4(33)/2009

Spis treści:


Wstęp

Księgozbiór specjalny

Spotkanie Książka – zabytek

Biblioteka Główna UEK przyjazna osobom niepełnosprawnym

Dostęp on-line do zasobów Banku Światowego


Podziękowania dla Dyrekcji


200 i 150 lat temu...

Okrągły jubileusz Karola Darwina


Konferencje, szkolenia:

Kwaśny Papier: jak zabezpieczyć papierowe zbiory z XIX i XX wieku w małopolskich bibliotekach, muzeach i archiwach

Pokaz Urządzenia do Masowej Digitalizacji Zbiorów Archiwów i Bibliotek

Bibliograficzne bazy danych – konferencja z okazji 10-lecia BazTech

Prawo autorskie - warsztaty

Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci

Premiera rynkowa innowacyjnego rozwiązania ScanRobot


Staże zawodowe:

Staż w Bibliotece Jagiellońskiej


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2008 roku

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 23 kwietnia 2009 r.

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 04 czerwca 2009 r.

Działalność wystawiennicza Biblioteki Głównej w 2008 roku

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 23 kwietnia 2009 r.

W dniu 23 kwietnia 2009 roku o godzinie 9:00 odbyło się drugie zebranie Rady Bibliotecznej nowej kadencji. Na zebraniu obecnych było 10 członków Rady Bibliotecznej oraz mgr Bernadetta Gągulska, kierownik Oddziału Wydawnictw Ciągłych. Obrady rozpoczął Przewodniczący Rady Bibliotecznej prof. dr hab. Kazimierz Górka witając wszystkich oraz przedstawiając plan zebrania.
Następnie głos zabrała Dyrektor Biblioteki starszy kustosz dyplomowany mgr Anna Sokołowska-Gogut. Omówiła przygotowane dla Jego Magnificencji Rektora prof. dr. hab. Romana Niestrója Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2008 roku.

Nowe nabytki:

- wydawnictwa zwarte 6 065 vol.
- wydawnictwa ciągłe (drukowane i elektroniczne) 28 212 tyt.
- inne e-źródła (bazy danych, multimedia) 179 tyt.

Dyrektor poinformowała Radę o oszczędnościach, jakie mamy na książkach (ok. 40 tys. zł) dzięki zakupowi za pośrednictwem Fundacji Biblioteki, która nakłada 0% marżę. Dyrektor zwróciła również uwagę, że dzięki utworzonemu w XII 2001 roku Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych wciąż mamy duże zniżki przy zakupie baz.

Wydawane e-czasopisma:

Ekonomia on-line - dodano do niej nowy dział Turystyka i rekreacja, a pozostałe działy zostały wzbogacone o nową zakładkę – Katedry, Zakłady, Placówki Naukowe w świecie 4 numery
Biuletyn Informacyjny 2 numery

Dyrektor zwróciła szczególną uwagę na dwie bazy bibliograficzne (częściowo pełnotekstowe) – GospodarkaNauki Społeczne – tworzone w BG od 15 lat. Stanowią one bardzo duży zasób informacji (ponad 100 tys. dokumentów), który daje nie tylko przegląd publikacji z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych i towaroznawczych, ale także pozwala na analizę cytowań naukowych zarówno wg autora, jak i dzieła cytowanego. Kwestia sprawdzenia liczby cytowań bardzo zainteresowała Przewodniczącego Rady oraz prof. dr. hab. Czesława Bywalca. Taka analiza jest potrzebna pracownikom naukowym do oceny parametrycznej wydziałów, w której należy podać liczbę cytowań za ostatnie 4 lata.
Członkowie Rady skrytykowali tzw. Listę filadelfijską, która nie daje pełnego obrazu rozwoju nauk ekonomicznych oraz ogranicza się jedynie do wydawnictw anglojęzycznych. Zdaniem Dyrektor baza Scopus jest o wiele przejrzystsza i tańsza, ale niestety pracownicy naukowi nie byli nią zainteresowani.

Dyrektor zwróciła uwagę na problem niekompletności bazy Dorobek, który jest wynikiem nieprzekazywania danych przez pracowników naukowych. Niestety, może to wpłynąć na przygotowywaną obecnie możliwość pobierania informacji o dorobku naukowym pracowników z ostatnich 4 lat. Informacja o tym dorobku ma być umieszczana na stronach poszczególnych katedr.

Dyrektor przypomniała, że przy tworzeniu Ekonomii on-line wzorowaliśmy się na Medycynie on-line wydawanej przez Akademię Medyczną w Krakowie. Ukazał się tylko jeden jej numer i to w wersji papierowej, podczas gdy my ciągle wydajemy Ekonomię on-line i cieszy się ona dużą popularnością (205 585 wejść).

Następnie zwrócono uwagę na bardzo niskie zarobki bibliotekarzy. Dyrektor otrzymała Analizę ekonomiczno-finansową działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w latach 2002-2007 (Kraków 2008), gdzie przedstawiono m.in. analizę kształtowania się kosztów pracy. Wynika z niej, że pracownicy biblioteczni mają bardzo niskie dochody, które przez te lata prawie w ogóle nie były podnoszone.
Z powodu wymagań ustawowych bibliotekarze muszą podnosić ciągle swoje kwalifikacje, aby np. otrzymać awans, a nie jest to równoznaczne z podniesieniem wynagrodzenia. Teraz do Biblioteki przyjmuje się jedynie osoby z przynajmniej jednym certyfikatem językowym.
Dyrektor zwróciła uwagę na całkiem inne podejście do bibliotekarzy w krajach Europy Zachodniej czy w USA, gdzie bibliotekarz jest partnerem i bardzo ściśle współpracuje ze swoją uczelnią.
Członkowie Rady niebędący pracownikami Biblioteki byli niemile zaskoczeni takim traktowaniem pracowników Biblioteki.
Przewodniczący Rady postanowił poruszyć kwestię zarobków na najbliższym posiedzeniu Senatu Uczelni. Spotkało się to z ogólną aprobatą.
Płace bibliotekarzy i wymagania, jakie muszą spełniać wg ustawy porównano do innych działów na Uczelni, gdzie nie ma takich obostrzeń (pracownik nie musimy mieć studiów kierunkowych lub studiów podyplomowych), a płace są o wiele większe.
Poruszono też problem studiów dla pracowników, którzy kształcą się na kierunkach nieodpowiadających wykonywanej pracy, a przecież za część studiów płaci Uczelnia.

Dyrektor powiadomiła Radę o reaktywowaniu na Uczelni Komisji ds. wynagrodzeń, która została rozwiązana przez poprzedniego Rektora.

W dalszej części spotkania omówiono tekst ogłoszenia w sprawie konkursu na nowego Dyrektora Biblioteki. Prof. dr hab. Czesław Bywalec poprosił o zmianę jednego z podpunktów: znajomość języka angielskiego na znajomość języka obcego (preferowany język angielski). Zmiana została zatwierdzona i poprawiony tekst zostanie przekazany przez Przewodniczącego Rady Jego Magnificencji Rektorowi prof. dr. hab. Romanowi Niestrójowi.

W następnej części spotkania omówiono kwestię prenumeraty czasopism polskich na 2010 rok. Sprawę przedstawiła mgr Bernadetta Gągulska, kierownik Oddziału Wydawnictw Ciągłych. W 2008 roku zaprenumerowano 682 tytuły czasopism polskich i zagranicznych na łączną kwotę 439 397 zł. Zakupiono 503 tytuły (1731 egz.) czasopism polskich na łączną kwotę 111 995 zł, w tym dla katedr 125 tytułów (580 egz.) na kwotę 38 164 zł.
W tym roku będzie przeprowadzony przetarg jedynie na czasopisma polskie, ponieważ przetarg na tytuły zagraniczne został rozstrzygnięty w 2007 roku na okres 3 lat. Mgr Bernadetta Gągulska zgłosiła 3 postulaty, aby:

katedry porównały zamawiane do tej pory przez siebie tytuły z czasopismami, które mamy w dostępie elektronicznym; jeżeli są one dostępne w wersji elektronicznej to może należałoby zrezygnować z wersji papierowej; część tytułów, które są zamawiane jedynie do Katedr można przenieść do Biblioteki, aby każdy mógł z nich korzystać,
zwiększyć współpracę między pracownikami naukowymi a Biblioteką, zwłaszcza podczas przygotowań do otwarcia nowego kierunku; chodzi o zakup potrzebnych tytułów czasopism, aby przedstawiciele Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA) nie zakwestionowali zaplecza dydaktycznego,
katedry odbierały na bieżąco swoje czasopisma.

Dyrektor zwróciła również uwagę, że Biblioteka nie może decydować, które czasopisma powinny być kupowane, a które z już kupowanych powinno się skreślić. Jeszcze raz prosiła o nawiązanie współpracy pracowników naukowych z Biblioteką.

Następną kwestią poruszoną przez Dyrektor był budżet Biblioteki. W budżet wliczony jest papier do kserokopiarek (ok. 50 tys. zł), a pieniądze za kserokopie idą do budżetu Uczelni, a nie dla Biblioteki. Biblioteka potrzebuje tych pieniędzy na sprzęt komputerowy.

Dyrektor poinformowała Radę, że aby teraz dokonać koniecznych modernizacji dołączyliśmy się do projektu tworzonego dla nowego kierunku pod kierownictwem dr. Lesława Piecucha. Podczas pierwszego spotkania w Ministerstwie część naszego wniosku została zakwestionowana. Chodziło o książki, które Biblioteka chciała dokupić dla tego kierunku. Przedstawiciel Ministerstwa uważa, że te książki mogą być tylko wypożyczane dla studentów tego kierunku i Biblioteka powinna zatrudnić dodatkową osobę, która będzie tego pilnowała. Dyrekcja poinformowała Radę, że dlatego zrezygnowaliśmy z części rzeczy (ScienceDirect, książki), które chcieliśmy kupić z tej dotacji, aby nie odpowiadać na takie zarzuty.

W wolnych wnioskach poruszono dwie kwestie.
Pierwsza z nich dotyczyła statystyk odwiedzin w Bibliotece i została poruszona przez Przewodniczącego. Dyrekcja w odpowiedzi zwróciła uwagę na poprawę odwiedzin, na którą ogromny wpływ miały przywrócone szkolenia biblioteczne, dostęp do bezprzewodowego internetu (Wi-Fi) oraz do ibuk.pl czytelnia on-line. Sekretarz Naukowy starszy kustosz dyplomowany mgr Anna Osiewalska zwróciła uwagę na bardzo dużą liczbę odwiedzin w Wypożyczalni.
Przy tej okazji Przewodniczący spytał o działalność Wypożyczalni Międzybibliotecznej. Dyrektor odpowiedziała, że nadal działa i że jest rekomendowana również dla studentów piszących prace magisterskie i oczywiście dla pracowników Uczelni.
Drugi wolny wniosek dotyczył rozliczeń za zagubione przez pracowników naukowych książki. Kwestię tę poruszyła Zastępca Dyrektora kustosz dyplomowany mgr Elżbieta Golec-Nycz. Zwróciła uwagę, żeby nie przynosić książek, które są stare i ich tematyka nie jest już przedmiotem procesu dydaktycznego. Prosiła, aby korzystać z listy książek, którą Biblioteka stworzyła na te potrzeby.

Protokołowała:
Urszula Cieraszewska