4(33)/2009

Spis treści:


Wstęp

Księgozbiór specjalny

Spotkanie Książka – zabytek

Biblioteka Główna UEK przyjazna osobom niepełnosprawnym

Dostęp on-line do zasobów Banku Światowego


Podziękowania dla Dyrekcji


200 i 150 lat temu...

Okrągły jubileusz Karola Darwina


Konferencje, szkolenia:

Kwaśny Papier: jak zabezpieczyć papierowe zbiory z XIX i XX wieku w małopolskich bibliotekach, muzeach i archiwach

Pokaz Urządzenia do Masowej Digitalizacji Zbiorów Archiwów i Bibliotek

Bibliograficzne bazy danych – konferencja z okazji 10-lecia BazTech

Prawo autorskie - warsztaty

Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci

Premiera rynkowa innowacyjnego rozwiązania ScanRobot


Staże zawodowe:

Staż w Bibliotece Jagiellońskiej


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2008 roku

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 23 kwietnia 2009 r.

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 04 czerwca 2009 r.

Działalność wystawiennicza Biblioteki Głównej w 2008 roku

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 04 czerwca 2009 r.

W dniu 04 czerwca 2009 roku o godzinie 10:00 odbyło się trzecie zebranie Rady Bibliotecznej nowej kadencji. Na zebraniu obecnych było 13 członków Rady Bibliotecznej.
Obrady rozpoczął Przewodniczący Rady Bibliotecznej prof. dr hab. Kazimierz Górka witając wszystkich oraz przedstawiając plan zebrania.
Pierwszym z punktów obrad było rozstrzygnięcie konkursu na Dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
W sekcji kadr  Uczelni złożony został 1 wniosek starszego kustosza dyplomowanego mgr Anny Osiewalskiej. Po sprawdzeniu formalnej poprawności złożonych dokumentów, Przewodniczący Rady przystąpił do prezentacji:

dyplomu ukończenia naszej Uczelni;
certyfikatów językowych: angielskiego i francuskiego;
dyplomu ukończenia studiów podyplomowych;
zaświadczenia o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych – bibliotekarza dyplomowanego;
dorobku naukowego;
informacji o otwartym przewodzie doktorskim;
oraz Koncepcji funkcjonowania i kierowania Biblioteką Główną UEK w latach 2009-2012.

Przewodniczący Rady poprosił kandydatkę o przedstawienie koncepcji rozwoju Biblioteki.

W pierwszej kolejności mgr Anna Osiewalska podziękowała Dyrekcji za jej wysiłek i poświęcenie, dzięki którym nasza Biblioteka tak się rozwinęła. Następnie omówiła poszczególne części swojej koncepcji:

1. Stan obecny – Biblioteka znakomicie spełnia wszystkie podstawowe funkcje biblioteki akademickiej;
2. Strategia na początek – deklaracja utrzymania dotychczasowej linii jej prowadzenia przy jednoczesnym rozwoju, dostosowanie do przemian w otoczeniu Biblioteki, a w szczególności Uczelni:
zapewnienie zdalnego dostępu wszystkim studentom UEK,
zwiększenie współpracy Biblioteki ze środowiskiem akademickim UEK,
wznowienie współpracy na rzecz zintegrowanego systemu rejestracji dorobku naukowego pracowników Uczelni,
ujednolicenie opracowania różnych kategorii dokumentów w ramach Biblioteki,
promocja Biblioteki i UEK poprzez większe udostępnianie w sieci rozległej materiałów z baz danych tworzonych przez Bibliotekę,
zintensyfikowanie zajęć z informacji naukowej,
wprowadzenie skanerów,
szybsza digitalizacja dzieł osieroconych.
3. Plany do roku 2012 – wdrożenie nowoczesnych rozwiązań, racjonalizacja organizacji pracy w Bibliotece:
automatyzacja wypożyczań i zwrotów,
wydzielenie organizmu Biblioteki z pomieszczeń Uczelni.

Następnie głos zabrała Dyrektor Biblioteki przytaczając kilka przykładów zastosowania automatycznych zwrotomatów w polskich bibliotekach. Niestety, nie zawsze czytelnicy wykorzystywali to urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem. Dyrekcja przypomniała również, że w Bibliotece od kilku lat funkcjonuje już stanowisko automatycznego wypożyczania książek.

Pracownicy naukowi bardzo zainteresowali się pomysłem wydzielenia Biblioteki z pomieszczeń Uczelni. Mgr Anna Osiewalska wytłumaczyła, że takie wydzielenie Biblioteki pozwoli na zmniejszenie kosztów. Będzie tylko jedno wejście i jedna bramka, zwiększą się również wtedy powierzchnie czytelń, dzięki połączeniu działów. Pozwoli to na zmniejszenie obsady osób, które są na dyżurach, a zwiększenie liczby osób prowadzących prace dokumentacyjne.

Jeżeli nie udałoby się odzyskać w całości dla Biblioteki obecnego budynku, można rozważać budowę nowego obiektu przeznaczonego jedynie dla nas i całkowicie przystosowanego do potrzeb Biblioteki, jak również osób niepełnosprawnych.
Dyrekcja przedstawiła jak przebiegały prace nad obecnym budynkiem, którego plany powstały w latach 70., kiedy to bardzo popularne było tworzenie obiektów z patiem.
Na początku lat 90. Dyrekcja zaczęła wprowadzać pewne zmiany do planów, aby przystosować budynek do stworzenia infrastruktury informacyjnej, a także dla osób niepełnosprawnych. Mgr Anna Osiewalska chce, aby Biblioteka była postrzegana, jako drugi dom dla studenta, gdzie będzie chciał spędzać czas pomiędzy wykładami.

Następnym interesującym pracowników naukowych zagadnieniem było rejestrowanie dorobku naukowego pracowników UEK.
Dyrekcja zaznaczyła, że na niektórych uczelniach wprowadzono zasadę, że jeżeli jakaś praca nie znajduje się w bazie rejestrującej dorobek naukowy pracowników to znaczy, że nie została ona napisana i nie można przyznać za nią punktów. Przewodniczący zaproponował, aby przedstawić taką propozycję Rektorowi.
Przy tej okazji poruszono również temat analizy cytowań naukowych zarówno wg autora, jak i dzieła cytowanego. Taka analiza jest potrzebna pracownikom naukowym do oceny parametrycznej wydziałów, w której należy podać liczbę cytowań za ostatnie 4 lata.
Członkowie Rady skrytykowali tzw. Listę filadelfijską, która nie daje pełnego obrazu rozwoju nauk ekonomicznych oraz ogranicza się jedynie do wydawnictw anglojęzycznych. Zdaniem Dyrektor bazy ScopusIndeks Hirscha są o wiele przejrzystsze i tańsze, ale niestety pracownicy naukowi nie byli nimi zainteresowani.

Pytania do mgr Anny Osiewalskiej:

  1. prof. dr hab. Czesław Bywalec zapytał o skanowanie katalogu oraz klasyki ekonomii
    AO: Jesteśmy w trakcie skanowania klasyki ekonomii, a katalogi kartkowe będą skanowane w tym miesiącu.
  2. prof. dr hab. Jan Szumilak zapytał, jakie źródła finansowania zostaną wykorzystane podczas budowy nowego gmachu Biblioteki
    AO: Jeżeli dojdzie do budowy nowego budynku, chcemy wykorzystać środki unijne oraz współfinansowanie z naszej strony (Uczelni). Wtedy obecna Biblioteka może zostać zmieniona na sale wykładowe, które będą wykorzystywane przez Uczelnię.

Przewodniczący Rady stwierdził, że trzeba stworzyć wyspecjalizowany zespół, który zajmie się wyszukiwaniem oraz przygotowaniem grantów unijnych.

Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś pytania. Nie było. Przewodniczący Rady wraz z Dyrekcją stworzyli Komisję Skrutacyjną, w której skład weszło dwóch członków Rady: mgr Urszula Cieraszewska i student Łukasz Ślusarczyk. W tajnym głosowaniu brało udział 11 członków Rady (dr hab. Zofia Kolek przybyła na Radę po głosowaniu), mgr Anna Osiewalska na czas głosowania opuściła pokój. Wszystkie głosy były na TAK.

Po ogłoszeniu wyników i gratulacjach Przewodniczący przeszedł do następnego punktu obrad, nagród dla pracowników Biblioteki. Przedstawiono listę pracowników wytypowanych do otrzymania nagrody. Ponadto pracownicy Biblioteki zgłosili Dyrektor starszego kustosza dyplomowanego mgr Annę Sokołowską-Gogut do Nagrody Rektora. Wszyscy członkowie Rady poparli ten wniosek. Przewodniczący Rady wraz z Sekretarzem Naukowym mgr Anną Osiewalską napiszą wniosek w tej sprawie do Rektora.

Wolne wnioski:

  1. Dyrektor poinformowała Radę o powiększeniu się grona bibliotekarzy dyplomowanych, dzięki czemu znajdujemy się w czołówce bibliotek. Egzamin ten zdała starszy kustosz mgr Elżbieta Kochan. Dyrekcja przybliżyła Radzie, jakie wymagania musi spełniać bibliotekarz zanim zostanie dopuszczony do egzaminu oraz, że w skali całej Polski jest tylko kilkuset bibliotekarzy dyplomowanych. Rada pozytywnie zaopiniowała przeszeregowanie mgr Elżbiety Kochan do pracowników będących nauczycielami akademickimi;
  2. Dyrektor przypomniała o zbliżających się przygotowaniach do przetargu na czasopisma polskie. Niestety, do Biblioteki nie spłynęło zbyt dużo zamówień na tytuły czasopism. Dyrekcja poinformowała o prośbie, jaką wystosowała do mgr. Wita Górskiego ze Studium Języków Obcych UEK o sprawdzenie listy czasopism, które kupujemy na ich prośbę;
  3. Prof. dr hab. Czesław Bywalec zwrócił się z prośbą o wyczyszczenie katalogu książkowego z pozycji, które już nie są poczytne. Zastępca Dyrektora kustosz dyplomowany mgr Elżbieta Golec-Nycz odpowiedziała, że na życzenie autora możemy usunąć egzemplarze z katalogu pozostawiając jedynie trzy egzemplarze. Wycofane egzemplarze przekazujemy do innych bibliotek lub zostawiamy, jako bezpłatne egzemplarze dla naszych czytelników;
  4. W imieniu studentów Łukasz Ślusarczyk zapytał o Czytelnię Podręczników, czy to prawda, że zostanie ona zamknięta w czasie sesji. Na to pytanie odpowiedziała Dyrektor, że nie zamykamy Czytelni na czas sesji. Będzie ona otwarta do godziny 18. Później będzie przeprowadzany remont, w którym m.in. elektrycy będą okablowywać biurka.

Protokołowała:
Urszula Cieraszewska