Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(35)/2010
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(35)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

XVI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku (w dziesięciolecie śmierci prof. dr hab. Wiesława Bieńkowskiego)

W dniach 7-8 czerwca 2010 r. odbyła się w Krakowie XVI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna pt.: „Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku ( w dziesięciolecie śmierci prof. dr hab. Wiesława Bieńkowskiego)” organizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy współudziale Konsulatu Generalnego USA w Krakowie, PAU, Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego.

Obrady odbywały się na terenie Kampusu Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ przy ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4.

Uczestnikami konferencji ze strony polskiej byli pracownicy naukowi instytutów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa uniwersytetów, bibliotekarze reprezentujący biblioteki akademickie i inne placówki kultury. Gości zagranicznych reprezentowali przedstawiciele uniwersytetów z Danii, Francji, Iranu, Niemiec, Republiki Południowej Afryki, Wielkiej Brytanii, USA.

Bibliotekę UEK reprezentowali E. Golec-Nycz i B. Żaba z referatem Elektroniczne zasoby biblioteczne oraz „cyfrowe” projekty tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz A. Potempa z referatem Ekonomia on-line – dziesięć lat doświadczeń.

Konferencja rozpoczęła się powitaniem uczestników przez prof. UJ dr hab. M. Kocójową, głównego organizatora, dr hab. M. Próchnicką – dyrektora Instytutu INIB a także prof. dr hab. K. Pleśniarowicza, prodziekana ds. studiów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, prof. dr hab. S. Bilińskiego prorektora UJ, Sekretarza Generalnego PAU prof. dr hab. J. Wyrozumskiego i delegata Rady PAU do Współpracy Międzynarodowej, prof. dr hab. J. Kozłowskiego. Zebranych powitał także Konsul ds. Prasy i Kultury Konsulatu Generalnego USA w Krakowie Mr. Benjamin R. Ousley Naseman.

W pierwszym dniu referaty wygłaszali goście zagraniczni. Najciekawsze z tematów poruszanych w wystąpieniach dotyczyły m.in. przyszłej pozycji bibliotekarza akademickiego w nowoczesnej organizacji usługowej (Rafael Ball, Biblioteka Uniwersytetu w Regensburgu), wykorzystania źródeł elektronicznych w bibliotekach w ujęciu interdyscyplinarnym (Cherifa Boukacem Zegmouri, Uniwersytet Charles-De-Gaulle, Lille) oraz udziału bibliotekarzy w biblioterapii studentów z zaburzeniami depresyjnymi (troje autorów z uniwersytetów w Teheranie).

Po południu odbyła się wideokonferencja w Konsulacie Generalnym USA ze specjalistką z USA na temat: „Nowy model zawodu: bibliotekarstwo poza biblioteką” Uczestnicy konferencji mieli także możliwość uczestnictwa w inauguracji wystawy „Civis Cracoviensis. Wiesław Bieńkowski (1926-1999). Biograf i bibliograf” a także w pokazie najcenniejszych zbiorów Archiwum Nauki PAN i PAU – niestety, wobec dużego zainteresowania pokazem, tylko dla uczestników spoza Krakowa z solenną obietnicą powtórzenia go dla „krakusów” w innym terminie.

Dzień pierwszy zakończył się spotkaniem towarzyskim w kawiarni „U Pęcherza” w Collegium Maius, który umilany był występami zespołu Open Access.

W drugim dniu obrady odbywały się w języku polskim, w trzech sekcjach A, B i C, równocześnie. Moderatorem sekcji A była dr hab. M. Próchnicka, sekcji B prof. UJ dr hab. W. Pindlowa i sekcji C prof. UJ dr hab. M. Kocójowa.

W obrębie poszczególnych sekcji przedstawionych zostało po 13 referatów.

E. Golec-Nycz i B. Żaba referat swój wygłosiły w ramach obrad sekcji A, natomiast A. Potempa w ramach sekcji B.

E. Golec_Nycz i B. Żaba przedstawiły zmieniającą się rzeczywistość w zakresie gromadzenia zbiorów i ich udostępniania z położeniem nacisku na coraz większą rolę elektronicznych zasobów bibliotecznych. Omówiły realizowane w Bibliotece UEK projekty „cyfrowe” na przykładzie mn. Akademickiej Biblioteki Cyfrowej-Kraków a także projektu scalania rekordów bibliograficznych dla zbiorów zwartych z katalogu komputerowego lokalnego z bazą centralnego katalogu NUKAT.

A. Potempa omówił historię powstania i realizacji serwisu tematycznego Ekonomia on-line. Przedstawił podstawowe założenia leżące u podstaw jego tworzenia oraz przeobrażenia jakim podlegał od czasu powstania do dzisiaj. Scharakteryzował także narzędzia informatyczne zastosowane przy tworzeniu i prowadzeniu serwisu.

Ciekawym referatem sekcji A był referat dr hab. IINiB UJ A. Grucy Historię tworzą ludzie – biografistyka w badaniach Wiesława Bieńkowskiego na temat roli biografistyki w badaniach naukowych W. Bieńkowskiego, rodzajach opracowywanych przez niego biografii a także rodzajów źródeł wykorzystywanych w badaniach.

Z kolei J. Krawczyk w swoim referacie Słownik biograficzny techników polskich – idea i realizacja a udział w niej bibliotekarzy omówił inicjatywę wydawania słownika biograficznego techników polskich zachęcając równocześnie do tworzenia przez bibliotekarzy podobnych słowników biograficznych ludzi nauki specjalności reprezentowanych przez poszczególne uniwersytety specjalistyczne.

Można zwrócić tutaj jeszcze uwagę na referat J. Dudy, architekta, wielkiego miłośnika Krakowa, kolekcjonera, Wielkiego Mistrza Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie, który to jako stały uczestnik konferencji organizowanych przez IINiB UJ i jak zwykle z wielkim zaangażowaniem tego co robi, przedstawił nam zbiór kart pocztowych, druków informacyjnych i reklamowych, które mogą być przydatne w badaniach nad książką i stanowić istotne dokumenty życia społecznego i życia książki.

W przerwie między obradami odbył się pokaz firmy GAMBIT Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o.

Po wysłuchaniu wszystkich referatów odbyła się wspólna dyskusja. Konferencję zakończyli organizatorzy konferencji.

Osoby zainteresowane treścią artykułów odsyłamy do materiałów z konferencji wydanych na CD-ROM, który znajdzie się niebawem w zbiorach bibliotecznych, a także na stronie konferencji IINiB UJ (http://www.inib.uj.edu.pl/konfer/2010).

Elżbieta Golec-Nycz
Arek Potempa

© 2009 Biblioteka Główna UEK