Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(35)/2010
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(35)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

CEPOL  European Police College Contributing to European Police Cooperation Through Learning

CEPOL – European Police College – Contributing to European Police Cooperation Through Learning
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Union, 2010. – 77 s.

CEPOL - Europejska Akademia Policyjna - powstała z myślą o zadaniach wyższych rangą funkcjonariuszy policji z całej Europy. Jej celem jest promowanie międzynarodowej współpracy na polu zwalczania przestępczości, a także utrzymywania prawa i porządku oraz bezpieczeństwa publicznego. Publikacja przedstawia działalność CEPOL w państwach członkowskich UE.

Disability and non-discrimination law in the European Union. An analysis of disability law within and beyond the employment field

Disability and non-discrimination law in the European Union. An analysis of disability law within and beyond the employment field
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2009. – 84 s.

W pierwszej części publikacji przedstawiono analizę przepisów odnoszących się do problemów osób niepełnosprawnych, zawartych w dyrektywie dotyczącej równości w zatrudnianiu oraz odpowiedniego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zaprezentowano również, w jaki sposób państwa członkowskie dokonały interpretacji konkretnych przepisów dyrektywy. Druga część raportu dotyczy kwestii dyskryminacji osób niepełnosprawnych, które nie są obecnie objęte prawem WE. Koncentruje się na obszarach aktywności społecznej innych niż zatrudnienie, takich jak dostęp do towarów i usług, edukacji, transportu, mieszkalnictwa i opieki społecznej.

Europa dla kobiet

Europa dla kobiet
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010. – 20 s.

Broszura Europa dla kobiet przedstawia niektóre z wielu dziedzin, w których działania podejmowane na skalę europejską mają istotny wpływ na sprawy ważne dla wszystkich, ale zwłaszcza dla kobiet. Od równouprawnienia płci do prawa konsumenta, od równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym po wyższe standardy opieki zdrowotnej – decyzje Unii Europejskiej mają rzeczywisty wpływ na nasze życie i naszą przyszłość. (abstrakt oryginalny)

Europe's energy position - markets & supply

Europe's energy position - markets & supply
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Union, 2010. – 84 s.

Niniejszy raport analizuje pozycję UE na rynku energetycznym. Pod koniec 2008 r. i przez cały 2009 rok, na świecie trwał kryzys finansowo-gospodarczy. Kryzys wpłynął bezpośrednio na popyt na energię, powodując nieprzewidziane spadki cen ropy naftowej na rynkach międzynarodowych, co z kolei odbiło się na cenach gazu i energii elektrycznej. Raport przedstawia efekty kryzysu na sektor energetyczny UE.

Links between migration and discrimination

Links between migration and discrimination
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2009. – 88 s.

Raport opisuje powiązania pomiędzy narodowością i ochroną przed dyskryminacją w Unii Europejskiej, w systemie prawa międzynarodowego, jak również w krajowych systemach prawnych państw członkowskich. Jego celem jest ustalenie, czy obywatele państw spoza Unii są chronieni przed dyskryminacją ze względu na narodowość, rasę, pochodzenie etniczne czy religię. Raport ma również na celu określenie różnic stopnia ochrony, przysługującej obywatelom tych państw.

Natura 2000 w regionie alpejskim

Natura 2000 w regionie alpejskim
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010. – 16 s.

W Unii Europejskiej występuje dziewięć regionów biogeograficznych, z których każdy posiada własny charakterystyczny zestaw cech pod względem roślinności, klimatu i geologii. Tereny mające znaczenie dla Wspólnoty są wybierane według poszczególnych regionów na podstawie wykazów krajowych przedstawionych przez każde państwo członkowskie w danym regionie. Praca na tym poziomie ułatwia ochronę gatunków i typów siedlisk znajdujących się w podobnych warunkach naturalnych we wszystkich krajach, bez względu na granice polityczne i administracyjne. Razem z obszarami specjalnej ochrony wyznaczonymi w ramach dyrektywy ptasiej, tereny mające znaczenie dla Wspólnoty wybrane w każdym regionie biogeograficznym tworzą sieć Natura 2000, która rozciąga się na wszystkie 27 krajów UE. (abstrakt oryginalny)

Parlament Europejski

Parlament Europejski
Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2009. – 51 s.

Parlament Europejski to instytucja Unii Europejskiej wybierana w głosowaniu powszechnym i reprezentująca pół miliarda obywateli 27 państw członkowskich Unii. Jest ośrodkiem żywej dyskusji politycznej. Podejmuje ważne decyzje dotyczące wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Od 1979 roku, kiedy to odbyły się pierwsze wybory powszechne do Parlamentu Europejskiego, wciąż zyskuje nowe uprawnienia współtworząc prawo wraz z Radą Unii Europejskiej, a także - w szczególności - jako władza budżetowa. Parlament Europejski dba o przestrzeganie praw człowieka, a także stoi na straży swobód i demokracji. Mam nadzieję, że niniejsza broszura umożliwi Państwu lepsze zrozumienie funkcjonowania i roli Parlamentu oraz zachęci do wspólnego tworzenia dynamicznej i otwartej na świat Unii Europejskiej. (fragment tekstu)

Szansa i wyzwanie - Migracja w Unii Europejskiej

Szansa i wyzwanie – Migracja w Unii Europejskiej
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010. – 16 s.

Unia Europejska od zawsze przyciągała miliony imigrantów. Większość z nich przybywa leganie, ale niektórzy nie. Imigracja jest zarówno szansą, jak i wyzwaniem dla Europy. Ponieważ ludność UE się starzeje, a wskaźnik urodzeń maleje, legalni imigranci są potrzebni w celu uzupełnienia niedoboru siły roboczej. Unia musi jednak ograniczyć nielegalną imigrację i współpracować z innymi krajami w celu organizowania dobrowolnych powrotów nielegalnych imigrantów. Na UE spoczywa także obowiązek ochrony osób rzeczywiście ubiegających się o azyl, które szukają schronienia przed prześladowaniem lub niebezpieczeństwem. Celem europejskich przywódców jest opracowanie wspólnej strategii na rzecz pomocy każdemu krajowi w podejmowaniu wyzwań i korzystaniu z możliwych rozwiązań. Z tego powodu doszli oni do porozumienia w sprawie Europejskiego paktu o imigracji i azylu. (abstrakt oryginalny)

The world in 2025 – Rising Asia and socio-ecological transition

The world in 2025 – Rising Asia and socio-ecological transition
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009. – 28 s.

Według ONZ, przed rokiem 2025 liczba ludności świata wzrośnie o 20%, do poziomu 8 miliardów mieszkańców. 97% tego wzrostu nastąpi w krajach rozwijających się i według prognoz, w 2025 roku ludność UE będzie stanowiła tylko 6,5% populacji. W niniejszej publikacji omówiono trendy, które będą kształtowały międzynarodowe środowisko (ubóstwo, mobilność ludności, stan zasobów naturalnych) oraz napięcia, mogące wpłynąć na kształt i realizację strategii rozwoju przyjętą przez Unię Europejską.

Translation at the European Commission - a history

Translation at the European Commission - a history
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2010. – 79 s.

Od początku powstania Wspólnot Europejskich służby tłumaczeniowe zapewniają obywatelom europejskim dostęp do prawodawstwa i najważniejszych dokumentów politycznych UE, w ich własnym języku, a państwom członkowskim – możliwość czynnego udziału w procesie decyzyjnym Unii. Niniejsza pozycja przedstawia historię rozwoju polityki Unii w zakresie tłumaczeń i wielojęzyczności organizacji.

Anna Tokarczyk, Kinga Zięcik

© 2009 Biblioteka Główna UEK