Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(35)/2010
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(35)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Nowości EBOR

Donor Report 2009

Donor Report 2009
London : European Bank for Reconstruction and Development, 2009. – 56 s. ; 29 cm. Sygn. 6/p

Darczyńcy oraz sektor publiczny odgrywają niezwykle ważną rolę w przyspieszaniu transformacji w krajach, w których Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju prowadzi swoją działalność. Ich wsparcie finansowe pomaga w przygotowaniu projektów EBOR, przyspieszaniu reform, a także poprawianiu klimatu inwestycyjnego. Coroczny Donor Report zawiera aktualne informacje o tym, jak darczyńcy wspomagają rozwój sektora prywatnego, zapewniają powstanie jego infrastruktury, transfer umiejętności w tym obszarze oraz wzmacniają instytucje nadzorcze, finansowe i inne. Donor Report 2009 podkreśla kluczowe znaczenie partnerstwa między EBOR a jego darczyńcami i podmiotami współfinansującymi dalszą transformację w krajach działalności Banku. Jako, że EBOR w swojej działalności, przesuwa się dalej na wschód i południe, rola i wkład darczyńców stają się jeszcze istotniejsze, dotyczą szczególnie biednych i najbardziej zadłużonych krajów.

Law in transition 2009 - Corporate governance in banking | Turkey

Law in transition 2009 - Corporate governance in banking | Turkey
London : European Bank for Reconstruction and Development, 2009. – 92 s. ; 29 cm. Sygn. 2/p

Reforma systemu prawnego jest kluczowym wymiarem działalności Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Reforma prawa umożliwia rozwój reguł prawnych oraz instytucji, od których zależy chwiejna gospodarka rynkowa. Zadaniem półrocznika Law in Transition jest przegląd osiągnięć w zakresie prawa w regionie, w którym działa EBOR i dzielenie się tą wiedzą na przykładach, oraz zachęta do debat nad dalszymi reformami. Law in Transition 2009 koncentruje się na dwóch tematach: nadzorze korporacyjnym w sektorze bankowym oraz Turcji, która w 2008 r. została członkiem EBOR.

Sustainability report 2008

Sustainability report 2008
London : European Bank for Reconstruction and Development, 2008. – 68 s. ; 29 cm. Sygn. 4/p

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju dba o to, żeby wszystkie jego inwestycje były zrównoważone, znaczy to, że stosuje zdrowe zasady we wszystkich swoich operacjach dotyczących spraw społecznych, środowiskowych i nadzoru, pracach przy zatwierdzaniu nowych projektów a także zachęca do otwartego dialogu między poszczególnymi partnerami. Sustainability Report 2008 skupia się na zagadnieniu wpływu EBOR na ludzi i środowisko w krajach, w których działa, opisuje inicjatywy społeczne oraz związane ze środowiskiem, towarzyszące operacjom EBOR. W raporcie podkreślono zrównoważony charakter inicjatyw i projektów, a także stwierdzono, że w czasie kryzysu finansowego EBOR jest gotowy jeszcze bardziej wspierać zrównoważony rozwój.

Transition Report 2009 : Transition in crisis?

Transition Report 2009 : Transition in crisis?
London : European Bank for Reconstruction and Development, 2009. – 256 s. ; 29 cm. Sygn. 1/p

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju stara się pomagać w krajach Europy Środkowej i Azji Centralnej, w procesie transformacji do gospodarki rynkowej a także promować przedsiębiorczość. Żeby robić to efektywnie, EBOR potrzebuje dokładnych analiz celem zrozumienia procesów transformacji. Celem raportu jest zwiększanie wiedzy na ten temat i dzielenie się nią z partnerami Banku. Dwadzieścia lat po upadku komunizmu globalny kryzys finansowy poddał bezprecedensowemu testowi kraje transformacji systemowej. Wiele z nich przechodzi okres ciężkiej recesji. Transition Report 2009 poświęcony jest wyzwaniom stawianym przez kryzys: zarówno bezpośrednio krajom, jak i strategiom gospodarczym, przyjętym po upadku komunizmu.

Grzegorz Budny

© 2009 Biblioteka Główna UEK