Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(34)/2009
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(34)/2009
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Konferencja Działalność wydawnicza bibliotek w czasach konwergencji mediów

W dniach 24-25 września 2009 r. w Bibliotece Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się konferencja Działalność wydawnicza bibliotek w czasach konwergencji mediów. Miała ona na celu podsumowanie dokonań środowiska bibliotekarskiego w zakresie rozwijania inicjatyw wydawniczych oraz zebranie przemyśleń na temat tendencji rozwojowych w bibliotekarskiej działalności publikacyjnej.

Konferencja została podzielona na trzy sesje plenarne. Pierwsza z nich poświęcona była tematyce biblioteki jako wydawcy. Rozpoczął ją prof. Jacek Wojciechowski (Uniwersytet Jagielloński) referatem Biblioteka akademicka jako wydawca. Przedstawił w nim biblioteki akademickie jako równorzędne w formach komunikacji: digitalnych, jak i drukowanych. Odpowiada to idei biblioteki hybrydalnej. Zdaniem Pana Profesora chybione są sugestie ich wymienności oraz wypierania, z uwagi na różnice semiotyczne i pragmatyczne.

Następny referat przygotowany przez mgr Wandę Marię Rudzińską (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie), Tradycja i współczesność w działalności wydawniczej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, poświęcony był uwarunkowaniom działalności wydawniczej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie związanym z historią, charakterem zbiorów oraz statutowymi zadaniami biblioteki uczelnianej. Przedstawiono przykłady współpracy z instytucjami z obszaru nauki i kultury w zakresie działalności wydawniczej.

Pani dr Aldona Chachlikowska (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu) w referacie Wpływ działalności wydawniczej na jakość biblioteki akademickiej (na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu) omówiła pracę wydawniczą tej Biblioteki oraz znaczenie tej sfery działalności bibliotek uczelnianych dla upowszechniania i ochrony zbiorów, ich promocji, a także rozwoju naukowego i satysfakcji zawodowej pracowników oraz możliwości oceny parametrycznej biblioteki i jej kategoryzacji mającej wpływ na wzrost jakości całej uczelni.

Pani mgr Bożena Łazowska (Centralna Biblioteka Statystyczna) przedstawiła referat Kierunki i trendy w publikowaniu cyfrowym w GUS i w CBS. Centralna Biblioteka Statystyczna publikuje równolegle wydawane przez siebie bibliografie i informatory w wersji drukowanej i na CD-ROM oraz jako bazy własne Biblioteki w internecie.

Pan dr Ryszard Żmuda (Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) omówił Wydawnictwa ciągłe Uniwersytetu Medycznego w Łodzi redagowane w bibliotece uczelnianej (2002–2009). Zaprezentował prace redakcyjne biblioteki uczelnianej, które wchodzą w zakres działalności statutowej książnicy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Referat ten zakończył pierwszą sesję.

Druga sesja plenarna dotyczyła publikacji stworzonych dla bibliotekarzy i bibliotekoznawców oraz ich stosunku wobec rozwoju form komunikacji.

Rozpoczął ją referat Pani mgr Bożeny Bednarek-Michalskiej (Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu) EBIB - hybryda czy nowa forma komunikacji elektronicznej? Autorka starała się w nim odpowiedzieć na pytania: jakie może być czasopismo w epoce nieustannych zmian, mieszania się mediów, przeplatania form, współuczestnictwa czytelników w jego powstawaniu?

Pan mgr Janusz Nowicki (Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich) w referacie Działalność wydawnicza Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Stan i oczekiwania omówił stan tego wydawnictwa, które wydaje 4 czasopisma fachowe (dwa miesięczniki, kwartalnik i półrocznik) pełniące rolę forum wymiany poglądów i informacji o problemach zawodowych. Zauważa również, że pojawienie się EBIB-u i platformy cyfrowej SBP jest wyzwaniem dla dotychczasowej działalności wydawniczej i zmusza do poszukiwania nowych sposobów edycji i upowszechniania literatury fachowej czasopism i książek.

W następnym referacie Co oferują bibliotekarzom i bibliotekoznawcom publikacje Bibliotek Narodowych? Pani mgr Magdalena Krynicka (Biblioteka Narodowa) na przykładzie kilku wybranych bibliotek narodowych zaprezentowała publikacje dotyczące zagadnień bibliotekarskich oraz bibliotekoznawczych. Referat ten zakończył drugą sesję.

Trzecia sesja plenarna dotyczyła publikacji bibliotek i rozpoczęła ją Pani mgr Ewa Hadrian (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie) referatem W poszukiwaniu modelu idealnego. Czasopisma fachowe Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie w latach 1953-2008. Zaprezentowała w nim pisma fachowe tej Biblioteki. Analiza powoływania i przekształcania kolejnych tytułów, zmian w częstotliwości i zasięgu, a przede wszystkim analiza zawartości treściowej czasopism, ukazała permanentną ewolucję, jaka miała miejsce w ruchu wydawniczym Biblioteki.

Następny referat, autorki niniejszego sprawozdania, Co wydaje Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie? omawiał wydawnictwa naszej Biblioteki, a szczególnie kwartalnik Ekonomia on-line. Naukowe źródła ekonomiczne w internecie i półrocznik Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na zakończenie zaprezentowano inne propozycje (Wirtualne Informatorium, strony kolekcji, foldery, prezentacje) dzięki, którym Biblioteka chce ułatwić użytkownikom korzystanie z zasobów czy pozyskiwanie przydatnych informacji podczas pisania prac.

Pani mgr Krystyna Bielawska (Biblioteka Jagiellońska) Bio-bibliograficzna baza Biblioteki Jagiellońskiej dotycząca Polaków XX i XXI wieku – historia i stan obecny przedstawiła etapy powstawania tej bazy. Jej zadaniem jest skrócenie czytelnikowi czasu poszukiwania danych.

Pan mgr Jarosław Gajda (Biblioteka Politechniki Lubelskiej) w referacie Publikacja równoległa (tradycyjna i elektroniczna) w praktyce biblioteki akademickiej w oparciu o doświadczenia wydawnicze Biblioteki Cyfrowej Politechniki Lubelskiej omówił zagadnienia związane z publikowaniem równoległym (tradycyjnym i elektronicznym) książek i czasopism.

Pani mgr Urszula Poślada (Biblioteka Główna UMCS) w referacie Wykorzystanie platformy biblioteki cyfrowej do realizacji bibliotecznych zadań wystawienniczych omówiła szeroko rozbudowaną działalność wystawienniczą bibliotek. Referat stanowił analizę rozwoju wystawiennictwa wirtualnego przy wykorzystaniu platformy biblioteki cyfrowej i próbę porównania ekspozycji prezentowanych przez biblioteki. Autorka, jako przykład fachowo wykonanych multimedialnych katalogów wystaw, jak i ich opisów bibliograficznych przedstawiła dwie wystawy stworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Profesor Stefan Mynarski (1935-2006). WspomnieniaProfesor Jeffrey D. Sachs doktorem honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Na zakończenie Pan dr Bogusław Kasperek oraz Pani mgr Stanisława Wojnarowicz (Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej) Od publikacji niesamoistnych do platformy cyfrowej. Z działalności wydawniczej biblioteki UMCS przedstawili przeobrażenia działalności wydawniczej tej Biblioteki. Ich zdaniem publikowanie ukierunkowane na informowanie o zasobach, Bibliotece i Uniwersytecie, prace bibliograficzne, prace z zakresu bibliotekoznawstwa i nauki o książce, dzięki wykorzystaniu współczesnej technologii informacyjnej uzyskały większą funkcjonalność i wzajemne powiązanie poszczególnych form.


Urszula Cieraszewska

© 2009 Biblioteka Główna UEK