Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(36)/2010
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(36)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Czasopisma wydawnictwa Taylor & Francis Group o profilu towaroznawczym

Wydawnictwo Taylor & Francis Group należy do platformy Informa plc, światowego dostawcy informacji akademickich, zawodowych i biznesowych. Przedstawiony poniżej zasób to czasopisma o profilu towaroznawczym, które zainteresują czytelników poszukujących zagadnień związanych z towaroznawstwem żywności (m.in. produkcja i technologia żywności; zanieczyszczenie żywności; dodatki do żywności; bezpieczeństwo żywności; żywienie człowieka; magazynowanie, transport, pakowanie i etykietowanie żywności; żywność ekologiczna; warzywa; produkty morskie; mięso drobiowe) oraz towaroznawstwem przemysłowym (areozole; obuwie; włókiennictwo; polimery i tworzywa sztuczne). Omówione tytuły szczególnie polecam studentom przygotowującym się do pisania pracy dyplomowej. Mogą one stanowić ważne źródło bibliografii obcojęzycznej. Szczegółowe informacje dotyczące poniższych tytułów w portalu Ekonomia On-line (Dział Towaroznawstwo) należy szukać pod adresem: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/ekonomia/index.php?id=1&dzial=H W portalu znajdziecie Państwo również informację, które z zaprezentowanych czasopism znajdują się w Zdalnym Dostępie Biblioteki Głównej UEK.

Zapraszam do korzystania z Serwisu Ekonomia On-Line.
Critical Reviews in Food Science & Nutrition

Critical Reviews in Food Science & Nutrition
Wydawca: Taylor & Francis Group, 1970 r. –
ISSN: 1040-8398
Online ISSN: 1549-7852

Czasopismo prezentuje obecny punkt widzenia na temat stanu wiedzy o żywności i żywieniu człowieka, technologii żywności, żywności funkcjonalnej oraz bezpieczeństwa żywności. Periodyk przeznaczony jest dla naukowców zajmujących się problematyką żywności, dietetyków i specjalistów w zakresie zdrowia, szczególnie zainteresowanych zagadnieniami: dietetyki i odżywiania człowieka, składników i produktów innowacyjnych, dodatków do żywności, toksycznych związków chemicznych, bezpieczeństwa żywności, etykietowania żywności.

Ecology of Food & Nutrition

Ecology of Food & Nutrition
Wydawca: Routledge, 1971 r. –
ISSN: 0367-0244
Online ISSN: 1543-5237

Publikuje recenzowane artykuły na temat ekologicznych, biologicznych i kulturowych aspektów żywności i żywienia. Tematyka czasopisma ma szeroki zakres. Artykuły podejmują problematykę relacji pomiędzy żywnością a żywieniem, żywności i preferencji żywieniowych, ekologii i ekonomii politycznej żywności, wprowadzania do obrotu i transportu żywności, rolnictwa i zrównoważonego rozwoju, ewolucji żywienia człowieka i technologii żywności.

Food Additives & Contaminants

Food Additives & Contaminants.
Part A - Chemistry, Analysis, Control, Exposure & Risk Assessment

Wydawca: Taylor & Francis Group, 1984 r. –
ISSN: 1944-0049
Online ISSN: 1944-0057

Periodyk publikuje oryginalne prace badawcze i opinie krytyczne dotyczące metod analitycznych, występowania dodatków do żywności, oceny bezpieczeństwa, detoksykacji i kontroli regulacyjnej, naturalnych i sztucznych dodatków oraz zanieczyszczeń w żywności i łańcuchu żywienia zwierząt. Tematyka czasopisma dotyczy m.in.: pestycydów i pozostałości leków weterynaryjnych w żywności, zanieczyszczenia środowiska naturalnego, substancji toksycznych, mikotoksyn, pierwiastków śladowych, migracji z opakowań do żywności, pakowania i przechowywania żywności, zanieczyszczeń przetwórstwa spożywczego, autentyczności i alergii żywności.

Food Additives & Contaminants. Part B - Surveillance

Food Additives & Contaminants.
Part B – Surveillance

Wydawca: Taylor & Francis Group, 2008 r. –
ISSN: 1939-3210
Online ISSN: 1939-3229

Czasopismo zamieszcza dane dotyczące obecności dodatków do żywności, pozostałości i zanieczyszczeń w żywności i paszy dla zwierząt. Jego zakres tematyczny obejmuje: Dodatki – barwniki, sztuczne substancje słodzące i konserwanty; Pozostałości – leki weterynaryjne i pozostałości pestycydów; Zanieczyszczenia - metale, mykotoksyny, phycotoxins, toksyny roślin, azotanów i azotynów, PCDD / PCFDs, PCB, PAH, akrylamid, 3-MPCD i zanieczyszczenia pochodzące z opakowań do żywności.

Food and Foodways

Food and Foodways
Wydawca: Routledge, 1985 r. –
ISNN: 0740-9710
Online ISSN: 1542-3484

Pismo poświęcone historii i kulturze ludzkiego żywienia. Patrząc wstecz na żywność i jej rolę, podejmuje problematykę wpływu żywności na kształtowanie życia społecznego, ekonomicznego, politycznego, nawyków żywieniowych i kultury żywienia społeczeństw. Periodyk publikuje prace antropologów, biologów, ekonomistów, etnobotaników, historyków, krytyków literackich, dietetyków, psychologów, socjologów i naukowców innych dziedzin, którzy zajmują się żywnością jako obiektem analizy.

Food Reviews International

Food Reviews International
Wydawca: Taylor & Francis Group, 1985 r. –
ISSN: 8755-9129
Online ISSN: 1525-6103

Kwartalnik przedstawia opinie związane z produkcją żywności, jej przetwarzania i dopuszczalności oraz wartości odżywczych. Analizuje wpływ żywności i żywienia na zdrowie a także problemów związanych z produkcją żywności, tak w bogatych, jak i rozwijających się krajach. Czasopismo przeznaczone jest dla naukowców i technologów żywności, inżynierów chemików, rolników, mikrobiologów, toksykologów, dietetyków.

CYTA - Journal of Food

CYTA - Journal of Food
Wydawca: Taylor & Francis Group, 2010 r. –
ISSN: 1947-6337
Online ISSN: 1947-6345

Czasopismo jest przeznaczone dla osób zainteresowanych nauką o żywności i technologii żywności. Tematyka publikowanych artykułów dotyczy m.in. : analizy chemicznej żywności, dodatków i toksyn w żywności; sensorycznych, odżywczych i fizjologicznych aspektów żywności, mikrobiologii i biotechnologii żywności; zmian w trakcie przetwarzania i przechowywania żywności, wpływu stosowania agrochemikaliów w żywności, kontroli jakości żywności oraz inżynierii i technologii żywności.

International Journal of Food Properties

International Journal of Food Properties
Wydawca: Taylor & Francis Group, 1998 r. –
ISSN: 1094-2912
Online ISSN: 1532-2386

Pismo publikuje oryginalne prace badawcze zajmujące się naukowymi i stosowanymi aspektami właściwości żywności. Nacisk kładzie się w nim na metody pomiarowe, rozwój standardów oraz publikację danych dotyczących właściwości żywności, oraz dotyczących ich prognoz i wniosków. International Journal of Food Properties łączy rozproszone badania w zakresie właściwości żywności i stanowi międzynarodowe forum dla naukowców i technologów do szybkiego upowszechnienia wyników badań, idei i wiedzy. Poza tym można w nim znaleźć artykuły przeglądowe, recenzje książek, materiały konferencyjne, wiadomości i informacje komercyjne.

Journal of Aquatic Food Product Technology

Journal of Aquatic Food Product Technology
Wydawca: Taylor & Francis Group, 1992 r. –
ISSN: 1049-8850
Online ISSN: 1547-0636

Czasopismo zamieszcza prace naukowe, krótkie komunikaty i artykuły przeglądowe dotyczące stosowania nauki i technologii we wszystkich aspektach badań, rozwoju, produkcji i dystrybucji produktów spożywczych pochodzących z morskich i słodkich wód na świecie. Można tu znaleźć artykuły nt.: przetwarzania żywności morskiej metodą tradycyjną i z użyciem nowych technologii; chłodnictwa i magazynowania; pakowania i przechowywania; dystrybucji; bezpieczeństwa żywności; wykorzystania produktów ubocznych. Ponadto, w czasopiśmie omawiane są podstawowe zagadnienia związane z badaniem produktów pochodzenia wodnego, w tym również produktów morskich o zastosowaniu nieżywnościowym.

International Journal of Vegetable Science

International Journal of Vegetable Science
Wydawca: Taylor & Francis Group, 1995 r. –
Print ISSN: 1931-5260
Online ISSN: 1931-5279

Czasopismo poświęcone produkcji warzyw, w tym regulacji procesu wzrostu, ochrony przed szkodnikami, zrównoważonej produkcji, zbierania, przeładunku, składowania, transportu i konsumpcji. Naukowcy i praktycy publikują tu aktualne wyniki dotyczące tradycyjnych i innowacyjnych metod upraw oraz ochrony warzyw, badania marketingowe i istotne kwestie związane z hodowlą, produkcją, i przetwórstwem, na wszystkich kontynentach, gdzie warzywa są uprawiane.

British Poultry Science

British Poultry Science
Wydawca: Taylor & Francis Group, 1960 r. –
ISSN: 0007-1668
Online ISSN: 1466-1799

Pismo dla naukowców i praktyków branży drobiarskiej z całego świata. Blisko 60% recenzowanych artykułów zamieszczonych na łamach czasopisma pochodzi spoza Wielkiej Brytanii. Dużą część publikowanych artykułów stanowią sprawozdania z wyników badań i eksperymentów badawczych mających zastosowanie zarówno w nauce jak i przemyśle spożywczym. Tematyka artykułów obejmuje takie zagadnienia, jak: anatomia, embriologia, biochemia, genetyka i reprodukcja, mikrobiologia, żywienie, ochrona środowiska, nauki o żywności, mięso drobiowe i jaja oraz jakość produktów drobiarskich.

Aerosol Science and Technology

Aerosol Science and Technology
Wydawca: Taylor & Francis Group, 1982 r. –
ISSN: 0278-6826
Online ISSN: 1521-7388

Aerosol Science and Technology publikuje wyniki badań nt. aerozolu, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ruchu cząstek; zjawiska rozpraszania światła, widoczności i optyki elektrycznego ładowania i opadów; krzepnięcia, rozkładu wielkości i dynamiki aerozolu, parowania i kondensacji, spójności i przylegania; dyfuzji; aerozolu w płomieniach; powstawania zjawisk zderzania; filtracji aerozoli; pobierania próbek cząstek zawieszonych w powietrzu, pomiaru właściwości fizycznych i chemicznych, wpływu aerozoli na klimat i innych procesów atmosferycznych; osadzania się cząstek w powietrzu, skutków zdrowotnych; promieniowania aerozoli; emisji aerozolu z procesów przemysłowych, kontroli zanieczyszczeń i aerozoli w miejscu pracy.

Footwear Scienc

Footwear Scienc
Wydawca: Taylor & Francis Group, 2009 r. –
ISSN: 1942-4280
Online ISSN: 1942-4299

Czasopismo publikuje raporty oryginalnych badań z zakresu biomechaniki, ergonomii, fizjologii, nauk medycznych, fizyki, inżynierii i matematyki. Istotną część w tym międzynarodowym, recenzowanym periodyku, stanowią wyniki badań (oraz ich zastosowanie) dotyczące obuwia lub części obuwia, m.in. wpływu obuwia na kinetykę ruchu człowieka; wpływu wzornictwa obuwniczego na zdrowie człowieka; wnioski z badań dotyczące projektowania wszystkich typów obuwia; badania obuwia codziennego, sportowego, wieczorowego i specjalnego przeznaczenia; obuwia w profilaktyce i leczeniu chorób stóp; roli obuwia w zapobieganiu i leczeniu urazów sportowych, właściwości butów, pomiaru obuwia i jego fizycznych właściwości biomechanicznych.

International Journal of Fashion Design, Technology and Education

International Journal of Fashion Design, Technology and Education
Wydawca: Taylor & Francis Group, 2008 r. –
ISSN: 1754-3266
Online ISSN: 1754-3274

Periodyk zamieszcza recenzowane artykuły na temat projektowania i technologii produkcji odzieży. Jego celem jest zachęcanie do interdyscyplinarnych badań i rozwoju społeczności akademickiej w kierunku nowych technologii, teorii i technik odzieżowych oraz przemysłu tekstylnego a także wspieranie rozwoju edukacji w zakresie projektowania i technologii odzieży i wyrobów tekstylnych.

Textile Progress

Textile Progress
Wydawca: Taylor & Francis Group, 1969 r. –
ISSN: 0040-5167
Online ISSN: 1754-2278

Czasopismo dostarcza krytycznej i kompleksowej analizy we wszystkich zagadnieniach związanych z produkcją włókienniczą oraz przemysłem tekstylnym i odzieżowym.

The Journal of Textile Institute

The Journal of Textile Institute
Wydawca: Taylor & Francis Group, 1910 r. –
Print ISSN: 0040-5000
Online ISSN: 1754-2340

Periodyk zamieszcza prace dotyczące badań i innowacji w przemyśle tekstylnym i włókienniczym. Publikowane artykuły omawiają m.in. zagadnienia z zakresu nanotechnologii i materiałów inteligentnych, badań przemysłowych, praktyki handlowej i ekonomicznej, technik projektowania w przemyśle tekstylnym oraz użytkowania produktów. Ponadto, tematyka czasopisma odnosi się do estetycznych, społecznych i historycznych aspektów tkaniny a także przemysłu włókienniczego.

Polymer-Plastics Technology and Engineering

Polymer-Plastics Technology and Engineering
Wydawca: Taylor & Francis Group, 1971 r. –
ISSN: 0360-2559
Online ISSN: 1525-6111

Czasopismo stanowi forum dla publikacji recenzowanych, prac naukowych, sprawozdań i notatek na temat wszystkich aspektów technologii polimerów i tworzyw sztucznych. Można tu znaleźć artykuły dotyczące m.in.: polimerów specjalistycznych; polimerów technicznych; biomateriałów; zastosowania polimerów (tworzywa sztuczne, materiały budowlane, elektronika, skóra, lakiery, opakowania i przemysł samochodowy); materiałów biodegradowalnych, polimerów przyjaznych dla środowiska, recyklingu tworzyw sztucznych, nanomateriałów, zaawansowanych technik produkcyjnych, przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Anna Masłowska
Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa

© 2009 Biblioteka Główna UEK