Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(35)/2010
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(35)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za rok 2009

Ramy organizacyjne

W roku 2009 przeprowadzono następujące zmiany w organizacji pracy Biblioteki:

 • przeniesiono podległość Oddziału Informacji Naukowej z pionu dyrektora ds. zbiorów w pion dyrektora ds. udostępniania.
 • odłączono od Oddziału Informatyzacji Biblioteki sekcję Rejestracji Publikacji Pracowników Naukowych UEK przenosząc ją do Oddziału Informacji Naukowej,
 • powiększono do 2 osób liczbę pracowników Sekcji Kontroli Księgozbioru, włączając ją w strukturę Oddziału Gromadzenia Zbiorów,
 • Liczbę osób pracujących w Sekcji Zbiorów Specjalnych w ramach Oddziału Gromadzenia zmniejszono o 1 osobę. Druga z osób dotychczas tam pracujących przydzielona została do Oddziału Opracowania Zbiorów, gdzie zajmuje się opracowaniem nabytków kolekcji zbiorów specjalnych oraz nabytków Biblioteki Cyfrowej,
 • stworzono Sekcję Magazynów podlegającą kierownikowi Wypożyczalni Ogólnej,
 • do Oddziału Informatyzacji Biblioteki przyłączono Pracownię Ksero (obecnie Pracownia Reprograficzna), gdzie oprócz odbitek kserograficznych wykonywane są cyfrowe kopie dokumentów do Biblioteki Cyfrowej,
 • powołano Zespół ds. Promocji w Oddziale Informacji Naukowej, który nawiązał kontakt z redakcją Kuriera UEK, Centrum e-Learningu oraz sekcją Promocji UEK.

W roku 2009 odbyły się 4 spotkania Rady Bibliotecznej:

 • w dniu 23 kwietnia przedstawiono Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2008 roku. Omówiono także kwestię prenumeraty czasopism polskich na 2010 rok. Przygotowano tekst ogłoszenia w sprawie konkursu na Dyrektora Biblioteki. Dyrektor Anna Sokołowska-Gogut poinformowała Radę, że Biblioteka dołączyła się do projektu tworzonego przez dr. Lesława Piecucha dla nowego kierunku zamawianego. Członkowie Rady Bibliotecznej zwrócili uwagę na niską frekwencję w Bibliotece.
 • w dniu 4 czerwca Rada Biblioteczna rozstrzygnęła konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, rekomendując na to stanowisko mgr Annę Osiewalską. W dalszej części spotkania Rada zaakceptowała przygotowane przez Dyrektora 22 wnioski o nagrody dla pracowników Biblioteki.
 • W dniu 16 listopada w spotkaniu Rady uczestniczył Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. A. Malawski. Dyrektor Anna Osiewalska poinformowała Radę o zmianach organizacyjnych oraz zmianach w funkcjonowaniu czytelń. Rada ze zrozumieniem odniosła się do związanej z tym potrzeby aktualizacji Regulaminu korzystania ze zbiorów, wyrażając zgodę na wprowadzenie tańszych kart bibliotecznych na krótsze okresy ich ważności. Rada pozytywnie zaopiniowała przedstawione kandydatury na wakujące stanowiska kierownicze w Oddziale Informacji Naukowej oraz w Oddziale Czytelń.
 • w dniu 7 grudnia w związku z kończącym się okresem kadencji kierowników większości działów Biblioteki Rada pozytywnie zaopiniowała wnioski na kierowników tych jednostek. Rada przyjęła projekt zmian w regulaminie korzystania ze zbiorów. Obradowano nad projektem zarządzenia dotyczącego prac doktorskich udostępnianych w pełnym tekście w bibliotece cyfrowej.

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wydał dwa zarządzenia dotyczące Biblioteki. Były to:

 • Zarządzenie nr R-0121-78/2009 z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie zmian w Regulaminie pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Zarządzenie nr R-0121-89/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie opłat bibliotecznych obowiązujących w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (wprowadzające tańsze karty biblioteczne na krótsze okresy)

Kadry

W dniu 31 grudnia 2009 roku w Bibliotece Głównej oraz BWT zatrudnionych było 71 osób, w tym 2 osoby na 1 etatu, 1 osoba na 3 etatu.

stanowisko liczba osób liczba etatów
bibliotekarz dyplomowany 7 6,5
kustosz 25 25
starszy bibliotekarz 8 7,75
bibliotekarze 5 5
młodszy bibliotekarz 13 12,5
starszy magazynier 4 4
magazynier 2 2
technik kserografista 2 2
operator sprzętu komputerowego 1 1
administrator sieci komputerowej 1 1
programista 1 1
starszy specjalista 1 1
konserwator 1 1

Na emeryturę odeszły 3 osoby.

W roku 2009 nagrody JM Rektora otrzymały 22 osoby. Lista tych osób stanowi załącznik do sprawozdania.

Do 30 września 2009 Dyrektorem Biblioteki pozostawała mgr Anna Sokołowska-Gogut. Od 1 października 2009 roku obowiązki te przejęła mgr Anna Osiewalska.

Szkolenia pracowników

Staże w innych bibliotekach akademickich, konieczne do awansu na stanowiska starszego bibliotekarza i kustosza, odbyły 2 osoby.

Pracownicy uczestniczyli w szeregu szkoleń wewnętrznych związanych z obsługą poszczególnych baz: Emerald, GMID, EMIS, CEIC, Lex. Zostali przeszkoleni w zakresie obsługi programu poczty elektronicznej Zimbra. Wzięli też udział w prezentacjach programu RefWorks, baz Research Nexis Academy, Lex Nexis Academy, Lex Legalis i platformy Ebrary. 5 pracowników brało udział w zajęciach kursu języka migowego, organizowanych na terenie Uczelni przez Polski Związek Głuchych.

Szkolenia zewnętrzne:
28-29 kwietnia – „Analizy wielowymiarowe” Kurs organizowany przez STATSOFT (mgr Urszula Cieraszewska, mgr Anna Osiewalska).

Gromadzenie zbiorów

Nowe nabytki Biblioteka pozyskuje z wielu źródeł. Oprócz tradycyjnego zakupu wydawnictw zwartych, ciągłych i elektronicznych, otrzymujemy nowe wydawnictwa z wymiany z innymi bibliotekami akademickimi i instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

Niezależnie od tego Biblioteka otrzymuje wszystkie ww. rodzaje wydawnictw dla dwóch depozytowych bibliotek prowadzonych przez Oddział Informacji Naukowej tj. Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej prowadzonego przez Oddział Czytelń. Dla CDE otrzymujemy także – dzięki nawiązanej współpracy – wydawnictwa innych instytucji polskich i zagranicznych zajmujących się szeroko rozumianą tematyka europejską.

Od 2009 r. współpraca z Bankiem Światowym odbywa się na nowych zasadach. Biblioteka Depozytowa nie otrzymuje już drukowanych egzemplarzy, ale oferuje dostęp on-line do pełnych tekstów książek, czasopism i zeszytów Working Papers, w ramach portalu e-Library. Bazy danych World Development Indicators, Global Development Finance, Africa Development Indicators są teraz dostępne w nowej formie - na platformie internetowej. Dostępny jest również nowy serwis – Global Economic Monitor.

Udostępniono Czytelnikom zakładkę Zgłoś do zakupu dostępną w katalogu komputerowym BG UEK. Dzięki tej usłudze można elektronicznie zgłosić pozycje, które zdaniem Czytelników powinny znaleźć się w zbiorach naszej Biblioteki.

Prowadzimy bardzo oszczędną politykę gromadzenia, staramy się pozyskiwać wszystkie nowości ważne dla naszych Czytelników, po możliwie najniższych, negocjowanych cenach, najczęściej bezpośrednio u wydawców lub ich przedstawicieli. Dzięki Fundacji Biblioteki Głównej UEK, kolejny już rok oszczędzamy na zakupie książek dla Biblioteki (35 107,25 zł), ponieważ Fundacja odsprzedaje zakupione książki BG, po cenie katalogowej (bez marży). Również uczestnictwo w Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych pozwoliło uzyskać 50% dofinansowanie z Wirtualnej Biblioteki Nauki, dla najkosztowniejszych i najbardziej wykorzystywanych baz danych.

Opracowanie zbiorów

Od wielu lat stosujemy rozproszone opracowanie zbiorów ze względu na kolekcje specjalne. Zasadniczy trzon zbiorów jest opracowywany w Oddziale Opracowania Wydawnictw Zwartych i w Oddziale Wydawnictw Ciągłych – do katalogu komputerowego BG UEK i do Katalogu Centralnego NUKAT.

W Oddziale Informacji Naukowej tworzone są katalogi Bibliotek Depozytowych EBOR i IMF, a w Oddziale Czytelń katalog kolekcji specjalnej CDE.

Niezależnie od standardowego opracowania zbiorów, pracownicy Biblioteki opracowują bazy własne Biblioteki, które znacząco wspomagają pracę z Czytelnikiem. Na szczególną uwagę zasługują tu bazy: GOSPODARKANAUKI SPOŁECZNE. Bazy te są opracowywane przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej i Oddziału Czytelń.

W 2009 roku rozpoczęto reorganizację bazy DOROBEK, która stała się częścią zintegrowanego systemu informacyjnego Uczelni. W tym zakresie współpracujemy z pracownikami Wydziału Zarządzania, twórcami serwisu Akredytacja.

Zakończono prace nad bazą ARCHIWUM RETINGERA.

Udostępnianie zbiorów i informacji

W ciągu roku 2009 z zasobów Biblioteki skorzystało w jej siedzibie ponad 300 tysięcy osób.

Jednocześnie Biblioteka znacząco ułatwiła korzystanie z zasobów w zdalnym dostępie, otwierając go w październiku 2009 wszystkim studentom Uczelni posiadającym aktywną kartę biblioteczną. Zdalny dostęp mają obecnie wszyscy pracownicy i studenci UEK pod warunkiem posiadania karty bibliotecznej oraz niezalegania z opłatami na kwotę powyżej 10 zł.

Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej udzielili odpowiedzi na około 400 kwerend ustnych i e-mailowych.

Stworzono szczegółowe zasady udostępniania dokumentów zgromadzonych w Archiwum Retingera oraz przygotowano pierwsze teczki z materiałami do skanowania.

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych zamówiono z innych bibliotek krajowych 285 woluminów (187 wydawnictw zwartych, 89 wydawnictw ciągłych i 9 wydawnictw specjalnych), a z bibliotek zagranicznych 287 woluminów (203 wydawnictw zwartych, 79 wydawnictw ciągłych i 7 wydawnictw specjalnych).

Działalność naukowa, wydawnicza i popularyzatorska

Biblioteka posiada dwa własne czasopisma elektroniczne i wydała:
 • Biuletyn Informacyjny – 2 numery,
 • Ekonomię on-line – 4 numery.

Działalność popularyzatorska, to przede wszystkim wystawy oraz przyjmowanie i oprowadzanie gości Uczelni po Bibliotece. W 2009 roku przygotowaliśmy 4 duże wystawy tematyczne (Made in China, 5 lat w Unii Europejskiej, Pod kaukaskim niebem, 40-lecie nagrody Nobla).

Niezależnie od tych wystaw opracowujemy bieżące tematyczne wystawy, związane z kolekcjami specjalnymi (IMF, WB, CDE). Współorganizowaliśmy również wystawę książek zagranicznych, wraz z firmami pośredniczącymi w ich sprowadzaniu do Polski.

Działalność dydaktyczna

W 2009 roku przeprowadzono szereg zajęć dydaktycznych:
 • Przysposobienie Biblioteczne – dla I roku – przeszkolono 971 osób;
 • Informacji Naukowej – grupy seminaryjne – przeszkolono 398 osób;
 • English Track – w j. angielskim – przeszkolono 149 osób.

Dla studentów I roku i English Track zostały przygotowane foldery informacyjne, zawierające podstawowe informacje o naszej Bibliotece.

Prawie wszystkie zajęcia z Informacji Naukowej przeprowadzili pracownicy Oddziału Informacji Naukowej. Dużą liczbę tych szkoleń zawdzięczamy informacji mailowej wysłanej przez Zespół ds. Promocji do wszystkich pracowników naukowych.

Sprawy lokalowe

Zastraszająco kurczy się powierzchnia magazynowa, mimo regularnej melioracji zbiorów i przechowywania tylko najważniejszych i najpoczytniejszych czasopism, a także w coraz większym stopniu, przechodzenia na ich wersje elektroniczne.

Corocznie zbiory powiększają się nie tylko w drodze zakupu nowych wydawnictw – głównie podręczników akademickich - ale także, przyrostu zasobów kolekcji specjalnych Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Centrum Dokumentacji Europejskiej. Również w drodze wymiany z naukowymi i akademickimi instytucjami w Polsce i za granicą, otrzymujemy pokaźne liczby wydawnictw.

Problemy lokalowe stanowią największą barierę w dalszym rozwoju biblioteki. Nie mając możliwości ani zwiększenia liczby woluminów w otwartym dostępie, ani powiększenia magazynów, Biblioteka będzie zmuszona redukować swoje zasoby poprzez prowadzenie nadmiernie surowej polityki ich selekcji. Gdzie tylko możliwe, wykorzystywana też będzie elektroniczna postać zbiorów.

Cyfrowe zbiory Biblioteki

Coraz więcej naszych zbiorów ma postać elektroniczną. Dotyczy to w szczególności czasopism, książek i danych statystycznych. Daje to wprawdzie ogromną oszczędność miejsca, ale wiąże się z nieustannym ulepszaniem a często wręcz wymianą posiadanego przez Bibliotekę sprzętu komputerowego. Powoduje także konieczność zaangażowania coraz większej liczby bibliotekarzy w stałe, tak wewnętrzne jak i zewnętrzne, szkolenia.

W dalszym ciągu rozwijana jest lista Czasopism A-Z. Wzbogacona została o następne czasopisma open-source - ponad tysiąc tytułów z dziedzin wiedzy reprezentowanych przez naszą Uczelnię. Lista jest aktualizowana raz w miesiącu o tytuły czasopism wprowadzane do tworzonego przez Bibliotekę katalogu komputerowego, natomiast pozostałe tytuły wprowadzane są na bieżąco.

Biblioteka Cyfrowa wzbogaciła się o kolejne wydawnictwa – pełne teksty książek, artykułów z czasopism, referatów z konferencji oraz autoreferaty, wstępy i spisy treści dysertacji doktorskich pracowników naszej Uczelni i doktorantów obcych. Opracowujemy multimedialne katalogi wystaw, które są w naszej Bibliotece, dodając do opisu wystawy i prezentacji eksponatów także sekwencje wideo i muzykę.

Modernizacja baz tworzonych lub współtworzonych przez BG UEK

W roku 2009 miała miejsce migracja danych katalogu komputerowego do wersji Virtua 48.1.11. Utworzono narzędzia umożliwiające scalanie baz Virtua i NUKAT. Opracowano Multiwyszukiwarkę baz własnych i katalogu Biblioteki, umożliwiającą przeszukiwanie jednocześnie wszystkich baz tworzonych przez Bibliotekę według dodatkowych kryteriów.

Scalono polskie i angielskie rekordy w bazach Gospodarka i Nauki Społeczne. Pozwoliło to na pełniejszą kontrolę wpisywanego zasobu jak i na poprawę błędów w rekordach z lat wcześniejszych. Opracowano narzędzia do przesyłania rekordów z baz własnych do bazy Dorobek w celu zapobiegnięcia niepotrzebnej redundancji prac.

Dużym przedsięwzięciem było także przygotowanie do udostępnienia on-line katalogów klamrowego i kartkowego BG. Zeskanowanie kart w lipcu 2009 wykonała firma DDP z Warszawy. Usługę opłacono z pieniędzy za nieterminowy zwrot książek za rok 2008 (81 tys. zł). Za stronę informatyczną projektu odpowiadał pracownik Oddziału Informatyzacji.

Zmianom uległa również strona domowa Biblioteki. W 2009 roku opracowano nowe wersje stron Centrum Dokumentacji Europejskiej, Biblioteki Wydziału Towaroznawstwa, Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej.

Opracowano w języku polskim i angielskim pulpity dostępne na komputerach czytelniczych.

Komputeryzacja Biblioteki

W 2009 roku udało się kupić 18 nowych komputerów, które zastąpiły wysłużone komputery pracowników. Udało się również pozyskać 6 komputerów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymieniono serwer i oprogramowanie służące do zdalnego udostępniania zasobów Biblioteki. Nowy serwer i oprogramowanie rozwiązały wiele dotychczasowych problemów oraz zwiększyły komfort korzystania ze zbiorów BG.

Wymieniono również stary, wadliwy serwer do obsługi połączeń WiFi na serwer o większej przepustowości sieci. Na koniec roku 2009 w bibliotecznej sieci WiFi zarejestrowanych było ponad 2000 użytkowników.

Współpraca środowiskowa

Biblioteka BG UEK od lat angażuje się w prace na rzecz całego środowiska bibliotek akademickich, współpracując z Konferencją Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych, Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych oraz Krakowskim Zespołem Bibliotecznym (KZB).

Wspólne stanowisko w ramach Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych (m.in. opiniowanie aktów prawnych, analizy dla Ministerstwa i in. instytucji ogólnopolskich) doprowadziło w roku 2009 do sfinalizowania koncepcji licencji krajowej na zakup uniwersalnych i bardzo kosztownych baz danych.

Uczestniczymy także w Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych. Przewodnictwo w Konsorcjum w roku 2009 przekazane zostało Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nasza Biblioteka nadal prowadzi stronę domową Konsorcjum. Udział w Konsorcjum przynosi bardzo wymierne oszczędności w zakresie zakupu specjalistycznych baz danych (50% dofinansowania ze strony Ministerstwa).

W lipcu 2009 roku Biblioteka Główna, wraz z innymi instytucjami Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego (KZB) reprezentowanymi przez Bibliotekę Główną AGH, zawarła trzyletnią umowę z ACK Cyfronet AGH na usługę udostępnienia komputera bibliotecznego jako platformy systemowo-sprzętowej dla eksploatowanego przez KZB Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego (katalogu komputerowego) firmy VTLS Inc. Wspólna z AGH platforma biblioteki cyfrowej ABC-KRAKÓW, w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych zaowocowała w grudniu roku 2009 dostępnością umieszczonych tam przez naszą Bibliotekę publikacji w ogólnoeuropejskim serwisie EUROPEANA (http://www.europeana.eu).

Jak każdego roku, przyjmowaliśmy na praktyki śródroczne studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej i Uniwersytetu Jagiellońskiego (w roku 2009 przyjęliśmy na praktyki łącznie 14 studentów).

W roku 2009 przyjęliśmy na staże zawodowe 6 osób z innych bibliotek akademickich. Do innych bibliotek wysłaliśmy na takie staże 2 osoby.

Pracownicy Biblioteki Głównej uczestniczyli w 2009 roku w szeregu spotkaniach środowiskowych:

 • 23 luty – KRASP (dyrektor mgr Anna Sokołowska-Gogut);
 • 18 marca – Pokaz urządzenia do masowej digitalizacji zbiorów archiwów i bibliotek zorganizowany przez firmę Digital-Center w Bibliotece Narodowej w Warszawie (mgr Krzysztof Dradra, mgr Urszula Cieraszewska);
 • 20 marca – spotkanie w BUW (dyrektor mgr Anna Sokołowska-Gogut);
 • 1-2 kwietnia – Politechnika Warszawska - udział w pracach nad formularzem GUS (dyrektor mgr Anna Sokołowska-Gogut);
 • 21 maja – Targi Książki w Warszawie (dyrektor mgr Anna Sokołowska-Gogut);
 • 1 czerwca – Praktyczne warsztaty nt. „Prawo autorskie w działalności muzeów, teatrów, bibliotek oraz instytucji kultury”, zorganizowane przez Firmę szkoleniową MJ TRAINING. (mgr Anna Poremba);
 • 1-2 czerwca – Konferencja naukowa pt. „Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci” Uniwersytet Jagielloński, IINIB (mgr Janina Ożóg, mgr Aureliusz Potempa);
 • 3 czerwca – Biblioteka Narodowa w Warszawie (polska premiera rynkowa innowacyjnego rozwiązania ScanRobot do digitalizacji oprawionych zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, zorganizowana przez firmę Digital Document Professionals DDP (mgr Krzysztof Dradra, mgr Urszula Cieraszewska);
 • 24-25 czerwca – ICM (dyrektor mgr Anna Sokołowska-Gogut);
 • 27-30 czerwca – Konferencja pt. „Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy” Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej (mgr Anna Osiewalska);
 • 15-18 września – „Europejska Konferencja Grupy użytkowników VTLS” Uniwersytet Gdański (mgr Anna Osiewalska, mgr Aureliusz Potempa);
 • 21-23 września – KUL Konferencja Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych (dyrektor mgr Anna Sokołowska-Gogut);
 • 24-25 września – Konferencja naukowa pt. „Działalność wydawnicza bibliotek w czasach konwergencji mediów” Uniwersytet UMCS w Lublinie (mgr Urszula Cieraszewska);
 • 8-10 października – X konferencja polskiej sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej. Kolegium Europejskie w Natolinie. (mgr Urszula Cieraszewska, mgr Kinga Zięcik);
 • 6 listopada – Doroczne spotkanie dyrektorów bibliotek użytkowników VTLS. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (mgr Aureliusz Potempa);
 • 17-18 listopada – Doroczne spotkanie Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (mgr Anna Sokołowska-Gogut, mgr Anna Osiewalska);
 • 24 listopada – spotkanie informacyjne związane z projektem: „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”. Centrum NUKAT przy BUW (mgr Elżbieta Golec-Nycz, mgr Janina Ożóg);
 • 1 grudnia – Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (mgr Anna Sokołowska-Gogut)

Remonty i zmiany w Bibliotece

 • przeprowadzono remonty niektórych Oddziałów Biblioteki:
  • Wypożyczalnia Ogólna,
  • Czytelnia Czasopism (wymiana półek uchylnych na plastikowe, przeźroczyste, sfinansowana z wpływów własnych Biblioteki z tytułu opłat za nieterminowy zwrot książek z roku 2009. Koszt 24 241,40 zł),
  • Czytelnia Podręczników (obecnie Czytelnia Europejska),
  • Czytelnia Europejska (obecnie Sala Dydaktyczna),
  • 3 pokoje służbowe.
 • zlikwidowano lub połączono czytelnie/zbiory:
  • połączono Czytelnie Główną i Podręczników,
  • zlikwidowano Czytelnię Profesorską,
  • w miejsce Czytelni Podręczników przeniesiono Czytelnię Europejską,
  • przekazano archiwalne numery czasopism z Czytelni Głównej do Czytelni Czasopism Bieżących, która zmieniła nazwę na Czytelnię Czasopism.
 • zakupiono szafki dla Czytelników, do przechowywania toreb na laptopy.
W związku z tym, nastąpiły spore zmiany w sposobie funkcjonowania działów:
 • zredukowano do 12 osób liczbę pracowników Oddziału Czytelń (o 5 osób),
 • dyżur bibliotekarski w Sali Katalogowej Biblioteki powierzono pracownikom Oddziału Gromadzenia i Opracowania (z dyżuru wyłączono pracowników Oddziału Czytelń).

WAŻNIEJSZE DANE LICZBOWE W DZIAŁALNOŚCI BIBILIOTEKI W 2009 ROKU
 
Wartość nowych nabytków Biblioteki w 2009 r.
(wydawnictwa zwarte, ciągłe, e-zbiory i in. specjalne)
 • 964 019,07 zł
Nowe nabytki:
 • wydawnictwa zwarte
 • wydawnictwa ciągłe (drukowane + elektroniczne)
 • 5 301 vol.
 • 1 008 + 23 690 tyt.
Opracowanie zbiorów – nowe rekordy:
 • OPAC
 • bazy własne BG
 • 3 094
 • 7 184
Publikacje pracowników BG (artykuły, referaty, komunikaty)
 • 22
Wystawy
 • 13 (4 duże)
Usługi biblioteczno-informacyjne:
 • odwiedziny
 • wypożyczenia (czytelnikom indywidualnym):
  • na zewnątrz
  • na miejscu
 • kwerendy informacyjne
 • odsłony strony domowej Biblioteki, w tym:
  • katalog
  • bazy własne Biblioteki
  • Ekonomia on-line
  • Wirtualne Informatorium
  • Czasopisma A-Z
 • aktywni Czytelnicy
 
 • 319 753 osób
 •  
 • 230 925 vol.
 • 27 299 vol.
 • 400
 • 412 041
 • 142 912
 • 119 251
 • 47 168
 • 32 360
 • 28 277 osób
Dydaktyka:
 • Przysposobienie Biblioteczne – dla I roku
 • Informacji Naukowej – grupy seminaryjne
 • English Track – w j. angielskim
 
 • przeszkolono 971 osób (74 grupy)
 • przeszkolono 398 osób (45 grup)
 • 149 osób (9 grup)
Wpływy własne Biblioteki:
 • opłaty za nieterminowy zwrot książek – stan na 21.01.2010
 • kserokopie
 
 • 161 034,47 zł
 • 40 683,90 zł


Dyrektor Biblioteki Głównej UEK
Anna Osiewalska

© 2009 Biblioteka Główna UEK