzydyscyplinarnej, służącej wykorzystywaniu dorobku innych dziedzin wiedzy (ekonomii, socjologii, psychologii, prawa, filozofii i etyki itp.) dla przyspieszania postępu w dziedzinie zarządzania i organizacji a także zwiększenia efektywności podejmowanych inicjatyw i poszukiwań. Publikowane są tu komunikaty o prowadzonych pracach badawczych oraz wdrażaniu ich wyników.

Przyroda Polska

Przyroda Polska
Warszawa : ZG LOP, 1957-
ISSN 0552-430X

Jest to miesięcznik Ligi Ochrony Przyrody wydawany przy pomocy finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tytuł poświęcony jest zagadnieniom związanym z ekologią, ochroną środowiska i ochroną przyrody. Zalecany dla szkół, przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Czasopismo zawiera interesujące wiadomości na temat flory i fauny Polski. Skierowane jest do nauczycieli zajmujących się zagadnieniami ochrony przyrody jak również do wszystkich, którym piękno i ochrona naszej ziemi jest bliska.

Przyroda Polska posiada 2 dodatki:

 • Biuletyn Eko-edukacyjny – zawierający, przede wszystkim, scenariusze zajęć z ekologii dla różnych klas, jak również opis wydarzeń związanych z działalnością ekologiczną prowadzoną w szkołach i przedszkolach.
 • Natura i zdrowie – zawierający artykuły o wpływie środowiska na zdrowie człowieka oraz, jakie należy przedsięwziąć działania, aby chroniąc przyrodę, chronić własne zdrowie i samopoczucie.
Serwis FK Finansowo - Księgowy

Serwis FK Finansowo – Księgowy
Warszawa : INFOR Ekspert, 2009-
ISSN 2080-3680

Miesięcznik skierowany jest do osób odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań finansowych, głównych księgowych, menedżerów finansowych, dyrektorów finansowych oraz osób aspirujących do tytułu dyplomowanego księgowego.

W czasopiśmie znajdują się artykuły na następujące tematy:

 • zaawansowana rachunkowość finansowa, konsolidacja, sprawozdawczość finansowa według MSR-ów,
 • rachunkowość w szczególnych sytuacjach (połączenie spółek, przeprowadzenie likwidacji i upadłości, itp.),
 • rachunek kosztów dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych,
 • trendy zmian w rachunkowości,
 • ład korporacyjny, sposoby oceny inwestycji, optymalizacja,
 • etyka zawodowa,
 • IT w rachunkowości.

Jest to prestiżowe, specjalistyczne czasopismo, które na bieżąco przedstawia najaktualniejsze problemy współczesnej rachunkowości, kierunek jej zmian, jak również prognozy makroekonomiczne i sposoby oceny ryzyka inwestycji, przydatne przy dokonywaniu szacunków na przyszłość.

Traveler

Traveler
Warszawa : G+J RBA, 2005-
ISSN 1507-5966

Traveler ukazuje się w Polsce od 2005 roku (na świecie od 1984 roku). Początkowo ukazywał się jako wydanie specjalne National Geographic Polska. To praktyczny magazyn o podróżach, który inspiruje i informuje. Skierowany jest do osób aktywnych, ambitnych, ciekawych świata i jego atrakcji zarówno przyrodniczych, architektonicznych, jak i kulturowych. Dostarcza gotowe przepisy na fascynujące wyprawy, także rodzinne. Mocną stroną czasopisma są rzetelne informacje, mapy, testy sprzętu przeprowadzane przez ekspertów i porady związane z szeroko pojmowaną tematyką podróżniczą. Dodatkowy atut stanowią autorzy, uznani globtroterzy. Traveler patronuje wielu polskim wyprawom.

Wiadomości Turystyczne

Wiadomości Turystyczne : pismo branżowe pracowników turystyki
Warszawa : Eurosystem, 2000-
ISSN 1641-2451

Specjalistyczny dwutygodnik branży turystycznej. Opisując najważniejsze wydarzenia turystyczne w Polsce i na świecie, tytuł dostarcza aktualnych i rzetelnych informacji z zakresu organizacji pracy, prawa i marketingu. Publikuje akty prawne, dokumenty i prezentacje niezbędne w codziennej pracy branży. Prezentuje najważniejsze inicjatywy środowiska i nowe trendy w światowym biznesie turystycznym. Pokazuje najciekawsze produkty turystyczne w Polsce i za granicą, przedstawia przykłady działań wartych naśladowania, ludzi, którzy odnieśli sukces i od których warto się uczyć.

Anna Zając
Oddział Wydawnictw Ciągłych

© 2009 Biblioteka Główna UEK