Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(35)/2010
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(35)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 28 stycznia 2010 r.

W dniu 28 stycznia 2010 roku o godzinie 10:00 odbyło się zebranie Rady Bibliotecznej. Na zebraniu obecnych było 13 osób.

1.

Przedstawienie nowych członów Rady: dr Jerzego Skrzypka Dyrektora Centrum e-Learningu UEK, przedstawicieli pracowników Biblioteki mgr Małgorzatę Galik i mgr Bożenę Przęczek (nieobecną) oraz przedstawicieli Parlamentu Studenckiego Martę Piechotę (nieobecną) i Paulinę Wójtowicz.

2.

Głosowanie nad kandydaturą mgr Romana Garbacika na stanowisko Kierownika Biblioteki Wydziału Towaroznawstwa; zaprezentowanie (pod nieobecność kandydata) strategii rozwoju i funkcjonowania pionu.
  • Wynik głosowania: 9 głosów za, 2 głosy przeciw, 2 wstrzymały się.
  • Kandydatura mgr Romana Garbacika została przez Radę przyjęta.

3.

Poruszenie problemów lokalowych Biblioteki:
  • Dyrektor poprosiła członków Rady o ponowne poparcie wniosku, skierowanego do Jego Magnificencji Rektora prof. dr hab. Romana Niestroja, o zwolnienie wszystkich pokoi zajmowanych przez Katedrę Filozofii. Połowa zespołu Katedry Filozofii (4 osoby) przeniosły się już do odnowionego budynku przy ulicy Rakowickiej 16.

4.

Rozpatrzenie kwestii budowy nowego budynku Biblioteki dzięki środkom unijnym:
  • proponowana lokalizacja to: korty tenisowe lub tereny znajdujące się na tyłach Uczelni;
  • dr J. Skrzypek zaproponował wystosowanie wniosku o odzyskanie przez Bibliotekę, nie tylko pokoi po Katedrze Filozofii, ale wszystkich pomieszczeń znajdujących się w budynku Biblioteki, jednocześnie podjęcie działań o grant unijny na budowę nowego gmachu. Dr J. Skrzypek zaoferował swoją pomoc, w przygotowaniu tzw. prestudium wykonalności całego przedsięwzięcia, co wiąże się z wcześniej przygotowaną analizą potrzeb, w której należałoby podkreślić, że Biblioteka w bieżącym układzie przestrzennym, nie realizuje już w pełni swoich zadań. Do tego punktu obrad Rada powróci na kolejnym posiedzeniu.

5.

Poruszenie przez Pełnomocnika Rektora ds. e-edukacji kwestii funkcjonowania e-learningu Uczelni. Zwrócenie uwagi, że bez e-biblioteki (podręczniki, skrypty, zeszyty naukowe UEK) jest to proces niemożliwy. Dyrektor podkreśliła, że w tej kwestii ogranicza Bibliotekę roczne embargo nałożone przez wydawców na zamieszczanie pełnych tekstów. Zaproponowała przekazywanie przez pracowników Uczelni tzw. nadbitek, nieobjętych karencją, które zeskanowane, będą mogły zostać w krótkim czasie umieszczone na stronach Biblioteki w Zakładce e-booki.

6.

Poinformowanie przez Dyrektor Biblioteki, że jeden z przygotowywanych grantów nie został uruchomiony, w związku z tym Dyrektor Leszek Piecuch, we współpracy z Biblioteką, chce stworzyć nowy grant na digitalizację i informatyzację zbiorów.

7.

Dyrektor przekazała Radzie informację o otrzymaniu grantu na kierunek zamawiany Informatyka stosowana, w którym przewidziany został remont Oddziału Informacji Naukowej oraz Sali Katalogowej.

8.

Biblioteka włączyła się w tworzenie Zintegrowanego Systemu Informatyzacji Uczelni. Dzięki współpracy z Działem Nauki, prof. Pawłem Lulą i Wydziałem Zarządzania, gdzie tworzona jest baza Akredytacja. Biblioteka tworząc Bazę DOROBEK, na podstawie udokumentowanego dorobku naukowego, dąży do wyłączności oceny parametrycznej pracowników Uczelni.

9.

Dyrektor poruszyła kwestie premiowania pracowników Biblioteki. Zwróciła się do Członków Rady z prośbą o poparcie wniosku na zwiększenie funduszu premiowania do 35%. Prof. dr hab. Jan Szumilak zauważył, że w regulaminie premiowania w innych jednostkach Uczelni, limit ten wynosi 40%, więc należy wystąpić z wnioskiem o zwiększenie tego funduszu do 40%. Poparł dr J. Skrzypek.

10.

Podany został adres poczty elektronicznej rada@bibl.uek.krakow.pl, dzięki któremu Członkowie Rady będą otrzymywali powiadomienia o kolejnych zebraniach i inne stosowne wiadomości.

11.

Skierowano prośbę do przedstawiciela Parlamentu Studenckiego, o przekazywanie wszelkich pytań i uwag studentów odnoście funkcjonowania Biblioteki. Poproszono o umieszczenie na stronie Parlamentu informacji o szkoleniach prowadzonych przez pracowników Biblioteki dla grup seminaryjnych.

Sprawozdawała
Małgorzata Galik

© 2009 Biblioteka Główna UEK