4(33)/2009

Spis treści:


Wstęp

Księgozbiór specjalny

Spotkanie Książka – zabytek

Biblioteka Główna UEK przyjazna osobom niepełnosprawnym

Dostęp on-line do zasobów Banku Światowego


Podziękowania dla Dyrekcji


200 i 150 lat temu...

Okrągły jubileusz Karola Darwina


Konferencje, szkolenia:

Kwaśny Papier: jak zabezpieczyć papierowe zbiory z XIX i XX wieku w małopolskich bibliotekach, muzeach i archiwach

Pokaz Urządzenia do Masowej Digitalizacji Zbiorów Archiwów i Bibliotek

Bibliograficzne bazy danych – konferencja z okazji 10-lecia BazTech

Prawo autorskie - warsztaty

Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci

Premiera rynkowa innowacyjnego rozwiązania ScanRobot


Staże zawodowe:

Staż w Bibliotece Jagiellońskiej


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2008 roku

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 23 kwietnia 2009 r.

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 04 czerwca 2009 r.

Działalność wystawiennicza Biblioteki Głównej w 2008 roku

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Prawo autorskie - warsztaty

W dniu 1 czerwca 2009 r. odbyły się praktyczne warsztaty nt. „Prawo autorskie w działalności muzeów, teatrów, bibliotek oraz instytucji kultury”. Spotkanie prowadziła Pani mecenas Monika Brzozowska, a zorganizowane zostało przez Firmę szkoleniową MJ TRAINING.

Na wstępie przedstawione zostały podstawy prawne prawa autorskiego: Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.; Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne; Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach; Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji; Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie wysokości procentu wpłat na Fundusz Promocji Twórczości; Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych; Konwencje międzynarodowe; Dyrektywy Wspólnot Europejskich.

Omówiony został przedmiot prawa autorskiego – utwór – rozumiany jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (art. 1.1 ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne). Przytoczony został art. 36 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który mówi o czasie trwania praw autorskich z zastrzeżeniami przewidzianymi w ustawie - autorskie prawa majątkowe gasną z upływem siedemdziesięciu lat. Szczególną uwagę zwrócono na autorskie prawa osobiste, o których mówi art. 16. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią - nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu - więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:

 1. autorstwa utworu;
 2. oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
 3. nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
 4. decydowania o pierwszym udostępnieniu go publiczności;
 5. nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Zgodnie z artykułem 17, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Szerzej omówiono pola eksploatacji art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wyjaśniono pojęcia dotyczące pól eksploatacji takich jak:

 • a) utrwalanie,
 • b) zwielokrotnienie,
 • c) wprowadzenie utworu do obrotu,
 • d) najem,
 • e) użyczenie.

Wyjaśniono pojęcie utworu opublikowanego – jest to utwór, który za zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publiczne. Scharakteryzowano również utwór rozpowszechniony – jest to utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publiczne. Kolejnym zagadnieniem poruszanym na spotkaniu były różnice między umową rozporządzającą a licencją.

Szczegółowo zostały omówione:

 • treść umowy,
 • co powinna zawierać umowa (data i miejsce zawarcia umowy, określenie stron, typ kontraktu, określenie utworu, zakres eksploatacji, sposób ustalenia oraz sposób płatności wynagrodzenia, zasady odpowiedzialności kontraktowej).

Umowa zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku licencji wyłącznej, umowy o przeniesieniu praw autorskich.

Pod koniec spotkania omówiony został problem wizerunku. W myśl art. 81 rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W przypadku braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeśli osoba ta otrzymała umowną zapłatę za pozowanie.

Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

 1. osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
 2. osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna.

Na zakończenie odbyła się dyskusja nad przedstawionymi zagadnieniami.

Anna Poremba