Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(35)/2010
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(35)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Słów kilka o wernisażu wystawy Twoja i moja katedra

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w 2010 roku świętuje jubileusz 85-lecia, dając temu wyraz między innymi w licznych wydarzeniach o charakterze naukowym i kulturalnym: konferencjach, panelach dyskusyjnych, spotkaniach z ważnymi osobistościami ze świata nauki i sztuki. Wystawa objęta patronatem prof. dr hab. Romana Niestrója - Rektora UEK, przygotowana w maju b.r. w naszej Bibliotece, została włączona w urozmaicony program obchodów jubileuszowych Uczelni. Poprzez przypomnienie sylwetki studenta Akademii Handlowej z lat 1945-47 - Zbigniewa Herberta - wielu osobom z naszego środowiska po raz pierwszy stworzono okazję zapoznania się z wątkiem studiów ekonomicznych artysty, jakże wyraźnie zarysowanym w jego twórczości literackiej.

Uroczyste otwarcie wystawy, którego dokonał Rektor UEK prof. dr hab. Roman Niestrój, odbyło się 20 maja w obecności Dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP Józefa Ruszara, Dyrektora Biblioteki Anny Osiewalskiej oraz zaproszonych gości i studentów. Po przemówieniu Rektora głos zabrał Dyrektor Józef Ruszar, współautor wystawy, który wstępnie przedstawił sylwetkę Herberta i wyjaśnił kompozycję wystawy. Następnie wygłosił w Nowej Auli prelekcję Wytarty profil rzymskich monet. Ekonomiczny wymiar esejów Zbigniewa Herberta. Józef Ruszar reprezentujący NBP, z wykształcenia polonista i filozof, od wielu lat oddany pasji badacza twórczości poety, jest pomysłodawcą i dyrektorem Warszawskiego Festiwalu Poezji im. Zbigniewa Herberta. W swoim wykładzie udowodnił obecnym gościom, że na tle szerokich zainteresowań humanistycznych poety-myśliciela sprawy ekonomii - gospodarczych podstaw cywilizacji - przewijają się w twórczości eseistycznej niczym motyw przewodni.

Od lewej: Rektor UEK prof. dr hab. Roman Niestrój,
Dyrektor Biblioteki Głównej UEK Anna Osiewalska,
Dyrektor Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP Józef Ruszar

Świat wartości zderzony ze światem interesów, mikro i makroekonomiczna lupa, którą poeta przykładał do opisywanych przedmiotów, zjawisk i wydarzeń w historii Europy wskazuje na trop analityka, ekonomisty. W tomach esejów: Barbarzyńca w ogrodzie, Martwa natura z wędzidłem, Labirynt nad morzem Herbert, w znacznym stopniu dzięki wiedzy zdobytej na naszej Uczelni, zinterpretował procesy rozwoju i upadku różnych zjawisk kulturowych Starego Kontynentu: od dziedzictwa starożytnych Greków, Rzymian i Etrusków poprzez średniowieczną i renesansową architekturę sakralną Francji i Włoch, aż po holenderskie malarstwo XVII-wieczne i tulipomanię. Józef Ruszar przywołał liczne cytaty z dzieł Herberta, pokazując w sposób jasny i konkretny, że u tego twórcy znaleźć można „szeroki wachlarz problemów ekonomicznych”, „sprawy szczegółowe, jak wartość dniówki robotnika w czasach Peryklesa, wysokość realnych dochodów żołnierza Juliusza Cezara, zarobek i formy wypłaty należności dla architekta budującego gotycką katedrę w średniowiecznej Francji, ceny obrazów w XVII-wiecznej Holandii”. [1] „Pasjonat kultury materialnej” stawiał sobie trudne pytania i miał odwagę szukania właściwej odpowiedzi. Zagadnienia dlaczego Rzym upadł, jak musiało wyglądać finansowanie, budowanie, logistyka i organizacja transportu gotyckich katedr oraz kwestie społeczne nie pozostawały mu obojętne. Herbert w esejach badał przyczyny i wyjaśniał skutki zjawisk ekonomicznych dla rozwoju kultury i sztuki, bez uszczerbku dla wartości literackiej tekstu. Jak spuentował prelegent, Herbertowi chodziło „o coś więcej niż realizm: o związek rzeczywistości literackiej z realiami egzystencji człowieka dziś, dawniej i w czasach nawet pradawnych (...) Homo Faber – to ważna część duszy ludzkiej, którą chce zrozumieć Zbigniew Herbert. [2]

Po interesującym i inspirującym wykładzie goście na czele z władzami UEK i Biblioteki rozpoczęli zwiedzanie wystawy w cieniu refleksji Pana Cogito, przy lampce wina, patrząc na zebrane eksponaty przez pryzmat wiedzy wyniesionej z prelekcji.

Na wystawę zatytułowaną Twoja i moja katedra złożyły się instalacje przedstawiające: cykl fotograficzny francuskich, włoskich i polskich katedr – wielokrotnie przywoływanych przez poetę oraz unikatowe monety wybite przez NBP w 2008 roku w 10. rocznicę śmierci Herberta. Profesjonalne, wielkoformatowe plansze zaprojektowane pod egidą Narodowego Banku Polskiego, prezentowane wielokrotnie w całej Polsce, wypełniły przestrzeń Biblioteki na I i II piętrze. Dopełnienie ekspozycji stanowiły materiały archiwalne wypożyczone z Archiwum UEK, zdigitalizowane archiwalia pozyskane z Biblioteki Narodowej w Warszawie – Archiwum Zbigniewa Herberta, oryginalne złote i srebrne monety z Herbertem z NBP, kilka pamiątek wypożyczonych od rodziny poety: żony Katarzyny Herbertowej oraz siostry Haliny Herbert-Żebrowskiej, a także książki i czasopisma – depozyty Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Wydziału Polonistyki UJ, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz Józefa Ruszara.

Przed dwoma laty Polska obchodziła Rok Herberta ustanowiony przez Sejm RP na mocy uchwały, w której słusznie podsumowano wyjątkową wartość twórczości i osoby Zbigniewa Herberta: „W dobie kryzysu wartości i bolesnego zwątpienia stał twardo po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu - kodeksów etycznych, jasno odróżniających pojęcie dobra i zła.” [3] Nie wypada nie zgodzić się, że postawa naszego byłego studenta, uniwersalne przesłanie Pana Cogito cały czas zyskuje na znaczeniu i aktualności, zwłaszcza w kontekście globalnych problemów gospodarczych i społecznych. Niech dobry duch Zbigniewa Herberta przywołany w roku jubileuszowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie inspiruje mistrzów i uczniów do stawiania trudnych pytań i wiernego szukania odpowiedzi...Przypisy:
  1. Cytat z wykładu Józefa Ruszara wygłoszonego w ramach wernisażu wystawy Twoja i moja katedra 20.05.2010 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
  2. op.cit.
  3. Uchwała podjęta w dniu 10 lipca 2007 roku.


Katarzyna Bilińska
Oddział Informacji Naukowej BG UEK

© 2009 Biblioteka Główna UEK