Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(35)/2010
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(35)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej w dniu 26.05.2010 r.

Dnia 26 maja 2010 roku o godzinie 9:00 odbyło się zebranie Rady Bibliotecznej. Na zebraniu obecnych było 11 członków Rady Bibliotecznej oraz mgr Bernadetta Gągulska, kierownik Oddziału Wydawnictw Ciągłych.

1.

Dyrektor Biblioteki omówiła przygotowane dla Jego Magnificencji Rektora prof. dr hab. Romana Niestroja Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za 2009 rok, gdzie zwróciła uwagę na:

 • zmiany organizacyjne pracy jakie nastąpiły w Bibliotece w 2009 roku;
 • spotkania Rady Bibliotecznej;
 • wydane przez JM Rektora dwa zarządzenia dotyczące Biblioteki;
 • sytuację kadrową i płacową pracowników Biblioteki;
 • liczbę nowych nabytków i nowych rekordów zbiorów;
 • reorganizację bazy DOROBEK, która stała się częścią zintegrowanego systemu informacyjnego Uczelni;

W Sprawozdaniu zaznaczyła, że:

 • w ciągu roku z zasobów Biblioteki skorzystało ponad 300 tysięcy osób, a aktywnych czytelników zapisanych do Biblioteki było prawie 28 tysięcy. Od 2009 ze zdalnego dostępu mogą korzystać pracownicy oraz studenci UEK – wszystkich rodzajów studiów – posiadający aktywną kartę biblioteczną;
 • pracownicy Oddziału Informacji Naukowej udzielili odpowiedzi na około 400 kwerend ustnych i e-mailowych;
 • w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych zamówiono z innych bibliotek krajowych 285 woluminów (187 wydawnictw zwartych, 89 wydawnictw ciągłych i 9 wydawnictw specjalnych), a z bibliotek zagranicznych 287 woluminów (203 wydawnictw zwartych, 79 wydawnictw ciągłych i 7 wydawnictw specjalnych);
 • Biblioteka, w ramach działalność naukowej, wydawniczej i popularyzatorskiej, wydała 2 numery Biuletynu Informacyjnego i 4 numery Ekonomii on-line oraz zorganizowała 4 duże wystawy;
 • prowadząc działalność dydaktyczną, Biblioteka przeprowadziła szereg szkoleń: z Przysposobienia Bibliotecznego – dla I roku – przeszkolono 971 osób; z Informacji Naukowej – grupy seminaryjne – przeszkolono 398 osób; English Track – w j. angielskim – przeszkolono 149 osób;
 • dla studentów I roku i English Track zostały przygotowane foldery informacyjne, zawierające podstawowe informacje o Bibliotece;
 • w dalszym ciągu rozwijano listę Czasopism A-Z, wzbogacono ją o ponad tysiąc tytułów z dziedzin wiedzy reprezentowanych na naszej Uczelnię;
 • Biblioteka Cyfrowa wzbogaciła się o kolejne wydawnictwa – pełne teksty książek, artykuły z czasopism, referaty z konferencji oraz autoreferaty, wstępy i spisy treści dysertacji doktorskich pracowników Uczelni i doktorantów obcych;
 • nastąpiła zmiana zasad dostępu do e-źródeł, który mają obecnie wszyscy pracownicy i studenci UEK, pod warunkiem posiadania aktywnej karty bibliotecznej oraz nie przekroczonej opłaty za przetrzymane książki w wysokości 10 PLN;
 • nastąpił upgrade do wyższej wersji systemu bibliotecznego Virtua, zmiana serwera obsługującego system a także stworzono Multiwyszukiwarkę baz własnych i katalogu Biblioteki, umożliwiającą przeszukiwanie jednocześnie wszystkich baz tworzonych przez Bibliotekę, według dodatkowych kryteriów;
 • zakupiono 18 komputerów dla pracowników oraz pozyskano 6 komputerów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • nastąpiła wymiana serwera i oprogramowania służącego do zdalnego udostępniania zasobów Biblioteki oraz wymiana serwera do obsługi połączeń Wi-Fi, a w samej strukturze Wi-Fi zwiększono przepustowość sieci;
 • w 2009 roku na praktyki śródroczne przyjęto łącznie 14 studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej i Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na staże zawodowe, 6 osób z innych bibliotek akademickich;
 • w ciągu roku miały miejsce wydarzenia środowiskowe, w których uczestniczyli pracownicy Biblioteki w 2009 roku;
 • przeprowadzono kolejne remonty i zmiany w Bibliotece.

2.

Mgr Bernadetta Gągulska przedstawiła problemy prenumeraty czasopism dla Biblioteki i poszczególnych Katedr UEK na rok 2011. Członkowie Rady zauważyli znaczne dysproporcje w liczbie prenumerowanych tytułów (jedne katedry zamawiają 15 tytułów, inne 2 lub 3). Mgr B. Gągulska dodała, że część katedr same finansują zakup niektórych tytułów, z przyznawanego im tzw. funduszu książkowego katedry. Padła propozycja przygotowania zarządzenia, w którym katedry będą musiały zmniejszyć liczbę prenumerowanych przez siebie czasopism, tak aby kwoty wydawane na zakupy czasopism w poszczególnych katedrach były porównywalne. W zarządzeniu tym znalazłaby się również prośba o zamawianie tytułów zgodnych z profilem badawczym katedry. Zostałaby utrzymana obowiązująca obecnie zasada, wymiany zaproponowanego przez katedrę nowego tytułu na tytuł, który do tej pory był w prenumeracie. Prenumerata obu tytułów powinna być w porównywalnej kwocie. Wszyscy członkowie Rady poparli ten pomysł;

 • decyzją Rady w trzech katedrach (Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego; Ekonometrii i Badań Operacyjnych; Opakowalnictwa Towarów), jedno z czasopism kupowane w ramach funduszu książkowego, zostało przeniesione do zamówień finansowanych z ogólnych środków Uczelni;
 • Rada wyraziła zgodę na zakup kolejnych tytułów czasopism dla katedr w 2011 roku;
 • dla Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Ochrona zabytków z zastrzeżeniem, że czasopismo to zostanie zakupione do zasobów BG;
 • dla Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Problemy Ekologii, Nowy Przemysł i Ekologia Przemysłowa zastrzegając zakup tego ostatniego tytułu do zasobów Biblioteki. Katedra zrezygnowała z dwóch czasopism Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa oraz Gospodarka Materiałowa i Logistyka;
 • dla Katedry Nauk Politycznych Forum w miejsce Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej;
 • dla Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Trzeci Sektor w miejsce Nowego Życia Gospodarczego;
 • dla Katedry Marketingu Rada nie zgodziła się na zakup czasopisma Marketing i Rynek z dwóch powodów. Po pierwsze, Katedra ta należy do Zespołu Katedr Marketingowych, gdzie taki tytuł jest już zakupywany. Po drugie Katedra nie zaproponowała tytułu, z którego chciałaby zrezygnować;
 • dla Katedry Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Ekonomista w zamian za rezygnację z Wiadomości Statystycznych;
 • dla Katedry Europejskiej Integracji Gospodarczej, Gospodarka Narodowa i Sprawy Międzynarodowe w miejsce czasopisma Unia-Polska;
 • dla Katedry Technologii i Ekologii Wyrobów Rynek Energii z zastrzeżeniem zakupu do zasobów BG (brak zgody na zakup czasopisma Ochrona Środowiska);
 • dla Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Inwestor, w miejsce Doradcy Majątkowego;
 • dla Katedry Procesu Zarządzania, Rada zaproponowała wystosowanie prośby o ograniczenie liczby czasopism (15 tytułów) lub zakup kilku z nich z tzw. funduszu książkowego katedry. Ponad to, Rada zadecydowała o nie przedłużaniu dla tej Katedry prenumeraty trzech tytułów: Gazety Bankowej (dostęp on-line), Nowego Życia Gospodarczego (powszechnie dostępne) oraz Forum Budowlanego (tytuł niezgodny z profilem badawczym Katedry);

Na pięć proponowanych tytułów, zgłoszonych przez zakładkę Zgłoś do zakupu, tylko trzy czasopisma: Miesięcznik Ubezpieczeniowy, Nowa Europa: przegląd natoliński oraz Studia Socialia Cracoviensia zostaną, decyzją Rady, zakupione dla BG w 2011 roku;

Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa dostała zgodę Rady na wszystkie cztery zaproponowane tytuły: Rynki Alkoholowe, Tworzywa Sztuczne i Chemia, Towaroznawcze Problemy Jakości oraz Zdrowa Żywność.

Rada, z uwagi na zbyt duże koszty prenumeraty, podjęła decyzję o rezygnacji ze wszystkich zaproponowanych poprzez zakładkę Zgłoś do zakupu tytułów czasopism zagranicznych dla Biblioteki.

Rada zgodziła się na rezygnację, z dalszej prenumeraty czasopisma EuropeanVoice, ze względu na małą popularność wśród Czytelników.

Członkowie Rady wyrazili pozytywną opinię na propozycję prenumeraty czasopism zagranicznych dla Studium Języków Obcych.

3.

Nagrody rektorskie dla pracowników Biblioteki za 2009 rok.

Zgłoszonych zostało 20 osób. Na podstawie przeprowadzonego głosowania (oddanych zostało 10 głosów, nieobecni członkowie oddali swoją dyspozycję przewodniczącemu Rady), wniosek został zaaprobowany przez członków Rady. Dyrektor zauważyła, że nie istnieją klarowne zasady przyznawania kolejnych stopni nagród rektorskich. Mgr Urszula Cieraszewska, jako członek Komisji ds. wynagrodzeń, podkreśliła, że po pierwszym spotkaniu tejże Komisji, regulamin jest wciąż niedopracowany, w związku z czym nie funkcjonują żadne kryteria klasyfikowania pracowników. Przewodniczący Rady zaopiniował wniosek o podziale nagród w układzie II stopnia dla kierowników działów i III stopnia dla pozostałych pracowników Biblioteki. Wniosek poparli wszyscy członkowie Rady.

4.

W sprawach różnych:

 • Rada ponownie wróciła do pomysłu modernizacji budynku Biblioteki. Przewodniczący Rady jeszcze raz podkreślił potrzebą ciągłego wnioskowania w tej sprawie do JM Rektora;
 • Dyrektor poprosiła członków Rady o zgodę na zmianę wzoru oświadczenia dla osób pracujących na terenie Krakowa, które chcą zapisać się i wypożyczać w naszej Bibliotece książki. Do tej pory na oświadczeniu wymagane były podpisy i pieczątki dyrektora firmy oraz głównego księgowego. Coraz częściej firmy krakowskie korzystają z outsourcingu księgowości. Wystosowano prośbę o zlikwidowanie wymogu poręczenia przez księgowego, pozostawiając obowiązek złożenia podpisu i pieczątki przez dyrektora/przełożonego. Rada wyraziła zgodę, zastrzegając, że pracownicy firm jednoosobowych mogą, jak to miało miejsce do tej pory, korzystać ze zbiorów w systemie miejscowym bez możliwości wypożyczenia książek.

Sprawozdawała
Małgorzata Galik

© 2009 Biblioteka Główna UEK