Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(34)/2009
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(34)/2009
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 07 grudnia 2009 r.

 1. Głosowanie nad kandydaturami mgr Danuty Domalewskiej na Zastępcę Dyrektora ds. Zbiorów oraz mgr Urszuli Cieraszewskiej na Zastępcę Dyrektora ds. Udostępniania; zaprezentowanie strategii funkcjonowania pionów.
 2. Wynik głosowania: jednomyślne przyjęcie wniosku o powołanie na stanowiska.

 3. Głosowanie nad kandydaturami:
  • Kierownika Oddziału Gromadzenia i Udostępniania Zbiorów – mgr Elżbiety Kochan
  • Kierownika Oddziału Wydawnictw Ciągłych – mgr Bernadetty Gągulskiej
  • Kierownika Oddziału Wypożyczeń Miejscowych – mgr Anny Grudzińskiej-Dymek
  • Kierownika Oddziału Informatyzacji Biblioteki – mgr. inż. Krzysztofa Dradry
  • Kierownika Oddziału Opracowania Wydawnictw Zwartych – mgr Elżbiety Golec-Nycz
  • Sekretarza Naukowego – mgr. Aureliusza Potempy
 4. Wynik głosowania: jednomyślne przyjęcie wniosku o powołanie na stanowiska.

 5. Przedstawienie przez Dyrektora Biblioteki zmian w Regulaminie korzystania ze zbiorów.
 6. Stanowisko Rady: Członkowie Rady Bibliotecznej zaopiniowali pozytywnie wszystkie wprowadzone zmiany.

 7. Rada podjęła decyzję w sprawie Cyfrowego Repozytorium, który to projekt był omówiony na poprzedniej Radzie przez mgr Annę Sokołowską-Gogut.
 8. Stanowisko Rady: członkowie Rady Bibliotecznej zaopiniowali pozytywnie część projektu dotyczącą prac doktorskich udostępnianych w pełnym tekście w naszym katalogu komputerowym. Rada miała zastrzeżenia co do preprintów, których przekazanie do Biblioteki miało być obowiązkowe i równoznaczne ze zgodą na wyjazd na konferencję. Rada zaproponowała zmianę tego zapisu na „zaleca się przekazanie”.

 9. W sprawach różnych Dyrektor Biblioteki poinformowała zebranych o:
  • spotkaniu w sprawie bazy DOROBEK z prof. dr. hab. T. Grabińskim, informatykiem projektującym bazę Akredytacja, pracownikiem Działu Nauki i pełnomocnikiem ds. współpracy naukowej z biznesem,
  • przekazaniu rozporządzeń o opłatach bibliotecznych do Działu Organizacyjno-Prawnego oraz regulującego czas pracy do Dyrektor ds. Pracowniczych.

Protokołowała:
Urszula Cieraszewska

© 2009 Biblioteka Główna UEK