4(33)/2009

Spis treści:


Wstęp

Księgozbiór specjalny

Spotkanie Książka – zabytek

Biblioteka Główna UEK przyjazna osobom niepełnosprawnym

Dostęp on-line do zasobów Banku Światowego


Podziękowania dla Dyrekcji


200 i 150 lat temu...

Okrągły jubileusz Karola Darwina


Konferencje, szkolenia:

Kwaśny Papier: jak zabezpieczyć papierowe zbiory z XIX i XX wieku w małopolskich bibliotekach, muzeach i archiwach

Pokaz Urządzenia do Masowej Digitalizacji Zbiorów Archiwów i Bibliotek

Bibliograficzne bazy danych – konferencja z okazji 10-lecia BazTech

Prawo autorskie - warsztaty

Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci

Premiera rynkowa innowacyjnego rozwiązania ScanRobot


Staże zawodowe:

Staż w Bibliotece Jagiellońskiej


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2008 roku

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 23 kwietnia 2009 r.

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 04 czerwca 2009 r.

Działalność wystawiennicza Biblioteki Głównej w 2008 roku

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2008 roku

2008 rok upłynął pod znakiem zdecydowanych zmian, właściwie w każdym aspekcie działania Biblioteki.

Otrzymanie nowego serwera pozwoliło na wprowadzenie szeregu ulepszeń w opracowywanych przez pracowników BG informacyjnych bazach danych, co znacznie usprawniło ich wykorzystanie przez czytelników i poprawiło komfort pracy osób opracowujących. Stworzono nową wersję anglojęzyczną strony domowej i podjęto prace nad dopracowaniem strony polskiej.

Opracowane zostały narzędzia kontroli słownika słów kluczowych polskich i angielskich, wykorzystywanych do charakterystyki rzeczowej zbiorów oraz elektronicznych źródeł informacji. Spowodowało to konieczność przejrzenia i poprawienia rekordów we wszystkich bazach. Wprowadzono w zintegrowanym systemie bibliotecznym (VTLS/VIRTUA) szereg udogodnień dla czytelników, umożliwiających im samodzielny (wstępny) zapis, a także otrzymywanie powiadomień przypominających o terminie zwrotu wypożyczonych książek.

Ze względu na przywrócenie szkoleń dla studentów I roku przygotowana została dla nich ulotka informacyjna i zmodyfikowano szkolenie on-line (dodany został test zaliczeniowy).

Regularnie rozbudowujemy nasz serwis informacyjny Ekonomia on-line – w 2008 roku dodaliśmy dział Turystyka i Rekreacja – zgodny z nowym kierunkiem kształcenia na naszej Uczelni. Dodaliśmy również do pozostałych działów zakładkę z opisami stron WWW wybranych uczelni zagranicznych.

Utworzone zostało ogólnopolskie Konsorcjum Bibliotek Cyfrowych, do którego weszła również nasza BC, co umożliwi wspólne staranie się o granty zewnętrzne na jej rozbudowę. Ze względu na wspólną platformę informatyczną mogliśmy połączyć naszą BC z BC AGH, co daje możliwość korzystania ze znacznej większej liczby źródeł. Niezależnie od tego uzupełniliśmy naszą BC o ponad 1100 artykułów z Zeszytów Naukowych z lat 2000-2006 oraz kolejne publikacje książkowe i referaty z konferencji naukowych (za zgodą autorów).

Wdrożona została, opracowana w 2007 roku, nowa instrukcja skontrum ciągłego i cząstkowego w Bibliotece Głównej i przeprowadzono skontrum całościowe w Bibliotece Zamiejscowego Wydziału UEK w Dębicy. Przejęto, opracowano i przekazano do Dębicy zasób biblioteki ZOD w Nowym Sączu.

Problemy braków kadrowych nie zostały rozwiązane, wręcz się nasiliły. Wiąże się to ze stosunkowo niskimi zarobkami w porównaniu z innymi grupami pracowników Uczelni, szczególnie w aspekcie stale rosnących wymagań ustawowych, a także konieczności stałego podwyższania kwalifikacji, staży zawodowych w innych bibliotekach akademickich itp. Młodzi pracownicy, po przepracowaniu np. roku, odchodzą do lepiej płatnej pracy, bądź wyjeżdżają za granicę.

Pracownicy BG biorą także aktywny udział w działaniach dotyczących całego środowiska. To biblioteki starają się o dofinansowanie kosztownych, elektronicznych źródeł informacji i występują do instytucji takich jak MNiSW, Rada Główna SW, czy Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich o zakup krajowych licencji na Web of Konwledge, którym to źródłem mają obowiązkowo posługiwać się uczelnie do oceny parametrycznej. Bierzemy udział w ogólnopolskich inicjatywach dotyczących zmian w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i rozporządzeniach płacowych.

Pracujemy także nad zmianą formularza GUS, który nie odzwierciedla współczesnego działania bibliotek akademickich.

WAŻNIEJSZE DANE LICZBOWE

Nowe nabytki :
     Wydawnictwa zwarte 6 065 vol.
     Wydawnictwa ciągłe (drukowane i elektroniczne) 28 212 tyt.
     Inne e-źródła (bazy danych, multimedia) 179 tyt.
Opracowanie zbiorów
     Nowe rekordy i modyfikowane wprowadzone do OPAC-a
     oraz baz własnych BG
78 101
Kontynuacja wydawania e-czasopism:
Ekonomia on-line (dodano nowy dział Turystyka i Rekreacja - pozostałe działy zostały wzbogacone o nową zakładkę – Katedry, Zakłady, Placówki Naukowe na Świecie) 4 wydania
Biuletyn Informacyjny BG 2 wydania

Wystawy:

01.02.2008 - 30.04.2008 Potęga opakowania
10.04.2008 - 10.05.2008 5 lat działalności Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
01.06.2008 - 15.10.2008 Wiktoria Wiedeńska 1683-2008. 325 lat Chwały Oręża Polskiego
10.06.2008 - 31.07.2008 Nieruchomości wokół nas Pokonkursowa wystawa Koła Naukowego „Grunt”
12.11.2008 - 24.11.2008 Polonia Restituta 1918-2008
1.12.2008 - 31.01.2009 Rola przedsiębiorcy Oskara Schindlera w ratowaniu żydowskich współobywateli Krakowa

Oprócz stałych wystaw Centrum Dokumentacji Europejskiej i B-k Depozytowych (Banku Światowego, IMF i EBOR) uruchomiliśmy nową stałą wystawkę Nowe nabytki Biblioteki Głównej.

Dwukrotnie w ciągu roku udostępniamy Salę wystawową na wystawy książek zagranicznych, organizowane przez firmy: ABE Marketing i IPS.

Usługi biblioteczno-informacyjne

Odwiedziny – razem 398 039 osób
Wypożyczenia – na zewnątrz 298 342 vol.
– na miejscu 68 652 jedn.
Kwerendy informacyjne 56 119
Czytelnicy aktywni 42 668 osób

Wykorzystanie elektronicznych źródeł informacji

Źródła informacji tworzone przez pracowników BG

Strona www BG   1 373 559 przeszukiwań
Ekonomia on-line   205 585
Wirtualne Informatorium   132 377
Bazy własne (Nauki Społeczne, Gospodarka, Dorobek, Nobliści, CDE, IMF, WB, Archiwum Retingera, EBOR)   71 801

Na szczególną uwagę zasługują dwie tworzone w BG bazy bibliograficzne (częściowo pełnotekstowe): NAUKI SPOŁECZNE i GOSPODARKA, które tworzymy od 15 lat. Jest to już bardzo duży zasób informacji (ponad 100 tysięcy dokumentów), który nie tylko daje przegląd publikacji z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych i towaroznawstwa, ale także pozwala na analizę cytowań naukowych, zarówno wg autora, jak dzieła cytowanego (baza w bazie). Jest to jedyna – jak dotąd – możliwość analizowania cytowań naukowych w Polsce – ponad 200 tysięcy cytowań.

Również baza DOROBEK – ujmująca dorobek naukowy pracowników Uczelni ulega ciągłym przekształceniom, tak aby można było w niej uzyskać informacje o publikowanym dorobku naukowym za cały okres istnienia Uczelni (od 1925 roku), ale także dla bieżącej oceny parametrycznej wydziałów i kierunków, w tym poszczególnych jednostek UEK.

Wybrane prenumerowane portale i bazy danych:

ABI Inform Global (ProQuest) 15 586
Portal EBSCO – wszystkie bazy 54 052
– ekonomiczne i akademickie 30 652
Portal ISI Emerging Markets 67 301
GMID 13 072
Portal OECD 2 855
Emerald 2 855

Dydaktyka:

Przeszkolono na różnym poziomie (238,5 godz.), w tym: 1 406 osób
w jęz. angielskim 152 osoby
w jęz. niemieckim 30 osób
Wycieczki połączone z pokazem baz i innych źródeł 308 osób
w tym w jęz. ang. 47 osób
Szkolenia dla pracowników BG (5 godz.) 42 osoby
Staże wewnętrzne pracowników BG (618 godz.) 7 osób
Staże zewnętrzne pracowników BG (498 godz.) 4 osoby
Staże dla pracowników innych b-k naukowych (180 godz.) 2 osoby
Praktyki studenckie – wakacyjne i śródroczne – (600 godz.) 10 osób

Kadra Biblioteki

Pracownicy Biblioteki muszą się nieustannie dokształcać, zarówno w nowych technologiach informacyjnych, jak i obsługiwanych dziedzinach. Zdobywają kolejne certyfikaty językowe, uczestniczą w kursach takich jak np. kursy języka migowego.

Po raz pierwszy w ramach jednego z unijnych programów (ERASMUS) mogli zobaczyć inne biblioteki akademickie w Europie. Jedna osoba była w Bibliotece Uniwersytetu w Regensburgu (Niemcy), a druga w szwedzkim Uniwersytecie UMEA. Dzięki temu wiemy, że pracujemy i tworzymy znacznie więcej niż biblioteki europejskie, przy znacząco mniejszej obsadzie kadrowej.

Również po raz pierwszy jedna z osób obsługujących CDE wzięła udział w dorocznym europejskim spotkaniu centrów - tym razem w Budapeszcie, dzięki dofinansowaniu tego wyjazdu z funduszy UE. Wyjazdy takie są bardzo istotnym elementem kształcenia i rozwoju kadr.

Anna Sokołowska-Gogut
Dyrektor Biblioteki Głównej UEK